กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.26%+0.52%+0.09%+1.00%+1.31%+1.72%+1.85%+2.05%1,396
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.71%+0.12%+1.39%+1.55%+1.93%+1.91%+2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.08%+0.05%+0.06%+0.08%+0.10%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.07%+0.14%+0.07%+0.15%+0.18%+0.40%+0.44%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.07%0.00%+0.17%+0.73%+2.36%+2.94%+2.84%+2.43%4,443
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.54%+0.53%+0.45%+0.58%+0.64%+0.69%+1.00%+2.44%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-1.16%-1.09%+0.07%+0.13%+1.99%+2.45%+2.01%+1.85%348
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.29%+1.25%+1.03%+1.52%+1.07%+0.97%+0.73%+0.67%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.08%+0.30%+0.17%+1.12%+2.31%+2.51%+1.88%+1.81%169
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.46%+0.45%+0.56%+0.58%+0.54%+0.56%+0.49%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-1.54%-1.55%+0.08%+0.84%+3.40%+3.03%+3.56%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.24%+1.09%+0.75%+1.50%+1.23%+1.26%+1.57%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+4.83%+2.44%+2.26%+20.20%+7.82%+10.25%+10.18%+14.11%2,777
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.03%+13.56%+7.49%+11.96%+12.36%+15.99%+20.33%+20.48%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+4.76%+2.44%+2.23%+19.78%+7.49%+11.80%+11.48%+12.48%710
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.93%+13.40%+7.44%+11.83%+12.15%+15.65%+19.01%+19.49%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.94%+0.96%+1.16%+10.86%+5.40%+5.49%+6.68%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.76%+5.95%+3.28%+5.41%+5.39%+6.35%+8.40%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+4.06%+1.59%+2.07%+15.31%+5.91%+8.68%N/A+11.84%8,636
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.57%+12.20%+8.32%+11.90%+12.24%+14.54%N/A+16.16%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+4.07%+2.30%+1.87%+22.34%+7.79%+9.07%+10.90%+10.35%921
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.72%+16.44%+7.02%+14.15%+13.97%+16.79%+21.28%+21.33%
ดัชนี SET TRI+5.47%+3.51%+2.24%+21.07%+7.37%+7.78%+9.20%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.69%+14.16%+7.89%+13.03%+13.03%+15.13%+20.28%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+5.08%+3.56%+1.96%+22.99%+8.23%+8.96%+11.47%+10.11%1,104
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.01%+14.86%+9.37%+14.42%+14.41%+16.45%+22.36%+22.37%
ดัชนี SET100 TRI+5.31%+2.37%+2.08%+20.54%+5.46%+6.17%+8.38%+7.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.07%+15.19%+9.30%+14.71%+14.80%+16.62%+22.61%+22.73%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+2.46%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.47%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-5.80%-9.83%+1.36%+4.30%-1.22%-6.17%N/A+2.04%998
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -4.08%-8.72%+4.03%+7.46%+1.12%-4.52%N/A+3.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.26%+11.11%+8.75%+13.69%+12.48%+14.52%N/A+16.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.39%+12.93%+15.65%+16.13%+14.29%+15.96%N/A+16.70%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+4.01%-1.16%+1.59%+2.19%N/AN/AN/A+6.30%82
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+3.50%-2.15%+0.10%+2.39%N/AN/AN/A+1.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.03%+10.58%+7.18%+16.29%N/AN/AN/A+15.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.61%+11.25%+10.53%+17.54%N/AN/AN/A+17.37%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+4.40%-7.70%-0.09%-2.62%N/AN/AN/A-0.94%953
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+4.24%-7.03%+0.40%+0.29%N/AN/AN/A+1.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.02%+15.54%+15.16%+17.13%N/AN/AN/A+18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.99%+12.19%+11.97%+13.11%N/AN/AN/A+14.39%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+13.36%+29.83%-2.34%+12.95%N/AN/AN/A+0.98%48
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) +10.11%+17.46%-1.41%+5.56%N/AN/AN/A-4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.36%+19.91%+24.83%+27.08%N/AN/AN/A+26.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.98%+18.92%+18.63%+25.84%N/AN/AN/A+26.25%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)