กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 หรือหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 100 หน่วย หรือ 1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 12.00 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 พ.ค. 2561)
NIKKEI 225 ETF97.07%
ทรัพย์สินอื่น4.09%
หนี้สินอื่น-1.16%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2018
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+0.22%-0.92%-1.74%-4.39%-0.12%-1.96%N/A+1.20%525
LBMA Gold Price PM+0.82%-0.12%-0.75%-3.14%+1.32%-0.21%N/A+2.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.93%+7.93%+7.76%+8.81%+11.20%+12.68%N/A+15.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.46%+7.97%+7.91%+8.60%+13.21%+14.23%N/A+15.99%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-1.72%+0.43%-0.49%+0.71%+1.74%-2.28%N/A-3.59%131
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-1.23%+1.17%+0.42%+2.12%+3.32%-0.05%N/A-1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.02%+9.20%+9.25%+9.96%+12.14%+13.72%N/A+14.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.12%+9.57%+9.88%+9.87%+12.35%+12.38%N/A+12.44%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+12.09%+16.42%+11.46%+29.30%-10.21%-14.25%N/A-10.06%324
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+12.84%+17.71%+12.02%+31.56%-9.07%-12.54%N/A-7.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.91%+18.02%+18.23%+20.00%+30.64%+28.76%N/A+27.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.42%+15.30%+14.66%+19.42%+32.35%+30.24%N/A+28.58%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-0.57%-2.50%-2.68%-2.14%+0.71%+1.58%N/A+2.53%253
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.34%-1.61%-1.96%-1.06%+2.00%+3.58%N/A+4.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.40%+2.54%+2.60%+2.57%+2.91%+3.20%N/A+3.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.23%+2.33%+2.40%+2.45%+2.69%+2.67%N/A+2.58%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-7.94%-3.14%-4.78%-1.86%+0.22%-2.95%N/A-2.96%94
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-7.28%-2.61%-4.45%-0.07%+2.71%-0.47%N/A-0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.40%+7.88%+8.23%+7.10%+9.66%+9.52%N/A+9.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.11%+11.37%+12.06%+9.47%+9.80%+9.24%N/A+8.96%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.49%-1.54%-1.53%+0.22%N/AN/AN/A+2.89%2,322
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.33%-1.61%-1.96%-1.06%N/AN/AN/A-0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.83%+1.71%+1.84%+1.44%N/AN/AN/A+1.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.23%+2.33%+2.40%+2.45%N/AN/AN/A+2.97%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.54%-1.68%-1.64%+0.06%N/AN/AN/A+2.80%16,157
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.34%-1.61%-1.96%-1.06%N/AN/AN/A-0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.83%+1.71%+1.84%+1.44%N/AN/AN/A+1.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.23%+2.33%+2.40%+2.45%N/AN/AN/A+2.97%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-1.58%-2.64%-4.28%+7.61%+4.63%+8.05%+3.80%+3.75%189
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-0.38%+0.13%-1.81%+8.76%+5.37%+9.05%+4.08%+4.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.07%+15.43%+15.81%+12.65%+13.30%+12.63%+15.22%+15.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.42%+11.92%+12.40%+9.84%+13.35%+12.73%+18.58%+19.60%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-0.51%-1.37%-2.28%-1.36%+1.68%N/AN/A+3.28%3,018
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+2.16%-1.37%-1.80%-1.26%+3.75%N/AN/A+5.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.81%+4.91%+5.15%+4.37%+6.25%N/AN/A+6.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.43%+5.62%+5.82%+4.86%+6.20%N/AN/A+6.21%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-0.85%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.64%1,213
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-0.10%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.38%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.72%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.46%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-0.85%-1.64%-2.30%+1.09%+2.93%N/AN/A+2.93%3,884
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-0.10%-0.93%-2.80%+2.98%+3.64%N/AN/A+3.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.38%+5.33%+5.69%+4.41%+6.26%N/AN/A+6.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.72%+7.11%+7.29%+5.97%+7.60%N/AN/A+7.60%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-0.48%-1.32%-2.22%-1.33%N/AN/AN/A+1.15%1,297
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+2.16%-1.37%-1.80%-1.26%N/AN/AN/A+3.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.74%+4.87%+5.09%+4.35%N/AN/AN/A+5.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.43%+5.62%+5.82%+4.86%N/AN/AN/A+5.73%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-0.76%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-1.81%358
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.40%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.07%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-0.76%-1.22%-1.78%N/AN/AN/AN/A+0.48%1,665
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.40%+3.59%+3.81%N/AN/AN/AN/A+3.05%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-0.15%-2.59%-3.57%+1.47%+1.43%+5.46%+1.77%+1.02%58
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+1.53%-0.62%-1.31%+0.26%+2.52%+6.44%+2.99%+2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.44%+10.80%+11.41%+8.84%+10.53%+9.67%+13.83%+13.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.06%+7.39%+7.77%+5.96%+7.64%+7.40%+11.10%+11.11%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-1.38%+4.11%+1.49%+17.68%+6.67%+6.42%-3.96%-4.22%142
MSCI BRIC Net TR(4)-5.91%-2.75%-5.94%+12.28%+4.36%+4.79%+0.23%+0.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.65%+17.20%+18.03%+14.87%+16.94%+16.61%+25.43%+25.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.13%+15.95%+16.10%+14.55%+17.10%+17.43%+25.41%+25.63%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-3.77%-0.96%-2.17%+5.03%-5.97%+4.91%N/A+1.07%628
Hang Seng China Enterprise-1.52%+2.32%+0.50%+5.87%-7.15%+3.43%N/A-0.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.30%+21.80%+22.77%+18.34%+20.60%+20.76%N/A+21.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.49%+19.12%+19.68%+17.27%+21.20%+21.62%N/A+22.96%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-13.88%-7.95%-10.08%-5.35%+0.68%-4.48%N/A-4.15%196
MSCI EM Latin America Index-14.95%-7.43%-10.76%-4.77%-0.81%-5.04%N/A-4.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.37%+17.39%+18.13%+15.59%+20.72%+20.41%N/A+20.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.72%+18.60%+19.19%+16.13%+22.97%+22.32%N/A+22.20%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+1.27%+1.36%+0.61%+9.01%+7.40%+11.54%N/A+11.26%219
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)-0.80%-1.70%-2.58%+4.55%+8.05%+13.60%N/A+14.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.97%+15.62%+16.63%+12.15%+13.53%+12.84%N/A+12.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.18%+13.24%+14.05%+10.76%+13.00%+12.70%N/A+12.64%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-6.45%-7.11%-9.10%-4.43%+1.40%+2.35%N/A+2.62%190
MSCI Emerging Market TR Net-4.56%-2.05%-5.04%+4.74%+1.94%+3.27%N/A+2.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.26%+9.77%+10.28%+8.88%+11.40%+11.51%N/A+11.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.88%+13.12%+13.53%+11.30%+14.08%+13.27%N/A+12.97%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+3.49%+0.88%-0.60%+1.44%+3.69%+8.00%N/A+7.95%540
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+1.95%-2.02%-3.17%-3.03%+1.80%+6.74%N/A+6.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.00%+12.64%+13.37%+11.20%+14.28%+13.50%N/A+13.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.20%+12.17%+12.62%+10.17%+15.03%+14.29%N/A+14.29%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+0.86%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-1.06%74
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+0.44%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.23%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+15.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.91%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+13.86%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+0.87%-0.59%-1.60%+1.62%-4.07%N/AN/A+3.51%7,280
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+0.44%-2.83%-2.50%-1.58%-0.91%N/AN/A+4.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.23%+14.68%+15.07%+12.63%+16.25%N/AN/A+15.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.91%+12.78%+13.31%+10.78%+12.96%N/AN/A+12.85%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+1.07%-2.09%-3.75%+6.22%+3.83%N/AN/A+4.78%122
S&P Developed SmallCap TR(6)+5.51%+2.45%+1.14%+9.91%+8.01%N/AN/A+9.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.17%+11.87%+12.48%+9.69%+11.95%N/AN/A+11.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.63%+10.60%+10.79%+9.11%+11.87%N/AN/A+11.73%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+6.00%+4.45%+3.47%+4.20%+4.30%N/AN/A+10.29%2,138
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+4.87%+2.09%+1.47%+0.48%+3.27%N/AN/A+9.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.96%+12.36%+13.08%+11.32%+15.12%N/AN/A+14.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.52%+11.68%+12.59%+9.67%+11.92%N/AN/A+11.83%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-4.66%-3.45%-6.37%+9.31%+1.31%N/AN/A+6.51%1,873
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX-0.40%-1.50%-2.90%+13.41%+3.04%N/AN/A+7.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.16%+15.58%+16.31%+13.52%+22.11%N/AN/A+21.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.68%+15.03%+16.03%+12.99%+15.95%N/AN/A+15.56%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-0.69%+7.36%+3.68%+27.13%+10.18%N/AN/A+8.54%1,518
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-2.18%+3.22%+1.40%+18.23%+4.68%N/AN/A+3.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.96%+18.37%+19.06%+15.40%+16.08%N/AN/A+15.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.15%+17.69%+18.67%+13.93%+15.49%N/AN/A+15.46%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+1.76%-1.16%-1.13%+2.77%N/AN/AN/A-7.78%212
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-2.16%-1.69%-2.61%+0.76%N/AN/AN/A-2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.51%+7.67%+8.04%+7.96%N/AN/AN/A+9.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.09%+5.60%+5.62%+6.25%N/AN/AN/A+6.58%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)-0.82%-2.45%-4.77%-2.70%N/AN/AN/A+4.98%907
MSCI World Net Index NETR USD+1.34%-0.24%-1.37%+4.83%N/AN/AN/A+8.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.55%+11.99%+12.79%+9.89%N/AN/AN/A+9.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.09%+11.23%+11.84%+9.07%N/AN/AN/A+8.54%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-1.21%+4.04%+3.92%+12.47%N/AN/AN/A+17.49%1,443
MSCI AC World Information Technology Index+3.66%+6.23%+6.38%+18.59%N/AN/AN/A+21.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.00%+17.98%+18.91%+16.45%N/AN/AN/A+15.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.13%+16.54%+17.51%+14.17%N/AN/AN/A+13.09%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+0.93%-1.48%-1.71%+13.43%N/AN/AN/A+14.32%203
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+2.17%-0.72%-1.01%+15.48%N/AN/AN/A+16.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.54%+17.57%+18.41%+13.94%N/AN/AN/A+13.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.93%+16.64%+17.94%+15.47%N/AN/AN/A+15.31%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-0.26%+1.57%+0.62%+11.07%N/AN/AN/A+11.06%119
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-0.02%+2.37%+1.34%+13.28%N/AN/AN/A+13.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.33%+15.44%+16.69%+11.72%N/AN/AN/A+11.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.08%+12.16%+12.80%+9.10%N/AN/AN/A+8.56%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+3.49%+6.46%+3.32%+33.37%N/AN/AN/A+33.55%1,006
Russell/Nomura Small Cap Total Index+0.50%+2.52%+0.15%+14.40%N/AN/AN/A+14.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.65%+18.69%+19.95%+15.29%N/AN/AN/A+15.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.93%+16.00%+17.02%+13.51%N/AN/AN/A+13.43%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+3.51%+7.14%+4.09%+33.88%N/AN/AN/A+33.64%1,245
Russell/Nomura Small Cap Total Index+0.50%+2.52%+0.15%+14.40%N/AN/AN/A+15.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.75%+18.49%+19.72%+15.15%N/AN/AN/A+15.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.93%+16.00%+17.02%+13.51%N/AN/AN/A+13.46%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+1.57%-0.25%-0.94%N/AN/AN/AN/A+5.99%297
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+7.85%+2.91%+2.78%N/AN/AN/AN/A+8.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+12.76%+13.57%N/AN/AN/AN/A+10.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.62%+11.61%+12.44%N/AN/AN/AN/A+10.45%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+0.36%-2.72%-5.83%N/AN/AN/AN/A+1.09%1,063
MSCI India Index-1.50%-4.04%-8.32%N/AN/AN/AN/A-3.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.08%+10.44%+10.60%N/AN/AN/AN/A+10.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.80%+13.66%+13.64%N/AN/AN/AN/A+13.30%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+7.27%-1.33%-2.51%-1.20%N/AN/AN/A-4.34%76
FTSE EPRA/NAREIT Developed+7.06%-2.68%-3.60%-3.95%N/AN/AN/A-3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.22%+11.78%+12.26%+9.94%N/AN/AN/A+10.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.29%+10.48%+10.78%+8.85%N/AN/AN/A+9.91%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน