กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
8 มิถุนายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1) ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 2) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
22.07%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

6.11%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

5.78%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

28.96%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.75%

ทรัพย์สินอื่น

-0.40%

หนี้สินอื่น

35.24%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

1.49%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 50 หน่วย หรือ 500 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (28 ก.พ. 2566)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ23.13%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย4.69%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.51%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน29.68%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน34.87%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน2.76%
ทรัพย์สินอื่น0.72%
หนี้สินอื่น-0.36%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1-12.81%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568-5.54%
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18-5.54%
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566A+5.24%
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนA-3.47%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-0.57%-0.53%-2.26%-6.47%+1.38%-5.68%-0.76%+5.04%153
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.17%+8.97%+8.02%+10.56%+16.89%+15.15%+15.10%+18.59%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-0.48%-0.48%-2.19%-6.22%+1.38%-5.61%-0.75%+7.77%1,112
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.21%+9.08%+8.01%+10.55%+16.80%+15.04%+15.04%+18.34%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.77%+0.85%-0.75%-0.66%+4.57%+1.18%+3.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.38%+3.79%+3.24%+4.55%+7.63%+6.72%+6.34%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.51%+0.72%-0.01%+0.55%+0.48%+1.40%+2.15%+2.77%1,186
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.15%+0.22%-0.34%-0.35%+0.18%+1.09%+1.18%+5.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.47%+0.69%+0.38%+0.88%+0.96%+0.83%+0.79%+3.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.42%+0.58%+0.42%+0.80%+0.60%+0.53%+5.37%+9.23%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)-0.06%-0.06%-0.59%-1.37%-0.23%-0.25%N/A+0.62%1,052
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.09%+0.29%-0.51%-0.01%+2.50%+0.99%N/A+1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.43%+1.44%+1.48%+1.86%+3.08%+2.79%N/A+2.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.36%+1.51%+1.31%+1.79%+3.01%+2.66%N/A+2.55%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-0.62%-0.73%-1.29%-2.93%+0.23%N/AN/A-0.98%586
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.03%+0.21%-0.98%-0.25%+4.40%N/AN/A+1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.88%+2.90%+2.96%+3.42%+5.59%N/AN/A+5.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.78%+3.08%+2.69%+3.65%+5.55%N/AN/A+5.06%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-1.30%-1.47%-2.04%-4.84%-0.56%N/AN/A-3.87%175
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.15%+0.13%-1.46%-0.50%+6.24%N/AN/A+2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.61%+4.58%+4.76%+5.34%+9.87%N/AN/A+9.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.05%+4.50%+3.90%+5.36%+8.58%N/AN/A+8.11%
กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)+0.21%+0.01%-0.06%N/AN/AN/AN/A+0.53%1,696
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.39%+0.34%-0.07%N/AN/AN/AN/A+1.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.81%+0.78%+0.92%N/AN/AN/AN/A+0.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.64%+0.65%+0.69%N/AN/AN/AN/A+0.68%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(7)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00
(8)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 45.00% 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 45.00% 3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 5.00% 4. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PE&REIT Total Return Index) สัดส่วน 5.00%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน