กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.16%+0.35%+0.29%+0.80%+0.95%+1.30%+1.57%+1.94%1,448
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+0.59%+1.41%+1.41%+1.62%+1.75%+2.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.09%+0.03%+0.04%+0.06%+0.09%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.05%+0.06%+0.06%+0.06%+0.08%+0.14%+0.33%+0.42%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.22%+0.21%+0.04%+1.13%+1.20%+2.21%+2.53%+2.33%5,091
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.37%+0.31%+0.35%+0.32%+0.49%+0.61%+0.80%+2.34%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-0.43%-0.02%-0.21%+1.82%+1.32%+2.06%+1.97%+1.86%411
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.78%+0.66%+0.70%+0.84%+1.11%+1.00%+0.79%+0.69%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)-0.19%+0.42%+0.25%+1.82%+1.60%+2.21%+1.86%+1.82%245
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.38%+0.34%+0.37%+0.34%+0.46%+0.52%+0.50%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-0.51%-0.13%-0.40%+1.96%+2.16%+2.84%+3.47%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.84%+0.74%+0.77%+0.82%+1.14%+1.20%+1.46%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-6.62%-3.72%-6.31%+13.01%+7.35%+1.92%+9.20%+13.88%3,400
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.87%+9.87%+10.43%+9.12%+11.24%+14.56%+19.17%+19.75%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-6.57%-3.72%-6.27%+12.63%+7.16%+2.28%+9.87%+12.36%1,110
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.61%+9.66%+10.21%+8.96%+11.07%+14.15%+17.91%+18.80%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-2.32%+1.78%-0.06%+7.95%+4.44%+3.02%+5.89%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.64%+4.20%+4.50%+3.63%+4.94%+5.88%+7.96%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-1.52%-0.55%-1.15%N/AN/AN/AN/A+0.03%379
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-0.84%+1.16%+0.35%N/AN/AN/AN/A+1.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.20%+1.97%+2.07%N/AN/AN/AN/A+2.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.79%+1.60%+1.71%N/AN/AN/AN/A+1.58%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-5.24%+1.61%-1.44%+13.92%+5.23%+1.76%+12.76%+11.91%10,372
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.09%+9.06%+9.65%+8.16%+11.07%+13.30%+15.49%+15.34%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-12.92%-8.88%-12.55%+12.10%+7.48%+1.95%+8.54%+10.28%1,995
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.90%+12.23%+13.01%+11.23%+13.03%+15.76%+20.47%+20.40%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-8.80%-6.08%-8.86%N/AN/AN/AN/A-7.53%546
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.07%+10.56%+11.29%N/AN/AN/AN/A+10.78%
ดัชนี SET TRI-4.14%+3.68%+0.27%+13.94%+6.63%+3.04%+8.08%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.60%+9.52%+10.13%+8.20%+11.78%+13.98%+19.18%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-4.42%+5.66%+1.05%+17.06%+8.06%+5.07%+10.01%+10.54%1,761
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.79%+10.67%+11.36%+9.22%+13.16%+15.29%+21.13%+21.37%
ดัชนี SET100 TRI-4.12%+5.24%+0.96%+16.71%+6.53%+2.88%+7.44%+8.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.84%+10.68%+11.38%+9.24%+13.44%+15.47%+21.35%+21.70%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.35%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.59%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-2.28%-3.42%-4.19%-6.80%-1.01%-2.53%N/A+1.09%915
LBMA Gold Price PM+0.82%-0.12%-0.75%-3.14%+1.32%-0.21%N/A+3.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.89%+8.41%+8.38%+9.04%+11.28%+12.73%N/A+15.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.46%+7.97%+7.91%+8.60%+13.21%+14.23%N/A+15.79%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+3.47%+0.74%-0.71%+1.28%+4.43%N/AN/A+7.99%133
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+1.95%-2.02%-3.17%-3.03%+1.80%N/AN/A+3.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.02%+12.66%+13.39%+11.21%+14.29%N/AN/A+14.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.20%+12.17%+12.62%+10.17%+15.03%N/AN/A+15.03%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+0.83%-0.66%-1.65%+1.53%-3.46%N/AN/A+1.37%1,012
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+0.44%-2.83%-2.50%-1.58%-0.91%N/AN/A+2.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.22%+14.69%+15.08%+12.64%+16.24%N/AN/A+16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.91%+12.78%+13.31%+10.78%+12.96%N/AN/A+12.91%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-5.17%-7.32%-10.05%+1.09%N/AN/AN/A+0.17%80
MSCI Japan Index (USD hedged)+1.61%-2.89%-4.17%+7.41%N/AN/AN/A+0.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.39%+16.17%+16.85%+14.32%N/AN/AN/A+21.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.48%+16.73%+17.49%+13.68%N/AN/AN/A+20.50%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-0.77%-2.40%-4.73%-2.72%N/AN/AN/A+7.73%283
MSCI World Net Index NETR USD+1.34%-0.24%-1.37%+4.83%N/AN/AN/A+8.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.53%+11.96%+12.78%+9.87%N/AN/AN/A+9.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.09%+11.23%+11.84%+9.07%N/AN/AN/A+8.48%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-0.52%-1.62%-1.60%+0.14%N/AN/AN/A+2.97%307
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.34%-1.61%-1.96%-1.06%N/AN/AN/A+0.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.83%+1.71%+1.84%+1.43%N/AN/AN/A+1.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.23%+2.33%+2.40%+2.45%N/AN/AN/A+2.97%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-0.68%+7.13%+3.53%N/AN/AN/AN/A+10.43%124
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-1.52%+2.32%+0.50%N/AN/AN/AN/A+1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.80%+18.20%+18.90%N/AN/AN/AN/A+17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.15%+17.69%+18.67%N/AN/AN/AN/A+17.18%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-1.25%+3.80%+3.61%N/AN/AN/AN/A+5.10%212
MSCI AC World Information Technology Index+3.66%+6.23%+6.38%N/AN/AN/AN/A+9.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.01%+17.89%+18.85%N/AN/AN/AN/A+16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.13%+16.54%+17.51%N/AN/AN/AN/A+15.68%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)