กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.33%+0.62%+0.70%+1.09%+0.96%+1.09%+1.46%+1.87%5,311
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.40%+0.78%+0.92%+1.51%+1.44%+1.47%+1.70%+1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.05%+0.05%+0.04%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.07%+0.07%+0.17%+0.13%+0.09%+0.11%+0.23%+0.40%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.56%+0.92%+1.07%+1.59%+1.18%+1.73%+2.17%+2.28%5,978
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.20%+0.18%+0.20%+0.22%+0.34%+0.50%+0.55%+2.26%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+2.07%+2.56%+2.97%+3.94%+1.93%+2.23%+2.24%+1.99%562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.93%+0.82%+0.92%+0.83%+0.93%+1.00%+0.84%+0.70%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+1.29%+1.82%+1.96%+2.46%+1.82%+2.10%+2.01%+1.85%2,277
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.51%+0.40%+0.40%+0.37%+0.37%+0.46%+0.46%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+3.81%+4.38%+4.73%+6.18%+2.55%+3.47%+3.31%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.53%+1.23%+1.29%+1.10%+0.97%+1.13%+1.15%N/A
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+1.90%+2.48%+2.93%N/AN/AN/AN/A+3.48%126
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.71%+2.27%+2.64%N/AN/AN/AN/A+3.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.93%+0.80%+0.93%N/AN/AN/AN/A+0.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.66%+0.55%+0.61%N/AN/AN/AN/A+0.61%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-2.11%-0.91%+3.99%-3.73%+3.68%+2.69%+10.88%+12.47%3,279
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.56%+8.28%+8.51%+10.73%+10.63%+11.11%+15.90%+19.29%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-2.11%-0.89%+3.97%-3.65%+3.62%+2.63%+11.47%+11.07%1,230
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.53%+8.20%+8.42%+10.58%+10.48%+10.94%+15.55%+18.38%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+3.29%+5.35%+8.18%+4.98%+4.88%+4.66%+8.90%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.74%+3.42%+3.39%+4.34%+4.32%+4.80%+6.45%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+1.10%+2.32%+3.46%+2.51%N/AN/AN/A+1.18%684
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.01%+1.98%+3.17%+2.20%N/AN/AN/A+1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.26%+1.89%+1.83%+2.03%N/AN/AN/A+2.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.41%+1.33%+1.33%+1.70%N/AN/AN/A+1.72%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+0.40%+1.56%+3.35%N/AN/AN/AN/A+2.02%149
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+1.45%+3.07%+5.29%N/AN/AN/AN/A+4.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.73%+3.35%+3.26%N/AN/AN/AN/A+3.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.81%+2.65%+2.66%N/AN/AN/AN/A+2.96%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-0.50%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.54%36
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+1.90%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.42%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.22%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.95%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+1.21%+2.39%+7.19%-2.11%+4.87%+2.99%+14.18%+10.38%10,756
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.53%+8.27%+8.39%+10.69%+9.95%+10.93%+14.19%+14.97%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-0.62%+1.89%+6.46%-3.99%+2.82%+2.92%+10.11%+8.80%2,162
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.35%+10.08%+10.12%+12.49%+12.69%+12.93%+17.19%+19.86%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-1.37%-0.11%+4.19%-4.37%N/AN/AN/A-7.30%691
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.67%+9.41%+9.66%+11.70%N/AN/AN/A+11.73%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+1.28%+3.57%+6.80%N/AN/AN/AN/A+2.54%76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.44%+11.33%+11.40%N/AN/AN/AN/A+12.03%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.78%+6.32%+11.63%+3.78%+7.21%+5.92%+14.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.67%+8.07%+8.07%+10.51%+10.38%+11.60%+15.57%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+2.16%+5.40%+10.58%+2.69%+7.99%+5.39%+12.94%+9.76%2,666
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.73%+9.11%+9.09%+11.80%+11.36%+12.86%+16.93%+20.77%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+2.27%+5.83%+11.30%+3.44%+8.08%+5.63%+13.89%+10.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.82%+9.17%+9.15%+11.84%+11.49%+13.14%+17.09%+21.07%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.74%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.40%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+7.64%+7.43%+5.58%+7.28%-5.00%-1.55%N/A+1.01%934
LBMA Gold Price PM+7.21%+6.19%+5.54%+8.08%-2.10%+1.25%N/A+3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.66%+10.70%+11.16%+10.02%+9.74%+11.17%N/A+14.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.90%+10.30%+9.91%+9.58%+9.91%+12.21%N/A+15.16%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-7.00%+7.19%+11.41%-14.00%+1.06%N/AN/A+3.84%124
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-1.62%+10.13%+13.39%-5.19%+2.84%N/AN/A+2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.09%+12.51%+13.24%+15.03%+12.33%N/AN/A+14.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.71%+10.18%+10.60%+12.21%+11.04%N/AN/A+14.31%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-1.34%+0.86%+3.37%-5.50%-0.34%N/AN/A+1.06%1,031
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.22%+0.70%+2.67%-5.94%+0.61%N/AN/A+2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.68%+13.86%+13.76%+15.34%+13.69%N/AN/A+15.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.57%+11.96%+12.38%+13.42%+11.58%N/AN/A+12.90%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-8.35%-6.09%-1.63%-17.67%+2.03%N/AN/A-5.01%78
MSCI Japan Index (USD hedged)-5.79%+1.10%+2.45%-12.42%+5.18%N/AN/A-1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.41%+15.46%+15.46%+15.72%+16.16%N/AN/A+19.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.69%+14.49%+14.75%+17.24%+15.75%N/AN/A+19.31%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+3.53%+16.57%+20.29%+11.57%N/AN/AN/A+10.60%421
MSCI World Net Index NETR USD-2.80%+7.36%+11.94%-4.21%N/AN/AN/A+5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.36%+9.24%+9.33%+11.11%N/AN/AN/A+9.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.05%+9.70%+10.41%+12.18%N/AN/AN/A+9.96%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.35%+3.33%+5.22%+4.42%N/AN/AN/A+3.48%354
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.22%+5.22%+6.47%+7.54%N/AN/AN/A+3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.27%+1.28%+1.42%+1.77%N/AN/AN/A+1.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+2.03%+2.03%+2.89%N/AN/AN/A+3.06%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-1.42%+8.01%+15.32%-1.26%N/AN/AN/A+1.76%167
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-6.30%+2.10%+10.83%-5.50%N/AN/AN/A-4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.05%+15.65%+15.77%+19.51%N/AN/AN/A+18.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.21%+19.13%+18.84%+18.60%N/AN/AN/A+18.24%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-4.63%+10.33%+20.26%-1.40%N/AN/AN/A+0.97%258
MSCI AC World Information Technology Index-4.49%+14.07%+19.16%-0.04%N/AN/AN/A+7.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.78%+18.80%+19.08%+21.45%N/AN/AN/A+19.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%+13.17%+15.42%+18.73%N/AN/AN/A+17.32%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)-6.13%-0.11%-6.06%N/AN/AN/AN/A-4.19%9
MSCI India Index-8.78%+2.45%-3.17%N/AN/AN/AN/A-0.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.60%+11.88%+11.57%N/AN/AN/AN/A+12.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.05%+15.10%+14.78%N/AN/AN/AN/A+15.54%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(5)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี