กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
12 ตุลาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra รวมทั้ง กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY) เป็นสัดส่วนประมาณ 100% ของ NAV) กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, วิพุธ เอื้ออานันท์, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
8.10%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

32.74%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

4.84%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

30.25%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

8.38%

ทรัพย์สินอื่น

-3.22%

หนี้สินอื่น

18.90%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ม.ค. 2563)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ7.83%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย39.66%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.22%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน27.16%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน18.53%
ทรัพย์สินอื่น2.89%
หนี้สินอื่น-0.30%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ รุ่นที่ 2/3ปี/2561-7.17%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561-4.63%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/2ปี/2561-3.61%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561-3.24%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/182/62-2.68%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.22%+0.51%+0.07%+1.13%+0.96%+1.03%+1.48%+1.84%5,585
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.34%+0.74%+0.12%+1.52%+1.45%+1.45%+1.74%+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.04%+0.02%+0.05%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.09%+0.11%+0.22%+0.39%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.86%+1.50%+0.33%+2.44%+1.68%+1.66%+2.31%+2.30%6,429
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.56%+0.53%+0.61%+0.40%+0.34%+0.49%+0.56%+2.23%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+1.05%+2.07%+0.43%+3.93%+2.42%+2.14%+2.22%+1.91%3,002
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.60%+0.72%+0.70%+0.59%+0.44%+0.49%+0.48%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.67%+4.19%+0.20%+8.86%+4.61%+3.59%+3.69%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.18%+2.04%+0.22%+1.69%+1.19%+1.25%+1.22%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+1.11%+2.75%+0.61%+5.38%+3.23%+2.47%+2.51%+2.09%758
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.97%+4.51%+0.41%+9.20%+4.72%+3.65%+3.72%+3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.07%+1.34%+1.22%+1.12%+0.95%+1.07%+0.90%+0.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.54%+2.07%+0.67%+1.70%+1.20%+1.26%+1.22%+1.49%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+1.47%+2.86%+0.70%+5.42%N/AN/AN/A+5.39%355
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.12%+2.42%+0.47%+4.75%N/AN/AN/A+4.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.85%+1.15%+1.06%+0.99%N/AN/AN/A+1.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.71%+0.95%+0.89%+0.78%N/AN/AN/A+0.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-6.63%-11.84%-4.52%-12.64%-1.37%-0.26%+8.49%+11.27%2,919
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.07%+11.64%+15.68%+10.15%+10.26%+11.21%+15.44%+19.11%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-6.64%-11.79%-4.60%-12.57%-1.41%-0.30%+9.18%+9.94%1,101
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.13%+11.63%+15.90%+10.11%+10.14%+11.06%+15.23%+18.22%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-2.33%-3.19%-1.76%+1.98%+3.13%+2.91%+7.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.14%+4.86%+6.63%+4.22%+4.08%+4.80%+6.24%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-0.94%-0.48%-0.43%+1.83%N/AN/AN/A+0.71%967
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-0.50%-1.03%-0.65%+0.83%N/AN/AN/A+0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.27%+2.20%+2.72%+2.06%N/AN/AN/A+2.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.06%+1.92%+2.60%+1.66%N/AN/AN/A+1.76%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-2.40%-4.19%-1.62%-2.70%N/AN/AN/A-1.90%220
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-1.65%-3.38%-1.51%-0.56%N/AN/AN/A+0.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.17%+4.78%+6.44%+4.15%N/AN/AN/A+4.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.11%+3.86%+5.27%+3.33%N/AN/AN/A+3.38%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-4.41%-8.55%-3.14%N/AN/AN/AN/A-8.06%59
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-2.81%-5.72%-2.38%N/AN/AN/AN/A-2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.14%+7.65%+10.21%N/AN/AN/AN/A+6.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.19%+5.86%+7.96%N/AN/AN/AN/A+5.18%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-7.31%-11.34%-4.68%-9.22%+0.22%-0.44%+10.97%+8.84%10,099
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.59%+11.37%+14.41%+10.00%+9.80%+11.03%+14.08%+14.84%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-9.44%-16.92%-5.66%-15.34%-4.06%-1.10%+7.22%+6.99%1,847
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.89%+12.57%+15.48%+11.47%+11.95%+12.92%+16.71%+19.64%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-8.36%-15.35%-5.94%-15.44%N/AN/AN/A-12.33%628
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.84%+12.30%+15.84%+11.01%N/AN/AN/A+11.87%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-9.07%-17.98%-7.37%-15.05%N/AN/AN/A-13.55%76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.77%+14.93%+17.70%+13.35%N/AN/AN/A+13.40%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-5.11%-10.42%-4.11%-4.75%+1.79%+2.33%+11.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.53%+11.84%+15.84%+10.22%+9.87%+11.58%+15.05%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-5.39%-10.38%-4.84%-5.53%+2.93%+2.29%+10.55%+8.59%2,985
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.83%+13.24%+17.17%+11.44%+11.04%+12.91%+16.36%+20.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-5.35%-10.11%-4.94%-4.87%+3.12%+2.23%+11.47%+9.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.97%+13.38%+17.39%+11.54%+11.10%+13.13%+16.54%+20.85%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.66%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.39%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+7.60%+9.80%+7.78%+17.96%+1.43%+0.66%+0.93%+1.86%1,051
LBMA Gold Price PM+8.11%+12.34%+8.36%+19.30%+4.91%+3.65%+3.27%+4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.19%+14.82%+14.87%+12.95%+10.54%+11.37%+14.62%+14.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.03%+12.45%+11.44%+11.44%+9.81%+12.23%+14.90%+15.04%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+9.07%+11.61%+1.16%+19.63%+5.24%+5.27%N/A+5.68%139
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+8.42%+10.51%+3.51%+20.37%+6.71%+5.10%N/A+4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.52%+13.74%+14.60%+13.13%+12.86%+14.21%N/A+14.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.68%+12.78%+11.51%+11.63%+11.35%+14.02%N/A+14.18%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+13.59%+13.19%+3.76%+14.16%+6.67%+2.84%N/A+3.40%1,175
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+9.79%+12.64%+2.28%+13.43%+7.26%+5.07%N/A+4.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.01%+12.80%+12.87%+13.32%+13.20%+15.49%N/A+15.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.06%+10.69%+10.18%+11.33%+11.33%+12.65%N/A+12.70%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+4.32%+9.49%-0.76%+2.82%-3.60%N/AN/A-2.33%90
MSCI Japan Index (USD hedged)+5.32%+11.68%+2.10%+12.91%+3.43%N/AN/A+0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.18%+16.35%+11.80%+15.92%+15.41%N/AN/A+19.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.64%+11.79%+12.24%+13.17%+14.51%N/AN/A+18.56%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+8.50%+7.41%+2.60%+25.21%+10.33%N/AN/A+11.32%750
MSCI World Net Index NETR USD+8.50%+9.27%+3.21%+17.32%+6.96%N/AN/A+7.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.30%+10.70%+9.56%+10.01%+10.13%N/AN/A+9.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.14%+10.44%+10.19%+10.06%+10.16%N/AN/A+10.04%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.99%+1.88%+0.46%+5.28%+3.27%N/AN/A+3.52%482
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.80%+4.26%+1.83%+9.70%+4.23%N/AN/A+4.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.33%+1.71%+1.32%+1.52%+1.60%N/AN/A+1.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.50%+3.47%+2.16%+2.91%+2.89%N/AN/A+3.17%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-0.82%+1.85%-6.25%+10.01%N/AN/AN/A+2.18%214
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+3.03%+3.61%-5.47%+5.78%N/AN/AN/A-2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.31%+15.93%+19.75%+15.77%N/AN/AN/A+18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.25%+17.93%+16.63%+18.49%N/AN/AN/A+18.36%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+17.99%+10.81%+9.80%+22.25%N/AN/AN/A+5.35%338
MSCI AC World Information Technology Index+16.39%+18.86%+6.72%+39.38%N/AN/AN/A+15.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.97%+18.25%+16.89%+18.48%N/AN/AN/A+19.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+15.34%+16.50%+14.66%N/AN/AN/A+17.04%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+5.53%+7.67%+4.56%+7.56%N/AN/AN/A+2.65%16
MSCI India Index+3.27%+5.84%+1.90%+8.44%N/AN/AN/A+4.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.56%+13.36%+11.97%+12.64%N/AN/AN/A+12.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.01%+16.19%+14.34%+15.63%N/AN/AN/A+15.80%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน