กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 Index (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 100 หน่วย หรือ 1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 มี.ค. 2561)
iShares Core S&P 500 ETF93.26%
ทรัพย์สินอื่น10.07%
หนี้สินอื่น-3.33%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/03/2018
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-2.49%-4.73%-2.49%-4.78%+0.92%-3.99%N/A+1.14%505
LBMA Gold Price PM-1.86%-3.48%-1.86%-3.58%+2.24%-2.47%N/A+2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.08%+7.73%+8.11%+9.12%+11.29%+14.08%N/A+15.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.61%+7.73%+7.61%+9.13%+13.40%+15.30%N/A+16.09%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+1.33%+0.99%+1.33%+3.95%+2.61%-4.24%N/A-3.39%125
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+2.05%+2.60%+2.05%+5.65%+4.17%-2.38%N/A-1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.61%+9.01%+9.63%+10.08%+12.24%+14.76%N/A+14.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.14%+9.63%+10.14%+9.79%+12.27%+12.95%N/A+12.54%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+4.84%+17.67%+4.84%+13.27%-8.45%-15.85%N/A-10.86%330
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+4.57%+18.26%+4.57%+15.00%-7.19%-14.20%N/A-8.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.27%+18.86%+18.36%+21.27%+31.03%+28.92%N/A+27.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.35%+19.07%+18.35%+21.97%+33.24%+30.55%N/A+28.83%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-1.93%-2.38%-1.93%+0.04%+0.77%+1.58%N/A+2.70%263
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-1.74%-1.43%-1.74%+0.74%+2.02%+3.53%N/A+4.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.44%+2.31%+2.53%+2.61%+3.01%+3.20%N/A+3.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.30%+2.15%+2.30%+2.53%+2.64%+2.67%N/A+2.57%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+4.10%+4.11%+4.10%+9.97%+3.55%-1.96%N/A-1.42%107
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+3.93%+4.68%+3.93%+12.19%+5.88%+0.63%N/A+1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.60%+6.55%+6.70%+6.75%+9.59%+9.46%N/A+9.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.37%+8.18%+7.37%+6.76%+9.15%+8.91%N/A+8.65%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.83%-0.53%-0.83%+2.42%N/AN/AN/A+3.71%2,794
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-1.74%-1.43%-1.74%+0.74%N/AN/AN/A-0.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.63%+1.42%+1.69%+1.28%N/AN/AN/A+1.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.30%+2.15%+2.30%+2.53%N/AN/AN/A+3.01%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.90%-0.63%-0.90%+2.32%N/AN/AN/A+3.64%19,325
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-1.74%-1.43%-1.74%+0.74%N/AN/AN/A-0.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.64%+1.42%+1.70%+1.28%N/AN/AN/A+1.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.30%+2.15%+2.30%+2.53%N/AN/AN/A+3.01%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-3.06%+6.20%-3.06%+13.25%+7.39%+9.30%+4.70%+3.93%191
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-4.26%+1.25%-4.26%+9.42%+7.03%+9.18%+4.70%+3.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.71%+14.52%+17.74%+12.15%+13.24%+12.78%+15.24%+15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.45%+11.80%+14.45%+9.76%+13.46%+12.97%+18.68%+19.72%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-3.15%-2.23%-3.15%-1.38%+2.82%N/AN/A+3.18%3,309
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-5.54%-5.52%-5.54%-3.90%+4.07%N/AN/A+4.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.77%+4.72%+5.86%+4.51%+6.40%N/AN/A+6.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.10%+4.69%+5.10%+4.45%+6.19%N/AN/A+6.20%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)(7)-0.80%0.00%-1.47%+4.30%N/AN/AN/A+3.52%3,833
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(8)-0.83%-0.09%-2.70%+5.48%N/AN/AN/A+4.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.33%+4.26%+6.16%+3.72%N/AN/AN/A+6.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.53%+6.18%+8.09%+5.45%N/AN/AN/A+7.67%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-3.11%-2.20%-3.11%-1.36%N/AN/AN/A+0.85%1,380
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-5.54%-5.52%-5.54%-3.90%N/AN/AN/A+1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.72%+4.68%+5.79%+4.49%N/AN/AN/A+5.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.10%+4.69%+5.10%+4.45%N/AN/AN/A+5.67%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-1.59%-0.37%-1.59%N/AN/AN/AN/A+0.68%1,737
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.18%+3.30%+4.21%N/AN/AN/AN/A+3.04%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-5.48%-3.52%-5.48%-0.10%+3.68%+5.81%+2.17%+0.85%57
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-5.05%-4.29%-5.05%-2.43%+2.96%+6.76%+3.34%+2.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.75%+10.00%+12.84%+8.50%+10.53%+9.73%+13.86%+13.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.35%+7.88%+5.57%+7.61%+7.54%+11.13%+11.15%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)-3.66%+0.59%-3.66%+2.95%-1.55%-1.96%N/A-0.04%21
MSCI South East Asia Index-2.54%+3.65%-2.54%+9.60%+2.84%+3.01%N/A+5.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.51%+8.14%+9.57%+7.30%+10.88%+11.05%N/A+18.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.97%+8.11%+9.97%+7.15%+11.38%+11.15%N/A+17.16%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-0.89%+3.72%-0.89%+19.30%+9.06%+6.61%-2.84%-4.50%141
MSCI BRIC Net TR(4)-3.55%-0.24%-3.55%+24.15%+8.76%+7.51%+1.98%+0.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.23%+16.43%+19.23%+14.55%+17.03%+16.58%+25.50%+25.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.59%+15.83%+17.59%+14.96%+17.44%+21.84%+25.42%+25.77%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-2.43%+1.72%-2.43%+6.70%-0.72%+4.97%N/A+1.06%608
Hang Seng China Enterprise-2.31%+2.42%-2.31%+4.94%-2.76%+3.02%N/A-0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.02%+20.89%+24.03%+17.01%+21.32%+20.84%N/A+22.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.84%+21.70%+24.84%+17.93%+22.38%+22.02%N/A+23.18%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+4.20%-2.59%+4.20%+6.12%+7.18%-2.68%N/A-2.48%229
MSCI EM Latin America Index+2.70%-2.74%+2.70%+5.34%+5.80%-3.28%N/A-2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.07%+15.78%+17.12%+17.56%+20.64%+20.37%N/A+20.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.83%+16.88%+17.83%+17.92%+22.92%+22.24%N/A+22.21%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-5.90%-2.52%-5.90%+2.47%+6.86%+11.41%N/A+10.34%211
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)-5.02%-1.00%-5.02%+3.37%+9.22%+14.72%N/A+14.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.76%+14.09%+18.88%+11.68%+13.50%+12.91%N/A+12.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.52%+13.49%+17.52%+11.01%+13.14%+12.92%N/A+12.79%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-5.16%-2.80%-5.16%+5.60%+3.77%+4.12%N/A+3.50%216
MSCI Emerging Market TR Net-3.27%+1.26%-3.27%+10.82%+4.81%+3.79%N/A+3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.20%+9.13%+10.32%+8.87%+11.48%+11.55%N/A+11.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%+12.44%+14.49%+11.00%+14.08%+13.29%N/A+12.99%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-5.27%-4.94%-5.27%+5.29%+4.78%N/AN/A+7.17%536
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-6.08%-6.54%-6.08%+2.40%+3.27%N/AN/A+6.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.33%+11.35%+14.45%+11.08%+14.33%N/AN/A+13.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.78%+11.09%+13.78%+10.53%+15.18%N/AN/A+14.40%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-6.58%-8.20%-6.58%-3.26%-3.38%N/AN/A+2.22%7,086
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-5.97%-7.51%-5.97%-2.49%-0.17%N/AN/A+4.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.10%+13.72%+16.21%+11.91%+16.29%N/AN/A+15.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.85%+11.43%+13.85%+10.04%+12.89%N/AN/A+12.88%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-7.09%-4.30%-7.09%+6.97%+5.02%N/AN/A+3.97%120
S&P Developed SmallCap TR(6)-4.82%-2.11%-4.82%+5.11%+7.94%N/AN/A+8.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+10.73%+13.70%+9.30%+11.93%N/AN/A+11.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.02%+9.56%+11.02%+8.78%+11.80%N/AN/A+11.80%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-3.76%-2.18%-3.76%+2.46%+2.74%N/AN/A+8.49%2,220
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-4.16%-3.49%-4.16%-0.81%+2.00%N/AN/A+7.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.37%+11.91%+14.45%+10.92%+15.38%N/AN/A+15.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.35%+9.77%+11.35%+9.42%+11.74%N/AN/A+11.81%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-6.71%-1.04%-6.71%+10.95%+4.86%N/AN/A+6.75%1,979
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX-4.73%+3.75%-4.73%+15.29%+5.41%N/AN/A+7.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.48%+15.47%+18.62%+13.89%+22.22%N/AN/A+21.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.50%+16.73%+17.50%+13.58%+15.99%N/AN/A+15.79%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+2.22%+13.31%+2.22%+32.04%N/AN/AN/A+8.53%1,442
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+1.30%+7.79%+1.30%+25.93%N/AN/AN/A+3.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.46%+16.81%+19.46%+13.90%N/AN/AN/A+15.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.35%+16.63%+21.35%+12.96%N/AN/AN/A+15.62%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-2.58%+1.06%-2.58%+6.38%N/AN/AN/A-9.24%220
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-1.76%-2.55%-1.76%+4.63%N/AN/AN/A-2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.68%+7.98%+8.68%+8.10%N/AN/AN/A+9.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.18%+6.27%+6.18%+6.78%N/AN/AN/A+6.72%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)-6.43%-1.15%-6.43%+1.20%N/AN/AN/A+4.39%903
MSCI World Net Index NETR USD-5.52%-2.57%-5.52%+3.01%N/AN/AN/A+6.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.13%+10.38%+13.28%+9.16%N/AN/AN/A+8.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.31%+9.77%+12.31%+8.48%N/AN/AN/A+8.28%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-2.33%+1.88%-2.33%+14.90%N/AN/AN/A+13.88%1,355
MSCI AC World Information Technology Index-1.25%+4.33%-1.25%+17.42%N/AN/AN/A+16.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.55%+15.55%+18.60%+15.11%N/AN/AN/A+14.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.72%+15.40%+18.72%+13.29%N/AN/AN/A+12.74%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-4.88%+5.78%-4.88%N/AN/AN/AN/A+13.14%348
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-5.63%+5.89%-5.63%N/AN/AN/AN/A+13.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.98%+17.68%+22.08%N/AN/AN/AN/A+13.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.37%+19.95%+19.37%N/AN/AN/AN/A+15.99%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-1.76%+4.08%-1.76%N/AN/AN/AN/A+10.36%108
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-1.27%+5.15%-1.27%N/AN/AN/AN/A+13.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.62%+13.82%+18.65%N/AN/AN/AN/A+10.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.45%+10.96%+14.45%N/AN/AN/AN/A+8.29%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-3.37%+8.17%-3.37%N/AN/AN/AN/A+25.40%1,300
Russell/Nomura Small Cap Total Index-2.18%+4.53%-2.18%N/AN/AN/AN/A+11.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.76%+18.59%+23.89%N/AN/AN/AN/A+15.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.53%+16.10%+20.53%N/AN/AN/AN/A+14.09%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-2.73%+8.62%-2.73%N/AN/AN/AN/A+25.08%1,308
Russell/Nomura Small Cap Total Index-2.18%+4.53%-2.18%N/AN/AN/AN/A+12.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.46%+18.36%+23.58%N/AN/AN/AN/A+15.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.53%+16.10%+20.53%N/AN/AN/AN/A+14.12%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-4.42%+0.28%-4.42%N/AN/AN/AN/A+2.27%307
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-4.52%-1.79%-4.52%N/AN/AN/AN/A+1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.15%+11.08%+14.21%N/AN/AN/AN/A+10.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.74%+11.07%+13.74%N/AN/AN/AN/A+10.57%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-8.54%-1.42%-8.54%N/AN/AN/AN/A-1.82%1,052
MSCI India Index-10.95%-2.67%-10.95%N/AN/AN/AN/A-6.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.21%+9.81%+10.41%N/AN/AN/AN/A+10.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.19%+13.29%+14.19%N/AN/AN/AN/A+13.55%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-7.59%-6.22%-7.59%-4.74%N/AN/AN/A-7.22%72
FTSE EPRA/NAREIT Developed-8.99%-8.49%-8.99%-8.49%N/AN/AN/A-6.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.96%+11.01%+14.04%+9.73%N/AN/AN/A+10.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.17%+9.36%+11.17%+8.61%N/AN/AN/A+9.92%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
Information as of 28/02/2018
(8)
Information as of 28/02/2018

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน