แบบประเมินความเสี่ยง

การเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง (Employee’s Choice) เป็นสิ่งที่ดี เนื่องจาก สมาชิกแต่ละท่านที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งอายุ ระยะเวลาการออม ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่สมาชิกจะรู้ได้อย่างไรว่านโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน ที่เลือกเหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 
โดยทั่วไปสมาชิกมักจะเลือกนโยบาย/แผนการลงทุนโดยดูจากผลตอบแทนของปีที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว หรือเลือกตามเพื่อน ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงให้แก่ตัวเราเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนมีความคาดหวังเงินที่จะได้รับ มีความจำเป็นในการใช้เงินเมื่อเกษียณ มีสถานภาพทางการเงิน มีระยะเวลาการลงทุน รวมทั้งมีความเข้าใจในการลงทุน มีความสามารถที่จะรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ต่างกัน

ผลของการเลือกนโยบาย/แผนการลงทุนไม่เหมาะสม
  • กรณีเลือกลงทุนในนโยบาย/แผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่รับได้ อาจทำให้ผลตอบแทนในบางปีมีความผันผวน จนทำให้มูลค่าเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
  • กรณีเลือกนโยบาย/แผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่รับได้ อาจทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนต่ำลง จนส่งผลให้มูลค่าเงินกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุหรือพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน
ดังนั้น การทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะช่วยให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม
โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศกำหนดให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำแบบประเมิน ตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด

Em@ccess on Mobile Application for PVD Members

ให้คุณจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพง่ายๆ  ด้วยตัวเองผ่าน @ccess Mobile Application