กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.21%+0.48%+0.82%+0.99%+1.13%+1.49%+1.69%+1.99%1,351
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.72%+1.18%+1.41%+1.46%+1.73%+1.81%+2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.04%+0.07%+0.04%+0.06%+0.07%+0.09%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.07%+0.07%+0.11%+0.15%+0.33%+0.43%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.44%+1.04%+1.68%+1.43%+1.89%+2.66%+2.71%+2.41%4,808
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.36%+0.32%+0.34%+0.40%+0.60%+0.63%+0.89%+2.38%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.81%+1.98%+2.63%+1.37%+1.99%+2.49%+2.08%+1.93%342
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.02%+0.97%+0.97%+1.07%+1.14%+1.00%+0.78%+0.69%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.65%+1.47%+2.13%+2.05%+2.13%+2.42%+1.90%+1.85%203
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.38%+0.34%+0.35%+0.37%+0.52%+0.53%+0.50%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.07%+2.35%+3.06%+1.35%+3.06%+3.18%+3.58%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.92%+0.84%+0.78%+0.95%+1.23%+1.21%+1.52%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+13.81%+17.32%+21.83%+24.89%+6.55%+10.64%+9.54%+14.69%3,307
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.76%+7.12%+6.91%+7.44%+11.25%+15.43%+19.85%+20.03%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+13.42%+16.95%+21.38%+24.37%+6.40%+11.05%+9.48%+13.10%964
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.68%+7.04%+6.85%+7.36%+11.08%+15.05%+18.42%+19.06%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+5.68%+6.91%+9.00%+9.84%+3.52%+4.82%+5.30%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.23%+2.68%+2.68%+2.94%+5.14%+6.04%+8.16%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+10.68%+13.62%+18.52%+20.84%+3.47%+6.56%N/A+12.58%9,864
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.92%+6.36%+6.44%+6.87%+11.23%+13.85%N/A+15.63%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+19.98%+24.98%+26.40%+29.14%+8.93%+11.44%+9.60%+11.75%1,236
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.70%+8.67%+8.43%+8.83%+13.06%+16.23%+20.87%+20.72%
ดัชนี SET TRI+10.29%+11.48%+14.94%+18.57%+3.83%+6.42%+6.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+6.15%+6.28%+6.83%+12.40%+14.37%+19.70%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+10.60%+11.85%+16.70%+20.27%+4.95%+8.02%+8.53%+10.67%1,398
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.61%+6.96%+7.19%+7.80%+13.68%+15.64%+21.73%+21.75%
ดัชนี SET100 TRI+10.80%+11.82%+16.83%+20.52%+2.93%+5.69%+5.83%+8.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.63%+7.00%+7.19%+7.84%+14.13%+15.81%+21.95%+22.10%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.24%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.55%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+0.23%-3.99%+0.84%-6.28%+1.67%-5.69%N/A+1.79%952
LBMA Gold Price PM+0.03%-3.70%+2.80%-5.22%+3.66%-4.36%N/A+3.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.65%+10.11%+9.72%+10.22%+12.23%+14.31%N/A+15.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.24%+9.82%+10.83%+11.36%+13.87%+15.46%N/A+16.21%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+5.15%+5.30%+18.25%+21.06%N/AN/AN/A+10.22%110
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+3.25%+4.91%+14.83%+18.72%N/AN/AN/A+5.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.27%+9.76%+9.58%+9.59%N/AN/AN/A+14.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.45%+8.51%+9.04%+9.33%N/AN/AN/A+15.64%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-1.18%+0.23%+7.77%+12.61%N/AN/AN/A+1.91%1,018
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+0.53%+1.19%+7.34%+11.44%N/AN/AN/A+3.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.27%+10.29%+10.38%+12.34%N/AN/AN/A+16.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.93%+8.40%+8.56%+9.58%N/AN/AN/A+13.07%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+7.95%+9.84%+6.78%+23.94%N/AN/AN/A+5.36%62
MSCI Japan Index (USD hedged)+9.74%+11.53%+9.27%+22.03%N/AN/AN/A+2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%+12.08%+15.97%+16.37%N/AN/AN/A+22.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.24%+9.76%+12.18%+14.72%N/AN/AN/A+21.68%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+1.42%+2.02%+9.79%N/AN/AN/AN/A+13.84%214
MSCI World Net Index NETR USD+3.68%+4.12%+7.87%N/AN/AN/AN/A+11.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.28%+7.83%+7.32%N/AN/AN/AN/A+7.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.01%+6.43%+6.72%N/AN/AN/AN/A+6.85%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.18%+2.57%+5.35%N/AN/AN/AN/A+6.28%259
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.36%+1.49%+3.23%N/AN/AN/AN/A+3.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.92%+1.07%+1.20%N/AN/AN/AN/A+1.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.86%+1.84%+1.99%N/AN/AN/AN/A+3.15%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)