กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยา SET50 (AYFLTF50)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนโดยเฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 75% ของ NAV โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET50 มากที่สุด
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุนระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 30 มิ.ย. 63 รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 พ.ย. 2564)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค27.36%
หมวดธนาคาร11.18%
หมวดพาณิชย์10.20%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์9.57%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร9.02%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 พ.ย. 2564)
บมจ.ปตท8.78%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย7.42%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส5.04%
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)4.80%
บมจ. ซีพี ออลล์4.48%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+5.46%+0.72%+6.92%+18.51%-3.18%+0.59%+4.20%+5.85%6,478
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.26%+7.83%+8.28%+10.72%+13.88%+11.54%+10.97%+11.54%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+7.67%+3.94%+15.09%+39.95%+2.22%+4.85%+8.68%+9.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.89%+11.12%+12.19%+15.53%+19.44%+16.14%+15.80%+19.24%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+3.96%+0.08%+10.53%+19.74%-4.01%-0.45%+3.46%+4.60%579
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.32%+6.97%+7.42%+9.34%+13.86%+11.90%+11.83%+14.71%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+5.40%+2.82%+10.65%+28.09%+1.87%+3.76%+6.61%+7.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.02%+7.79%+8.58%+10.85%+13.30%+11.11%+11.67%+13.61%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+7.87%+1.07%+10.20%+27.97%-5.31%+0.13%+4.95%+8.56%31,108
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.32%+11.19%+11.85%+15.41%+19.10%+15.97%+15.39%+15.74%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+5.72%+0.25%+15.28%+29.04%-6.09%-1.06%+4.54%+6.30%2,616
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.92%+9.86%+10.55%+13.17%+18.53%+16.15%+16.61%+19.97%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+6.14%+4.16%+25.72%+43.25%-1.33%+3.84%+6.66%+7.41%4,153
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.94%+10.97%+11.96%+14.62%+19.66%+16.96%+17.02%+19.84%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+7.67%+3.94%+15.09%+39.95%+2.22%+4.85%+8.68%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.89%+11.12%+12.19%+15.53%+19.44%+16.14%+15.80%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+7.98%+2.74%+9.08%+32.64%-2.13%+2.88%+5.90%+7.61%4,840
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.51%+12.44%+14.04%+18.37%+21.96%+18.24%+17.57%+21.39%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+8.12%+3.28%+9.89%+34.23%-1.28%+3.78%+6.78%+8.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.51%+12.51%+14.09%+18.32%+22.18%+18.42%+17.75%+21.71%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.59%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.75%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+4.94%+3.19%+17.88%+32.81%-0.02%N/AN/A+1.68%1,089
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.88%+8.12%+8.97%+11.03%+15.35%N/AN/A+13.12%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+4.34%+6.14%+40.72%+53.15%+1.26%N/AN/A+2.17%1,058
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.84%+11.78%+13.01%+14.70%+18.21%N/AN/A+16.10%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+6.04%+1.05%+16.37%+30.47%-5.86%N/AN/A-6.88%2,301
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.88%+9.76%+11.17%+14.06%+18.44%N/AN/A+17.09%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+7.49%+6.69%+32.51%+47.62%N/AN/AN/A+2.98%321
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.36%+11.61%+12.63%+14.92%N/AN/AN/A+19.66%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+7.67%+3.94%+15.09%+39.95%+2.22%+4.85%+8.68%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.89%+11.12%+12.19%+15.53%+19.44%+16.14%+15.80%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th