กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
8 มิถุนายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1) ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 2) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, วิพุธ เอื้ออานันท์
การกระจายการลงทุน
17.08%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

10.31%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

5.30%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

39.49%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

11.00%

ทรัพย์สินอื่น

-14.51%

หนี้สินอื่น

27.31%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

3.53%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน

0.50%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 50 หน่วย หรือ 500 บาท
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ส.ค. 2564)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ13.89%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย1.35%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.38%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน36.16%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน43.38%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน3.69%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์0.25%
ทรัพย์สินอื่น1.12%
หนี้สินอื่น-0.22%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565A7.11%
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565BBB+5.64%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568-4.73%
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18-4.71%
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566A+4.53%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+0.76%+7.79%+14.03%+16.65%-5.43%+0.08%+4.51%+6.04%184
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.67%+11.07%+11.48%+14.21%+17.42%+15.01%+15.90%+19.21%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+0.74%+7.71%+13.84%+16.15%-5.44%+0.09%+4.40%+8.74%1,332
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.72%+11.08%+11.45%+13.99%+17.30%+14.89%+15.92%+18.80%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+2.30%+6.15%+7.25%+14.18%+2.46%+3.33%+5.60%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.02%+5.04%+5.35%+6.32%+7.76%+7.05%+7.94%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.70%+1.46%+0.93%+2.00%+2.17%+1.92%+2.68%+2.93%1,569
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.22%+0.51%+0.01%+0.44%+2.01%+1.80%+3.30%+5.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.36%+0.61%+0.70%+0.61%+0.91%+0.77%+0.78%+3.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.20%+0.32%+0.32%+0.28%+0.47%+0.40%+6.62%+9.54%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)+1.38%+2.81%+2.62%+3.61%+0.68%N/AN/A+1.28%1,469
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.82%+2.71%+3.35%+6.16%+1.54%N/AN/A+1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.73%+2.18%+2.18%+2.78%+3.26%N/AN/A+2.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.94%+1.99%+2.14%+2.69%+3.09%N/AN/A+2.80%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+1.76%+3.65%+4.76%+6.19%-0.86%N/AN/A-0.59%714
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.46%+4.95%+6.43%+11.70%+1.54%N/AN/A+1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.95%+4.58%+4.56%+5.85%+6.05%N/AN/A+5.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.93%+3.95%+4.19%+4.95%+5.69%N/AN/A+5.65%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)+2.16%+4.31%+6.57%+8.75%N/AN/AN/A-4.42%213
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+2.10%+7.20%+9.51%+17.24%N/AN/AN/A+2.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.16%+7.06%+7.11%+9.25%N/AN/AN/A+11.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.88%+5.93%+6.30%+7.55%N/AN/AN/A+9.53%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(7)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th