อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ
จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
วันจดทะเบียนกองทุน
15 กรกฎาคม 2552
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน ศาลาแอทสาทร
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จักรภัทร กุมภานนท์, ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส:ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินสภาพคล่อง
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): -
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: -
การกระจายการลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย2.43%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.13%
อสังหาริมทรัพย์97.26%
ทรัพย์สินอื่น2.51%
หนี้สินอื่น-2.34%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 6 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง, เป็นเงิน 1.7843 บาท)
21 ก.ย. 25610.4563 บาท/หน่วย
22 ก.ย. 25600.4500 บาท/หน่วย
23 ก.ย. 25590.3700 บาท/หน่วย
23 ก.ย. 25580.2600 บาท/หน่วย
26 ก.ย. 25570.1400 บาท/หน่วย
26 ก.ย. 25560.1080 บาท/หน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน