กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+1.49%-3.84%+0.17%+10.15%+8.10%+6.15%+14.59%+12.87%21,490
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.24%+11.21%+10.74%+9.99%+10.94%+12.28%+15.45%+15.08%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+1.43%-4.10%-0.25%+9.63%+8.39%+6.36%+14.10%+9.58%1,268
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.59%+11.57%+11.04%+10.22%+11.30%+12.59%+17.61%+18.60%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+0.53%-12.23%-11.93%+6.49%+11.23%+7.08%+10.21%+11.97%2,953
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.75%+13.79%+13.54%+12.91%+12.76%+14.36%+20.31%+23.33%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+0.45%-12.26%-11.90%+6.57%+11.11%+7.26%+10.36%+8.03%2,598
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.69%+13.87%+13.56%+12.97%+12.78%+14.45%+20.31%+20.41%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+3.04%-7.59%-5.66%+9.49%+18.75%+12.52%+13.42%+9.66%606
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.07%+15.25%+14.44%+13.34%+14.07%+14.85%+19.64%+20.22%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+4.29%-8.59%-6.53%+8.98%+19.15%+12.09%+11.53%+11.18%2,463
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.95%+14.89%+13.90%+12.83%+14.21%+15.24%+21.22%+22.23%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+2.96%-7.75%-5.65%+9.79%+18.94%+12.52%+13.69%+9.74%1,892
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.22%+15.43%+14.61%+13.44%+14.13%+14.91%+20.62%+20.68%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+0.51%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-10.45%29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.80%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+13.53%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+0.51%-12.24%-11.76%+6.45%+11.37%+7.42%+10.75%+11.01%600
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.81%+13.81%+13.53%+12.86%+12.68%+14.39%+20.14%+20.40%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+1.14%-3.47%+2.46%+14.24%+11.82%+8.39%+12.33%+9.30%1,457
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+12.73%+12.33%+11.20%+13.41%+14.70%+21.62%+21.99%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-0.69%-12.30%-15.66%-2.51%N/AN/AN/A+14.54%624
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.93%+15.48%+14.94%+13.68%N/AN/AN/A+13.68%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+1.43%-7.68%-7.61%+3.57%N/AN/AN/A+5.24%2,640
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.96%+13.18%+12.44%+11.64%N/AN/AN/A+10.40%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+1.43%-7.66%-7.59%N/AN/AN/AN/A-7.19%335
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.96%+13.17%+12.39%N/AN/AN/AN/A+11.73%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+4.17%-3.16%-3.82%+8.38%N/AN/AN/A+8.39%145
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.96%+12.92%+12.43%+11.78%N/AN/AN/A+11.75%
ดัชนี SET TRI+0.33%-3.82%+0.60%+9.60%+9.60%+7.05%+10.27%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.64%+11.66%+11.12%+10.05%+11.32%+12.78%+18.88%N/A
ดัชนี SET50 TRI+0.96%-3.53%+2.69%+13.09%+9.95%+6.39%+9.50%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.94%+12.97%+12.50%+11.33%+13.20%+14.51%+21.24%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เริ่มใช้ดัชนี SET TRI, SET50 TRI และ SET100 TRI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 โดยกองทุนที่จัดตั้งก่อน 1 สิงหาคม 2559 ใช้ SET Index, SET50 และ SET100
เป็นดัชนีชี้วัดกองทุน ซึ่งไม่ได้มีการรวมผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินปันผลของหุ้นในดัชนี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)