กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+5.58%+14.72%+21.85%+21.92%+5.89%+5.37%+12.90%+13.71%19,737
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.87%+7.55%+6.86%+6.85%+11.14%+13.83%+15.51%+15.31%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+5.52%+14.90%+22.26%+22.33%+6.22%+5.61%+12.06%+10.09%1,443
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.94%+7.64%+6.97%+6.95%+11.52%+14.09%+18.40%+18.89%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+12.42%+25.73%+32.64%+32.75%+13.29%+9.54%+10.08%+13.08%2,467
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.69%+10.28%+9.23%+9.19%+13.06%+16.31%+20.84%+23.58%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+12.44%+25.78%+32.68%+32.78%+13.22%+10.03%+10.18%+9.42%1,850
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.77%+10.32%+9.28%+9.21%+13.07%+16.28%+20.85%+20.68%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+7.66%+22.52%+40.50%+40.63%+18.53%+10.67%+11.96%+10.63%461
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.45%+10.28%+10.11%+10.00%+14.13%+16.43%+20.13%+20.46%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+10.35%+19.79%+41.13%+41.26%+16.33%+10.20%+10.32%+12.26%1,280
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.23%+9.93%+10.03%+9.93%+14.33%+16.94%+21.87%+22.55%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+7.97%+22.74%+40.64%+40.77%+18.70%+10.64%+12.90%+10.67%1,839
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%+10.19%+10.10%+10.00%+14.17%+16.46%+21.21%+20.92%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+12.18%+25.44%+32.25%+32.35%+13.45%+9.76%+10.54%+12.54%491
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.46%+10.13%+9.13%+9.08%+12.97%+16.25%+20.68%+20.67%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+6.93%+15.60%+22.13%+22.19%+7.86%+7.48%+9.76%+9.67%662
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.85%+7.99%+7.64%+7.62%+14.19%+16.12%+22.38%+22.48%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+7.84%+17.80%+30.10%+30.20%N/AN/AN/A+32.02%948
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%+10.06%+9.64%+9.64%N/AN/AN/A+13.17%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+5.84%+14.50%N/AN/AN/AN/AN/A+16.55%2,552
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.70%+9.00%N/AN/AN/AN/AN/A+8.25%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+8.17%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.70%144
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.21%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.18%
ดัชนี SET TRI+5.02%+12.66%+17.30%+17.35%+6.51%+5.39%+7.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+6.89%+6.43%+6.43%+12.03%+14.35%+19.50%N/A
ดัชนี SET50 TRI+6.32%+15.53%+21.52%+21.59%+5.41%+4.40%+6.39%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.82%+8.01%+7.46%+7.46%+14.03%+15.86%+21.99%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)