กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
17 กันยายน 2545
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งทุน หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือ ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาวิณี สุขศรีวงศ์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
3.71%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

1.88%

ทรัพย์สินอื่น

-2.56%

หนี้สินอื่น

96.97%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก6.44%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน92.77%
ทรัพย์สินอื่น1.67%
หนี้สินอื่น-0.88%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
บมจ.ท่าอากาศยานไทย-6.90%
บมจ.ธ.กสิกรไทยAA+6.54%
เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ยูโอบีAAA6.43%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์-5.86%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการAA5.18%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.06%+0.12%+0.10%+0.23%+0.43%+0.62%+1.12%+1.63%7,328
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.11%+0.22%+0.18%+0.43%+0.72%+1.01%+1.43%+1.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%+0.03%+0.04%+0.07%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%+0.02%+0.02%+0.03%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-1.02%-1.11%-1.09%-1.14%+0.59%+0.85%+1.89%+2.02%6,857
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.07%+0.81%+0.88%+0.64%+0.76%+0.61%+0.65%+2.11%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)-0.97%-0.80%-0.84%-0.40%+1.41%+1.56%+2.05%+1.75%3,843
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.32%+0.99%+1.07%+0.78%+0.94%+0.76%+0.66%+0.54%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.53%-0.43%-0.51%-0.28%+2.88%+2.77%+3.11%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.58%+0.43%+0.46%+0.31%+1.01%+0.95%+1.10%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-1.45%-1.80%-1.72%-1.59%+1.25%+1.63%+2.09%+1.80%1,104
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.27%-1.45%-1.41%-1.08%+2.61%+2.62%+3.03%+3.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.32%+1.77%+1.91%+1.48%+1.88%+1.54%+1.29%+0.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.34%+1.03%+1.11%+0.84%+1.26%+1.11%+1.18%+1.43%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)-0.92%-0.90%-0.92%-0.28%+1.76%N/AN/A+2.09%865
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-1.48%-1.54%-1.54%-0.92%+1.65%N/AN/A+1.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.33%+1.00%+1.08%+0.81%+1.30%N/AN/A+1.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.90%+1.44%+1.55%+1.15%+1.16%N/AN/A+1.10%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-1.31%+3.26%-1.81%-0.40%-3.33%-1.11%+4.16%+9.91%2,669
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.99%+12.07%+12.11%+11.24%+17.24%+14.90%+15.28%+19.06%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-1.34%+3.29%-1.79%-0.42%-3.28%-1.11%+4.88%+8.75%1,023
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.89%+12.00%+12.03%+11.20%+17.21%+14.84%+15.07%+18.27%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-1.63%+1.99%-0.89%+1.80%+2.34%+2.91%+4.75%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.20%+4.82%+4.86%+4.59%+8.00%+6.72%+6.44%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-1.47%-0.68%-1.37%-0.63%-0.41%N/AN/A-0.10%1,181
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-0.44%+1.25%+0.04%+1.27%+1.57%N/AN/A+1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.29%+2.18%+2.23%+1.98%+3.17%N/AN/A+2.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+1.95%+1.96%+1.85%+3.11%N/AN/A+2.71%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-1.57%+0.60%-1.06%+0.06%-1.48%N/AN/A-1.06%318
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-0.34%+2.88%+0.53%+2.77%+2.16%N/AN/A+2.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.25%+4.32%+4.30%+4.06%+5.98%N/AN/A+5.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.34%+4.03%+4.06%+3.79%+5.75%N/AN/A+5.44%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-1.64%+2.23%-0.62%+1.03%-3.94%N/AN/A-3.88%120
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-0.24%+4.52%+1.02%+4.27%+2.76%N/AN/A+2.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.38%+6.76%+6.63%+6.39%+10.39%N/AN/A+10.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.37%+5.93%+5.97%+5.60%+8.88%N/AN/A+8.65%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-1.35%+5.24%+0.33%+2.98%-3.42%-1.00%+2.85%+7.12%9,386
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.86%+12.13%+12.11%+11.57%+19.26%+16.18%+15.18%+16.01%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+0.02%+7.10%+0.79%+3.35%-3.04%-1.69%+3.38%+6.25%1,769
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.26%+12.19%+11.92%+11.28%+18.65%+16.43%+16.42%+19.72%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-1.09%+5.17%-0.18%+0.94%-3.77%N/AN/A-5.90%667
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.19%+12.46%+12.45%+11.40%+18.56%N/AN/A+16.53%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+1.44%+8.66%+3.83%+10.85%+6.18%N/AN/A+4.06%287
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.18%+13.09%+13.21%+12.53%+19.59%N/AN/A+18.69%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.05%+7.78%+1.99%+7.28%+3.95%+4.37%+7.15%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.91%+11.90%+12.00%+11.25%+19.69%+16.46%+15.64%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+0.72%+8.31%+2.70%+6.10%+0.45%+2.78%+5.43%+7.82%3,562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.61%+12.06%+11.87%+11.73%+21.77%+18.23%+17.13%+21.03%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+0.08%+8.31%+2.29%+6.97%+1.44%+3.41%+6.03%+8.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.03%+12.32%+12.18%+11.88%+21.94%+18.36%+17.31%+21.30%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.87%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.88%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-3.66%+2.08%+1.95%-4.23%+10.05%+2.86%-0.84%+2.43%1,074
LBMA Gold Price PM+0.99%+3.34%+4.46%+6.00%+15.31%+7.84%+2.40%+5.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.63%+14.19%+14.80%+13.82%+15.35%+13.13%+13.76%+14.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.09%+15.24%+16.16%+14.82%+16.34%+13.71%+14.75%+15.46%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-6.14%-23.35%-25.37%-14.27%+10.02%+3.84%N/A+6.11%410
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-3.99%-12.88%-16.45%-6.31%+10.38%+4.79%N/A+5.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.08%+29.45%+31.22%+23.71%+22.45%+19.24%N/A+17.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.90%+24.86%+25.83%+20.08%+20.30%+17.26%N/A+17.04%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-2.00%-5.46%-10.97%-5.08%+10.98%+6.34%N/A+4.63%1,854
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+4.86%+0.07%-5.90%+12.47%+16.14%+9.61%N/A+7.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.20%+21.49%+22.35%+17.11%+18.24%+16.68%N/A+16.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.53%+16.99%+17.69%+14.20%+17.80%+15.76%N/A+15.10%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-1.85%-20.62%-20.32%-12.90%+7.58%+0.63%N/A+0.38%162
TOPIX Net Total Return JPY-3.87%-10.38%-10.56%-5.14%+8.19%+4.34%N/A+2.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.00%+25.78%+27.03%+21.95%+22.54%+19.76%N/A+21.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.97%+19.14%+19.92%+17.64%+18.36%+17.19%N/A+18.99%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-4.91%-8.41%-13.63%-1.74%+8.29%+6.38%N/A+8.50%2,501
MSCI World Net Index NETR USD-1.10%-7.97%-10.85%+4.25%+15.59%+9.82%N/A+10.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.02%+20.51%+21.39%+15.86%+17.35%+14.95%N/A+14.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.89%+19.99%+20.48%+15.88%N/AN/AN/A+16.28%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-3.32%-6.01%-6.86%-6.31%+0.20%+0.88%N/A+1.59%634
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-5.95%-9.49%-9.07%-8.14%+0.56%+1.45%N/A+1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.20%+4.54%+4.87%+3.42%+4.79%+3.84%N/A+3.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.23%+6.22%+6.63%+5.17%+4.85%+4.13%N/A+4.05%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-13.41%-16.96%-17.54%-24.18%+6.35%N/AN/A+3.05%901
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-9.96%-15.65%-14.28%-28.78%+3.23%N/AN/A-0.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+37.74%+28.70%+30.94%+23.83%+21.30%N/AN/A+20.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+37.23%+29.11%+31.26%+25.41%+23.21%N/AN/A+21.76%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-31.16%-54.05%-48.17%-46.17%+1.06%N/AN/A-0.52%1,753
MSCI AC World Information Technology Index-6.25%-18.14%-19.91%+3.03%+26.07%N/AN/A+18.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+64.55%+61.17%+64.07%+46.33%+35.09%N/AN/A+30.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.51%+29.08%+29.88%+22.59%+25.63%N/AN/A+23.18%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)-2.78%-7.26%-8.65%-1.49%+4.80%N/AN/A+5.31%139
MSCI India Index+0.78%-4.25%-5.63%+11.43%+12.86%N/AN/A+13.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.64%+21.58%+22.49%+17.59%+19.52%N/AN/A+18.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.10%+23.45%+24.39%+18.71%+23.87%N/AN/A+22.88%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)-15.27%-19.43%-21.97%-35.46%N/AN/AN/A-24.81%750
ดัชนี MSCI China A Onshore-11.85%-19.57%-18.77%-15.95%N/AN/AN/A-3.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.03%+25.42%+26.80%+23.80%N/AN/AN/A+23.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.90%+23.61%+25.08%+21.01%N/AN/AN/A+21.27%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)-27.91%-53.61%-47.40%N/AN/AN/AN/A-52.66%43
S&P 500 Total Return-0.51%-7.56%-10.73%N/AN/AN/AN/A-1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+70.51%+61.04%+64.74%N/AN/AN/AN/A+55.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.30%+23.36%+23.99%N/AN/AN/AN/A+21.49%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)-1.10%-1.12%-4.05%N/AN/AN/AN/A-3.74%52
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-5.99%-9.79%-13.54%N/AN/AN/AN/A-7.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.77%+16.74%+17.32%N/AN/AN/AN/A+15.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.55%+20.04%+20.60%N/AN/AN/AN/A+18.51%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)-4.24%-15.40%-14.76%N/AN/AN/AN/A-14.85%113
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.75%+25.81%+27.02%N/AN/AN/AN/A+23.25%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)-21.39%-45.33%-39.13%N/AN/AN/AN/A-42.75%463
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-6.02%-9.68%-13.15%N/AN/AN/AN/A-8.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+59.24%+49.71%+53.08%N/AN/AN/AN/A+44.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.49%+19.05%+19.60%N/AN/AN/AN/A+17.61%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน