กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
8 มิถุนายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1) ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 2) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, วิพุธ เอื้ออานันท์
การกระจายการลงทุน
17.90%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

1.84%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.17%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

36.60%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.42%

ทรัพย์สินอื่น

-0.20%

หนี้สินอื่น

43.27%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 50 หน่วย หรือ 500 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ส.ค. 2562)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ18.53%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย3.46%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.13%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน35.76%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน41.81%
ทรัพย์สินอื่น1.56%
หนี้สินอื่น-1.24%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1-10.68%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12-7.84%
หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565A4.89%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564-4.17%
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564AA-3.48%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-1.74%-4.32%+0.53%-9.50%+2.43%+1.02%+10.73%+7.60%312
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.18%+9.83%+9.73%+11.30%+10.77%+11.18%+15.72%+19.12%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-1.89%-4.40%+0.36%-9.43%+2.49%+1.14%+10.58%+10.24%1,930
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.10%+9.70%+9.58%+11.14%+10.62%+11.01%+15.73%+18.70%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+0.01%-4.24%+1.40%-10.93%+1.98%+2.02%+10.60%+12.29%408
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.19%+11.59%+11.50%+13.21%+13.01%+13.16%+17.16%+19.81%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+4.82%+5.15%+8.47%+4.49%+4.60%+4.20%+8.61%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.60%+3.93%+3.80%+4.50%+4.38%+4.84%+6.43%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+2.04%+2.86%+3.11%+3.80%+2.30%+2.56%+2.60%+3.09%1,685
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+1.51%+1.75%+2.36%+3.29%+2.07%+1.27%+6.24%+6.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.93%+0.72%+0.67%+0.60%+0.53%+0.66%+0.66%+3.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.59%+0.45%+0.44%+0.41%+0.32%+3.29%+5.91%+8.65%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+2.38%+3.36%+4.66%+3.42%N/AN/AN/A+3.16%4,404
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.24%+1.37%+2.91%+1.63%N/AN/AN/A+2.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.59%+2.12%+1.99%+2.19%N/AN/AN/A+2.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.75%+1.52%+1.49%+1.76%N/AN/AN/A+1.70%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.81%+1.23%+3.39%+0.58%N/AN/AN/A+1.02%1,899
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+1.63%+1.62%+4.31%+1.01%N/AN/AN/A+0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.57%+4.01%+3.82%+4.34%N/AN/AN/A+4.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.55%+3.08%+3.00%+3.54%N/AN/AN/A+3.69%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-1.18%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-1.95%355
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+2.01%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.08%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.41%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.77%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(6)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน