กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.07%+0.24%+0.24%+0.80%+0.88%+0.94%+1.47%+1.80%6,341
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.15%+0.42%+0.42%+1.18%+1.36%+1.38%+1.74%+1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%+0.02%+0.02%+0.04%+0.04%+0.04%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.07%+0.06%+0.06%+0.06%+0.09%+0.09%+0.22%+0.39%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.70%+1.27%+1.27%+2.64%+1.71%+1.58%+2.35%+2.30%6,722
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.85%+1.40%+1.40%+1.04%+0.65%+0.61%+0.63%+2.21%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.03%+0.51%+0.51%+2.52%+2.11%+1.92%+2.19%+1.87%3,172
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.98%+1.67%+1.67%+1.28%+0.80%+0.69%+0.60%+0.52%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.58%+1.19%+1.19%+7.09%+4.40%+3.75%+3.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.31%+0.44%+0.44%+1.59%+1.18%+1.21%+1.20%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+1.42%+1.90%+1.90%+4.90%+3.19%+2.48%+2.57%+2.11%835
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.82%+1.40%+1.40%+7.42%+4.50%+3.81%+3.54%+3.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.95%+3.48%+3.48%+2.62%+1.66%+1.50%+1.17%+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.96%+1.34%+1.34%+1.83%+1.29%+1.28%+1.24%+1.48%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)-0.60%+0.19%+0.19%+2.99%N/AN/AN/A+3.65%373
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.65%+1.34%+1.34%+3.99%N/AN/AN/A+4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.64%+2.45%+2.45%+1.91%N/AN/AN/A+1.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.29%+1.83%+1.83%+1.45%N/AN/AN/A+1.21%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+14.33%-13.90%-13.90%-22.36%-5.78%-1.53%+6.07%+10.35%2,568
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.06%+32.00%+32.00%+23.67%+16.26%+14.69%+16.32%+19.61%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+14.29%-13.97%-13.97%-22.33%-5.81%-1.59%+6.79%+9.05%975
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.99%+31.93%+31.93%+23.61%+16.16%+14.57%+16.12%+18.75%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+10.91%-6.14%-6.14%-6.67%+0.96%+2.23%+6.17%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+15.41%+15.41%+11.27%+7.35%+6.64%+6.87%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+2.37%-3.31%-3.31%-3.79%N/AN/AN/A-0.48%950
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+4.55%-1.69%-1.69%-1.91%N/AN/AN/A+0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.08%+5.54%+5.54%+4.21%N/AN/AN/A+3.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.34%+4.83%+4.83%+3.61%N/AN/AN/A+2.60%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+3.82%-5.72%-5.72%-9.14%N/AN/AN/A-3.99%234
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+8.54%-4.56%-4.56%-6.32%N/AN/AN/A-1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.96%+9.59%+9.59%+7.39%N/AN/AN/A+6.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.15%+10.47%+10.47%+7.78%N/AN/AN/A+6.44%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)+6.71%-11.42%-11.42%-17.76%N/AN/AN/A-12.70%58
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+12.53%-7.43%-7.43%-10.73%N/AN/AN/A-5.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.91%+18.47%+18.47%+13.85%N/AN/AN/A+12.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.18%+16.47%+16.47%+12.17%N/AN/AN/A+10.97%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+16.75%-16.62%-16.62%-22.56%-5.33%-2.44%+6.99%+7.38%8,749
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.53%+36.20%+36.20%+26.50%+17.46%+15.53%+15.91%+16.25%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+16.59%-17.17%-17.17%-27.53%-9.11%-2.98%+4.46%+5.79%1,575
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.06%+35.65%+35.65%+26.37%+18.41%+16.67%+17.80%+20.45%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+14.83%-18.24%-18.24%-27.65%N/AN/AN/A-15.05%549
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.60%+34.85%+34.85%+25.75%N/AN/AN/A+18.30%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+26.76%-9.80%-9.80%-19.38%N/AN/AN/A-11.72%78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.99%+35.46%+35.46%+26.90%N/AN/AN/A+22.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+20.52%-13.17%-13.17%-19.56%-2.12%+0.96%+9.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.49%+37.62%+37.62%+27.50%+17.94%+16.14%+16.56%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+19.03%-15.36%-15.36%-21.38%-1.97%+0.39%+7.75%+7.50%2,702
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.78%+41.47%+41.47%+30.37%+19.87%+17.91%+18.07%+21.60%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+20.31%-14.45%-14.45%-20.21%-1.37%+0.88%+8.62%+8.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.97%+41.97%+41.97%+30.73%+20.07%+18.16%+18.27%+21.90%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.18%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.76%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+3.20%+18.36%+18.36%+22.94%+4.72%+3.44%+0.80%+2.68%1,101
LBMA Gold Price PM+3.40%+19.96%+19.96%+26.08%+8.94%+6.65%+3.07%+5.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.28%+18.68%+18.68%+16.81%+12.32%+12.30%+14.71%+14.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.45%+21.64%+21.64%+17.67%+12.43%+13.49%+15.30%+15.43%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+13.59%-2.53%-2.53%+5.10%+0.16%+2.83%N/A+4.55%127
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+9.49%-3.39%-3.39%+2.16%+0.83%+2.30%N/A+2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.37%+34.22%+34.22%+25.90%+18.44%+17.28%N/A+16.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.82%+32.62%+32.62%+24.59%+16.97%+16.80%N/A+16.71%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+8.88%+5.56%+5.56%+14.68%+4.02%+0.91%N/A+3.47%1,175
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+7.42%+3.54%+3.54%+12.86%+4.79%+3.31%N/A+4.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.86%+27.61%+27.61%+21.27%+16.85%+17.20%N/A+16.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.73%+32.16%+32.16%+23.83%+16.99%+15.81%N/A+15.50%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+20.86%+3.25%+3.25%+12.74%-2.93%N/AN/A-1.27%91
TOPIX Net Total Return JPY+4.61%-3.79%-3.79%+6.65%+0.52%N/AN/A-0.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.51%+33.57%+33.57%+26.46%+19.52%N/AN/A+21.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.49%+27.30%+27.30%+21.07%+17.56%N/AN/A+19.79%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+12.38%-3.14%-3.14%+3.11%+5.35%N/AN/A+8.22%770
MSCI World Net Index NETR USD+12.31%-2.94%-2.94%+3.50%+3.34%N/AN/A+5.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.51%+28.54%+28.54%+21.45%+15.08%N/AN/A+14.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.41%+38.11%+38.11%+27.81%+18.31%N/AN/A+16.96%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+6.36%-3.52%-3.52%-2.05%+0.82%N/AN/A+1.96%458
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+2.85%+6.34%+6.34%+8.94%+4.98%N/AN/A+5.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.28%+9.94%+9.94%+7.10%+4.33%N/AN/A+3.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.22%+4.83%+4.83%+4.24%+3.50%N/AN/A+3.56%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+15.77%-4.83%-4.83%+5.39%N/AN/AN/A+2.41%268
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+14.26%-1.78%-1.78%+6.55%N/AN/AN/A-0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.65%+27.09%+27.09%+21.66%N/AN/AN/A+20.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.08%+27.61%+27.61%+22.85%N/AN/AN/A+20.28%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+24.17%+24.33%+24.33%+30.30%N/AN/AN/A+9.41%489
MSCI AC World Information Technology Index+22.33%+15.64%+15.64%+32.42%N/AN/AN/A+16.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.41%+32.35%+32.35%+26.17%N/AN/AN/A+22.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+30.19%+42.78%+42.78%+31.87%N/AN/AN/A+23.95%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+9.78%-15.59%-15.59%-16.41%N/AN/AN/A-10.79%18
MSCI India Index+13.52%-15.34%-15.34%-16.32%N/AN/AN/A-7.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.31%+31.52%+31.52%+24.20%N/AN/AN/A+20.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+34.26%+42.69%+42.69%+32.25%N/AN/AN/A+27.27%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี