กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
12 ตุลาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra รวมทั้ง กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY) เป็นสัดส่วนประมาณ 100% ของ NAV) กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, วิพุธ เอื้ออานันท์, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
21.98%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

14.69%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

3.93%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

39.61%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

1.62%

ทรัพย์สินอื่น

-0.70%

หนี้สินอื่น

17.59%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

0.75%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน

0.53%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (29 ม.ค. 2564)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ21.98%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย14.69%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก3.93%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน39.61%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน17.59%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน0.75%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์0.53%
ทรัพย์สินอื่น1.62%
หนี้สินอื่น-0.70%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ รุ่นที่ 2/3ปี/2561-4.73%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12-4.68%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2563-4.23%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2563-3.17%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3-3.16%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.04%+0.09%+0.01%+0.28%+0.75%+0.83%+1.42%+1.74%6,355
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.12%+0.24%+0.04%+0.59%+1.18%+1.27%+1.70%+1.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%+0.01%0.00%+0.02%+0.04%+0.04%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%+0.01%+0.02%+0.02%+0.03%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.39%+0.27%-0.11%+1.25%+1.47%+1.40%+2.36%+2.24%7,109
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.40%+0.35%+0.47%+1.02%+0.65%+0.58%+0.63%+2.18%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.94%+1.05%+0.03%+1.23%+1.96%+1.92%+2.30%+1.88%3,100
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.47%+0.67%+1.22%+0.81%+0.69%+0.61%+0.52%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.28%+0.31%-0.02%+1.34%+3.81%+3.18%+3.56%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.14%+0.12%+0.17%+0.31%+1.14%+1.16%+1.15%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.73%+0.63%-0.19%+2.09%+2.91%+2.37%+2.63%+2.09%1,198
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.55%+0.50%-0.06%+1.64%+4.02%+3.30%+3.63%+3.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.89%+0.88%+1.12%+2.54%+1.67%+1.51%+1.19%+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.49%+0.45%+0.52%+0.98%+1.26%+1.24%+1.19%+1.46%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.98%+1.36%+0.07%+0.97%N/AN/AN/A+3.35%570
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.89%+1.01%+0.01%+2.22%N/AN/AN/A+3.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.60%+0.59%+0.71%+1.78%N/AN/AN/A+1.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.65%+0.59%+0.72%+1.35%N/AN/AN/A+1.08%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+12.17%+0.74%0.00%-10.44%-11.87%+0.68%+4.48%+9.97%2,553
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.62%+16.02%+12.34%+25.34%+17.24%+14.79%+16.32%+19.50%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+12.27%+0.79%-0.03%-10.39%-11.75%+0.60%+5.19%+8.72%951
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.71%+16.08%+12.40%+25.31%+17.17%+14.70%+16.11%+18.67%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+11.88%+5.99%+0.57%+0.59%-0.22%+4.39%+5.62%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.62%+7.83%+7.04%+12.17%+7.97%+6.74%+6.90%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+2.74%+0.30%-0.38%-2.95%-1.02%N/AN/A-0.41%1,115
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+4.83%+2.50%+0.24%+1.05%+0.46%N/AN/A+0.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.07%+3.26%+2.28%+4.57%+3.12%N/AN/A+3.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.03%+3.24%+2.91%+4.70%+3.09%N/AN/A+2.97%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+4.83%-0.09%-0.75%-4.84%N/AN/AN/A-3.25%274
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+9.37%+4.70%+0.49%+0.80%N/AN/AN/A+0.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.48%+6.84%+4.68%+8.32%N/AN/AN/A+6.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.17%+5.76%+5.45%+8.39%N/AN/AN/A+6.20%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)+7.01%-0.61%-1.01%-9.90%N/AN/AN/A-9.61%86
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+13.91%+6.91%+0.74%+0.55%N/AN/AN/A-0.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.45%+10.85%+7.79%+15.18%N/AN/AN/A+11.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.96%+8.84%+8.23%+13.14%N/AN/AN/A+10.23%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+15.11%-0.23%-0.61%-13.43%-10.70%+0.13%+4.98%+6.96%8,855
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.97%+19.19%+13.96%+29.23%+19.03%+15.96%+16.11%+16.37%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+11.68%+0.09%-0.08%-11.06%-16.11%-0.76%+3.09%+5.64%1,599
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.18%+16.41%+11.96%+27.92%+19.23%+16.73%+17.72%+20.30%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+11.76%+1.04%-0.21%-12.61%-14.69%N/AN/A-12.41%575
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.84%+17.54%+14.50%+27.69%+18.75%N/AN/A+18.10%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+14.37%+4.13%+2.40%+1.03%N/AN/AN/A-7.18%99
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.04%+18.20%+15.51%+28.26%N/AN/AN/A+21.45%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+22.99%+11.31%+1.24%+0.04%-4.08%+5.74%+7.82%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.64%+19.40%+17.64%+30.07%+19.51%+16.46%+16.77%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+21.95%+7.63%+1.14%-6.45%-6.16%+4.67%+6.25%+7.56%3,049
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.25%+22.30%+20.89%+33.50%+21.74%+18.33%+18.39%+21.60%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+22.56%+7.95%+1.18%-4.66%-5.28%+5.45%+6.88%+8.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.04%+22.17%+20.73%+33.76%+21.90%+18.50%+18.56%+21.89%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.78%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.94%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-3.40%-7.57%-1.90%+12.59%+6.09%+4.15%+0.87%+2.76%1,052
LBMA Gold Price PM-4.93%-8.97%-1.46%+13.25%+9.82%+7.04%+3.08%+4.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.63%+16.71%+16.69%+17.72%+13.65%+12.89%+14.95%+14.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.31%+18.50%+15.41%+20.28%+14.19%+13.81%+15.48%+15.55%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+13.26%+11.48%-1.14%+18.34%+5.45%+7.09%N/A+7.63%182
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+12.05%+7.36%-2.80%+6.54%+4.16%+5.79%N/A+4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.39%+16.57%+12.26%+27.30%+19.55%+17.30%N/A+16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.18%+15.65%+13.97%+26.05%+18.09%+16.51%N/A+16.65%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+15.79%+13.13%+2.69%+22.49%+10.29%+7.66%N/A+6.27%1,631
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+8.70%+3.75%+1.34%+10.46%+7.87%+6.44%N/A+5.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.50%+16.60%+17.18%+23.15%+17.83%+16.41%N/A+16.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.12%+14.81%+14.08%+25.34%+17.78%+15.43%N/A+15.43%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+9.82%+22.58%-2.34%+28.15%+2.31%+5.34%N/A+2.92%124
TOPIX Net Total Return JPY+9.98%+17.82%-1.20%+10.16%+3.63%+5.17%N/A+2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.58%+17.41%+16.28%+27.24%+20.31%+20.88%N/A+21.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.92%+13.92%+14.00%+22.36%+18.16%+18.93%N/A+19.34%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+8.92%+3.85%-1.77%+4.08%+7.74%N/AN/A+9.55%1,426
MSCI World Net Index NETR USD+11.74%+11.53%-1.04%+11.13%+6.68%N/AN/A+8.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.66%+14.83%+9.40%+23.22%+16.22%N/AN/A+14.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.18%+15.03%+15.66%+29.22%+19.23%N/AN/A+16.66%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+4.39%+5.42%+0.30%+3.14%+2.87%N/AN/A+3.43%600
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.31%-0.54%-0.74%+5.35%+5.39%N/AN/A+4.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.29%+2.24%+1.50%+7.30%+4.43%N/AN/A+3.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.58%+1.72%+0.82%+4.00%+3.51%N/AN/A+3.40%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+19.21%+25.70%+5.93%+40.06%+8.55%N/AN/A+12.39%828
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+16.85%+23.85%+6.81%+40.22%+6.14%N/AN/A+9.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.89%+15.15%+19.28%+22.50%+20.05%N/AN/A+19.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.58%+15.26%+13.74%+23.68%+20.50%N/AN/A+20.47%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+19.42%+25.61%+1.21%+56.29%+18.17%N/AN/A+18.68%2,083
MSCI AC World Information Technology Index+15.84%+16.55%+0.09%+36.79%+21.47%N/AN/A+21.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.20%+25.25%+25.98%+30.50%+24.01%N/AN/A+23.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.38%+22.41%+21.11%+34.40%+24.49%N/AN/A+23.61%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+15.74%+23.71%+1.18%+5.67%N/AN/AN/A+4.02%49
MSCI India Index+12.27%+18.33%-2.09%+9.83%N/AN/AN/A+6.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.85%+15.41%+12.10%+25.11%N/AN/AN/A+19.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.68%+16.30%+18.94%+32.73%N/AN/AN/A+24.93%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน