กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
12 ตุลาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra รวมทั้ง กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY) เป็นสัดส่วนประมาณ 100% ของ NAV) กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, วิพุธ เอื้ออานันท์, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
9.47%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

25.96%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

3.88%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

37.87%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

4.66%

ทรัพย์สินอื่น

-2.19%

หนี้สินอื่น

20.34%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ส.ค. 2562)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ10.93%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย23.82%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.96%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน38.87%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน21.05%
ทรัพย์สินอื่น1.11%
หนี้สินอื่น-0.74%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561-6.15%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/2ปี/2561-4.84%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561-4.34%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12-2.81%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561-2.77%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.34%+0.65%+0.82%+1.13%+0.98%+1.09%+1.47%+1.86%5,294
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.39%+0.79%+1.05%+1.52%+1.45%+1.47%+1.71%+1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.06%+0.05%+0.05%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.07%+0.16%+0.13%+0.09%+0.11%+0.23%+0.40%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.93%+1.32%+1.57%+2.14%+1.35%+1.78%+2.22%+2.30%6,067
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.45%+0.34%+0.32%+0.30%+0.36%+0.50%+0.55%+2.25%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+3.41%+4.24%+4.67%+5.80%+2.59%+2.53%+2.41%+2.08%602
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.55%+1.23%+1.19%+1.06%+1.00%+1.05%+0.87%+0.72%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+1.78%+2.57%+2.85%+3.38%+2.11%+2.24%+2.10%+1.89%2,323
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.83%+0.62%+0.57%+0.50%+0.42%+0.49%+0.47%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+6.86%+7.94%+8.42%+9.84%+3.83%+4.16%+3.70%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.88%+2.19%+2.01%+1.71%+1.24%+1.28%+1.22%N/A
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+2.78%+3.88%+4.32%N/AN/AN/AN/A+4.89%145
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+2.58%+3.40%+3.88%N/AN/AN/AN/A+4.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.45%+1.14%+1.14%N/AN/AN/AN/A+1.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.12%+0.87%+0.82%N/AN/AN/AN/A+0.80%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-1.81%-4.35%+0.32%-9.71%+2.18%+0.76%+10.31%+12.16%3,167
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.25%+9.84%+9.68%+11.30%+10.83%+11.19%+15.87%+19.27%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-1.82%-4.31%+0.33%-9.58%+2.12%+0.74%+10.91%+10.78%1,199
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.19%+9.76%+9.59%+11.17%+10.69%+11.02%+15.56%+18.36%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+4.82%+5.15%+8.47%+4.49%+4.60%+4.20%+8.61%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.60%+3.93%+3.80%+4.50%+4.38%+4.84%+6.43%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+2.12%+3.03%+4.27%+3.00%N/AN/AN/A+1.55%723
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.24%+1.37%+2.91%+1.63%N/AN/AN/A+1.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.50%+2.06%+1.93%+2.13%N/AN/AN/A+2.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.75%+1.52%+1.49%+1.76%N/AN/AN/A+1.75%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+0.34%+0.74%+2.40%N/AN/AN/AN/A+1.09%157
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+1.63%+1.62%+4.31%N/AN/AN/AN/A+3.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.46%+3.90%+3.66%N/AN/AN/AN/A+3.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.55%+3.08%+3.00%N/AN/AN/AN/A+3.20%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-1.50%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.06%40
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+2.01%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.91%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.41%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+1.89%-0.76%+4.14%-6.99%+3.40%+1.48%+13.68%+10.03%10,521
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.88%+9.68%+9.49%+11.13%+10.12%+11.00%+14.23%+14.97%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-0.43%-4.04%+1.34%-11.08%+0.90%+0.86%+9.33%+8.34%2,069
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.19%+11.23%+11.17%+12.92%+12.82%+13.04%+17.14%+19.84%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-1.25%-4.94%-0.17%-10.69%N/AN/AN/A-9.08%671
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.58%+10.69%+10.65%+12.18%N/AN/AN/A+11.93%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+0.76%-4.98%+0.82%N/AN/AN/AN/A-3.20%76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.49%+13.45%+13.05%N/AN/AN/AN/A+13.34%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.78%+2.36%+8.52%-0.85%+5.41%+4.37%+13.66%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.08%+9.55%+9.24%+10.98%+10.55%+11.69%+15.51%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+2.29%+1.65%+7.43%-1.85%+6.08%+3.84%+12.04%+9.48%2,711
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.49%+10.72%+10.37%+12.32%+11.55%+12.95%+16.86%+20.74%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+2.55%+2.06%+8.22%-1.15%+6.20%+4.09%+13.00%+10.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.59%+10.83%+10.47%+12.38%+11.68%+13.24%+17.03%+21.04%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.70%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.40%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+13.79%+10.62%+10.86%+15.99%-2.79%-0.29%+1.42%+1.49%977
LBMA Gold Price PM+14.05%+12.37%+12.45%+18.93%+1.04%+2.64%+3.71%+3.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.94%+13.96%+13.27%+11.70%+10.31%+11.51%+14.77%+14.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.96%+12.28%+11.26%+10.54%+10.19%+12.34%+15.19%+15.18%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-1.12%-0.32%+8.22%-15.13%-0.06%N/AN/A+3.14%120
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+1.48%+2.18%+10.42%-4.92%+2.46%N/AN/A+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.72%+13.67%+13.64%+15.55%+12.54%N/AN/A+14.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.35%+11.94%+11.77%+12.87%+11.32%N/AN/A+14.38%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+0.08%-5.86%+1.17%-11.17%+0.50%N/AN/A+0.59%1,008
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+1.73%-2.73%+1.99%-7.62%+2.10%N/AN/A+2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.70%+14.48%+13.90%+15.84%+13.79%N/AN/A+15.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.55%+12.85%+12.69%+13.98%+11.76%N/AN/A+12.93%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-5.68%-13.23%-7.75%-20.89%-2.49%N/AN/A-6.52%76
MSCI Japan Index (USD hedged)-2.20%-5.74%-1.19%-13.73%+3.67%N/AN/A-2.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.41%+16.92%+16.19%+16.45%+15.97%N/AN/A+19.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.82%+14.93%+14.80%+17.57%+15.58%N/AN/A+19.23%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+5.67%+10.05%+19.77%+10.23%N/AN/AN/A+10.10%434
MSCI World Net Index NETR USD+1.44%+0.60%+9.13%-6.25%N/AN/AN/A+4.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.25%+10.25%+10.00%+11.69%N/AN/AN/A+9.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.32%+11.55%+11.45%+12.96%N/AN/AN/A+10.24%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+0.08%+1.74%+4.17%+4.05%N/AN/AN/A+3.00%349
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.88%+8.01%+9.20%+9.73%N/AN/AN/A+4.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.00%+1.68%+1.69%+1.87%N/AN/AN/A+1.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.82%+2.66%+2.47%+3.29%N/AN/AN/A+3.25%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+4.04%-0.49%+11.08%-1.74%N/AN/AN/A-0.33%162
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+0.23%-6.67%+5.57%-7.49%N/AN/AN/A-6.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.71%+17.34%+16.67%+19.70%N/AN/AN/A+18.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.48%+20.50%+20.27%+19.62%N/AN/AN/A+18.51%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+1.68%-2.08%+13.64%-5.49%N/AN/AN/A-2.06%252
MSCI AC World Information Technology Index+5.53%+6.61%+19.19%-3.38%N/AN/AN/A+7.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.03%+20.64%+20.05%+22.31%N/AN/AN/A+19.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.71%+16.45%+17.16%+20.07%N/AN/AN/A+17.80%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)-10.92%-3.46%-8.98%N/AN/AN/AN/A-7.17%11
MSCI India Index-11.29%-2.03%-6.45%N/AN/AN/AN/A-3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.08%+12.70%+11.90%N/AN/AN/AN/A+12.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.30%+16.12%+15.24%N/AN/AN/AN/A+15.85%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน