กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.19%+0.40%+0.07%+0.92%+1.05%+1.41%+1.64%+1.97%1,444
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.71%+0.13%+1.41%+1.43%+1.68%+1.78%+2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.08%+0.04%+0.05%+0.07%+0.09%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.07%+0.06%+0.11%+0.15%+0.33%+0.42%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.38%+0.83%+0.19%+1.89%+1.71%+2.60%+2.54%+2.39%5,012
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.22%+0.30%+0.22%+0.30%+0.56%+0.63%+0.86%+2.36%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.49%+1.30%+0.24%+3.06%+1.90%+2.48%+2.08%+1.93%416
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.58%+0.83%+0.57%+0.88%+1.13%+1.00%+0.78%+0.69%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.62%+1.27%+0.33%+2.60%+2.02%+2.45%+1.92%+1.86%243
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.24%+0.32%+0.34%+0.30%+0.48%+0.52%+0.50%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.57%+1.66%+0.22%+3.57%+2.55%+3.31%+3.32%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.61%+0.78%+0.62%+0.74%+1.17%+1.21%+1.49%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+5.36%+19.91%+1.85%+25.52%+8.88%+7.34%+11.42%+14.82%3,640
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.98%+8.89%+7.52%+7.42%+11.09%+15.32%+19.35%+19.90%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+5.24%+19.37%+1.78%+24.95%+8.69%+7.60%+11.49%+13.25%1,137
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.78%+8.75%+7.37%+7.31%+10.93%+14.92%+18.04%+18.94%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+3.45%+9.46%+2.20%+11.55%+4.41%+4.25%+6.42%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.37%+3.30%+3.79%+2.82%+4.95%+6.03%+8.01%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+1.31%N/A+0.55%N/AN/AN/AN/A+1.75%331
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.68%N/A+1.06%N/AN/AN/AN/A+1.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.73%N/A+1.35%N/AN/AN/AN/A+1.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.27%N/A+1.41%N/AN/AN/AN/A+1.33%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+5.39%+16.64%+3.27%+22.37%+5.94%+5.16%+13.52%+12.84%10,814
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.69%+7.80%+8.14%+6.61%+11.04%+13.78%+15.49%+15.48%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+7.20%+28.61%+2.90%+33.02%+12.50%+8.34%+11.53%+12.15%2,144
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.88%+10.37%+8.77%+9.15%+12.80%+16.20%+20.56%+20.56%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+2.12%N/A+2.46%N/AN/AN/AN/A+3.96%540
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.89%N/A+8.88%N/AN/AN/AN/A+9.44%
ดัชนี SET TRI+6.32%+17.27%+4.19%+19.53%+6.03%+5.04%+9.16%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.58%+7.46%+8.25%+6.50%+11.87%+14.33%+19.31%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+7.85%+19.29%+4.38%+23.45%+8.21%+7.03%+11.18%+11.12%1,651
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.54%+8.55%+10.23%+7.36%+13.21%+15.61%+21.27%+21.56%
ดัชนี SET100 TRI+7.50%+19.12%+4.23%+23.03%+5.48%+4.53%+8.40%+8.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.55%+8.56%+9.95%+7.38%+13.55%+15.79%+21.49%+21.90%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.42%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.57%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-1.12%-0.89%-0.43%-1.63%-0.86%-4.85%N/A+1.60%952
LBMA Gold Price PM-0.09%-0.06%+0.20%-1.27%+0.76%-3.22%N/A+3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.33%+9.69%+7.46%+9.26%+11.54%+14.16%N/A+15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.39%+8.89%+7.56%+9.53%+13.55%+15.33%N/A+16.01%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+1.03%+6.24%+1.86%+17.59%+9.26%N/AN/A+9.73%139
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-0.14%+3.11%+0.72%+14.55%+6.53%N/AN/A+5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.98%+8.63%+8.66%+9.37%+14.16%N/AN/A+14.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.16%+7.34%+8.18%+8.71%+14.99%N/AN/A+15.17%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+2.71%+1.50%+1.77%+10.79%+1.64%N/AN/A+2.61%1,073
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+1.58%+2.12%+1.53%+8.61%+4.06%N/AN/A+3.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.07%+10.65%+12.36%+10.09%+16.12%N/AN/A+16.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.37%+8.65%+11.30%+8.46%+12.74%N/AN/A+12.81%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-2.00%+5.79%-2.91%+7.15%N/AN/AN/A+3.76%79
MSCI Japan Index (USD hedged)-1.20%+8.43%-2.36%+9.51%N/AN/AN/A+1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.02%+12.77%+15.61%+14.58%N/AN/AN/A+21.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.11%+11.38%+15.24%+11.78%N/AN/AN/A+20.85%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+2.92%+4.38%-0.31%+11.76%N/AN/AN/A+14.25%293
MSCI World Net Index NETR USD+2.85%+7.12%+1.25%+12.01%N/AN/AN/A+13.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.03%+6.66%+7.33%+7.15%N/AN/AN/A+7.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.65%+6.31%+6.61%+6.63%N/AN/AN/A+6.80%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-0.45%+0.73%-0.42%+4.33%N/AN/AN/A+4.86%324
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-1.05%-0.70%-1.28%+1.91%N/AN/AN/A+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.24%+1.11%+1.33%+1.23%N/AN/AN/A+1.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.58%+1.85%+1.27%+2.04%N/AN/AN/A+2.93%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+13.36%N/A+7.81%N/AN/AN/AN/A+14.99%98
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+10.87%N/A+11.35%N/AN/AN/AN/A+11.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.36%N/A+15.00%N/AN/AN/AN/A+14.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.11%N/A+7.60%N/AN/AN/AN/A+18.11%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+4.00%N/A+5.20%N/AN/AN/AN/A+6.71%188
MSCI AC World Information Technology Index+2.56%N/A+3.56%N/AN/AN/AN/A+6.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.59%N/A+12.75%N/AN/AN/AN/A+11.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.69%N/A+12.33%N/AN/AN/AN/A+11.71%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)