กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.18%+0.38%+0.18%+0.87%+1.00%+1.36%+1.61%+1.95%1,437
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+0.35%+1.41%+1.42%+1.65%+1.77%+2.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.08%+0.03%+0.04%+0.07%+0.09%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.08%+0.15%+0.33%+0.42%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.44%+0.70%+0.44%+1.81%+1.57%+2.47%+2.56%+2.38%5,072
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.18%+0.21%+0.18%+0.28%+0.51%+0.62%+0.81%+2.35%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.38%+0.71%+0.38%+2.64%+1.74%+2.34%+2.06%+1.92%420
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.46%+0.56%+0.46%+0.82%+1.11%+1.00%+0.78%+0.69%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.62%+1.02%+0.62%+2.56%+1.91%+2.39%+1.92%+1.86%253
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.28%+0.27%+0.29%+0.30%+0.47%+0.52%+0.50%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.20%+0.73%+0.20%+3.04%+2.43%+3.12%+3.38%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.58%+0.60%+0.58%+0.75%+1.16%+1.21%+1.46%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-3.27%+5.44%-3.27%+17.78%+8.21%+3.11%+10.39%+14.28%3,470
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.34%+10.02%+9.51%+8.14%+11.12%+14.77%+19.23%+19.82%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-3.16%+5.31%-3.16%+17.47%+8.05%+3.38%+10.46%+12.74%1,102
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.14%+9.83%+9.30%+8.00%+10.95%+14.37%+17.95%+18.86%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.16%+3.98%+1.16%+9.72%+4.81%+3.36%+6.08%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.26%+3.84%+4.26%+3.16%+4.93%+5.94%+7.98%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-0.16%N/A-0.16%N/AN/AN/AN/A+1.03%359
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.84%N/A+0.84%N/AN/AN/AN/A+1.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.84%N/A+1.85%N/AN/AN/AN/A+1.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.62%N/A+1.62%N/AN/AN/AN/A+1.47%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+1.17%+6.58%+1.17%+17.92%+6.33%+2.62%+13.03%+12.40%10,580
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.86%+8.71%+8.88%+7.16%+11.01%+13.47%+15.47%+15.40%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-5.93%+5.41%-5.93%+22.47%+11.08%+3.85%+9.83%+11.12%2,036
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.57%+12.69%+12.79%+10.40%+12.99%+15.90%+20.49%+20.48%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-6.11%N/A-6.11%N/AN/AN/AN/A-4.74%527
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.64%N/A+10.69%N/AN/AN/AN/A+10.25%
ดัชนี SET TRI+2.12%+7.24%+2.12%+16.40%+7.07%+3.43%+8.50%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.41%+8.67%+9.41%+7.19%+11.78%+14.13%+19.22%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+2.99%+9.09%+2.99%+19.64%+8.74%+5.65%+10.51%+10.85%1,686
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.47%+9.61%+10.47%+8.00%+13.15%+15.42%+21.16%+21.46%
ดัชนี SET100 TRI+2.72%+8.92%+2.72%+19.19%+6.77%+3.23%+7.84%+8.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.45%+9.61%+10.45%+8.02%+13.44%+15.61%+21.38%+21.79%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.45%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.59%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-2.50%-4.76%-2.50%-4.81%+0.86%-4.05%N/A+1.32%926
LBMA Gold Price PM-1.86%-3.48%-1.86%-3.58%+2.24%-2.47%N/A+3.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.12%+7.75%+8.16%+9.14%+11.31%+14.09%N/A+15.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.61%+7.73%+7.61%+9.13%+13.40%+15.30%N/A+15.89%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-5.36%-5.06%-5.36%+5.15%+5.72%N/AN/A+6.87%128
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-6.08%-6.54%-6.08%+2.40%+3.27%N/AN/A+2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.36%+11.37%+14.48%+11.09%+14.34%N/AN/A+14.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.78%+11.09%+13.78%+10.53%+15.18%N/AN/A+15.21%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-6.56%-8.20%-6.56%-3.27%-2.65%N/AN/A-0.10%971
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-5.97%-7.51%-5.97%-2.49%-0.17%N/AN/A+1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.11%+13.73%+16.20%+11.92%+16.28%N/AN/A+16.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.85%+11.43%+13.85%+10.04%+12.89%N/AN/A+12.93%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-10.62%-7.00%-10.62%+1.28%N/AN/AN/A-0.09%81
MSCI Japan Index (USD hedged)-8.48%-2.47%-8.48%+5.16%N/AN/AN/A-1.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.20%+16.37%+19.42%+14.85%N/AN/AN/A+21.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.95%+16.90%+20.95%+14.03%N/AN/AN/A+21.04%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-6.40%-1.14%-6.40%+1.12%N/AN/AN/A+7.32%278
MSCI World Net Index NETR USD-5.52%-2.57%-5.52%+3.01%N/AN/AN/A+6.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.13%+10.36%+13.30%+9.15%N/AN/AN/A+8.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.31%+9.77%+12.31%+8.48%N/AN/AN/A+8.16%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-0.86%-0.57%-0.86%+2.40%N/AN/AN/A+3.93%304
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-1.74%-1.43%-1.74%+0.74%N/AN/AN/A+1.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.62%+1.41%+1.69%+1.28%N/AN/AN/A+1.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.30%+2.15%+2.30%+2.53%N/AN/AN/A+3.01%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+2.16%N/A+2.16%N/AN/AN/AN/A+8.97%112
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-2.31%N/A-2.31%N/AN/AN/AN/A-1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.30%N/A+19.31%N/AN/AN/AN/A+17.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.35%N/A+21.35%N/AN/AN/AN/A+18.85%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-2.52%N/A-2.52%N/AN/AN/AN/A-1.12%197
MSCI AC World Information Technology Index-1.25%N/A-1.25%N/AN/AN/AN/A+1.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.42%N/A+18.43%N/AN/AN/AN/A+15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.72%N/A+18.72%N/AN/AN/AN/A+15.77%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)