กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-2.61%-2.84%+2.30%-7.37%+5.58%+2.53%+14.75%+11.20%20,386
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.36%+9.87%+8.66%+11.49%+10.09%+11.07%+14.32%+14.87%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-2.63%-2.84%+2.27%-7.28%+5.81%+2.74%+14.17%+8.45%1,240
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.28%+9.82%+8.60%+11.61%+10.43%+11.37%+14.91%+18.31%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-3.63%-4.82%+1.85%-10.25%+4.08%+2.06%+10.62%+10.96%2,717
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.30%+11.64%+10.66%+13.64%+12.87%+13.07%+17.57%+23.06%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-3.62%-4.68%+1.89%-10.38%+4.00%+2.00%+10.79%+6.83%2,447
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.39%+11.63%+10.70%+13.63%+12.91%+13.11%+17.55%+20.12%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-6.22%-8.17%-0.62%-10.54%+10.58%+4.54%+12.95%+8.15%573
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+12.41%+11.43%+14.39%+14.01%+13.89%+17.47%+19.95%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-3.02%-4.58%+1.66%-1.71%+14.03%+7.40%+12.87%+10.21%2,459
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.55%+11.14%+10.55%+13.21%+13.23%+13.88%+18.66%+21.87%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-6.10%-8.07%-0.61%-10.33%+10.83%+4.66%+13.64%+8.28%1,993
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.00%+12.26%+11.29%+14.31%+14.02%+13.92%+17.58%+20.40%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-3.60%-4.68%+1.88%-9.91%N/AN/AN/A-16.16%27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.19%+11.54%+10.62%+13.59%N/AN/AN/A+13.30%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-3.68%-4.76%+1.79%-10.13%+4.17%+2.26%+11.16%+9.67%673
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.24%+11.56%+10.65%+13.61%+12.78%+13.02%+17.37%+20.12%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-0.72%+0.49%+4.90%-2.58%+8.99%+5.42%+13.59%+8.33%2,001
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.50%+10.24%+8.67%+12.37%+11.53%+13.37%+18.02%+21.49%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-3.89%-7.23%+2.05%-14.94%+3.33%N/AN/A+5.87%535
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.39%+12.47%+11.65%+14.38%+14.04%N/AN/A+13.74%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-3.86%-5.33%+0.99%-8.98%N/AN/AN/A-1.55%2,259
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.08%+11.41%+10.36%+13.14%N/AN/AN/A+11.30%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-3.86%-5.33%+0.99%-8.94%N/AN/AN/A-10.92%294
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.08%+11.41%+10.36%+13.14%N/AN/AN/A+12.26%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-4.20%-3.03%+4.03%-5.76%N/AN/AN/A-1.12%128
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.92%+11.16%+10.31%+12.78%N/AN/AN/A+12.01%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.42%+0.70%+5.58%-3.21%+7.68%+6.01%+15.18%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.76%+9.45%+7.99%+11.39%+10.47%+11.64%+15.96%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-0.75%+0.39%+4.72%-2.43%+8.94%+5.72%+14.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.61%+10.47%+8.76%+12.68%+11.60%+13.35%+17.72%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)