กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-11.99%-3.59%-10.63%-10.66%+7.35%+4.18%+16.38%+11.41%19,807
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.00%+13.04%+11.90%+11.81%+10.97%+11.70%+14.55%+15.05%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-11.92%-3.22%-10.84%-10.87%+7.58%+4.44%+16.41%+8.53%1,169
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.03%+13.18%+12.11%+12.03%+11.35%+12.01%+15.58%+18.51%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-15.36%-4.34%-22.80%-22.86%+6.49%+3.48%+12.34%+11.09%2,666
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.13%+15.34%+14.44%+14.22%+13.20%+13.75%+18.10%+23.23%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-15.44%-4.57%-22.86%-22.91%+6.36%+3.61%+12.52%+6.89%2,502
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.11%+15.31%+14.42%+14.26%+13.22%+13.82%+18.08%+20.32%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-16.52%-1.81%-17.58%-17.62%+14.30%+7.22%+15.52%+8.44%562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.80%+15.87%+15.12%+15.01%+14.38%+14.36%+17.98%+20.14%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-11.90%+2.77%-13.34%-13.38%+16.91%+9.74%+15.06%+10.39%2,492
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.92%+14.46%+14.20%+14.10%+14.18%+14.53%+19.23%+22.10%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-16.39%-1.46%-17.33%-17.37%+14.60%+7.33%+15.90%+8.56%1,882
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.53%+15.77%+15.15%+15.04%+14.43%+14.39%+18.12%+20.59%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-15.09%-3.93%N/AN/AN/AN/AN/A-21.20%22
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.95%+15.26%N/AN/AN/AN/AN/A+14.42%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-15.23%-4.08%-22.48%-22.54%+6.63%+3.87%+12.93%+9.82%664
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.98%+15.28%+14.38%+14.19%+13.11%+13.76%+17.91%+20.32%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-9.76%+0.01%-5.92%-5.94%+12.50%+6.14%+15.97%+8.19%1,797
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.03%+14.23%+13.30%+13.26%+13.30%+14.06%+19.00%+21.82%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-21.13%-7.25%-29.22%-29.29%N/AN/AN/A+6.01%589
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.86%+15.77%+15.37%+15.14%N/AN/AN/A+14.02%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-13.32%-2.71%-17.91%-17.95%N/AN/AN/A-2.46%2,306
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.83%+14.55%+13.50%+13.45%N/AN/AN/A+11.52%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-13.28%-2.66%-17.85%-17.89%N/AN/AN/A-15.32%306
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.82%+14.55%+13.45%+13.45%N/AN/AN/A+12.87%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-14.72%-1.89%-16.36%-16.40%N/AN/AN/A-4.36%123
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.74%+13.83%+13.12%+13.09%N/AN/AN/A+12.50%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-10.63%-0.81%-8.08%-8.10%+10.13%+7.14%+17.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.91%+13.06%+12.05%+12.05%+11.40%+12.23%+16.76%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-9.50%+0.53%-5.23%-5.24%+12.22%+6.76%+16.74%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.55%+14.64%+13.57%+13.57%+13.22%+13.99%+18.69%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)