กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
8 มิถุนายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1) ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 2) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
24.57%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

9.97%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.90%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

23.02%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

34.81%

ทรัพย์สินอื่น

-29.89%

หนี้สินอื่น

36.63%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 50 หน่วย หรือ 500 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ24.32%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย9.91%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก5.43%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน23.44%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน24.54%
ทรัพย์สินอื่น13.17%
หนี้สินอื่น-0.81%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1-9.89%
หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565A-8.15%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568-5.20%
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18-5.18%
หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566A+5.04%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-1.27%+3.24%-1.88%-0.45%-3.20%-0.94%+4.34%+5.66%168
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.01%+12.17%+12.21%+11.32%+17.46%+15.03%+15.27%+18.92%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-1.23%+3.30%-1.77%-0.35%-3.24%-0.89%+4.37%+8.34%1,257
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.85%+12.01%+12.03%+11.23%+17.35%+14.92%+15.23%+18.58%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-1.66%+1.93%-0.94%+1.69%+2.41%+2.96%+4.90%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.80%+5.27%+5.36%+4.86%+7.50%+6.84%+7.46%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)-0.83%-0.62%-0.71%-0.16%+1.30%+1.56%+2.35%+2.80%1,272
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-1.25%-1.23%-1.32%-1.32%+0.90%+1.20%+2.72%+5.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.17%+0.88%+0.95%+0.69%+0.98%+0.80%+0.80%+3.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.15%+0.85%+0.92%+0.62%+0.57%+0.48%+5.66%+9.37%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)-1.38%-0.59%-1.27%-0.41%-0.24%N/AN/A+0.71%1,172
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.44%+1.24%+0.03%+1.25%+1.56%N/AN/A+1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.38%+2.22%+2.28%+1.97%+3.27%N/AN/A+2.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+1.95%+1.96%+1.85%+3.11%N/AN/A+2.66%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-1.45%+0.97%-0.84%+0.50%-1.19%N/AN/A-0.79%635
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.34%+2.87%+0.52%+2.75%+2.17%N/AN/A+1.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.21%+4.34%+4.29%+4.10%+6.03%N/AN/A+5.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.35%+4.03%+4.07%+3.79%+5.75%N/AN/A+5.31%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-1.74%+2.28%-0.74%+0.85%-3.78%N/AN/A-3.79%197
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.25%+4.51%+1.01%+4.26%+2.77%N/AN/A+2.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.45%+6.91%+6.70%+6.51%+10.54%N/AN/A+10.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.39%+5.93%+5.99%+5.62%+8.91%N/AN/A+8.68%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(7)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน