กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
กองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก): เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 หรือหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 200 หน่วย หรือ 2,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 12.00 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (29 ก.ย. 2560)
NIKKEI 225 ETF94.31%
ทรัพย์สินอื่น29.91%
หนี้สินอื่น-24.22%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/09/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+1.35%-0.04%+2.45%-7.76%+1.42%-6.06%N/A+1.78%553
LBMA Gold Price PM+1.36%-0.09%+4.23%-6.70%+2.80%-4.77%N/A+3.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.66%+10.36%+9.89%+10.59%+12.31%+14.28%N/A+15.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.71%+10.37%+11.00%+11.75%+14.01%+15.46%N/A+16.45%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+3.08%+2.92%+9.56%-3.89%+1.23%-6.26%N/A-3.89%120
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+3.10%+2.96%+11.84%-3.22%+2.95%-4.70%N/A-2.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.70%+11.09%+10.94%+11.67%+13.22%+14.90%N/A+14.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.85%+9.64%+9.71%+13.49%+12.41%+12.78%N/A+12.79%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+6.40%-3.77%-16.25%-6.14%-30.91%-18.88%N/A-13.18%470
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+7.47%-2.79%-15.14%-4.95%-29.38%-17.22%N/A-10.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.02%+23.45%+21.89%+24.84%+34.78%+28.87%N/A+27.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.79%+24.54%+23.17%+26.05%+36.95%+30.54%N/A+29.31%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+0.93%+2.47%+3.17%+1.07%+2.86%+2.39%N/A+3.25%393
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD - Hedging FX (THB)+0.70%+2.20%+3.15%+0.12%+4.19%+4.05%N/A+4.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.98%+2.85%+3.04%+3.12%+3.14%+3.15%N/A+3.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.63%+1.80%+1.89%+3.24%+2.77%+2.53%N/A+2.54%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+2.75%+5.60%+11.51%+5.35%-1.39%N/AN/A-2.38%100
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+3.37%+7.14%+14.14%+7.14%+1.39%N/AN/A+0.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.77%+6.98%+7.56%+8.80%+10.09%N/AN/A+9.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.92%+4.26%+4.17%+9.07%+9.47%N/AN/A+8.70%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.22%+2.96%+5.03%N/AN/AN/AN/A+6.17%3,291
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.70%+2.20%+3.15%N/AN/AN/AN/A+0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.01%+1.09%+1.23%N/AN/AN/AN/A+1.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.63%+1.80%+1.89%N/AN/AN/AN/A+3.23%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.20%+2.96%+4.99%N/AN/AN/AN/A+6.16%23,429
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.70%+2.20%+3.15%N/AN/AN/AN/A+0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.00%+1.08%+1.23%N/AN/AN/AN/A+1.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.63%+1.80%+1.89%N/AN/AN/AN/A+3.23%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+2.07%+6.60%+10.66%+9.98%+7.06%+9.33%+2.46%+3.53%159
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+3.32%+8.05%+13.61%+13.92%+8.65%+10.26%+3.85%+3.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.43%+9.24%+9.02%+9.46%+12.53%+12.24%+15.58%+15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.62%+7.20%+7.77%+8.87%+13.48%+12.76%+19.60%+20.02%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.42%+0.87%-0.58%+3.72%N/AN/AN/A+4.58%4,670
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+0.66%+1.73%+1.01%+6.44%N/AN/AN/A+7.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.26%+4.30%+4.44%+4.76%N/AN/AN/A+6.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.11%+4.16%+4.32%+4.83%N/AN/AN/A+6.41%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)(7)+1.95%+4.30%+6.79%+5.45%N/AN/AN/A+4.31%3,137
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(8)+1.61%+2.64%+6.13%+1.62%N/AN/AN/A+3.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.67%+3.11%+3.35%+4.12%N/AN/AN/A+6.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.86%+3.78%+4.19%+5.10%N/AN/AN/A+6.00%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.40%+0.87%-0.56%+3.74%N/AN/AN/A+2.26%2,256
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+0.66%+1.73%+1.01%+6.44%N/AN/AN/A+5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.27%+4.31%+4.43%+4.76%N/AN/AN/A+5.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.11%+4.16%+4.32%+4.83%N/AN/AN/A+5.88%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+2.40%+3.55%+2.53%+7.43%+4.08%+6.55%+0.79%+1.24%59
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+2.55%+4.99%+8.46%+7.98%+3.61%+5.91%+1.22%+1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.22%+6.69%+6.82%+7.25%+10.47%+9.54%+14.05%+14.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.72%+4.10%+4.32%+4.52%+7.87%+7.33%+12.22%+12.34%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)-1.00%+2.34%+5.67%+2.20%-3.18%-0.57%N/A-0.10%20
MSCI South East Asia Index+1.42%+5.71%+11.10%+7.78%+0.73%+3.25%N/A+5.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.80%+6.37%+6.69%+8.05%+11.02%+11.01%N/A+19.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.22%+6.06%+6.41%+7.42%+11.59%+11.08%N/A+17.51%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+10.46%+14.96%+22.36%+19.87%+7.47%+4.30%N/A-5.08%94
MSCI BRIC Net TR(4)+14.09%+24.38%+29.35%+24.72%+5.86%+6.91%N/A+0.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.40%+12.43%+12.64%+13.07%+17.71%+16.08%N/A+26.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.09%+13.96%+13.31%+13.62%+18.91%+21.56%N/A+26.18%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+4.48%+4.88%+9.99%+10.55%+4.58%+5.43%N/A+0.90%471
Hang Seng China Enterprise+3.47%+2.45%+7.22%+8.92%+2.61%+3.54%N/A-0.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.05%+12.01%+12.23%+13.11%+21.61%+20.57%N/A+22.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.14%+13.24%+13.55%+14.43%+22.74%+21.75%N/A+23.27%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+11.79%+8.92%+19.05%+17.36%+0.13%-2.24%N/A-2.31%137
MSCI EM Latin America Index+12.65%+8.29%+15.92%+18.00%-1.87%-3.03%N/A-2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.67%+19.21%+18.05%+19.48%+22.60%+20.11%N/A+20.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.39%+18.94%+18.17%+21.02%+24.80%+21.92%N/A+22.52%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+4.10%+5.10%+6.06%+12.55%+9.57%+12.11%N/A+11.88%128
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+2.53%+4.40%+6.34%+14.12%+11.91%+16.06%N/A+16.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.64%+8.66%+8.90%+9.91%+13.54%+12.62%N/A+12.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.93%+7.81%+7.97%+8.48%+13.35%+12.65%N/A+12.72%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+1.44%+8.62%+17.24%+7.50%+4.40%N/AN/A+4.46%138
MSCI Emerging Market TR Net+5.02%+9.41%+16.78%+15.20%+3.49%N/AN/A+3.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.00%+8.57%+8.17%+9.23%+12.01%N/AN/A+11.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.55%+9.36%+9.16%+10.02%+14.11%N/AN/A+13.06%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+2.97%+10.75%+16.93%+14.23%+8.71%N/AN/A+9.30%491
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+3.29%+9.56%+14.41%+12.74%+5.96%N/AN/A+8.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.38%+10.77%+9.90%+10.10%+14.76%N/AN/A+13.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.73%+9.89%+9.34%+9.81%+15.80%N/AN/A+14.73%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)+1.03%+5.39%+10.78%+7.87%+3.54%N/AN/A+5.38%9,138
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+0.18%+5.44%+9.19%+6.53%+6.21%N/AN/A+7.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.52%+9.74%+10.22%+12.78%+16.57%N/AN/A+16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.26%+8.38%+8.58%+10.03%+13.32%N/AN/A+13.09%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+6.31%+11.76%+13.47%+18.16%+7.53%N/AN/A+6.16%127
S&P Developed SmallCap TR(6)+4.25%+7.36%+8.51%+15.24%+11.49%N/AN/A+10.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.97%+7.52%+8.16%+8.20%+12.13%N/AN/A+12.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.00%+7.92%+8.29%+8.63%+12.14%N/AN/A+12.13%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+1.81%+4.73%+13.46%+14.13%N/AN/AN/A+10.86%1,666
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+1.51%+2.79%+10.93%+13.40%N/AN/AN/A+10.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.41%+9.87%+8.97%+9.62%N/AN/AN/A+15.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.16%+8.81%+8.77%+9.17%N/AN/AN/A+12.10%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+5.83%+12.08%+10.98%+36.35%N/AN/AN/A+8.51%2,207
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+4.35%+11.09%+11.47%+28.33%N/AN/AN/A+7.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.22%+12.13%+15.03%+15.03%N/AN/AN/A+22.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.46%+9.49%+8.74%+11.40%N/AN/AN/A+15.59%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+8.10%+16.44%+31.85%+25.48%N/AN/AN/A+4.83%931
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+7.77%+16.75%+31.39%+23.11%N/AN/AN/A+1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.73%+10.25%+9.96%+10.36%N/AN/AN/A+15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.75%+7.19%+7.31%+9.95%N/AN/AN/A+15.16%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+0.44%+5.24%-1.07%-10.83%N/AN/AN/A-13.31%369
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+2.01%+7.36%+4.19%+0.89%N/AN/AN/A-0.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.64%+8.24%+8.75%+9.74%N/AN/AN/A+10.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.85%+7.22%+6.98%+7.03%N/AN/AN/A+6.89%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)-2.05%+2.38%+7.41%+9.36%N/AN/AN/A+7.43%701
MSCI World Net Index NETR USD+2.44%+4.61%+6.34%+11.54%N/AN/AN/A+10.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.18%+7.80%+7.33%+7.98%N/AN/AN/A+8.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.52%+6.96%+6.92%+7.18%N/AN/AN/A+7.54%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+4.95%+12.74%N/AN/AN/AN/AN/A+13.42%716
MSCI AC World Information Technology Index+6.84%+12.49%N/AN/AN/AN/AN/A+14.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.35%+14.69%N/AN/AN/AN/AN/A+13.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.86%+10.84%N/AN/AN/AN/AN/A+10.17%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+1.56%+7.76%N/AN/AN/AN/AN/A+6.95%154
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+1.87%+8.34%N/AN/AN/AN/AN/A+7.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.20%+8.87%N/AN/AN/AN/AN/A+8.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.40%+10.69%N/AN/AN/AN/AN/A+10.66%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+3.62%+6.21%N/AN/AN/AN/AN/A+6.03%47
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+4.31%+7.56%N/AN/AN/AN/AN/A+7.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.69%+6.70%N/AN/AN/AN/AN/A+6.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.67%+4.23%N/AN/AN/AN/AN/A+4.22%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+10.99%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+15.93%508
Russell/Nomura Small Cap Total Index+5.04%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.61%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.31%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.81%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+11.09%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+15.15%329
Russell/Nomura Small Cap Total Index+5.04%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.62%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.31%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.88%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+1.98%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.98%339
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+4.60%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.97%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.47%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.43%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-1.11%+1.59%-1.84%-7.66%N/AN/AN/A-5.54%114
FTSE EPRA/NAREIT Developed-0.55%+0.03%-2.88%-5.97%N/AN/AN/A-2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.25%+8.27%+8.93%+10.25%N/AN/AN/A+10.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.44%+7.79%+8.08%+9.47%N/AN/AN/A+10.10%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
Information as of 31/08/2017
(8)
Information as of 31/08/2017

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน