กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
กองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก): เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 หรือหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 200 หน่วย หรือ 2,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 12.00 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 มี.ค. 2560)
NIKKEI 225 ETF95.21%
ทรัพย์สินอื่น100.74%
หนี้สินอื่น-95.96%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+2.48%-7.70%+2.48%-3.08%-0.86%-5.00%N/A+1.89%569
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) +4.33%-6.60%+4.33%-1.65%+0.73%-3.52%N/A+3.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.98%+10.84%+8.99%+12.04%+12.25%+14.43%N/A+15.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.20%+12.99%+12.20%+13.86%+14.10%+15.87%N/A+16.75%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+6.45%-6.61%+6.45%-0.42%-1.67%N/AN/A-4.87%132
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +8.63%-5.99%+8.63%+0.43%+0.15%N/AN/A-2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.55%+12.24%+10.72%+13.09%+13.13%N/AN/A+15.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.23%+15.55%+9.23%+13.63%+12.23%N/AN/A+13.04%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-12.98%-2.45%-12.98%+8.84%-31.41%-20.52%N/A-13.53%498
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-12.71%-2.21%-12.71%+10.78%-29.98%-18.87%N/A-10.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.42%+26.23%+18.63%+29.35%+33.89%+28.92%N/A+28.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.23%+27.55%+20.23%+31.76%+36.04%+30.52%N/A+29.59%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+0.68%-1.38%+0.68%+1.49%+2.63%+3.05%N/A+3.11%431
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +0.93%-2.04%+0.93%+0.80%+4.47%+4.57%N/A+4.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.39%+3.36%+3.39%+3.05%+3.07%+3.12%N/A+3.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.96%+3.58%+1.96%+3.05%+2.76%+2.53%N/A+2.57%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+5.60%-0.24%+5.60%+5.19%-3.48%N/AN/A-3.87%76
ดัชนี JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index-unhedge (บาท) +6.53%-0.02%+6.53%+5.42%-1.29%N/AN/A-1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.43%+10.31%+8.59%+10.73%+10.04%N/AN/A+9.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.62%+11.48%+3.62%+10.25%+9.35%N/AN/A+8.94%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+2.01%+3.12%+2.01%N/AN/AN/AN/A+3.11%1,838
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.93%-2.04%+0.93%N/AN/AN/AN/A-2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.48%+1.53%+1.49%N/AN/AN/AN/A+1.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.96%+3.58%+1.96%N/AN/AN/AN/A+3.57%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.97%+3.11%+1.97%N/AN/AN/AN/A+3.11%10,290
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.93%-2.04%+0.93%N/AN/AN/AN/A-2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.50%+1.54%+1.50%N/AN/AN/AN/A+1.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.96%+3.58%+1.96%N/AN/AN/AN/A+3.57%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+3.80%+3.14%+3.80%+9.01%+4.98%+7.24%+2.80%+3.05%151
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific (บาท)+5.14%+5.40%+5.14%+14.42%+6.99%+8.23%+3.36%+3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.59%+9.70%+8.62%+11.17%+12.62%+12.30%+15.93%+15.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.86%+10.29%+8.86%+12.45%+13.58%+13.24%+20.43%+20.44%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-1.44%+2.81%-1.44%+7.04%N/AN/AN/A+5.19%5,524
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) -0.71%+4.61%-0.71%+11.44%N/AN/AN/A+7.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.69%+5.18%+4.74%+5.32%N/AN/AN/A+7.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.63%+5.42%+4.63%+5.68%N/AN/AN/A+6.80%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)+3.46%+1.65%+3.46%+8.74%N/AN/AN/A+3.52%2,360
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JPMorgan Asia Credit Index-Hedged to SGD (บาท)+3.04%-1.32%+3.04%+3.74%N/AN/AN/A+2.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.52%+4.53%+3.58%+6.00%N/AN/AN/A+7.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.77%+5.41%+4.77%+5.82%N/AN/AN/A+6.38%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-1.41%+2.84%-1.41%+7.07%N/AN/AN/A+2.45%2,148
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) -0.71%+4.61%-0.71%+11.44%N/AN/AN/A+6.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.67%+5.19%+4.70%+5.31%N/AN/AN/A+6.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.63%+5.42%+4.63%+5.68%N/AN/AN/A+6.39%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-0.98%+3.73%-0.98%+3.89%+3.12%+6.05%N/A+0.94%60
60% ดัชนี MSCI World (บาท) และ 40% Dividened Yield (MSCI World) (บาท)+3.61%+3.36%+3.61%+5.99%+3.32%+6.63%N/A+2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.09%+7.79%+7.10%+10.34%+10.39%+9.83%N/A+14.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.75%+4.91%+4.75%+7.33%+7.92%+7.82%N/A+12.62%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)+3.26%-0.14%+3.26%+0.21%-2.63%-0.60%N/A-0.37%22
ดัชนี MSCI South East Asia (บาท)+5.09%+1.93%+5.09%+2.97%+0.60%+2.84%N/A+4.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.29%+9.44%+7.33%+10.14%+11.06%+11.64%N/A+19.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.08%+8.57%+7.08%+9.90%+11.65%+11.51%N/A+17.93%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+6.43%+4.22%+6.43%+19.08%+2.83%+0.49%N/A-6.74%101
ดัชนี MSCI BRIC Net TR (บาท)(4)+4.00%+0.22%+4.00%+10.47%-0.38%+1.46%N/A-1.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.73%+13.69%+12.87%+14.33%+17.68%+16.35%N/A+26.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.94%+13.20%+11.94%+15.19%+18.73%+21.80%N/A+26.67%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+4.87%+5.38%+4.87%+13.50%+4.63%+3.41%N/A+0.29%411
ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (บาท)+4.66%+6.29%+4.66%+11.43%+2.55%+1.46%N/A-1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.68%+14.15%+12.73%+16.16%+21.86%+21.08%N/A+22.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.24%+15.57%+14.24%+17.16%+22.97%+22.31%N/A+23.82%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+9.29%+7.69%+9.29%+19.06%-4.12%-5.98%N/A-3.62%124
ดัชนี MSCI EM Latin America Index (บาท)+7.05%+8.92%+7.05%+17.82%-4.66%-6.65%N/A-4.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.39%+19.83%+15.58%+20.81%+22.09%+20.09%N/A+20.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.68%+22.96%+16.68%+23.72%+24.43%+21.91%N/A+22.75%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+0.91%+7.05%+0.91%+11.08%+9.74%N/AN/A+12.02%176
ดัชนี S&P 500 Index Total Return (บาท)+1.86%+9.27%+1.86%+14.52%+12.54%N/AN/A+16.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.43%+11.03%+9.44%+11.13%+13.76%N/AN/A+13.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+9.11%+8.34%+10.52%+13.60%N/AN/A+13.12%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+7.93%-1.05%+7.93%+7.56%+3.47%N/AN/A+3.04%144
ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net (บาท)+6.74%+5.25%+6.74%+11.93%+0.72%N/AN/A+1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.11%+9.83%+7.32%+10.78%+11.97%N/AN/A+11.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.81%+10.66%+8.81%+12.84%+14.04%N/AN/A+13.41%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+5.58%+3.11%+5.58%+2.89%+3.36%N/AN/A+7.67%574
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+4.43%+2.87%+4.43%+3.85%+2.03%N/AN/A+7.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.91%+9.42%+7.96%+13.85%+14.66%N/AN/A+14.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.25%+9.75%+8.25%+15.91%+15.72%N/AN/A+15.25%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)+5.11%+2.33%+5.11%+3.64%N/AN/AN/A+4.34%9,109
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+3.55%+1.01%+3.55%+4.41%N/AN/AN/A+6.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.16%+15.23%+11.20%+14.81%N/AN/AN/A+17.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.03%+11.46%+9.03%+11.95%N/AN/AN/A+13.79%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+1.53%+5.67%+1.53%-0.39%N/AN/AN/A+2.80%136
ดัชนี MSCI World Small Cap NETR Index+1.07%+7.29%+1.07%+15.16%N/AN/AN/A+9.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.26%+8.84%+9.27%+13.35%N/AN/AN/A+12.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.04%+9.31%+9.04%+12.07%N/AN/AN/A+12.80%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+8.33%+8.93%+8.33%+12.65%N/AN/AN/A+11.10%1,127
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return - Hedging FX (บาท)+7.93%+10.28%+7.93%+15.42%N/AN/AN/A+11.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.81%+9.41%+6.93%+13.27%N/AN/AN/A+16.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.13%+9.14%+6.13%+9.40%N/AN/AN/A+12.68%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-0.98%+21.54%-0.98%+22.54%N/AN/AN/A+4.84%2,252
ดัชนี MSCI Japan [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +0.34%+15.44%+0.34%+14.37%N/AN/AN/A+4.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.58%+17.45%+19.60%+23.27%N/AN/AN/A+24.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.89%+12.74%+6.89%+14.64%N/AN/AN/A+16.64%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+13.23%+7.69%+13.23%+19.20%N/AN/AN/A-1.94%853
MSCI Golden Dragon Index (บาท)+12.54%+5.39%+12.54%+16.72%N/AN/AN/A-6.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.69%+10.48%+9.28%+12.61%N/AN/AN/A+16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.37%+11.25%+7.37%+10.86%N/AN/AN/A+15.94%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-6.00%-15.25%-6.00%N/AN/AN/AN/A-20.91%446
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-2.95%-6.03%-2.95%N/AN/AN/AN/A-7.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.47%+10.88%+9.48%N/AN/AN/AN/A+11.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.41%+6.76%+6.41%N/AN/AN/AN/A+6.63%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+4.91%+6.80%+4.91%N/AN/AN/AN/A+6.07%655
MSCI World Index (บาท)+1.65%+6.59%+1.65%N/AN/AN/AN/A+6.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.33%+8.17%+6.37%N/AN/AN/AN/A+8.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.90%+7.42%+6.90%N/AN/AN/AN/A+7.97%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-3.38%-9.09%-3.38%-9.62%N/AN/AN/A-9.62%152
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed (บาท)-2.91%-5.98%-2.91%-4.19%N/AN/AN/A-4.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.12%+11.87%+10.13%+11.56%N/AN/AN/A+11.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.66%+10.90%+8.66%+11.11%N/AN/AN/A+11.09%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน