กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-3.74%-0.86%+3.65%-8.73%+4.53%+1.22%+12.56%+11.00%20,335
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.82%+9.63%+9.43%+10.84%+9.96%+11.06%+14.21%+14.77%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-3.91%-1.05%+3.45%-8.84%+4.52%+1.32%+12.59%+8.34%1,165
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.19%+9.83%+9.55%+10.92%+10.23%+11.36%+14.49%+18.17%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-7.99%-5.49%-1.05%-16.17%+1.82%+0.43%+7.69%+10.64%2,467
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.05%+11.18%+11.08%+12.63%+12.46%+13.17%+17.15%+22.93%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-7.99%-5.46%-1.00%-16.21%+1.77%+0.36%+7.86%+6.48%2,198
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.03%+11.19%+11.09%+12.63%+12.49%+13.20%+17.13%+19.98%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-7.55%-5.94%-2.64%-18.63%+8.37%+3.33%+10.94%+7.83%515
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.88%+13.71%+12.94%+14.10%+13.79%+14.16%+17.19%+19.85%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-5.54%-0.54%+1.49%-10.54%+10.83%+5.27%+10.89%+9.98%2,312
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.07%+12.03%+11.71%+12.65%+12.87%+13.85%+18.34%+21.72%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-7.28%-5.65%-2.42%-18.32%+8.69%+3.47%+10.61%+7.98%1,892
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.59%+13.47%+12.75%+13.89%+13.80%+14.17%+17.22%+20.29%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-7.76%-5.28%-0.85%-15.73%N/AN/AN/A-14.46%25
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.75%+10.96%+10.93%+12.47%N/AN/AN/A+12.90%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-7.76%-5.36%-0.93%-15.94%+1.89%+0.62%+8.26%+9.27%665
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.75%+10.98%+10.95%+12.49%+12.37%+13.09%+16.94%+19.98%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-5.73%+0.29%+5.61%-4.67%+7.94%+3.35%+10.86%+8.15%2,010
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.55%+10.95%+10.35%+11.74%+11.21%+13.47%+17.40%+21.28%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-7.37%-1.93%+1.45%-19.89%+1.08%N/AN/A+5.14%450
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.41%+12.29%+12.20%+13.45%+13.57%N/AN/A+13.66%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-7.34%-5.27%-1.51%-14.56%N/AN/AN/A-2.32%2,043
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.71%+10.75%+10.72%+12.26%N/AN/AN/A+11.28%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-7.35%-5.27%-1.51%-14.51%N/AN/AN/A-10.28%253
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.71%+10.75%+10.72%+12.26%N/AN/AN/A+12.07%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-3.52%-0.88%+5.94%-9.61%N/AN/AN/A-0.07%117
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+9.98%+10.42%+11.79%N/AN/AN/A+11.79%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.63%+1.67%+7.56%-3.85%+6.52%+3.82%+12.44%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+9.53%+9.14%+10.61%+10.13%+11.71%+15.44%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-4.58%+1.57%+6.99%-3.16%+8.02%+3.76%+11.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.32%+10.79%+10.28%+11.86%+11.24%+13.44%+17.12%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี