แบบฟอร์มสำหรับกองทุนรวม


ได้แก่แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการทำรายการต่าง ๆ กับบลจ.กรุงศรีหรือ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน คุณสามารถพิมพ์แบบฟอร์มเหล่านี้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อและ
นำเอกสารมาติดต่อกับบลจ.กรุงศรี หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน นอกจากนี้คุณควรเก็บสำเนาแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วเพื่อใช้อ้างอิงต่อไป

(สำหรับนิติบุุคคล กรุณาติดต่อเพื่อขอรับแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน)
แบบฟอร์มเหล่านี้ได้บันทึกไว้ในรูป Adobe Acrobat (PDF) โดยคุณต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะสามารถดูและพิมพ์ได้ ดังนั้นหากคุณยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรม ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
1. คำขอเปิดบัญชีกองทุน
5Mb
2. แบบประเมินความเสี่ยง
1Mb
3. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
336 Kb
4. คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
122 Kb
5. คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
116 Kb
6. คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
136 Kb
7. คำขอแก้ไขข้อมูล
123 Kb
8. คำขอโอนหน่วยลงทุน
2Mb
9. คำขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
5Mb
10. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต
6Mb
11. คำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ
7Mb
12. คำสั่งซื้อ RMF/LTF (กรณีเปลี่ยน บลจ.)/คำสั่งรับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
1Mb
13. แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
403 Kb
14. แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้านิติบุคคล
313 Kb

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี