กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+7.57%+7.37%+5.53%+7.36%-3.02%-0.26%+1.92%+1.46%480
LBMA Gold Price PM+7.21%+6.19%+5.54%+8.08%-2.10%+1.25%+3.22%+2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.58%+10.63%+11.11%+9.98%+9.62%+11.10%+14.62%+14.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.90%+10.30%+9.91%+9.58%+9.91%+12.21%+15.16%+15.37%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+10.92%+8.13%+10.22%+13.82%+0.23%+0.59%N/A-2.16%171
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+11.05%+7.63%+11.12%+16.08%+1.42%+2.48%N/A-0.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.85%+12.34%+12.58%+11.19%+10.77%+12.10%N/A+13.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.31%+11.12%+10.65%+10.08%+11.12%+11.58%N/A+12.14%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-10.67%+0.17%+14.31%-22.29%+0.62%-20.84%-11.47%-10.97%313
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-10.21%+1.33%+14.82%-22.39%+3.76%-18.69%-8.83%-8.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.66%+24.82%+25.65%+29.16%+25.75%+31.16%+27.37%+27.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+31.94%+25.73%+26.94%+32.07%+27.71%+33.29%+28.88%+28.99%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+2.06%+3.60%+4.79%+4.15%+0.65%+1.86%N/A+2.66%221
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+3.22%+5.22%+6.47%+7.54%+1.81%+3.73%N/A+4.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.27%+2.91%+2.93%+2.89%+2.82%+2.95%N/A+3.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+2.03%+2.03%+2.89%+2.99%+2.83%N/A+2.63%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+7.31%+4.63%+10.24%+5.70%+2.18%-1.83%N/A-1.85%71
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+6.63%+3.90%+9.43%+7.12%+3.66%+0.27%N/A+0.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.73%+6.07%+6.34%+7.93%+8.23%+9.19%N/A+9.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.19%+7.73%+7.81%+8.94%+9.38%+9.50%N/A+9.00%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.35%+3.33%+5.23%+4.37%N/AN/AN/A+3.37%1,674
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.22%+5.22%+6.47%+7.54%N/AN/AN/A+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.27%+1.28%+1.42%+1.78%N/AN/AN/A+1.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+2.03%+2.03%+2.89%N/AN/AN/A+3.06%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.35%+3.36%+5.23%+4.42%N/AN/AN/A+3.34%13,768
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+3.22%+5.22%+6.47%+7.54%N/AN/AN/A+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.27%+1.28%+1.41%+1.78%N/AN/AN/A+1.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+2.03%+2.03%+2.89%N/AN/AN/A+3.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-4.09%+5.49%+10.08%-8.89%-0.11%+1.96%+3.86%+2.18%155
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-5.12%+1.24%+4.39%-9.73%+3.58%+3.16%+5.51%+2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.20%+15.31%+15.83%+18.24%+14.08%+13.94%+14.10%+15.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.20%+10.67%+10.93%+12.54%+10.87%+12.74%+14.16%+19.03%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.59%+5.66%+9.21%+3.41%+2.39%N/AN/A+3.51%2,357
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-1.66%+6.15%+7.32%-0.80%+3.53%N/AN/A+4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.95%+2.51%+2.69%+3.69%+4.25%N/AN/A+5.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.76%+5.83%+5.96%+6.15%+5.39%N/AN/A+6.14%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+2.10%+5.81%+10.01%+6.01%N/AN/AN/A+2.84%1,438
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+0.71%+5.82%+9.92%+4.05%N/AN/AN/A+1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.12%+3.59%+3.70%+4.29%N/AN/AN/A+4.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.33%+6.20%+6.30%+7.39%N/AN/AN/A+6.79%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+2.10%+5.81%+10.01%+6.01%+3.67%N/AN/A+3.79%2,825
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+0.71%+5.82%+9.92%+4.05%+6.41%N/AN/A+4.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.12%+3.59%+3.70%+4.29%+4.35%N/AN/A+5.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.33%+6.20%+6.30%+7.39%+5.98%N/AN/A+6.57%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+1.55%+5.61%+9.15%+3.40%+2.40%N/AN/A+2.09%1,755
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-1.66%+6.15%+7.32%-0.80%+3.53%N/AN/A+3.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.88%+2.47%+2.66%+3.68%+4.24%N/AN/A+4.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.76%+5.83%+5.96%+6.15%+5.39%N/AN/A+5.79%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+1.71%+4.85%+8.57%+4.44%N/AN/AN/A+2.62%238
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.17%+2.78%+2.89%+3.40%N/AN/AN/A+3.50%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+1.71%+4.86%+8.57%+4.44%N/AN/AN/A+3.18%839
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.17%+2.78%+2.89%+3.40%N/AN/AN/A+3.21%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-3.23%+2.60%+5.92%-9.72%+0.18%+0.58%+3.62%+0.45%49
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-3.28%+3.56%+4.26%-5.64%+1.50%+2.97%+4.52%+2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.12%+9.08%+9.74%+11.02%+9.21%+10.26%+11.00%+13.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.18%+6.78%+6.91%+7.71%+6.71%+7.54%+8.68%+10.81%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-1.19%+6.52%+12.51%-3.07%+10.04%+4.14%+2.07%-3.95%92
MSCI BRIC Net TR(4)-10.34%-3.29%-1.68%-17.51%+3.28%-1.26%+2.43%-0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.22%+14.21%+13.93%+16.07%+15.04%+16.99%+18.05%+24.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.92%+14.65%+15.04%+16.52%+15.23%+17.80%+20.00%+24.88%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-8.62%-2.60%+2.69%-8.09%+1.22%-1.11%N/A-0.57%522
Hang Seng China Enterprise-10.71%-4.58%+0.91%-10.03%+1.44%-1.94%N/A-1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.13%+15.23%+15.45%+16.74%+16.65%+20.29%N/A+21.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.79%+16.36%+16.44%+18.48%+17.94%+21.46%N/A+22.60%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-0.17%-1.84%+8.91%+0.46%+2.91%-2.62%N/A-2.61%192
MSCI EM Latin America Index-0.30%-5.05%+4.49%-2.55%+1.71%-4.39%N/A-3.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.86%+18.69%+18.64%+21.53%+19.84%+21.61%N/A+20.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.89%+17.95%+17.87%+20.86%+20.21%+22.87%N/A+22.01%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-3.35%+5.73%+10.73%-5.83%+2.69%+5.63%N/A+8.48%161
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)-2.08%+9.58%+14.68%-0.18%+8.69%+10.38%N/A+13.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.80%+12.40%+13.30%+16.45%+13.33%+14.07%N/A+13.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.76%+11.16%+12.38%+15.41%+12.52%+13.60%N/A+13.16%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-4.54%+4.71%+7.79%-5.08%-1.37%-0.40%N/A+1.29%103
MSCI Emerging Market TR Net-7.47%-2.78%+1.86%-11.85%+1.54%-1.40%N/A+0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.19%+9.92%+10.06%+12.67%+10.65%+11.71%N/A+11.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+11.16%+11.50%+13.50%+12.06%+13.58%N/A+13.03%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-6.96%+7.22%+11.46%-14.13%+1.07%+2.20%N/A+4.79%247
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-1.62%+10.13%+13.39%-5.19%+2.84%+2.50%N/A+5.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.07%+12.47%+13.22%+15.06%+12.34%+14.20%N/A+13.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.71%+10.18%+10.60%+12.21%+11.04%+14.19%N/A+13.88%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-1.34%+0.84%+3.34%-5.62%N/AN/AN/A-0.65%137
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.22%+0.70%+2.67%-5.94%N/AN/AN/A+1.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.68%+13.85%+13.77%+15.43%N/AN/AN/A+15.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.57%+11.96%+12.38%+13.42%N/AN/AN/A+13.09%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-1.34%+0.84%+3.34%-5.64%-0.35%N/AN/A+2.69%5,317
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.22%+0.70%+2.67%-5.94%+0.61%N/AN/A+4.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.68%+13.85%+13.77%+15.44%+13.74%N/AN/A+15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.57%+11.96%+12.38%+13.61%+11.63%N/AN/A+12.84%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-3.61%+4.50%+10.63%-12.74%+0.85%N/AN/A+0.94%85
S&P Developed SmallCap TR(6)-4.23%+4.08%+11.22%-10.65%+4.30%N/AN/A+5.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.95%+11.50%+11.71%+13.36%+10.78%N/AN/A+12.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.52%+10.68%+11.18%+12.90%+10.54%N/AN/A+11.88%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-2.63%+12.64%+21.27%-1.14%+6.54%N/AN/A+7.92%1,424
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+3.69%+16.88%+25.28%+10.25%+9.43%N/AN/A+9.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.40%+11.28%+11.76%+13.90%+11.80%N/AN/A+14.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.75%+7.92%+9.47%+12.21%+10.28%N/AN/A+11.77%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-5.17%-5.05%+2.92%-12.39%+7.63%N/AN/A+1.65%1,316
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX-2.19%+2.77%+8.10%-5.99%+9.22%N/AN/A+4.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.87%+14.60%+14.50%+15.20%+15.29%N/AN/A+19.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.55%+9.31%+12.21%+15.00%+13.63%N/AN/A+15.30%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-1.43%+8.02%+15.23%-1.19%+12.91%N/AN/A+4.47%1,448
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-6.30%+2.10%+10.83%-5.50%+8.04%N/AN/A-0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.10%+15.72%+15.83%+19.53%+16.15%N/AN/A+17.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.21%+19.13%+18.84%+18.60%+15.59%N/AN/A+16.50%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+0.26%+3.88%-0.52%-7.08%-4.53%N/AN/A-5.53%168
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-4.48%-4.51%-8.37%-12.20%-4.49%N/AN/A-4.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.67%+6.89%+7.32%+8.21%+8.89%N/AN/A+9.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.85%+4.89%+5.64%+5.77%+6.36%N/AN/A+6.44%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+3.51%+16.46%+20.18%+11.39%N/AN/AN/A+8.53%1,112
MSCI World Net Index NETR USD-2.80%+7.36%+11.94%-4.21%N/AN/AN/A+6.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.32%+9.18%+9.30%+11.18%N/AN/AN/A+9.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.05%+9.70%+10.41%+12.18%N/AN/AN/A+9.85%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-4.67%+10.44%+20.38%-1.40%N/AN/AN/A+7.33%944
MSCI AC World Information Technology Index-4.49%+14.07%+19.16%-0.04%N/AN/AN/A+12.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.93%+18.94%+19.21%+21.60%N/AN/AN/A+18.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%+13.17%+15.42%+18.73%N/AN/AN/A+15.70%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-3.10%+4.04%+7.83%-3.38%N/AN/AN/A+5.93%217
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-2.66%+5.21%+9.30%-2.67%N/AN/AN/A+6.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.50%+13.35%+13.59%+16.25%N/AN/AN/A+14.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.50%+10.56%+13.58%+15.77%N/AN/AN/A+15.33%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+1.36%+9.97%+18.11%+4.33%N/AN/AN/A+9.14%196
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+1.56%+11.29%+20.77%+7.00%N/AN/AN/A+11.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.24%+10.04%+11.72%+14.99%N/AN/AN/A+12.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.20%+9.47%+12.82%+14.98%N/AN/AN/A+11.68%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-1.74%+5.55%+10.06%-15.50%N/AN/AN/A+5.07%712
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-4.05%+0.55%+2.27%-14.36%N/AN/AN/A-1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.92%+17.22%+17.60%+20.64%N/AN/AN/A+18.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.21%+15.40%+15.68%+18.60%N/AN/AN/A+15.99%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-1.76%+5.66%+10.19%-15.51%N/AN/AN/A+4.89%772
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-4.05%+0.55%+2.27%-14.36%N/AN/AN/A-0.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.90%+17.15%+17.55%+20.74%N/AN/AN/A+18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.21%+15.40%+15.68%+18.60%N/AN/AN/A+16.00%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+2.25%+9.23%+19.23%+2.55%N/AN/AN/A+4.52%123
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-3.21%+6.35%+15.05%-6.75%N/AN/AN/A+3.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.26%+10.72%+10.78%+13.13%N/AN/AN/A+11.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.56%+11.84%+16.00%+18.73%N/AN/AN/A+15.03%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-6.29%-0.07%-6.55%-15.56%N/AN/AN/A-7.82%762
MSCI India Index-8.78%+2.45%-3.17%-11.21%N/AN/AN/A-3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.82%+12.07%+11.81%+12.90%N/AN/AN/A+11.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.05%+15.10%+14.78%+16.52%N/AN/AN/A+15.11%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-2.90%+20.88%+36.87%+12.66%N/AN/AN/A-1.70%3,233
ดัชนี MSCI China A Onshore-6.88%+16.78%+21.90%+0.37%N/AN/AN/A-12.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.82%+22.70%+22.27%+24.54%N/AN/AN/A+23.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.56%+25.96%+24.72%+25.32%N/AN/AN/A+24.14%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-3.91%+0.78%+8.00%-4.92%N/AN/AN/A-9.25%670
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-4.33%+1.31%+8.82%-4.02%N/AN/AN/A-7.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.40%+12.97%+13.33%+17.51%N/AN/AN/A+17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.14%+29.70%+28.11%+25.80%N/AN/AN/A+25.72%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+0.09%+6.08%+8.81%-1.89%N/AN/AN/A-8.75%807
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-4.45%+7.08%+6.30%-5.29%N/AN/AN/A-6.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.54%+12.24%+11.90%+13.85%N/AN/AN/A+17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.30%+15.78%+15.28%+16.42%N/AN/AN/A+19.34%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+2.09%+0.95%N/AN/AN/AN/AN/A+0.95%26
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+2.40%+2.18%N/AN/AN/AN/AN/A+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.63%+13.63%N/AN/AN/AN/AN/A+13.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.65%+11.05%N/AN/AN/AN/AN/A+11.05%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+2.09%+0.95%N/AN/AN/AN/AN/A+0.95%30
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+2.40%+2.18%N/AN/AN/AN/AN/A+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.63%+13.63%N/AN/AN/AN/AN/A+13.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.65%+11.05%N/AN/AN/AN/AN/A+11.05%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+1.57%+7.18%+17.69%+8.63%-0.05%N/AN/A+1.08%89
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-2.40%+2.11%+9.12%-0.24%-2.99%N/AN/A-0.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.31%+7.84%+8.24%+9.89%+10.09%N/AN/A+10.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.17%+9.44%+9.83%+10.49%+9.89%N/AN/A+10.03%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน