กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
17 กุมภาพันธ์ 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
กองทุน Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก): ส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 200 หน่วย หรือ 2,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป และทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (28 ก.พ. 2560)
T.Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l97.81%
ทรัพย์สินอื่น5.68%
หนี้สินอื่น-3.49%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+2.59%-4.76%+4.81%-2.26%-1.21%-5.55%N/A+2.20%582
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) +4.40%-3.37%+6.73%-0.54%+0.41%-3.95%N/A+3.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.44%+10.78%+8.68%+12.71%+12.37%+14.49%N/A+15.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.17%+12.88%+13.18%+14.59%+14.28%+15.97%N/A+16.82%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+4.62%-5.13%+7.34%+0.30%-2.22%N/AN/A-4.79%119
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +6.55%-4.22%+9.52%+1.48%-0.38%N/AN/A-2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.80%+11.86%+10.26%+13.76%+13.20%N/AN/A+15.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.76%+15.65%+7.52%+13.58%+12.25%N/AN/A+13.14%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+0.86%+10.19%-6.51%+21.24%-29.94%-19.75%N/A-12.87%490
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+0.65%+11.53%-6.22%+23.65%-28.45%-18.07%N/A-10.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.43%+28.91%+18.27%+29.85%+33.88%+28.93%N/A+28.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.25%+31.17%+20.69%+32.36%+36.02%+30.53%N/A+29.69%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.42%-0.94%+1.02%+3.20%+2.51%+3.14%N/A+3.21%938
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +1.13%-2.03%+0.95%+1.79%+4.49%+4.49%N/A+4.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.31%+3.17%+3.34%+2.99%+3.07%+3.12%N/A+3.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.45%+3.56%+1.70%+3.05%+2.75%+2.54%N/A+2.58%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+6.27%+0.17%+4.11%+12.99%-3.10%N/AN/A-4.27%321
ดัชนี JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index-unhedge (บาท) +6.12%-0.26%+4.13%+12.30%-1.06%N/AN/A-1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.10%+10.59%+8.71%+11.47%+10.03%N/AN/A+9.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.55%+11.29%+3.44%+11.43%+9.28%N/AN/A+8.98%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+2.42%N/A+1.58%N/AN/AN/AN/A+2.68%1,468
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.13%N/A+0.95%N/AN/AN/AN/A-2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.30%N/A+1.27%N/AN/AN/AN/A+1.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.45%N/A+1.70%N/AN/AN/AN/A+3.85%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+2.41%N/A+1.56%N/AN/AN/AN/A+2.70%7,976
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.13%N/A+0.95%N/AN/AN/AN/A-2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.30%N/A+1.27%N/AN/AN/AN/A+1.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.45%N/A+1.70%N/AN/AN/AN/A+3.85%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+4.30%+2.94%+3.76%+16.69%+4.49%+7.33%N/A+3.07%156
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific (บาท)+5.14%+7.04%+4.80%+22.40%+6.87%+8.25%N/A+3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.15%+10.17%+8.02%+11.42%+12.63%+12.30%N/A+28.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.53%+10.90%+8.24%+12.81%+13.64%+13.25%N/A+20.52%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+2.52%+3.80%-0.22%+10.05%N/AN/AN/A+5.98%5,814
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +2.98%+6.33%+0.46%+15.97%N/AN/AN/A+8.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.16%+4.89%+4.18%+5.18%N/AN/AN/A+7.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.39%+5.36%+4.15%+5.65%N/AN/AN/A+6.86%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)+2.68%+1.11%+2.39%+9.13%N/AN/AN/A+3.08%2,208
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JPMorgan Asia Credit Index-Hedged to SGD (บาท)+3.06%-1.00%+3.40%+8.46%N/AN/AN/A+3.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.16%+4.95%+4.08%+6.23%N/AN/AN/A+7.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.28%+6.15%+5.29%+6.09%N/AN/AN/A+6.50%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+2.53%+3.77%-0.22%+10.08%N/AN/AN/A+3.55%2,029
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +2.98%+6.33%+0.46%+15.97%N/AN/AN/A+7.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.16%+4.91%+4.16%+5.17%N/AN/AN/A+6.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.39%+5.36%+4.15%+5.65%N/AN/AN/A+6.45%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+2.08%+5.07%-0.05%+10.25%+3.78%+6.55%N/A+1.05%63
60% ดัชนี MSCI World (บาท) และ 40% Dividened Yield (MSCI World) (บาท)+4.88%+3.86%+3.75%+12.38%+3.51%+6.95%N/A+2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.44%+8.19%+7.31%+10.43%+10.40%+9.83%N/A+14.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.35%+5.84%+4.99%+7.81%+7.97%+7.90%N/A+12.68%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)+3.88%-3.18%+2.27%+6.93%-2.33%-0.20%N/A-0.48%23
ดัชนี MSCI South East Asia (บาท)+5.11%-0.58%+3.39%+9.62%+0.83%+2.90%N/A+4.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.40%+10.10%+7.42%+10.78%+11.10%+11.68%N/A+19.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.95%+9.27%+7.14%+10.68%+11.70%+11.54%N/A+18.01%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+5.63%+5.25%+5.72%+31.01%+2.56%-0.73%N/A-6.87%101
ดัชนี MSCI BRIC Net TR (บาท)(4)+3.86%+3.69%+5.10%+30.62%+1.19%+0.69%N/A-1.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.27%+14.27%+11.76%+14.61%+17.76%+16.40%N/A+26.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.29%+13.94%+11.62%+16.00%+18.91%+21.87%N/A+26.77%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+1.93%+7.83%+6.77%+29.30%+5.67%+1.89%N/A+0.55%459
ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (บาท)+2.27%+8.75%+6.72%+27.71%+3.73%-0.05%N/A-0.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.26%+15.10%+11.54%+16.80%+21.99%+21.15%N/A+22.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.60%+16.70%+13.31%+17.88%+23.09%+22.38%N/A+23.91%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+9.42%+5.84%+8.53%+36.70%-2.77%-6.35%N/A-3.76%129
ดัชนี MSCI EM Latin America Index (บาท)+9.10%+9.18%+8.30%+41.21%-1.76%-6.88%N/A-3.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.41%+20.56%+13.71%+22.16%+22.06%+20.11%N/A+21.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.99%+24.31%+16.88%+25.81%+24.54%+21.96%N/A+22.83%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+4.58%+7.41%+3.07%+19.90%+10.62%N/AN/A+12.74%175
ดัชนี S&P 500 Index Total Return (บาท)+5.83%+10.85%+3.20%+22.25%+13.13%N/AN/A+17.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.41%+11.01%+8.46%+10.97%+13.71%N/AN/A+13.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.11%+10.11%+7.35%+10.60%+13.63%N/AN/A+13.18%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+5.05%-3.04%+4.94%+11.54%+3.89%N/AN/A+2.44%138
ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net (บาท)+6.31%+5.57%+5.78%+23.72%+1.19%N/AN/A+1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.38%+10.58%+6.88%+11.22%+12.02%N/AN/A+11.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.65%+11.64%+7.79%+13.51%+14.10%N/AN/A+13.47%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+4.72%-0.64%+2.55%+6.71%+2.05%N/AN/A+7.01%628
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+7.12%+1.26%+2.05%+6.20%+0.83%N/AN/A+6.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.47%+10.45%+7.28%+14.17%+14.70%N/AN/A+14.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.82%+11.01%+9.15%+16.37%+15.88%N/AN/A+15.41%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)+4.62%+1.76%+5.14%+3.40%N/AN/AN/A+4.50%9,628
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+7.22%+2.32%+5.05%+6.77%N/AN/AN/A+7.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.95%+15.39%+12.19%+15.58%N/AN/AN/A+17.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.24%+12.09%+9.37%+12.29%N/AN/AN/A+13.95%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+2.97%+2.16%0.00%+3.95%N/AN/AN/A+2.27%129
ดัชนี MSCI World Small Cap+4.53%+9.11%+1.66%+22.13%N/AN/AN/A+8.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.32%+9.42%+9.66%+13.70%N/AN/AN/A+12.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.01%+10.12%+8.90%+12.39%N/AN/AN/A+12.91%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+7.72%+4.24%+4.76%+13.66%N/AN/AN/A+9.93%1,222
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return - Hedging FX (บาท)+9.87%+6.68%+4.11%+13.23%N/AN/AN/A+10.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.41%+10.71%+6.63%+13.66%N/AN/AN/A+16.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.52%+8.89%+7.11%+9.01%N/AN/AN/A+12.74%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+4.41%+22.06%+1.60%+33.03%N/AN/AN/A+6.37%2,212
ดัชนี MSCI Japan [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +4.48%+15.76%+0.94%+20.12%N/AN/AN/A+4.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.81%+18.03%+21.53%+23.93%N/AN/AN/A+25.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.80%+12.88%+7.54%+15.17%N/AN/AN/A+16.97%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+4.94%+4.94%+8.81%+24.04%N/AN/AN/A-4.12%820
MSCI Golden Dragon Index (บาท)+5.89%+5.82%+10.17%+26.01%N/AN/AN/A-7.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.46%+11.87%+8.32%+13.15%N/AN/AN/A+16.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.24%+11.40%+8.84%+12.44%N/AN/AN/A+16.17%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-4.52%-14.58%-3.59%N/AN/AN/AN/A-18.88%465
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-2.16%-4.32%-1.79%N/AN/AN/AN/A-6.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.54%+10.89%+9.63%N/AN/AN/AN/A+11.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.64%+6.38%+6.01%N/AN/AN/AN/A+6.57%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+7.20%+5.97%+4.35%N/AN/AN/AN/A+5.51%775
MSCI World Index (บาท)+5.20%+7.74%+2.28%N/AN/AN/AN/A+7.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.66%+9.29%+6.96%N/AN/AN/AN/A+8.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.93%+8.28%+6.40%N/AN/AN/AN/A+8.02%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+1.41%-6.76%+0.20%N/AN/AN/AN/A-6.28%158
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed (บาท)+3.64%-3.85%+0.83%N/AN/AN/AN/A-0.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.58%+12.50%+10.18%N/AN/AN/AN/A+11.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.65%+11.70%+8.79%N/AN/AN/AN/A+11.33%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน