กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.26%+0.50%+1.01%+1.00%+1.34%+1.75%+2.06%1,291
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.69%+1.39%+1.38%+1.58%+1.96%+2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.09%+0.05%+0.07%+0.09%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.15%+0.18%+0.44%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.33%-0.08%+1.01%+1.01%+2.45%+2.97%+2.43%4,328
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.59%+0.54%+0.62%+0.61%+0.65%+0.69%+2.45%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-1.30%-1.15%+0.76%+0.75%+2.11%+2.49%+1.86%345
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.33%+1.33%+1.55%+1.55%+1.07%+0.97%+0.67%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)-0.08%+0.28%+1.41%+1.40%+2.37%+2.53%+1.81%158
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.44%+0.43%+0.61%+0.61%+0.54%+0.55%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-1.70%-1.70%+1.50%+1.49%+3.47%+3.13%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.00%+0.90%+1.22%+1.22%+0.99%+1.03%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+2.93%+3.97%+16.45%+16.40%+5.37%+10.47%+14.02%2,747
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.89%+13.70%+12.93%+12.93%+13.14%+16.02%+20.54%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+2.88%+3.94%+16.12%+16.07%+5.29%+12.03%+12.38%683
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.70%+13.53%+12.75%+12.75%+12.80%+15.68%+19.54%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+1.17%+2.54%+10.65%+10.61%+4.67%+5.81%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.34%+5.93%+5.87%+5.87%+5.63%+6.35%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+1.16%+5.06%+13.66%+13.62%+4.17%+8.97%+11.70%8,480
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.21%+12.48%+13.02%+13.02%+12.74%+14.59%+16.22%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+4.00%+4.75%+17.74%+17.69%+5.44%+9.63%+10.25%897
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.90%+16.68%+15.02%+15.02%+14.64%+16.85%+21.40%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์+4.03%+6.78%+19.79%+19.73%+5.89%+8.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.10%+14.28%+14.19%+14.19%+13.67%+15.17%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+2.94%+7.40%+21.84%+21.78%+6.77%+9.69%+10.00%1,088
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.58%+15.03%+16.00%+15.99%+15.12%+16.48%+22.44%
ดัชนี SET 100+3.09%+6.21%+19.57%+19.51%+4.04%+6.90%+7.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.78%+15.35%+16.31%+16.31%+15.48%+16.65%+22.80%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+2.27%N/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.49%N/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-9.97%-10.96%+6.03%+6.01%-0.25%-6.48%+1.88%981
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -10.47%-11.61%+7.50%+7.48%+0.95%-3.21%+3.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.30%+11.69%+13.87%+13.87%+12.56%+14.82%+16.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.55%+12.41%+16.09%+16.09%+14.30%+16.19%+16.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-2.35%+0.41%-7.29%-7.27%N/AN/A+5.77%81
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-1.50%+1.09%-5.25%-5.24%N/AN/A+1.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.69%+12.04%+17.69%+17.68%N/AN/A+16.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.08%+11.74%+18.61%+18.61%N/AN/A+17.59%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-2.62%-3.42%-15.97%-15.93%N/AN/A-0.93%952
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)-2.45%-4.06%-9.56%-9.54%N/AN/A+1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.43%+15.02%+18.49%+18.46%N/AN/A+18.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.49%+11.70%+13.91%+13.91%N/AN/A+14.49%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+26.42%+42.03%+5.74%+5.72%N/AN/A+3.27%49
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) +18.56%+25.77%-1.78%-1.77%N/AN/A-4.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.83%+21.28%+27.71%+27.71%N/AN/A+26.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.88%+19.54%+27.42%+27.42%N/AN/A+26.75%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี