แบบฟอร์มสำหรับกองทุนรวม


ได้แก่แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการทำรายการต่าง ๆ กับบลจ.กรุงศรีหรือ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน คุณสามารถพิมพ์แบบฟอร์มเหล่านี้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อและ
นำเอกสารมาติดต่อกับบลจ.กรุงศรี หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน นอกจากนี้คุณควรเก็บสำเนาแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วเพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

(สำหรับนิติบุุคคล กรุณาติดต่อเพื่อขอรับแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน)
แบบฟอร์มเหล่านี้ได้บันทึกไว้ในรูป Adobe Acrobat (PDF) โดยคุณต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะสามารถดูและพิมพ์ได้ ดังนั้นหากคุณยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรม ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
1. คำขอเปิดบัญชีกองทุน (เพิ่มเติม) สำหรับบุคคลธรรมดา
1.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
197 Kb
1.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
2Mb
2. คำขอแก้ไขข้อมูล Regular Saving Plan และบริการออนไลน์ที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
1Mb
3. คำขอแก้ไขข้อมูล Regular Saving Plan และบริการออนไลน์สำหรับรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
3.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี (ยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำโดยหักบัตรเครดิต และแก้ไขบริการ @ccess)
491 Kb
3.2 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี (ยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำโดยหักบัญชีเงินฝากเท่านั้น)
220 Kb
4. แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้านิติบุคคล
313 Kb
5. แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
403 Kb
6. คำสั่งซื้อ RMF/LTF (กรณีเปลี่ยน บลจ.)/คำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
3Mb
7. คำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำสำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
159 Kb
8. คำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำสำหรับทำรายการที่สาขาธนาคารกรุงศรี
8.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี (สำหรับหักบัตรเครดิตเท่านั้น)
508 Kb
8.2 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี (สำหรับหักบัญชีเงินฝากเท่านั้น)
218 Kb
9. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต
9.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี (สำหรับหักบัตรเครดิตเท่านั้น)
487 Kb
9.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
143 Kb
10. คำขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
10.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
495 Kb
10.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
512 Kb
11. คำขอโอนหน่วยลงทุน
11.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
2Mb
11.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
157 Kb
12. คำขอแก้ไขข้อมูล
124 Kb
13. คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
13.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
3Mb
13.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
151 Kb
14. คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
14.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
3Mb
14.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
135 Kb
15. คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
15.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
3Mb
15.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
3Mb
16. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
311 Kb
17. แบบประเมินความเสี่ยง
17.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
1Mb
17.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
1Mb
18. คำขอเปิดบัญชีกองทุน
18.1 สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี
4Mb
18.2 สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ
182 Kb

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี