กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก): เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 Index
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 200 หน่วย หรือ 2,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ก.ค. 2560)
iShares Core S&P 500 ETF94.21%
ทรัพย์สินอื่น5.97%
หนี้สินอื่น-0.18%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-4.17%-0.71%+0.56%-10.42%-1.05%-5.22%N/A+1.59%582
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -3.73%-1.21%+2.77%-9.78%+0.75%-3.78%N/A+2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.36%+8.83%+8.78%+10.04%+12.12%+14.21%N/A+15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.43%+10.18%+11.11%+11.65%+13.99%+15.51%N/A+16.55%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-0.60%+4.67%+7.76%-6.01%-1.32%-4.98%N/A-4.32%122
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +0.11%+4.62%+10.65%-5.53%+0.77%-3.08%N/A-2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.39%+9.87%+9.99%+11.17%+13.03%+14.89%N/A+14.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.90%+8.77%+9.78%+12.42%+12.40%+12.87%N/A+12.81%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-4.11%-14.16%-18.54%-0.52%-32.79%-19.05%N/A-13.72%524
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-4.14%-13.66%-18.00%+1.17%-31.46%-17.56%N/A-11.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.22%+22.33%+22.29%+27.25%+34.67%+28.83%N/A+28.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.35%+23.36%+23.51%+28.99%+36.85%+30.44%N/A+29.44%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.07%+1.99%+2.50%+0.43%+2.60%+2.52%N/A+3.23%400
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +1.13%+2.63%+2.87%-0.26%+4.30%+4.10%N/A+4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.59%+3.00%+3.03%+3.06%+3.10%+3.13%N/A+3.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.79%+2.04%+2.01%+3.15%+2.81%+2.53%N/A+2.56%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+3.40%+8.12%+10.42%+6.42%-3.10%N/AN/A-2.67%82
ดัชนี JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index-unhedge (บาท) +4.52%+10.19%+12.66%+7.95%-0.59%N/AN/A-0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.15%+7.70%+8.12%+9.37%+10.13%N/AN/A+9.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.48%+4.43%+4.27%+8.95%+9.47%N/AN/A+8.76%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.34%+3.55%+4.13%N/AN/AN/AN/A+5.26%2,976
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.13%+2.63%+2.87%N/AN/AN/AN/A-0.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.21%+1.32%+1.30%N/AN/AN/AN/A+1.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.79%+2.04%+2.01%N/AN/AN/AN/A+3.43%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.35%+3.54%+4.10%N/AN/AN/AN/A+5.27%18,291
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.13%+2.63%+2.87%N/AN/AN/AN/A-0.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.20%+1.32%+1.30%N/AN/AN/AN/A+1.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.79%+2.04%+2.01%N/AN/AN/AN/A+3.43%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+4.53%+7.71%+9.70%+9.09%+6.45%+9.42%+2.76%+3.50%155
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific (บาท)+4.45%+8.55%+11.98%+15.14%+6.58%+10.30%+4.19%+3.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.75%+9.08%+9.10%+9.73%+12.52%+12.22%+15.84%+15.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.73%+8.12%+8.14%+9.72%+13.56%+12.90%+20.18%+20.17%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-1.30%-0.39%-1.47%+2.79%N/AN/AN/A+4.52%5,209
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) -1.57%-0.02%-0.60%+5.70%N/AN/AN/A+6.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.14%+4.42%+4.53%+4.73%N/AN/AN/A+6.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.06%+4.31%+4.43%+5.03%N/AN/AN/A+6.55%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)+2.19%+5.37%+6.55%+4.68%N/AN/AN/A+4.37%2,982
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JPMorgan Asia Credit Index-Hedged to SGD (บาท)+1.42%+4.11%+5.99%-0.31%N/AN/AN/A+3.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.26%+3.06%+3.30%+4.32%N/AN/AN/A+6.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.99%+3.74%+4.30%+5.11%N/AN/AN/A+6.08%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-1.30%-0.36%-1.43%+2.80%N/AN/AN/A+1.96%2,457
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) -1.57%-0.02%-0.60%+5.70%N/AN/AN/A+5.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.13%+4.41%+4.50%+4.73%N/AN/AN/A+5.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.06%+4.31%+4.43%+5.03%N/AN/AN/A+6.05%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-0.41%+1.21%+0.29%+5.61%+2.65%+6.32%+1.11%+1.04%59
60% ดัชนี MSCI World (บาท) และ 40% Dividened Yield (MSCI World) (บาท)+2.65%+5.85%+7.78%+6.68%+3.91%+7.46%+2.76%+2.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.95%+6.23%+6.50%+7.29%+10.40%+9.51%+14.14%+14.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.95%+4.08%+4.44%+5.02%+7.89%+7.39%+12.44%+12.44%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)-0.05%+4.28%+6.20%+0.23%-3.49%-0.10%N/A-0.05%22
ดัชนี MSCI South East Asia (บาท)+1.88%+7.07%+9.92%+5.61%-0.10%+3.15%N/A+5.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.32%+6.76%+6.96%+8.94%+11.06%+11.10%N/A+19.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.31%+6.42%+6.71%+8.31%+11.65%+11.14%N/A+17.66%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+6.50%+11.67%+16.10%+21.17%+3.67%+4.15%N/A-5.67%97
ดัชนี MSCI BRIC Net TR (บาท)(4)+12.07%+16.99%+23.04%+25.44%+2.27%+6.92%N/A+0.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.29%+12.30%+12.45%+13.46%+17.77%+16.07%N/A+26.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.82%+13.89%+13.52%+13.77%+18.97%+21.59%N/A+26.36%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+3.78%+5.77%+8.91%+16.09%+1.95%+5.11%N/A+0.79%409
ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (บาท)+1.56%+4.04%+6.33%+14.83%-0.06%+3.25%N/A-0.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.31%+12.24%+11.82%+13.81%+21.75%+20.68%N/A+22.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.26%+13.32%+13.09%+15.16%+22.86%+21.86%N/A+23.43%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+1.11%+6.50%+11.40%+9.62%-4.13%-3.56%N/A-3.22%136
ดัชนี MSCI EM Latin America Index (บาท)+1.87%+3.74%+9.31%+10.20%-5.75%-4.01%N/A-3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.78%+19.98%+19.23%+20.28%+22.85%+20.15%N/A+21.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.99%+20.44%+19.90%+22.20%+25.07%+21.96%N/A+22.72%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-0.30%+1.03%+2.50%+6.39%+8.92%+11.73%N/A+11.54%127
ดัชนี S&P 500 Index Total Return (บาท)+0.17%+3.51%+3.67%+10.72%+12.21%+16.02%N/A+16.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.47%+8.84%+8.92%+10.08%+13.64%+12.63%N/A+12.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.52%+7.74%+7.85%+9.06%+13.36%+12.72%N/A+12.84%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+5.64%+15.54%+17.78%+9.58%+3.86%N/AN/A+4.72%176
ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net (บาท)+4.87%+10.84%+14.88%+16.44%+1.23%N/AN/A+2.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.15%+8.22%+8.18%+9.56%+12.08%N/AN/A+11.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.26%+9.14%+8.96%+10.61%+14.13%N/AN/A+13.16%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+0.12%+10.66%+12.44%+9.34%+5.71%N/AN/A+8.66%461
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+1.61%+11.10%+11.21%+8.66%+4.17%N/AN/A+8.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.30%+10.13%+9.77%+10.36%+14.81%N/AN/A+13.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.21%+9.93%+9.99%+10.63%+15.87%N/AN/A+14.97%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)+1.44%+9.17%+9.11%+0.74%N/AN/AN/A+5.15%9,104
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+0.66%+6.35%+6.77%-1.13%N/AN/AN/A+7.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.37%+9.48%+10.43%+12.97%N/AN/AN/A+15.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.91%+8.28%+8.85%+10.48%N/AN/AN/A+13.34%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+1.95%+7.13%+8.40%+12.17%N/AN/AN/A+4.84%126
ดัชนี MSCI World Small Cap NETR Index+0.53%+3.68%+4.25%+11.80%N/AN/AN/A+9.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.94%+8.22%+8.58%+8.73%N/AN/AN/A+12.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.21%+8.36%+8.64%+9.25%N/AN/AN/A+12.38%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-2.65%+7.78%+9.67%+9.88%N/AN/AN/A+10.17%1,214
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return - Hedging FX (บาท)-2.10%+8.05%+7.74%+9.49%N/AN/AN/A+9.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.17%+8.92%+8.65%+10.02%N/AN/AN/A+15.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.00%+8.49%+8.51%+8.66%N/AN/AN/A+12.33%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+5.56%+6.90%+6.24%+37.33%N/AN/AN/A+7.19%2,309
ดัชนี MSCI Japan [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +5.65%+6.95%+7.31%+24.68%N/AN/AN/A+6.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.87%+14.76%+16.11%+16.85%N/AN/AN/A+23.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.49%+8.77%+8.72%+11.25%N/AN/AN/A+15.97%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+8.39%+18.01%+26.13%+28.05%N/AN/AN/A+3.15%914
MSCI Golden Dragon Index (บาท)+11.44%+20.89%+28.66%+28.75%N/AN/AN/A+0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.29%+9.49%+9.56%+10.91%N/AN/AN/A+15.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.27%+6.07%+7.21%+9.65%N/AN/AN/A+15.35%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+3.69%+3.58%-0.54%-12.97%N/AN/AN/A-14.69%423
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+4.24%+3.54%+4.12%+0.81%N/AN/AN/A-1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.18%+8.59%+8.89%+10.18%N/AN/AN/A+10.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.63%+7.28%+7.13%+6.80%N/AN/AN/A+6.96%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+0.63%+7.20%+8.33%N/AN/AN/AN/A+9.53%744
MSCI World Index (บาท)+0.43%+3.41%+4.04%N/AN/AN/AN/A+9.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.40%+7.68%+7.40%N/AN/AN/AN/A+8.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.86%+6.95%+7.02%N/AN/AN/AN/A+7.70%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+5.56%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+11.13%604
MSCI AC World Information Technology Index+4.39%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.23%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+14.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.37%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.87%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+3.91%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.72%92
Nikkei 225 Index+4.21%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.47%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+8.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.99%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.67%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+3.40%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.00%49
S&P 500 Index+4.12%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+5.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.58%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.99%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.62%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-0.52%+1.61%-1.12%-10.83%N/AN/AN/A-5.69%128
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed (บาท)-1.12%-0.66%-2.05%-9.34%N/AN/AN/A-2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.51%+8.17%+8.70%+10.54%N/AN/AN/A+10.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.15%+8.08%+8.37%+10.12%N/AN/AN/A+10.44%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน