กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.25%+0.51%+0.34%+1.01%+1.24%+1.65%+1.78%+2.03%1,398
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.33%+0.69%+0.46%+1.39%+1.51%+1.87%+1.86%+2.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.08%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.08%+0.09%+0.07%+0.11%+0.18%+0.39%+0.44%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.46%+0.39%+0.63%+0.54%+2.04%+2.99%+2.55%+2.42%4,507
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.36%+0.46%+0.38%+0.55%+0.61%+0.68%+0.97%+2.42%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.57%-0.60%+0.64%-0.77%+1.74%+2.58%+1.99%+1.86%332
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.93%+1.15%+0.95%+1.42%+1.08%+0.99%+0.75%+0.68%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.49%+0.57%+0.66%+0.88%+2.10%+2.57%+1.86%+1.81%179
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.29%+0.39%+0.37%+0.51%+0.52%+0.55%+0.49%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.62%-0.94%+0.70%-1.29%+3.04%+3.35%+3.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+1.02%+0.62%+1.31%+1.22%+1.24%+1.56%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+1.55%+6.45%+3.84%+13.14%+2.75%+8.06%+9.74%+13.98%2,800
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.13%+7.73%+6.47%+11.16%+11.84%+15.83%+20.33%+20.33%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+1.52%+6.35%+3.79%+12.87%+2.65%+9.58%+10.79%+12.38%757
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.11%+7.66%+6.43%+11.04%+11.66%+15.49%+18.98%+19.35%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.73%+2.68%+1.90%+5.93%+3.51%+4.34%+6.17%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.91%+4.97%+2.91%+5.07%+5.31%+6.30%+8.38%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+2.20%+6.35%+4.31%+11.15%+1.65%+5.32%N/A+11.78%8,732
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.90%+7.36%+6.54%+10.55%+11.85%+14.33%N/A+15.98%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-0.71%+3.33%+1.14%+13.55%+2.54%+6.45%+9.98%+10.04%924
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.87%+8.85%+7.66%+13.53%+13.48%+16.61%+21.27%+21.12%
ดัชนี SET TRI+0.84%+6.36%+3.10%+13.29%+3.99%+5.31%+8.57%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%+20.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+2.34%+7.53%+4.34%+15.34%+4.72%+6.42%+10.72%+10.11%1,160
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.91%+8.61%+7.54%+12.64%+14.12%+16.20%+22.30%+22.17%
ดัชนี SET100 TRI+2.34%+7.77%+4.47%+14.53%+2.58%+3.95%+7.87%+7.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.04%+12.47%+8.04%+13.57%+14.58%+16.48%+22.57%+22.58%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.81%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.92%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+3.62%-2.39%+5.03%-3.07%+0.01%-4.52%N/A+2.45%1,014
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) +2.61%-1.58%+6.75%-2.37%+1.67%-2.89%N/A+4.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.27%+10.37%+9.11%+11.68%+12.27%+14.44%N/A+15.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.92%+12.79%+12.23%+13.59%+14.13%+15.82%N/A+16.54%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+10.53%+14.96%+12.29%+9.52%N/AN/AN/A+10.13%88
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+9.34%+13.16%+9.45%+8.07%N/AN/AN/A+4.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.83%+9.43%+9.36%+13.90%N/AN/AN/A+15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.60%+10.12%+9.83%+15.89%N/AN/AN/A+16.76%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+7.62%+12.35%+7.52%+3.83%N/AN/AN/A+2.21%1,026
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+5.65%+10.13%+6.07%+4.42%N/AN/AN/A+3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.49%+14.14%+10.58%+13.73%N/AN/AN/A+17.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.58%+10.66%+8.82%+11.44%N/AN/AN/A+13.86%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-0.46%+12.83%-2.79%+24.56%N/AN/AN/A+0.48%52
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) -0.62%+9.42%-2.02%+14.17%N/AN/AN/A-4.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.37%+19.87%+20.72%+22.42%N/AN/AN/A+25.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.07%+18.52%+15.23%+20.48%N/AN/AN/A+24.58%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+6.44%N/A+7.62%N/AN/AN/AN/A+11.59%144
MSCI World Index (บาท)+2.98%N/A+3.60%N/AN/AN/AN/A+7.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.74%N/A+6.41%N/AN/AN/AN/A+6.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.09%N/A+7.18%N/AN/AN/AN/A+7.33%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+2.18%N/A+2.71%N/AN/AN/AN/A+3.62%116
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.48%N/A+1.72%N/AN/AN/AN/A+2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.44%N/A+1.38%N/AN/AN/AN/A+1.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.29%N/A+2.18%N/AN/AN/AN/A+3.78%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)