กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+2.05%+9.78%+7.69%+10.55%-0.94%+1.80%+1.21%+1.62%492
LBMA Gold Price PM+3.91%+11.40%+9.67%+13.20%+0.81%+3.78%+2.75%+3.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.29%+14.56%+12.89%+12.10%+10.23%+11.46%+14.68%+14.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.51%+13.25%+11.50%+10.92%+10.24%+12.34%+15.15%+15.35%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+3.43%+14.73%+14.00%+18.75%+2.89%+3.10%N/A-1.63%392
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+5.87%+17.56%+17.65%+23.60%+5.21%+5.65%N/A+0.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.05%+15.45%+13.71%+12.92%+11.27%+12.36%N/A+13.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.75%+12.24%+11.31%+10.59%+11.47%+11.78%N/A+12.20%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-8.00%-17.82%+5.17%-28.00%-4.07%-19.54%-12.78%-11.43%280
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-8.38%-17.74%+5.20%-28.26%-1.54%-17.48%-10.36%-8.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+34.69%+32.66%+28.70%+31.97%+26.03%+31.84%+27.55%+27.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+39.19%+35.69%+31.18%+35.85%+28.23%+34.16%+29.16%+29.28%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+2.26%+4.36%+7.16%+7.97%+1.53%+2.16%N/A+2.84%424
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+2.42%+5.72%+8.10%+11.37%+2.92%+3.84%N/A+4.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.65%+4.02%+3.54%+3.38%+3.04%+3.09%N/A+3.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.09%+3.30%+2.83%+2.85%+3.24%+2.92%N/A+2.70%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-0.28%+7.01%+9.93%+13.36%+1.49%-1.28%N/A-1.82%65
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+1.21%+7.92%+9.62%+15.09%+3.64%+1.08%N/A+0.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.66%+6.28%+6.45%+6.83%+8.08%+9.18%N/A+8.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.00%+8.33%+7.63%+7.07%+9.43%+9.48%N/A+8.91%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.09%+1.25%+5.13%+5.23%+3.04%N/AN/A+3.06%1,550
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+2.42%+5.72%+9.04%+11.37%+2.92%N/AN/A+2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.01%+1.69%+1.64%+1.76%+1.63%N/AN/A+1.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.09%+3.30%+2.83%+2.85%+3.24%N/AN/A+3.21%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.08%+1.27%+5.15%+5.28%+3.01%N/AN/A+3.04%13,117
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+2.42%+5.72%+8.10%+11.37%+2.92%N/AN/A+2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.01%+1.70%+1.64%+1.76%+1.63%N/AN/A+1.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.09%+3.30%+2.83%+2.85%+3.24%N/AN/A+3.21%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+8.56%+4.11%+19.50%+13.89%+3.33%+3.53%+4.30%+2.80%161
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+1.94%-3.28%+6.41%+2.35%+3.19%+4.11%+5.37%+3.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.07%+14.18%+15.01%+17.22%+14.33%+14.04%+14.03%+15.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.90%+11.04%+10.90%+11.86%+10.93%+12.70%+13.98%+18.90%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.03%+2.64%+10.34%+7.37%+2.51%N/AN/A+3.55%2,268
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-0.13%-1.78%+7.19%+1.33%+2.92%N/AN/A+4.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.87%+2.90%+2.76%+3.48%+4.05%N/AN/A+5.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.49%+6.13%+5.82%+6.15%+5.33%N/AN/A+6.11%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)(7)-0.09%+2.68%+9.83%+6.60%N/AN/AN/A+2.45%1,589
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(8)-1.44%+0.37%+8.15%+3.30%N/AN/AN/A+0.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.32%+3.89%+3.83%+4.35%N/AN/AN/A+4.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.34%+6.73%+6.72%+7.62%N/AN/AN/A+6.65%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)(9)-0.09%+2.68%+9.83%+6.60%+3.61%N/AN/A+3.60%2,772
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)(10)-1.44%+0.37%+8.15%+3.30%+4.76%N/AN/A+4.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.32%+3.89%+3.83%+4.35%+4.26%N/AN/A+5.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.34%+6.73%+6.72%+7.62%+6.08%N/AN/A+6.55%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+1.00%+2.57%+10.25%+7.30%+2.51%N/AN/A+2.21%1,922
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-0.13%-1.78%+7.19%+1.33%+2.92%N/AN/A+3.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.86%+2.86%+2.73%+3.47%+4.03%N/AN/A+4.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.49%+6.13%+5.82%+6.15%+5.33%N/AN/A+5.77%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+0.54%+2.26%+9.16%+7.77%N/AN/AN/A+2.56%206
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.82%+2.99%+2.88%+3.33%N/AN/AN/A+3.41%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+0.54%+2.26%+9.16%+7.77%N/AN/AN/A+3.07%704
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.82%+2.99%+2.88%+3.32%N/AN/AN/A+3.17%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+0.85%-2.41%+6.82%-2.95%+0.49%+0.91%+3.13%+0.51%50
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-0.30%-3.57%+3.95%-2.20%+1.49%+2.65%+4.31%+2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.60%+10.87%+10.32%+11.28%+9.51%+10.39%+11.03%+13.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.46%+7.84%+7.41%+7.96%+6.92%+7.60%+8.62%+10.77%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-2.47%-3.63%+9.73%+7.67%+6.43%+4.39%+0.43%-4.07%88
MSCI BRIC Net TR(4)-2.64%-12.71%-4.28%-5.72%+0.10%-1.09%+0.82%-1.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.03%+15.06%+14.27%+15.33%+15.10%+16.84%+17.72%+24.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.57%+14.72%+14.86%+15.34%+15.31%+17.65%+19.86%+24.70%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-2.83%-11.21%-0.21%-3.39%-1.95%-1.23%N/A-0.85%495
Hang Seng China Enterprise-3.22%-13.58%-2.34%-5.20%-2.06%-2.15%N/A-2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.42%+14.24%+14.83%+15.55%+16.44%+20.20%N/A+21.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.84%+15.29%+15.93%+16.78%+17.67%+21.37%N/A+22.43%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-0.99%-1.16%+7.84%+3.85%+0.42%-1.29%N/A-2.64%184
MSCI EM Latin America Index-4.10%-4.39%+0.20%-4.94%-2.88%-4.02%N/A-3.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.07%+18.50%+19.05%+19.55%+20.01%+21.33%N/A+20.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.47%+19.30%+19.02%+19.55%+20.44%+22.61%N/A+21.99%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-2.07%-5.35%+8.44%-0.57%+3.00%+4.59%N/A+7.88%149
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+0.56%-1.53%+15.32%+4.11%+9.38%+9.12%N/A+13.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.71%+15.30%+14.42%+16.61%+13.92%+14.19%N/A+13.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.16%+13.99%+13.28%+15.67%+12.91%+13.69%N/A+13.23%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-4.30%-8.64%+3.15%+6.08%-2.81%-1.49%N/A+0.61%95
MSCI Emerging Market TR Net-1.35%-8.72%+0.49%-0.71%-0.24%-0.99%N/A+0.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.31%+11.20%+10.47%+12.03%+10.76%+11.70%N/A+11.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.59%+12.45%+11.82%+12.48%+12.12%+13.62%N/A+13.01%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+2.36%-4.76%+14.09%+1.92%+3.61%+3.54%N/A+4.97%239
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+1.93%-0.82%+14.31%+6.30%+5.08%+3.58%N/A+5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.90%+14.04%+13.73%+15.11%+12.61%+14.20%N/A+13.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.61%+12.92%+12.02%+12.79%+11.33%+14.28%N/A+13.91%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-0.33%-1.67%+2.99%-4.95%N/AN/AN/A-0.75%135
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+2.60%+1.35%+5.34%-1.01%N/AN/AN/A+2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.00%+13.86%+14.12%+16.02%N/AN/AN/A+15.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.09%+11.34%+12.26%+13.54%N/AN/AN/A+12.94%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-0.33%-1.67%+2.99%-4.95%+3.73%+0.62%N/A+2.49%4,946
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+2.60%+1.35%+5.34%-1.01%+5.42%+3.76%N/A+5.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.00%+13.86%+14.13%+16.02%+13.92%+15.71%N/A+15.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.09%+11.34%+12.26%+13.54%+11.42%+12.84%N/A+12.80%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-0.79%-4.37%+9.76%-3.08%+1.43%+1.94%N/A+0.73%83
S&P Developed SmallCap TR(6)-0.55%-4.75%+10.61%-1.72%+4.72%+5.61%N/A+5.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.82%+13.45%+12.73%+14.13%+11.28%+12.24%N/A+12.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.95%+11.70%+11.41%+12.92%+10.69%+11.80%N/A+11.88%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+4.30%+1.56%+26.48%+14.61%+9.44%N/AN/A+8.41%1,426
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+4.47%+7.16%+29.47%+21.59%+12.16%N/AN/A+9.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.78%+13.64%+12.74%+14.19%+12.07%N/AN/A+14.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.06%+9.09%+10.21%+11.49%+10.53%N/AN/A+11.68%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+6.38%+0.87%+9.48%-3.42%+5.24%N/AN/A+2.90%1,286
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+8.04%+5.67%+16.79%+6.66%+9.79%N/AN/A+6.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.73%+16.40%+15.53%+16.05%+15.19%N/AN/A+19.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.04%+14.54%+13.93%+15.48%+14.39%N/AN/A+15.42%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+2.78%+1.31%+18.43%+17.88%+11.63%N/AN/A+4.85%1,290
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+0.55%-5.78%+11.44%+12.09%+6.17%N/AN/A-0.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.69%+16.33%+15.75%+17.53%+16.35%N/AN/A+16.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.15%+19.70%+18.77%+18.10%+16.27%N/AN/A+16.56%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-3.81%-3.56%-4.31%-6.45%-3.23%N/AN/A-6.22%141
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-1.75%-6.15%-9.98%-10.45%-4.71%N/AN/A-5.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.40%+7.04%+7.34%+7.40%+8.61%N/AN/A+8.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.35%+5.10%+5.55%+5.54%+6.34%N/AN/A+6.36%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-0.93%+2.55%+19.07%+14.21%+8.81%N/AN/A+7.53%1,407
MSCI World Net Index NETR USD+0.72%-2.10%+12.75%+2.63%+6.47%N/AN/A+5.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.56%+11.49%+10.43%+11.86%+10.14%N/AN/A+10.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.29%+11.66%+11.00%+12.35%+10.15%N/AN/A+10.05%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-6.11%-10.49%+13.02%+10.59%N/AN/AN/A+4.17%861
MSCI AC World Information Technology Index+2.12%+0.26%+25.09%+11.36%N/AN/AN/A+13.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.58%+21.66%+19.99%+22.12%N/AN/AN/A+18.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.76%+16.89%+16.54%+18.74%N/AN/AN/A+16.02%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+7.17%+3.85%+15.56%+5.81%N/AN/AN/A+8.19%89
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+7.26%+4.41%+17.24%+7.45%N/AN/AN/A+9.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.12%+12.32%+13.13%+15.60%N/AN/AN/A+14.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.25%+14.25%+14.44%+15.83%N/AN/AN/A+15.42%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+1.65%+3.04%+20.06%+10.14%N/AN/AN/A+8.90%194
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+2.50%+4.09%+23.78%+13.89%N/AN/AN/A+11.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.21%+13.36%+12.88%+15.21%N/AN/AN/A+13.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.27%+10.98%+12.62%+14.45%N/AN/AN/A+11.59%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+4.51%+2.69%+15.02%-1.32%N/AN/AN/A+6.45%667
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+6.45%+2.13%+8.87%+0.21%N/AN/AN/A+1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.65%+15.75%+16.71%+18.73%N/AN/AN/A+17.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.23%+15.21%+15.51%+17.89%N/AN/AN/A+15.90%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+4.57%+2.74%+15.23%-1.23%N/AN/AN/A+6.32%700
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+6.45%+2.13%+8.87%+0.21%N/AN/AN/A+1.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.76%+15.80%+16.70%+18.78%N/AN/AN/A+17.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.23%+15.21%+15.51%+17.89%N/AN/AN/A+15.92%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-0.27%+1.97%+18.91%+8.73%N/AN/AN/A+3.90%95
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-2.24%-5.38%+12.47%-0.86%N/AN/AN/A+2.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.84%+13.16%+12.17%+13.94%N/AN/AN/A+12.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.85%+11.88%+15.47%+17.44%N/AN/AN/A+14.78%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+2.01%-4.40%-4.67%+2.52%N/AN/AN/A-6.03%712
MSCI India Index+2.49%-6.51%-0.76%+6.95%N/AN/AN/A-1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.62%+15.30%+13.45%+13.62%N/AN/AN/A+12.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.55%+18.36%+16.36%+16.65%N/AN/AN/A+15.70%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+6.16%+3.07%+45.30%+42.55%N/AN/AN/A+2.19%3,355
ดัชนี MSCI China A Onshore-2.42%-9.13%+18.95%+14.66%N/AN/AN/A-11.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.14%+19.08%+20.56%+22.10%N/AN/AN/A+22.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.17%+20.62%+22.43%+22.34%N/AN/AN/A+23.06%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-0.21%-4.11%+7.77%+9.83%N/AN/AN/A-7.96%632
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX+1.69%-2.71%+10.66%+12.74%N/AN/AN/A-5.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.22%+13.78%+13.58%+15.83%N/AN/AN/A+16.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.36%+20.76%+25.62%+24.49%N/AN/AN/A+24.34%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+0.01%+0.10%+8.82%+4.42%N/AN/AN/A-7.34%796
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-2.16%-6.51%+4.00%-1.00%N/AN/AN/A-7.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.68%+10.14%+10.99%+11.56%N/AN/AN/A+15.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.10%+12.17%+14.11%+14.73%N/AN/AN/A+18.19%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+1.09%+3.20%N/AN/AN/AN/AN/A+2.05%30
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+4.53%+7.04%N/AN/AN/AN/AN/A+6.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.88%+13.77%N/AN/AN/AN/AN/A+14.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.84%+9.28%N/AN/AN/AN/AN/A+9.62%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+1.09%+3.20%N/AN/AN/AN/AN/A+2.05%31
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+4.53%+7.04%N/AN/AN/AN/AN/A+6.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.88%+13.77%N/AN/AN/AN/AN/A+14.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.84%+9.28%N/AN/AN/AN/AN/A+9.62%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-4.96%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.04%938
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+4.06%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+15.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.26%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+18.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.72%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+13.45%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+7.78%+9.47%+26.84%+23.66%+6.31%N/AN/A+3.13%122
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+4.05%+1.55%+13.53%+9.78%+1.34%N/AN/A+0.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.48%+9.34%+9.41%+10.03%+9.60%N/AN/A+9.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.74%+8.53%+8.37%+9.41%+9.81%N/AN/A+10.10%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
Information as of 30/09/2019
(8)
Information as of 30/09/2019
(9)
Information as of 30/09/2019
(10)
Information as of 30/09/2019