กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+1.19%+2.36%+7.28%-2.23%+5.14%+3.07%+14.33%+11.47%21,074
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.57%+8.30%+8.45%+10.69%+9.96%+10.96%+14.20%+14.80%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+1.21%+2.34%+7.25%-2.02%+5.16%+3.26%+14.14%+8.69%1,206
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.64%+8.29%+8.44%+10.74%+10.27%+11.27%+14.53%+18.23%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-0.62%+1.90%+6.55%-4.03%+3.10%+3.10%+9.95%+11.10%2,806
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.39%+10.12%+10.19%+12.56%+12.75%+13.04%+17.26%+22.99%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-0.64%+1.99%+6.59%-4.11%+3.01%+3.03%+10.13%+7.06%2,456
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.45%+10.19%+10.23%+12.58%+12.79%+13.08%+17.24%+20.04%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+1.16%+2.80%+6.07%-4.10%+10.24%+5.77%+13.11%+8.52%570
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.44%+11.33%+11.41%+13.35%+13.96%+13.91%+17.17%+19.88%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+4.70%+5.58%+8.78%+3.34%+12.50%+7.99%+12.88%+10.57%2,388
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.40%+9.55%+10.27%+11.99%+12.99%+13.72%+18.35%+21.78%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+1.18%+2.79%+6.01%-3.87%+10.48%+5.84%+13.20%+8.63%2,072
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.27%+11.17%+11.26%+13.21%+13.98%+13.94%+17.29%+20.32%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-0.62%+1.86%+6.50%-3.73%N/AN/AN/A-11.66%28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.27%+10.04%+10.14%+12.48%N/AN/AN/A+12.88%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-0.71%+1.77%+6.41%-3.96%+3.13%+3.26%+10.52%+9.87%708
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.32%+10.06%+10.16%+12.50%+12.65%+12.98%+17.06%+20.04%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+1.28%+4.35%+9.49%+2.00%+8.59%+5.27%+12.77%+8.60%1,669
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.93%+9.09%+9.05%+11.57%+11.39%+13.33%+17.54%+21.37%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+3.34%+6.77%+10.65%-4.56%+2.54%N/AN/A+8.10%517
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.69%+10.96%+11.44%+13.28%+13.97%N/AN/A+13.62%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-1.31%-0.19%+4.23%-4.90%N/AN/AN/A-0.12%2,244
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.96%+9.64%+9.92%+12.14%N/AN/AN/A+11.14%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-1.30%-0.19%+4.23%-4.85%N/AN/AN/A-8.28%281
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.96%+9.64%+9.92%+12.13%N/AN/AN/A+11.99%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+2.81%+5.13%+10.94%-0.29%N/AN/AN/A+2.36%121
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.03%+9.14%+9.82%+11.71%N/AN/AN/A+11.76%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.78%+6.32%+11.63%+3.78%+7.21%+5.92%+14.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.67%+8.07%+8.07%+10.51%+10.38%+11.60%+15.57%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+1.97%+5.03%+10.23%+3.31%+8.70%+5.61%+13.45%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.71%+9.05%+9.00%+11.80%+11.43%+13.31%+17.26%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)