กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.26%+0.51%+0.18%+1.00%+1.29%+1.70%+1.83%+2.05%1,396
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.69%+0.23%+1.39%+1.53%+1.91%+1.89%+2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.08%+0.04%+0.06%+0.08%+0.10%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.10%+0.08%+0.11%+0.07%+0.14%+0.18%+0.39%+0.44%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.29%+0.23%+0.38%+0.70%+2.24%+3.01%+2.75%+2.43%4,456
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.50%+0.54%+0.38%+0.56%+0.63%+0.69%+1.00%+2.44%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.28%-0.46%+0.42%-0.14%+1.91%+2.58%+2.02%+1.86%342
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.09%+1.26%+0.94%+1.46%+1.07%+0.98%+0.74%+0.68%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.40%+0.51%+0.40%+1.08%+2.25%+2.56%+1.88%+1.82%175
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.45%+0.45%+0.44%+0.55%+0.54%+0.56%+0.49%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-0.12%-1.05%+0.36%+0.17%+3.22%+3.22%+3.46%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.83%+1.07%+0.61%+1.41%+1.22%+1.25%+1.56%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+3.21%+0.69%+1.35%+14.95%+4.76%+8.91%+9.89%+13.96%2,754
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.10%+13.42%+7.19%+11.79%+12.05%+15.98%+20.33%+20.44%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+3.17%+0.66%+1.31%+14.64%+4.67%+10.45%+10.94%+12.33%710
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.06%+13.27%+7.16%+11.66%+11.86%+15.64%+18.99%+19.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.70%-0.04%+0.85%+8.73%+4.45%+4.71%+6.37%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.01%+5.87%+3.01%+5.30%+5.33%+6.32%+8.39%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+3.83%-0.11%+1.75%+11.69%+4.04%+6.92%N/A+11.69%8,585
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.92%+11.88%+7.48%+11.61%+12.02%+14.49%N/A+16.10%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+1.13%-0.22%+0.11%+17.09%+4.58%+7.17%+10.37%+10.09%905
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.23%+16.17%+8.09%+14.01%+13.68%+16.74%+21.27%+21.26%
ดัชนี SET TRI+3.54%+0.98%+1.34%+17.35%+5.66%+6.13%+8.72%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.21%+14.00%+7.27%+12.72%+12.90%+15.08%+20.25%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+3.96%+0.68%+1.64%+19.41%+6.61%+7.21%+11.02%+10.01%1,110
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.28%+14.61%+8.68%+14.02%+14.25%+16.39%+22.33%+22.31%
ดัชนี SET100 TRI+3.98%+0.13%+1.64%+16.84%+3.90%+4.51%+7.92%+7.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.31%+14.96%+8.66%+14.31%+14.65%+16.57%+22.59%+22.67%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+2.58%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.47%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+2.70%-4.73%+4.90%-2.24%-1.30%-5.60%N/A+2.49%1,026
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) +4.40%-3.37%+6.73%-0.54%+0.41%-3.95%N/A+4.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.44%+10.79%+8.72%+12.72%+12.38%+14.51%N/A+15.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.17%+12.88%+13.18%+14.59%+14.28%+15.97%N/A+16.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+4.71%-0.65%+2.56%+6.96%N/AN/AN/A+6.52%82
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+7.12%+1.26%+2.05%+6.20%N/AN/AN/A+1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.47%+10.45%+7.27%+14.25%N/AN/AN/A+15.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.82%+11.01%+9.15%+16.37%N/AN/AN/A+17.13%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+4.61%+1.75%+5.11%+3.51%N/AN/AN/A+1.35%1,000
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+7.22%+2.32%+5.05%+6.77%N/AN/AN/A+3.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.93%+15.37%+12.23%+15.55%N/AN/AN/A+18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.24%+12.09%+9.37%+12.29%N/AN/AN/A+14.19%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+2.36%+22.59%-0.91%+30.72%N/AN/AN/A+2.09%51
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) +0.94%+15.46%-4.15%+16.47%N/AN/AN/A-4.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.07%+19.20%+23.09%+24.71%N/AN/AN/A+26.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.61%+17.90%+16.19%+22.08%N/AN/AN/A+25.63%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+6.95%N/A+4.37%N/AN/AN/AN/A+8.22%128
MSCI World Index (บาท)+5.20%N/A+2.28%N/AN/AN/AN/A+5.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.23%N/A+6.77%N/AN/AN/AN/A+7.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.93%N/A+6.40%N/AN/AN/AN/A+6.98%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+2.24%N/A+1.54%N/AN/AN/AN/A+2.44%104
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.13%N/A+0.95%N/AN/AN/AN/A+1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.27%N/A+1.26%N/AN/AN/AN/A+1.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.45%N/A+1.70%N/AN/AN/AN/A+3.85%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)