กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
12 ตุลาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra รวมทั้ง กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY) เป็นสัดส่วนประมาณ 100% ของ NAV) กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
14.81%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

18.23%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

4.34%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

42.07%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

20.70%

ทรัพย์สินอื่น

-16.47%

หนี้สินอื่น

16.32%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ15.53%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย18.10%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก7.58%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน41.17%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน10.59%
ทรัพย์สินอื่น8.92%
หนี้สินอื่น-1.89%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2563-10.16%
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565BBB+4.40%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1-3.84%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,700.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 กันยายน 2565 (BANPU22908A)A+3.39%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3-3.01%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.07%+0.12%+0.12%+0.24%+0.40%+0.61%+1.10%+1.62%7,417
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.11%+0.22%+0.22%+0.43%+0.69%+0.99%+1.41%+1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%+0.03%+0.04%+0.07%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%+0.02%+0.02%+0.03%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.86%-1.24%-1.24%-1.49%+0.46%+0.77%+1.83%+2.00%6,832
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.13%+0.88%+0.88%+0.68%+0.77%+0.62%+0.65%+2.11%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)-0.80%-0.96%-0.96%-0.86%+1.19%+1.47%+2.00%+1.74%3,850
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.33%+1.06%+1.06%+0.83%+0.95%+0.77%+0.67%+0.55%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.39%-0.52%-0.52%-0.35%+2.37%+2.64%+3.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.57%+0.44%+0.44%+0.32%+0.96%+0.94%+1.10%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-1.18%-1.82%-1.82%-2.13%+0.92%+1.49%+2.04%+1.79%1,092
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.97%-1.47%-1.47%-1.56%+2.09%+2.47%+2.94%+3.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.31%+1.87%+1.87%+1.53%+1.88%+1.54%+1.30%+0.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.36%+1.11%+1.11%+0.88%+1.23%+1.11%+1.18%+1.43%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)-0.80%-1.03%-1.03%-0.92%+1.47%N/AN/A+2.01%865
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-1.18%-1.64%-1.64%-1.53%+1.40%N/AN/A+1.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.36%+1.07%+1.07%+0.84%+1.29%N/AN/A+1.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.97%+1.55%+1.55%+1.21%+1.18%N/AN/A+1.11%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-7.71%-7.26%-7.26%-4.87%-6.50%-2.48%+3.36%+9.55%2,514
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.76%+12.32%+12.32%+11.52%+17.31%+15.00%+15.25%+19.04%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-7.68%-7.19%-7.19%-4.86%-6.43%-2.47%+4.10%+8.40%964
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.66%+12.23%+12.23%+11.47%+17.28%+14.94%+15.04%+18.25%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-4.57%-3.91%-3.91%-1.34%-0.05%+2.13%+4.25%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.07%+5.01%+5.01%+4.76%+8.03%+6.76%+6.43%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-2.20%-2.37%-2.37%-1.99%-1.34%N/AN/A-0.31%1,178
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-1.70%-1.13%-1.13%+0.06%+0.67%N/AN/A+1.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.12%+2.23%+2.23%+2.02%+3.17%N/AN/A+2.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.03%+2.01%+2.01%+1.92%+3.13%N/AN/A+2.70%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-3.42%-3.01%-3.01%-1.96%-2.91%N/AN/A-1.58%313
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-2.98%-1.81%-1.81%+0.42%+0.43%N/AN/A+1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.93%+4.33%+4.33%+4.13%+5.99%N/AN/A+5.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.20%+4.19%+4.19%+3.94%+5.79%N/AN/A+5.42%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-4.68%-3.72%-3.72%-1.68%-5.86%N/AN/A-4.71%117
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-4.25%-2.48%-2.48%+0.79%+0.19%N/AN/A+1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.98%+6.71%+6.71%+6.52%+10.40%N/AN/A+10.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.17%+6.15%+6.15%+5.82%+8.93%N/AN/A+8.61%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-7.62%-5.33%-5.33%-1.81%-6.86%-2.38%+2.07%+6.65%8,847
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.61%+12.34%+12.34%+11.89%+19.32%+16.27%+15.17%+15.99%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-4.25%-3.23%-3.23%-0.51%-6.05%-2.95%+2.77%+5.95%1,701
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.05%+12.01%+12.01%+11.56%+18.68%+16.50%+16.39%+19.69%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-4.67%-4.06%-4.06%-2.38%-6.58%N/AN/A-6.59%640
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.38%+12.46%+12.46%+11.70%+18.60%N/AN/A+16.46%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-3.49%-0.39%-0.39%+5.12%+2.73%N/AN/A+2.77%280
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.55%+13.25%+13.25%+12.79%+19.64%N/AN/A+18.58%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-6.81%-3.83%-3.83%+1.52%-0.28%+2.98%+6.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.64%+12.31%+12.31%+11.68%+19.75%+16.56%+15.60%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-5.29%-2.66%-2.66%+1.43%-3.51%+1.52%+4.60%+7.44%3,405
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.65%+12.23%+12.23%+12.08%+21.81%+18.32%+17.10%+21.00%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.04%-3.17%-3.17%+1.84%-2.64%+2.13%+5.16%+8.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.00%+12.52%+12.52%+12.23%N/AN/AN/A+21.27%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.41%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.88%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-5.99%-0.04%-0.04%+1.79%+7.18%+2.81%-1.03%+2.26%1,057
LBMA Gold Price PM-0.94%+6.45%+6.45%+13.35%+14.00%+8.71%+2.36%+5.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.41%+14.14%+14.14%+13.47%+15.25%+13.16%+13.70%+14.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.45%+15.13%+15.13%+14.35%+16.24%+13.70%+14.67%+15.43%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-21.43%-34.59%-34.59%-27.59%+3.88%+1.39%N/A+4.21%355
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-11.90%-21.91%-21.91%-14.70%+6.50%+3.92%N/A+4.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+34.56%+31.78%+31.78%+25.66%+23.13%+19.74%N/A+18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.95%+25.67%+25.67%+21.11%+20.67%+17.53%N/A+17.16%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-10.52%-12.45%-12.45%-9.43%+9.42%+5.15%N/A+4.35%1,836
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-2.06%-6.14%-6.14%+6.16%+14.75%+9.03%N/A+7.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.40%+23.13%+23.13%+18.59%+18.64%+16.96%N/A+17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.36%+18.60%+18.60%+15.23%+18.10%+15.98%N/A+15.20%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-11.73%-25.09%-25.09%-20.99%+4.86%-1.34%N/A-0.56%152
TOPIX Net Total Return JPY-8.41%-14.53%-14.53%-11.60%+6.54%+2.87%N/A+1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.65%+26.31%+26.31%+22.77%+22.71%+19.92%N/A+21.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.62%+19.69%+19.69%+18.01%+18.45%+17.32%N/A+18.99%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-12.35%-19.43%-19.43%-10.79%+4.31%+5.18%N/A+7.03%2,359
MSCI World Net Index NETR USD-11.26%-16.03%-16.03%-5.78%+12.07%+8.47%N/A+9.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.23%+22.06%+22.06%+17.39%+17.77%+15.27%N/A+14.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.41%+21.38%+21.38%+17.34%N/AN/AN/A+16.46%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-5.92%-10.14%-10.14%-9.97%-1.32%+0.11%N/A+0.92%611
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-4.90%-10.48%-10.48%-10.22%-0.37%+1.15%N/A+1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.16%+5.62%+5.62%+4.20%+4.99%+4.00%N/A+3.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+7.23%+7.23%+5.81%+5.05%+4.33%N/A+4.20%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-5.82%-17.74%-17.74%-23.51%+4.24%N/AN/A+2.94%923
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-5.73%-15.26%-15.26%-29.34%+0.60%N/AN/A-0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.38%+29.67%+29.67%+24.53%+21.43%N/AN/A+20.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.38%+30.26%+30.26%+26.20%+23.11%N/AN/A+21.83%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-36.36%-52.13%-52.13%-55.12%-2.67%N/AN/A-2.18%1,638
MSCI AC World Information Technology Index-17.07%-25.96%-25.96%-12.50%+20.70%N/AN/A+16.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+64.98%+63.20%+63.20%+49.08%+36.22%N/AN/A+31.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.55%+30.46%+30.46%+24.35%+26.13%N/AN/A+23.41%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)-7.94%-12.83%-12.83%-6.86%+4.68%N/AN/A+3.82%132
MSCI India Index-8.44%-9.20%-9.20%+5.11%+12.68%N/AN/A+11.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.07%+21.53%+21.53%+17.92%+19.65%N/AN/A+18.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.11%+23.20%+23.20%+19.20%+23.93%N/AN/A+22.75%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)+0.30%-15.69%-15.69%-25.75%N/AN/AN/A-19.58%836
ดัชนี MSCI China A Onshore+7.52%-7.82%-7.82%-5.41%N/AN/AN/A+5.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.07%+26.62%+26.62%+24.65%N/AN/AN/A+23.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.71%+24.73%+24.73%+21.64%N/AN/AN/A+21.31%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)-38.53%-52.82%-52.82%N/AN/AN/AN/A-57.54%45
S&P 500 Total Return-11.17%-15.54%-15.54%N/AN/AN/AN/A-7.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+63.95%+63.48%+63.48%N/AN/AN/AN/A+55.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.83%+24.99%+24.99%N/AN/AN/AN/A+22.59%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)-13.33%-11.89%-11.89%N/AN/AN/AN/A-11.61%51
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-16.58%-21.09%-21.09%N/AN/AN/AN/A-15.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.37%+18.39%+18.39%N/AN/AN/AN/A+16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.60%+21.56%+21.56%N/AN/AN/AN/A+19.56%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)-16.80%-23.70%-23.70%N/AN/AN/AN/A-23.78%102
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.94%+27.23%+27.23%N/AN/AN/AN/A+23.93%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)-30.14%-43.23%-43.23%N/AN/AN/AN/A-46.61%448
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-15.92%-20.50%-20.50%N/AN/AN/AN/A-15.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+52.54%+51.63%+51.63%N/AN/AN/AN/A+44.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.24%+20.48%+20.48%N/AN/AN/AN/A+18.58%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน