กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
31 สิงหาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (27 ก.ค. 2565)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค22.39%
หมวดธนาคาร14.06%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม12.25%
หมวดพาณิชย์11.75%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์9.06%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (27 ก.ค. 2565)
บมจ. ซีพี ออลล์8.78%
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพฯ7.37%
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา5.96%
บมจ.ธ.กรุงเทพ5.45%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์5.05%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-7.43%-5.65%-6.29%+1.69%-7.27%-2.79%+1.87%+7.54%12,254
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.44%+12.84%+12.37%+11.88%+19.92%+16.71%+15.38%+15.93%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-7.36%-5.61%-6.26%+1.69%-7.34%-2.87%+1.94%+5.89%858
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.21%+12.71%+12.24%+11.80%+19.65%+16.55%+15.41%+18.47%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-4.08%-2.56%-3.35%+4.08%-6.01%-3.02%+2.71%+8.90%1,436
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.21%+12.45%+12.03%+11.65%+19.17%+16.84%+16.55%+22.57%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-4.12%-2.56%-3.35%+3.88%-6.06%-3.06%+2.91%+4.82%1,081
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.24%+12.46%+12.05%+11.67%+19.03%+16.76%+16.49%+19.88%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-4.91%-0.53%-1.41%+5.64%+0.88%+1.66%+5.56%+7.24%368
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.10%+13.84%+13.42%+12.97%+20.19%+17.71%+17.05%+19.93%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-6.43%-5.65%-3.66%+9.33%-3.76%+0.07%+4.33%+8.17%2,254
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.82%+14.62%+14.23%+14.59%+23.34%+19.65%+18.39%+22.03%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-4.94%-0.52%-1.33%+5.83%+0.78%+1.69%+5.55%+7.34%1,148
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.25%+14.02%+13.60%+13.10%+20.23%+17.73%+17.08%+20.31%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-4.08%-2.61%-3.39%+3.51%-5.84%N/AN/A-7.75%9
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.20%+12.44%+12.02%+11.54%+19.00%N/AN/A+17.26%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-4.09%-2.61%-3.40%+3.51%-5.86%-2.92%+2.86%+7.21%653
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.19%+12.44%+12.01%+11.54%+19.01%+16.71%+16.46%+19.88%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)-2.06%-0.86%-0.54%+8.43%-2.79%+1.75%+4.61%+6.19%1,953
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.90%+12.25%+11.94%+12.13%+22.24%+18.61%+17.44%+21.55%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-7.01%+0.40%-0.48%+3.74%+2.58%+0.32%N/A+5.49%261
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.54%+16.01%+15.41%+14.39%+19.20%+17.09%N/A+16.44%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-4.53%-3.45%-4.27%+1.90%-6.20%-4.13%N/A-3.56%931
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.63%+13.08%+12.57%+11.87%+18.97%+16.46%N/A+15.97%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-4.53%-3.45%-4.27%+1.90%-6.20%N/AN/A-6.97%412
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.63%+13.08%+12.58%+11.87%+18.98%N/AN/A+16.72%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-4.25%-3.94%-3.57%+4.43%-1.55%N/AN/A-0.04%74
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.27%+12.51%+12.02%+11.71%+18.24%N/AN/A+16.01%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)-3.25%-1.60%-2.00%+7.07%N/AN/AN/A+9.82%34
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.08%+12.38%+11.94%+11.82%N/AN/AN/A+15.41%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.87%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.08%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)-2.49%-1.03%-0.81%+8.63%N/AN/AN/A+13.61%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.89%+12.29%+11.93%+11.99%N/AN/AN/A+15.96%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.87%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.49%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)-4.80%-3.83%-4.19%+1.76%N/AN/AN/A+6.61%4
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.21%+8.88%+8.56%+8.27%N/AN/AN/A+9.83%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)-7.03%-5.53%-6.15%+1.83%N/AN/AN/A+8.34%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.51%+12.83%+12.36%+11.89%N/AN/AN/A+14.12%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)-4.07%-2.40%-3.20%+4.03%N/AN/AN/A+13.00%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.20%+12.48%+12.07%+11.66%N/AN/AN/A+12.81%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-5.15%-2.80%-3.31%+6.49%+0.24%+3.08%+6.06%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.54%+12.68%+12.20%+11.52%+19.82%+16.62%+15.58%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-2.39%-1.98%-1.73%+8.13%-2.78%+1.90%+4.61%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.93%+12.46%+12.08%+12.08%+22.45%+18.80%+17.44%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-3.46%-2.51%-2.73%+7.15%-2.00%+2.14%+5.01%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.31%+12.64%+12.18%+11.98%+22.02%+18.49%+17.24%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 27/07/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน