คำเตือน

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุนรวมของบลจ.กรุงศรี ผู้สนใจลงทุนควรใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และควรศึกษาหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากร (ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษีที่บริษัทจัดการได้จัดให้) มิฉะนั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ลงทุนอาจถูกหัก (หรือไม่สามารถขอคืน) ภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้น ตลอดจนผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และ/หรือ อาจจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องเก็บเอกสารการลงทุนในกองทุนรวมถึงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านได้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขของการลงทุนที่กำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิประโยชน์ในทางภาษี ของท่านหากถูกเรียกถามในอนาคต

ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทจากกระทรวงการคลัง และอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนเปิดที่มีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และมิได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

บริษัทเชื่อว่าข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลและความคิดเห็นนั้น อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล และความคิดเห็นดังกล่าวได้ ข้อมูลและความคิดเห็นทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

บริษัทและผู้ถือหุ้น กรรมการ และพนักงานของบริษัท อาจลงทุนหรือไม่ลงทุนในกองทุนรวมที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ก็ได้