กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
17 กุมภาพันธ์ 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
กองทุน Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก): ส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 100 หน่วย หรือ 1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป และทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 พ.ย. 2560)
T.Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l98.64%
ทรัพย์สินอื่น5.02%
หนี้สินอื่น-3.67%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-3.89%-3.50%-0.73%-2.83%+0.88%-6.01%N/A+1.38%572
LBMA Gold Price PM-3.96%-3.02%+1.86%-0.37%+2.48%-4.61%N/A+2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.31%+9.61%+9.39%+9.50%+11.94%+14.18%N/A+15.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.09%+9.18%+10.47%+10.68%+13.78%+15.40%N/A+16.32%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-2.41%+0.28%+8.19%+5.46%+1.71%-5.98%N/A-3.99%116
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-2.41%+0.94%+11.60%+8.57%+3.70%-4.28%N/A-1.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%+10.67%+10.47%+10.59%+12.83%+14.82%N/A+14.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.92%+10.12%+9.94%+12.25%+12.52%+12.83%N/A+12.68%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+13.71%+11.06%-10.01%-2.92%-22.16%-17.18%N/A-12.20%399
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+14.11%+11.77%-8.68%-1.98%-20.36%-15.52%N/A-9.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.63%+21.80%+21.65%+21.85%+34.34%+28.79%N/A+27.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.17%+22.75%+22.75%+22.92%+36.45%+30.43%N/A+29.16%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-1.01%+0.37%+2.51%+2.93%+2.05%+2.04%N/A+3.08%381
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-0.53%+0.55%+3.10%+3.28%+3.44%+3.89%N/A+4.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.45%+2.59%+2.88%+2.91%+3.14%+3.16%N/A+3.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.46%+1.82%+1.93%+2.45%+2.70%+2.54%N/A+2.52%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-2.22%+1.32%+9.64%+11.91%-1.87%-2.63%N/A-2.63%85
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-1.52%+2.62%+12.79%+14.94%+0.78%-0.01%N/A-0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.75%+6.28%+7.43%+7.65%+10.06%+9.38%N/A+9.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.72%+7.14%+6.37%+7.08%+9.60%+8.70%N/A+8.69%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+0.55%+1.79%+5.35%+6.23%N/AN/AN/A+5.54%3,402
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-0.53%+0.55%+3.10%+3.28%N/AN/AN/A+0.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.00%+1.08%+1.21%+1.23%N/AN/AN/A+1.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.46%+1.82%+1.93%+2.45%N/AN/AN/A+3.04%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.53%+1.77%+5.31%+6.19%N/AN/AN/A+5.53%25,902
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-0.53%+0.55%+3.10%+3.28%N/AN/AN/A+0.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.99%+1.07%+1.21%+1.23%N/AN/AN/A+1.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.46%+1.82%+1.93%+2.45%N/AN/AN/A+3.04%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+9.93%+10.53%+19.18%+19.80%+9.11%+10.87%+3.59%+4.19%171
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+4.83%+8.62%+17.81%+18.20%+9.26%+10.70%+3.97%+4.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.69%+9.22%+8.93%+8.86%+12.35%+12.26%+15.44%+15.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.27%+7.32%+7.77%+7.87%+13.22%+12.76%+19.44%+19.88%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.08%+0.01%-0.55%+2.18%N/AN/AN/A+4.32%4,203
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+1.20%+0.11%+0.59%+3.11%N/AN/AN/A+6.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.94%+3.80%+4.23%+4.23%N/AN/AN/A+6.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.66%+4.03%+4.25%+4.31%N/AN/AN/A+6.30%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)(7)+0.94%+3.14%+7.55%+6.62%N/AN/AN/A+4.31%3,125
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(8)+2.58%+5.69%+12.99%+9.93%N/AN/AN/A+5.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.23%+3.24%+3.27%+3.82%N/AN/AN/A+6.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.34%+4.37%+4.80%+5.52%N/AN/AN/A+7.77%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+1.07%-0.01%-0.54%+2.19%N/AN/AN/A+2.08%1,810
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+1.20%+0.11%+0.59%+3.11%N/AN/AN/A+4.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.93%+3.80%+4.21%+4.22%N/AN/AN/A+5.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.66%+4.03%+4.25%+4.31%N/AN/AN/A+5.75%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME)+1.01%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.72%1,781
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.87%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.89%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+4.90%+4.16%+3.60%+5.81%+3.84%+6.58%+1.11%+1.32%60
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+1.77%+0.89%+1.70%+3.34%+4.30%+7.87%+2.46%+2.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.94%+6.45%+6.58%+6.68%+10.26%+9.46%+14.01%+13.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.22%+3.71%+4.08%+4.26%+7.74%+7.22%+12.16%+12.25%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)+1.68%-0.36%+6.64%+8.32%-2.74%-0.55%N/A-0.01%21
MSCI South East Asia Index+2.82%+4.12%+13.25%+15.14%+1.16%+3.64%N/A+5.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.01%+5.99%+6.63%+6.97%+10.92%+11.02%N/A+19.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.44%+5.32%+6.24%+6.55%+11.46%+11.09%N/A+17.37%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+2.40%+13.04%+24.82%+24.72%+7.11%+5.22%-5.20%-4.81%114
MSCI BRIC Net TR(4)+1.22%+15.45%+29.40%+27.87%+6.33%+6.98%+1.07%+0.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.20%+12.28%+12.79%+12.75%+17.39%+16.17%+26.02%+26.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.30%+13.03%+13.31%+13.33%+18.53%+21.63%+25.99%+26.01%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+0.40%+6.04%+13.27%+8.14%+2.65%+4.57%N/A+1.26%428
Hang Seng China Enterprise+0.05%+3.46%+10.42%+5.81%+0.50%+2.63%N/A-0.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.67%+14.33%+13.40%+13.41%+21.65%+20.61%N/A+21.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.97%+15.38%+14.65%+14.59%+22.77%+21.80%N/A+23.19%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-6.18%+2.82%+8.71%+9.61%-1.54%-3.98%N/A-3.38%117
MSCI EM Latin America Index-6.98%+2.87%+5.83%+6.61%-3.53%-4.20%N/A-3.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.39%+13.68%+17.52%+17.82%+21.74%+20.18%N/A+20.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.79%+13.37%+17.88%+18.29%+24.01%+22.04%N/A+22.41%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+5.96%+7.56%+9.07%+10.66%+8.70%+13.51%N/A+12.06%206
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+5.93%+6.36%+9.86%+12.66%+10.68%+17.19%N/A+16.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.77%+7.50%+8.31%+8.31%+13.11%+12.41%N/A+12.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.73%+7.68%+7.81%+7.96%+13.01%+12.49%N/A+12.59%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-0.60%+2.89%+17.58%+17.71%+3.01%+4.15%N/A+4.37%185
MSCI Emerging Market TR Net+1.40%+6.93%+18.51%+19.10%+3.51%+3.45%N/A+3.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.00%+7.91%+8.16%+8.16%+11.82%+11.44%N/A+11.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.31%+9.24%+9.24%+9.30%+14.03%+13.04%N/A+12.96%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+2.08%+0.55%+15.62%+18.06%+6.89%N/AN/A+8.66%540
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+1.19%-1.03%+12.51%+18.10%+4.73%N/AN/A+7.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.02%+9.66%+9.41%+9.48%+14.41%N/AN/A+13.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.39%+7.84%+8.87%+9.07%+15.47%N/AN/A+14.51%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)-1.54%+2.22%+7.74%+7.21%+0.03%N/AN/A+4.23%8,722
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+0.38%+1.28%+7.76%+9.99%+3.36%N/AN/A+6.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.07%+10.34%+10.17%+10.57%+16.35%N/AN/A+16.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.17%+8.46%+8.42%+8.47%+12.94%N/AN/A+12.87%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+6.14%+8.49%+14.90%+18.31%+8.50%N/AN/A+6.24%122
S&P Developed SmallCap TR(6)+6.04%+7.28%+10.18%+13.44%+10.71%N/AN/A+10.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.93%+6.99%+7.77%+7.82%+11.95%N/AN/A+11.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.57%+7.43%+8.02%+8.12%+11.88%N/AN/A+11.91%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+4.35%-0.24%+14.26%+17.49%+9.69%N/AN/A+10.48%1,934
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+3.30%-1.58%+11.03%+17.17%+8.64%N/AN/A+9.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.89%+10.26%+9.00%+9.00%+15.50%N/AN/A+15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.19%+7.17%+8.40%+8.76%+11.95%N/AN/A+11.86%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+8.49%+13.21%+14.17%+17.32%N/AN/AN/A+9.07%2,228
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+11.99%+15.13%+19.65%+23.84%N/AN/AN/A+9.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.55%+11.16%+14.45%+14.59%N/AN/AN/A+22.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.88%+9.38%+9.96%+11.86%N/AN/AN/A+15.66%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+8.04%+18.42%+41.15%+36.13%N/AN/AN/A+7.28%1,059
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+4.05%+14.53%+37.34%+32.00%N/AN/AN/A+2.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.43%+11.92%+10.66%+10.65%N/AN/AN/A+15.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.56%+6.42%+6.89%+8.56%N/AN/AN/A+14.83%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.55%+3.97%+2.65%+1.66%N/AN/AN/A-9.58%309
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-1.67%+1.19%+2.63%+2.25%N/AN/AN/A-1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.16%+8.24%+8.60%+8.63%N/AN/AN/A+10.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.48%+6.80%+6.94%+7.00%N/AN/AN/A+6.87%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+3.47%-0.25%+10.76%+13.79%N/AN/AN/A+8.95%765
MSCI World Net Index NETR USD+4.31%+4.23%+8.16%+11.25%N/AN/AN/A+10.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.65%+7.39%+7.11%+7.29%N/AN/AN/A+7.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.35%+6.39%+6.67%+6.78%N/AN/AN/A+7.31%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+4.56%+8.10%N/AN/AN/AN/AN/A+18.17%922
MSCI AC World Information Technology Index+7.57%+11.63%N/AN/AN/AN/AN/A+20.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.38%+14.90%N/AN/AN/AN/AN/A+13.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+11.50%N/AN/AN/AN/AN/A+10.43%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+15.05%+15.14%N/AN/AN/AN/AN/A+18.67%143
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+16.02%+16.32%N/AN/AN/AN/AN/A+20.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.51%+9.20%N/AN/AN/AN/AN/A+9.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.73%+13.08%N/AN/AN/AN/AN/A+13.50%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+6.85%+9.36%N/AN/AN/AN/AN/A+11.28%52
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+7.61%+10.66%N/AN/AN/AN/AN/A+13.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.48%+6.40%N/AN/AN/AN/AN/A+6.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.44%+4.24%N/AN/AN/AN/AN/A+4.19%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+14.13%+25.28%N/AN/AN/AN/AN/A+25.95%940
Russell/Nomura Small Cap Total Index+6.99%+11.60%N/AN/AN/AN/AN/A+11.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.12%+11.09%N/AN/AN/AN/AN/A+10.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.49%+10.63%N/AN/AN/AN/AN/A+10.55%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+14.01%+24.95%N/AN/AN/AN/AN/A+24.92%488
Russell/Nomura Small Cap Total Index+6.99%+11.60%N/AN/AN/AN/AN/A+12.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.01%+11.04%N/AN/AN/AN/AN/A+10.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.49%+10.63%N/AN/AN/AN/AN/A+10.60%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+7.92%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.26%326
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+9.61%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.15%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.37%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+8.93%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-0.64%+0.12%-1.58%-0.39%N/AN/AN/A-4.84%105
FTSE EPRA/NAREIT Developed-0.62%-1.31%-3.28%-0.59%N/AN/AN/A-2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.59%+7.83%+8.39%+8.96%N/AN/AN/A+10.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.10%+6.97%+7.70%+8.35%N/AN/AN/A+9.75%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
Information as of 31/10/2017
(8)
Information as of 31/10/2017

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน