กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+17.49%-17.08%-17.08%-23.01%-5.34%-2.43%+6.91%+8.49%14,983
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.36%+37.57%+37.57%+27.45%+17.95%+15.90%+16.07%+16.16%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+16.89%-16.93%-16.93%-23.17%-5.44%-2.28%+7.07%+6.45%930
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.95%+36.74%+36.74%+26.94%+17.74%+15.90%+16.11%+18.93%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+17.04%-17.74%-17.74%-28.24%-9.26%-3.01%+4.23%+9.08%1,679
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.48%+36.83%+36.83%+27.20%+18.82%+17.00%+18.00%+23.23%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+16.88%-17.39%-17.39%-28.02%-9.16%-3.02%+4.44%+4.59%1,431
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.43%+36.30%+36.30%+26.87%+18.67%+16.90%+17.93%+20.57%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+28.37%-11.10%-11.10%-21.51%-5.90%+2.14%+7.43%+6.36%386
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.79%+36.58%+36.58%+27.68%+19.28%+17.79%+18.18%+20.48%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+15.65%-28.32%-28.32%-34.35%-9.96%+0.22%+5.78%+7.15%1,491
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+34.19%+43.46%+43.46%+31.99%+21.12%+19.13%+19.78%+22.57%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+28.09%-11.53%-11.53%-21.65%-5.83%+2.25%+7.28%+6.51%1,245
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.77%+36.60%+36.60%+27.65%+19.26%+17.80%+18.17%+20.87%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+17.07%-17.31%-17.31%-27.63%N/AN/AN/A-19.02%10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.52%+36.52%+36.52%+26.96%N/AN/AN/A+20.29%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+17.06%-17.31%-17.31%-27.62%-8.98%-2.73%+4.77%+7.26%472
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.52%+36.52%+36.52%+26.96%+18.68%+16.87%+17.84%+20.57%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)+18.56%-13.68%-13.68%-20.16%-0.98%+1.02%+7.70%+6.24%2,344
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.35%+40.85%+40.85%+30.00%+19.63%+18.11%+18.49%+22.24%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+32.44%-12.98%-12.98%-26.63%-12.56%N/AN/A-1.27%273
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.38%+33.37%+33.37%+25.04%+18.10%N/AN/A+17.02%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+14.87%-18.53%-18.53%-28.13%-10.52%N/AN/A-9.18%1,294
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.72%+35.33%+35.33%+26.12%+17.92%N/AN/A+17.24%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+14.87%-18.54%-18.54%-28.13%N/AN/AN/A-16.00%325
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.72%+35.33%+35.33%+26.13%N/AN/AN/A+18.69%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+24.52%-12.72%-12.72%-19.54%N/AN/AN/A-6.31%83
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.59%+34.24%+34.24%+25.47%N/AN/AN/A+17.93%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+20.52%-13.17%-13.17%-19.56%-2.12%+0.96%+9.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.49%+37.62%+37.62%+27.50%+17.94%+16.14%+16.56%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+18.24%-15.41%-15.41%-20.39%-0.82%+0.96%+8.46%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.43%+42.41%+42.41%+31.02%+20.23%+18.37%+18.44%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00