กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-0.23%-6.28%+5.05%-9.88%+7.84%+4.82%+16.67%+11.70%21,064
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.27%+12.45%+9.03%+11.82%+10.41%+11.18%+14.45%+14.98%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-0.22%-6.13%+5.02%-9.98%+8.05%+5.07%+17.17%+8.79%1,258
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.23%+12.51%+9.00%+12.02%+10.79%+11.50%+15.36%+18.42%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-1.23%-7.36%+5.68%-18.69%+8.22%+4.29%+13.40%+11.28%2,837
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.95%+14.54%+11.13%+14.14%+12.93%+13.22%+17.82%+23.16%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-1.10%-7.42%+5.72%-18.77%+8.13%+4.28%+13.58%+7.21%2,549
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.84%+14.52%+11.13%+14.17%+12.95%+13.25%+17.80%+20.24%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-2.08%-7.42%+5.97%-14.45%+15.42%+7.78%+16.35%+8.76%605
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.65%+14.93%+11.68%+15.06%+14.09%+13.94%+17.82%+20.06%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-1.60%-2.82%+4.82%-11.16%+15.66%+9.93%+15.62%+10.60%2,598
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.63%+13.86%+11.87%+14.36%+13.56%+14.03%+19.03%+22.01%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-2.10%-7.26%+5.85%-14.44%+15.66%+7.85%+16.97%+8.87%2,014
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.49%+14.75%+11.57%+15.06%+14.13%+13.98%+17.82%+20.51%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-1.12%-7.01%+5.68%N/AN/AN/AN/A-16.73%23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.85%+14.46%+11.59%N/AN/AN/AN/A+13.97%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-1.12%-7.16%+5.68%-18.53%+8.35%+4.57%+13.98%+10.10%696
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.85%+14.48%+11.19%+14.12%+12.84%+13.17%+17.62%+20.24%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+1.22%-2.99%+5.66%-6.35%+12.71%+6.95%+17.20%+8.59%1,905
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.83%+13.31%+8.96%+13.00%+12.26%+13.47%+18.53%+21.69%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-3.48%-10.89%+6.18%-21.85%+7.79%N/AN/A+7.79%578
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.37%+15.28%+13.28%+15.35%+13.99%N/AN/A+13.97%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-1.52%-6.66%+5.05%-13.83%N/AN/AN/A+0.26%2,416
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.70%+14.08%+10.80%+13.61%N/AN/AN/A+11.45%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-1.52%-6.61%+5.05%-13.77%N/AN/AN/A-10.23%317
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.70%+14.07%+10.95%+13.60%N/AN/AN/A+12.64%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+1.22%-5.57%+8.58%-8.55%N/AN/AN/A+1.56%133
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.09%+13.75%+12.11%+13.31%N/AN/AN/A+12.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+1.12%-3.13%+6.02%-6.83%+10.90%+7.90%+18.63%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.98%+12.26%+8.20%+11.94%+10.83%+11.74%+16.40%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+1.15%-2.63%+5.51%-6.06%+12.39%+7.46%+17.94%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.14%+13.73%+8.91%+13.33%+12.27%+13.44%+18.23%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)