กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
17 กุมภาพันธ์ 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลัก ส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, พสิทธิ์ อาหุนัย
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 100 หน่วย หรือ 1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ก.ย. 2563)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.81%
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund98.08%
ทรัพย์สินอื่น0.31%
หนี้สินอื่น-1.19%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+8.66%+12.10%+28.31%+27.55%+9.32%+5.97%+2.47%+3.69%918
LBMA Gold Price PM+9.47%+13.19%+31.32%+31.47%+11.76%+8.12%+4.17%+5.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.27%+15.58%+17.93%+16.56%+12.66%+12.44%+14.77%+14.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.60%+18.50%+20.94%+18.85%+13.36%+13.70%+15.44%+15.70%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+5.92%+15.43%+21.87%+22.88%+10.00%+8.26%N/A+0.97%295
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+7.00%+17.40%+25.25%+27.59%+13.23%+10.93%N/A+3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.69%+16.57%+18.99%+17.46%+13.54%+13.31%N/A+14.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.15%+17.36%+16.15%+15.37%+12.72%+13.02%N/A+12.82%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+4.82%+12.09%-30.06%-21.36%-10.29%-12.85%-12.79%-12.42%508
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+6.43%+14.03%-28.87%-19.38%-7.82%-10.75%-10.57%-9.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.62%+41.61%+45.40%+40.92%+32.19%+32.21%+29.31%+29.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.79%+43.82%+47.47%+42.94%+34.49%+34.29%+31.09%+30.75%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.21%+4.45%+6.55%+6.15%+2.98%+3.04%N/A+3.17%650
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.86%+3.73%+7.25%+7.51%+5.03%+4.29%N/A+4.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.88%+2.29%+6.11%+5.69%+4.06%+3.65%N/A+3.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.47%+4.15%+4.28%+3.98%+3.55%+3.25%N/A+2.90%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+2.01%+13.40%-8.03%-3.07%-2.26%+2.46%N/A-2.34%50
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+0.83%+11.40%-6.37%-1.77%-0.53%+4.43%N/A-0.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.93%+9.97%+14.32%+12.70%+9.64%+9.93%N/A+9.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.82%+15.54%+19.63%+17.34%+12.64%+11.58%N/A+10.40%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+2.74%+9.56%-0.77%+1.12%+1.37%N/AN/A+2.55%1,145
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.86%+3.73%+7.25%+7.51%+5.03%N/AN/A+3.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.24%+4.89%+8.40%+7.30%+4.44%N/AN/A+3.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.47%+4.15%+4.28%+3.97%+3.54%N/AN/A+3.50%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+2.73%+9.37%-0.89%+0.99%+1.30%N/AN/A+2.49%9,068
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.86%+3.73%+7.25%+7.51%+5.03%N/AN/A+3.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.22%+4.80%+8.40%+7.30%+4.44%N/AN/A+3.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.47%+4.15%+4.28%+3.97%+3.54%N/AN/A+3.50%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)+2.07%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.85%1,698
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+2.87%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.86%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.49%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.43%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)+2.07%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.85%115
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+2.87%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.86%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.49%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.43%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+6.20%+37.24%+21.07%+39.53%+8.78%+8.75%+7.71%+4.67%251
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+11.49%+21.68%+7.13%+15.48%+2.82%+6.53%+6.21%+3.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.94%+20.08%+26.87%+24.01%+19.15%+16.54%+15.16%+16.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.38%+17.73%+21.27%+18.97%+14.57%+13.92%+14.18%+18.95%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+2.97%+10.33%-5.34%-3.58%+0.18%+1.38%N/A+2.29%1,548
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+7.43%+13.63%+7.59%+9.81%+4.40%+5.19%N/A+5.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.97%+8.04%+11.80%+10.29%+6.73%+6.40%N/A+6.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.30%+11.12%+15.14%+13.27%+8.96%+7.89%N/A+7.83%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+0.17%+7.26%-7.85%-7.83%N/AN/AN/A-1.55%1,523
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+4.70%+16.11%+3.92%+8.73%N/AN/AN/A+3.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.87%+8.22%+12.46%+10.95%N/AN/AN/A+7.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.16%+12.06%+17.26%+15.07%N/AN/AN/A+10.82%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+0.17%+7.26%-7.85%-7.83%-0.57%+2.52%N/A+1.36%2,105
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+4.70%+16.11%+3.92%+8.73%+4.65%+7.37%N/A+5.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.87%+8.22%+12.46%+10.95%+7.29%+6.80%N/A+6.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.16%+12.06%+17.26%+15.07%+10.35%+8.88%N/A+8.85%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+2.87%+10.54%-5.29%-3.55%+0.19%N/AN/A+0.99%2,185
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+7.43%+13.63%+7.59%+9.81%+4.40%N/AN/A+4.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.96%+8.14%+11.88%+10.36%+6.76%N/AN/A+6.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.30%+11.12%+15.14%+13.27%+8.96%N/AN/A+7.90%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+2.06%+10.40%-4.01%-1.89%N/AN/AN/A+0.76%139
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.46%+6.20%+11.07%+9.65%N/AN/AN/A+6.50%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+2.06%+10.40%-4.01%-1.89%+1.10%N/AN/A+1.38%431
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.46%+6.20%+11.07%+9.65%+6.17%N/AN/A+6.04%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+4.43%+19.74%-4.71%N/AN/AN/AN/A-3.61%2,538
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.00%+13.48%+24.08%N/AN/AN/AN/A+21.83%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+11.69%+24.09%+3.46%+13.43%+4.26%+8.68%+1.39%-2.98%61
MSCI BRIC Net TR(4)+20.77%+28.51%+18.57%+32.71%+1.13%+6.80%+2.93%+0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.44%+21.97%+27.96%+24.97%+19.48%+18.08%+18.23%+24.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.57%+23.59%+27.56%+24.72%+19.41%+18.39%+20.55%+24.76%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-2.25%+0.43%-15.06%-7.71%-8.11%-3.16%-1.71%-1.72%530
Hang Seng China Enterprise+2.05%-3.83%-7.26%+1.69%-5.78%-2.32%-1.34%-1.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.49%+19.63%+24.19%+22.04%+19.43%+18.99%+21.23%+21.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.47%+19.94%+24.89%+22.95%+20.56%+20.14%+22.43%+22.54%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-0.74%+12.66%-30.97%-25.17%-12.74%-0.91%-6.41%-5.37%96
MSCI EM Latin America Index+6.42%-20.90%-31.30%-24.48%-14.23%-4.00%-6.86%-6.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.40%+38.11%+50.02%+44.12%+30.31%+27.13%+23.95%+23.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.91%+36.33%+50.60%+44.63%+30.49%+28.07%+24.96%+25.00%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+8.45%+20.23%+3.09%+9.11%+1.47%+5.14%N/A+8.04%114
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+13.09%+17.83%+14.13%+24.07%+12.10%+11.28%N/A+14.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.99%+25.96%+31.14%+27.44%+20.19%+17.54%N/A+15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.71%+25.82%+38.37%+33.55%+22.70%+19.08%N/A+16.96%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+11.02%+21.08%+0.53%+5.65%-3.73%+0.85%N/A+1.29%81
MSCI Emerging Market TR Net+15.94%+7.89%+2.12%+13.89%-1.68%+3.18%N/A+1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.30%+19.72%+25.10%+22.22%+15.88%+14.14%N/A+13.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.04%+18.92%+25.32%+22.51%+16.81%+15.58%N/A+14.58%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+15.25%+30.80%+12.18%+26.31%+3.96%+5.20%N/A+7.08%190
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+10.52%+10.53%+6.15%+15.06%+3.91%+3.84%N/A+6.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.39%+22.55%+29.90%+26.61%+18.96%+17.32%N/A+16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.41%+21.54%+28.32%+25.23%+17.49%+16.57%N/A+15.91%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+10.36%+20.40%+16.68%+31.74%N/AN/AN/A+9.11%263
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+7.15%+15.10%+10.95%+23.28%N/AN/AN/A+8.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.35%+20.50%+24.36%+21.89%N/AN/AN/A+17.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.10%+18.83%+27.53%+24.36%N/AN/AN/A+18.10%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+10.28%+20.19%+16.34%+31.36%+7.08%+3.82%N/A+6.20%4,003
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+2.37%+14.55%+10.77%+22.73%+7.70%+4.23%N/A+7.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.46%+20.57%+24.40%+21.92%+17.31%+16.75%N/A+16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.10%+18.83%+27.53%+24.36%+17.48%+15.44%N/A+15.27%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+8.82%+25.02%-7.53%+0.93%-4.99%-0.85%N/A+0.46%49
S&P Developed SmallCap TR(6)+10.33%+6.77%-0.56%+9.12%+2.21%+4.52%N/A+5.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.16%+26.82%+31.90%+28.21%+19.13%+16.73%N/A+15.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.93%+27.61%+35.37%+30.89%+20.16%+17.29%N/A+16.61%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+8.29%+27.83%+2.74%+15.41%+7.27%+8.45%N/A+9.02%2,086
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+3.39%+17.27%-2.83%+3.84%+7.14%+8.24%N/A+8.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.81%+21.56%+31.04%+27.54%+19.12%+17.52%N/A+17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.79%+18.35%+31.73%+27.91%+18.53%+16.16%N/A+15.70%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+14.02%+37.94%+13.60%+25.27%+3.41%+7.00%N/A+5.76%871
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+5.25%+17.18%-2.86%+5.74%+3.02%+6.05%N/A+5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.52%+19.02%+29.47%+26.53%+19.64%+20.81%N/A+21.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.85%+17.15%+28.13%+25.18%+19.20%+18.06%N/A+17.60%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+12.74%+30.66%+7.58%+21.25%+7.93%+12.63%N/A+6.53%884
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+11.15%+27.01%+9.18%+24.83%+4.66%+10.04%N/A+3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.12%+20.37%+25.30%+22.81%+20.13%+17.86%N/A+18.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.43%+18.84%+25.22%+22.70%+20.03%+17.95%N/A+18.07%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+14.31%+12.04%+25.37%+25.20%+6.59%N/AN/A+0.19%124
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+6.53%+2.86%+9.90%+10.48%-2.39%N/AN/A-1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.82%+13.44%+15.01%+13.42%+10.21%N/AN/A+10.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.21%+7.01%+8.18%+7.45%+6.56%N/AN/A+6.66%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+7.09%+20.28%+4.17%N/AN/AN/AN/A+16.03%2,060
MSCI World Net Index NETR USD+10.71%+24.34%+7.46%N/AN/AN/AN/A+17.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.59%+20.10%+25.24%N/AN/AN/AN/A+22.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%+22.46%+32.30%N/AN/AN/AN/A+28.32%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+6.98%+20.16%+4.00%+10.60%+8.59%N/AN/A+8.27%1,555
MSCI World Net Index NETR USD+10.71%+24.34%+7.46%+14.30%+5.89%N/AN/A+7.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.82%+20.20%+25.30%+22.40%+15.74%N/AN/A+14.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%+22.46%+32.30%+28.28%+18.71%N/AN/A+16.36%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+18.55%+45.99%+45.92%+58.65%+15.56%N/AN/A+16.75%1,038
MSCI AC World Information Technology Index+15.59%+41.40%+33.67%+49.79%+21.51%N/AN/A+21.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.91%+30.53%+32.15%+28.88%+23.19%N/AN/A+21.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.64%+27.01%+37.53%+33.01%+23.82%N/AN/A+22.07%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+3.96%+20.61%-4.10%+4.06%+4.27%N/AN/A+5.66%149
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+4.29%+22.85%-1.47%+7.96%+6.10%N/AN/A+7.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.60%+21.33%+27.29%+24.30%+18.94%N/AN/A+17.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.99%+20.96%+32.37%+28.74%+21.41%N/AN/A+20.21%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+8.02%+27.82%+3.93%+12.04%+8.97%N/AN/A+9.46%233
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+9.14%+31.19%+5.40%+14.54%+11.44%N/AN/A+12.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.06%+24.37%+38.34%+33.50%+22.53%N/AN/A+20.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.79%+22.60%+34.12%+29.85%+20.21%N/AN/A+18.77%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+14.13%+35.39%+2.01%+13.20%+2.39%N/AN/A+6.75%387
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+12.25%+19.34%+4.59%+10.63%+1.08%N/AN/A+3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.52%+25.72%+30.94%+27.29%+22.08%N/AN/A+21.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.14%+21.13%+25.98%+22.96%+19.09%N/AN/A+18.37%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+14.40%+35.69%+2.10%+13.26%+2.51%N/AN/A+6.66%545
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+12.25%+19.34%+4.59%+10.63%+1.08%N/AN/A+3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.31%+25.38%+30.78%+27.15%+22.03%N/AN/A+21.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.14%+21.13%+25.98%+22.96%+19.09%N/AN/A+18.38%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+5.66%+23.04%-14.41%-7.75%-0.91%N/AN/A-0.24%195
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+8.61%+29.34%-0.40%+5.85%+2.67%N/AN/A+3.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.25%+30.19%+34.40%+30.27%+20.20%N/AN/A+19.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.47%+30.38%+44.02%+38.53%+25.59%N/AN/A+24.69%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+11.44%+22.99%-5.36%-3.95%-5.55%N/AN/A-5.64%459
MSCI India Index+18.08%+34.04%-0.03%+4.31%+0.43%N/AN/A-0.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.27%+21.08%+27.79%+24.48%+17.46%N/AN/A+17.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.89%+27.21%+36.52%+32.08%+22.56%N/AN/A+22.52%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+10.90%+27.21%+13.93%+25.28%N/AN/AN/A+8.38%7,606
ดัชนี MSCI China A Onshore+16.75%+27.39%+26.48%+36.05%N/AN/AN/A+3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.54%+18.97%+21.66%+20.11%N/AN/AN/A+21.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.72%+23.59%+27.02%+24.37%N/AN/AN/A+23.89%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+8.13%+21.72%+2.77%+14.31%N/AN/AN/A-1.28%522
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FXN/AN/A+0.85%N/AN/AN/AN/A+0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.69%+19.03%+24.43%+22.01%N/AN/AN/A+19.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.21%+25.97%+27.27%+24.34%N/AN/AN/A+25.27%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+7.97%+37.30%-6.18%-10.16%N/AN/AN/A-8.47%964
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+10.93%+32.73%+0.38%-5.91%N/AN/AN/A-6.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.13%+21.30%+26.18%+23.04%N/AN/AN/A+19.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.28%+23.19%+25.86%+22.90%N/AN/AN/A+20.49%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+7.66%+23.70%+10.46%+26.17%N/AN/AN/A+13.59%181
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+4.70%+19.34%+5.27%+19.00%N/AN/AN/A+12.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.64%+20.56%+25.48%+22.76%N/AN/AN/A+19.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.98%+22.16%+27.90%+25.01%N/AN/AN/A+21.03%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+7.57%+23.60%+10.20%+25.88%N/AN/AN/A+13.43%44
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+4.70%+19.34%+5.27%+19.00%N/AN/AN/A+12.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.78%+20.62%+25.52%+22.80%N/AN/AN/A+19.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.98%+22.16%+27.90%+25.01%N/AN/AN/A+21.03%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+15.43%+57.65%+45.53%+63.38%N/AN/AN/A+47.62%4,551
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+12.92%+46.13%+26.32%+44.00%N/AN/AN/A+42.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.99%+28.08%+32.46%+28.89%N/AN/AN/A+26.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.58%+22.13%+34.32%+30.05%N/AN/AN/A+27.66%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+3.54%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.21%534
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+8.35%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.95%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.26%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.26%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+3.54%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.21%125
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+8.35%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.95%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.26%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.26%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)+5.07%+17.31%-7.56%N/AN/AN/AN/A-5.47%979
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+4.42%+8.01%-15.29%N/AN/AN/AN/A-14.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.87%+27.65%+38.95%N/AN/AN/AN/A+33.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.91%+28.87%+36.22%N/AN/AN/AN/A+31.65%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+5.08%+17.32%-7.56%-4.80%+3.75%N/AN/A+0.56%168
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+4.42%+8.01%-15.29%-14.40%-3.74%N/AN/A-3.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.87%+27.65%+38.95%+33.93%+21.16%N/AN/A+18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.91%+28.87%+36.22%+31.59%+19.94%N/AN/A+17.29%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน