คำนวณเงินลงทุนใน RMF

หากคุณต้องการทราบว่าจะลงทุนใน RMF สูงสุดเท่าไรจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ลองกรอกข้อมูลต่อไปนี้แล้วคุณจะทราบ

เงินได้ประจำปีก่อนลดหย่อนภาษี*

บาท

 
 
เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกบข. และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ**

บาท

 
 
* เงินได้ประจำปีก่อนลดหย่อนภาษี หมายถึง เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น บำเหน็จ ฯลฯ ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
**ไม่รวมเงินส่วนสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือผลตอบแทนจากการลงทุน