ลงทุนอย่างไร ไตรมาส 3/2562


 

ภาพรวมการลงทุนในไตรมาส 3 มีบรรยากาศที่ดีขึ้น จากทิศทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางต่างๆที่ผ่อนคลายลง ทำให้เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนยังคงมีความท้าทายจากความผันผวนในตลาดที่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้น การผสมผสานพอร์ตการลงทุนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับจึงยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในไตรมาสนี้

  สร้างกระแสเงินสดรับ   ...
กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์/ภูมิภาค

 • เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ เช่น หุ้นปันผล, อสังหาริมทรัพย์, ตราสารหนี้

 • กระจายการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ และจัดสรรน้ำหนักการลงทุนอย่างยืดหยุ่น เพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุน

 • เข้าถึงการลงทุนในหลากหลายภูมิภาค หลากหลายประเทศ เพื่อโอกาสการลงทุนและการกระจายความเสี่ยง 

 • กองทุนแนะนำ: KF-INCOME, KF-CINCOME, KFAINCOM-A, KFAINCOM-R, KFMINCOM-A และ KFMINCOM-R 

 

กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

 • กองทุนตราสารหนี้ที่การกระจายการลงทุนทั่วโลก มีความน่าสนใจมากขึ้น จากการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

 • ผสานการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง และตราสารหนี้คุณภาพสูง เพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน

 • กองทุนแนะนำ: KF-SINCOME และ KF-CSINCOM


ลงทุนในธุรกิจที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

 • ลงทุนในแบรนด์สินค้าชั้นนำของโลก ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจในระดับต่ำ

 • กองทุนแนะนำ: KF-GBRAND


กระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

 • เข้าถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจทั่วโลก ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายการเงินที่กลับมาผ่อนคลาย

 • การลงทุนในอสังหาฯจดทะเบียน มีจุดเด่นในเรื่องสภาพคล่อง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอ ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในเวลาที่ตลาดมีความผันผวน

 • กองทุนแนะนำ: KF-GPROPD
จีน   ...   มังกรยักษ์ ผู้นำเศรษฐกิจโลก

 • ตลาดหุ้นจีนยังคงได้รับแรงหนุนต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การลด VAT และการสนับสนุนสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ 

 • หุ้น A-shares ของจีนเองยังได้แรงส่งจากการเพิ่มสัดส่วนในดัชนี MSCI

 • บริษัทในกลุ่ม New Economy โดยเฉพาะที่เกียวข้องกับการอุปโภคบริโภค ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องและมีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง

 • กองทุนแนะนำ: KFACHINA-A และ KF-HCHINAD


เวียดนาม   ...   ขุมทรัพย์การลงทุนแห่งอาเซียน

 • เวียดนามได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลงทุนจากต่างชาติ เป็นต้น 

 • ระยะยาวเวียดนามอาจได้รับผลดีจากสงครามการค้า เนื่องจากหลายบริษัทในเอเชียอาจย้ายฐานการผลิตมายังเวียดนาม

 • ปัจจัยเกื้อหนุนด้านประชากรและการบริโภคที่ขยายตัว

 • กองทุนแนะนำKFVIET-A


เอเชีย   ...   รวมดาวเด่น เปี่ยมด้วยศักยภาพเติบโต

 • เอเชีย คือ ภูมิภาคแห่งการเติบโต โดยมีหลากหลายปัจจัยขับเคลื่อน ทั้งด้านเศรษฐกิจที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 

 • การชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลบวกต่อทิศทางเงินลงทุน ที่อาจไหลกลับมายังภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจ

 • ปัจจัยเกื้อหนุนด้านประชากรและการบริโภคที่ขยายตัว

 • กองทุนแนะนำ:   KFHASIA-A 


BRIC   ... กลุ่มเศรษฐกิจ สู่การเป็นมหาอำนาจในอนาคต

 • ประเทศในกลุ่มเศรฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งมีความได้เปรียบจากทั้งปัจจัยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและด้านประชากร

 • ตลาดซึ่งมีประวัติการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในช่วงที่สหรัฐฯมีการลดอัตราดอกเบี้ย และค่าดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวอ่อนค่า

 • กองทุนแนะนำ:   KF-BRIC • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต
 •  KF-INCOME, KF-CINCOME, KFAINCOM-A, KFAINCOM-R, KFMINCOM-A, KFMINCOM-A , KF-SINCOME, KF-CSINCOM, KF-GBRAND,  KF-GPROPD, KFACHINA-A, KF-HCHINAD, KFVIET-A, KFHASIA-A และ KF-BRIC มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือ การเมืองในประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้
 • KFAINCOM-A, KFAINCOM-R, KFMINCOM-A, KFMINCOM-R, KF-SINCOME, KF-CSINCOM, KF-HCHINAD และ KFHASIA-A ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • KF-INCOME, KF-CINCOME, KF-GBRAND,  KF-GPROPD, KFACHINA-A, KFVIET-A และ KF-BRIC ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • KF-INCOME, KF-CINCOME, KF-GBRAND, KFVIET-A และ KFHASIA-A สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade)หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • สำหรับ KF-GPROPD กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสำหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
 • KFVIET-A ลงทุนกระจุกตัวในประทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 • ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือเจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน

ย้อนกลับ