กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
8 มิถุนายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1) ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 2) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, วิพุธ เอื้ออานันท์
การกระจายการลงทุน
11.86%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

5.58%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.02%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

37.90%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

44.39%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

1.14%

ทรัพย์สินอื่น

-0.90%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 50 หน่วย หรือ 500 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 พ.ค. 2562)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ11.86%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย5.58%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.02%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน37.90%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน44.39%
ทรัพย์สินอื่น1.14%
หนี้สินอื่น-0.90%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1-8.22%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2561-4.22%
บมจ.ธ.กรุงเทพ-4.08%
บมจ.ปตท-4.01%
หุ้นกู้บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1A-3.32%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-2.62%-3.04%+2.31%-7.07%+5.35%+2.56%+12.10%+7.91%401
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.33%+9.96%+8.79%+11.79%+10.63%+11.17%+16.01%+19.25%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-2.56%-2.95%+2.29%-6.83%+5.43%+2.67%+11.51%+10.52%2,067
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.13%+9.73%+8.58%+11.55%+10.48%+11.00%+16.02%+18.79%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-4.25%-5.21%+1.39%-10.08%+4.83%+3.04%+11.77%+12.49%408
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.02%+12.02%+11.13%+13.91%+12.99%+13.10%+17.37%+19.91%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.28%+1.37%+3.50%-0.03%+4.69%+4.44%+9.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.07%+3.74%+3.20%+4.66%+4.34%+4.81%+6.60%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.80%+1.40%+1.05%+1.95%+1.79%+2.28%+2.38%+3.02%1,487
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.24%+1.20%+0.84%+1.97%+1.75%+1.99%+7.15%+6.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.32%+0.40%+0.38%+0.40%+0.49%+0.62%+0.64%+3.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.19%+0.33%+0.30%+0.31%+0.29%+3.42%+6.15%+8.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+0.96%+1.55%+2.23%+0.97%N/AN/AN/A+2.29%6,037
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.13%+0.85%+1.63%+0.69%N/AN/AN/A+2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.50%+1.79%+1.52%+1.92%N/AN/AN/A+1.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.25%+1.52%+1.30%+1.84%N/AN/AN/A+1.69%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.42%+0.86%+2.56%N/AN/AN/AN/A+0.44%2,750
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-0.01%+0.81%+2.62%N/AN/AN/AN/A-0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.37%+3.80%+3.31%N/AN/AN/AN/A+4.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.52%+3.05%+2.62%N/AN/AN/AN/A+3.73%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน