กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
12 ตุลาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น และให้รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 พ.ย. 2566)
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์11.43%
หมวดพาณิชย์10.49%
หมวดธนาคาร10.03%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม9.56%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค9.47%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 พ.ย. 2566)
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.86%
บมจ. ซีพี ออลล์6.75%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์5.54%
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา3.90%
บมจ.เงินติดล้อ3.77%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.42%+0.79%+1.10%+1.21%+0.55%+0.65%+0.92%+1.57%8,683
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.37%+0.72%+1.08%+1.22%+0.71%+0.90%+1.22%+1.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.08%+0.07%+0.06%+0.06%+0.05%+0.05%+0.06%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%+0.02%+0.02%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.12%-0.04%+0.03%+0.41%-0.10%+0.72%+1.40%+1.91%7,203
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.56%+0.43%+0.37%+0.36%+0.55%+0.65%+0.61%+2.04%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.10%+0.32%+0.60%+1.53%+0.92%+1.53%+1.82%+1.72%4,469
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.42%+0.40%+0.44%+0.69%+0.81%+0.67%+0.55%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.21%+0.34%+0.53%+1.03%+0.49%+2.56%+2.78%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.21%+0.18%+0.18%+0.19%+0.26%+0.85%+0.98%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-1.08%-1.47%-1.47%+0.32%-0.69%+1.20%+1.62%+1.68%1,167
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.47%-0.36%-0.05%+1.49%+0.16%+2.42%+2.71%+3.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.45%+1.13%+1.05%+1.13%+1.36%+1.63%+1.35%+1.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+0.51%+0.51%+0.59%+0.77%+1.10%+1.10%+1.40%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.16%+0.37%+0.71%+1.73%+1.00%N/AN/A+1.88%1,458
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.43%-0.28%+0.15%+1.99%+0.66%N/AN/A+1.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.55%+0.45%+0.42%+0.47%+0.75%N/AN/A+1.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.86%+0.71%+0.73%+0.83%+1.07%N/AN/A+1.09%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-10.18%-11.34%-16.24%-13.36%+0.75%-6.96%-1.79%+8.14%2,159
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.74%+11.98%+11.58%+11.10%+12.13%+14.96%+13.70%+18.64%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-10.20%-11.29%-16.18%-13.32%+0.84%-6.89%-1.67%+7.07%828
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.78%+12.01%+11.58%+11.09%+12.12%+14.93%+13.53%+17.87%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-6.04%-4.96%-7.34%-4.35%+3.55%+0.35%+2.43%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.99%+4.91%+4.83%+4.64%+5.28%+6.79%+6.01%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-1.80%-1.71%-2.48%-1.50%+0.48%-0.38%N/A-0.43%1,266
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-1.92%-1.43%-2.54%-1.47%+2.02%+0.72%N/A+0.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.94%+1.98%+1.97%+1.87%+2.22%+2.70%N/A+2.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.98%+1.95%+1.92%+1.85%+2.15%+2.66%N/A+2.54%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-3.43%-3.41%-5.37%-4.11%+0.84%N/AN/A-1.89%347
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-4.05%-3.18%-5.63%-4.00%+3.51%N/AN/A+0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.00%+4.15%+4.09%+3.89%+4.55%N/AN/A+5.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.99%+3.96%+3.94%+3.79%+4.22%N/AN/A+5.02%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-5.31%-5.34%-8.60%-7.34%+0.93%N/AN/A-4.82%132
เกณฑ์มาตรฐาน(9)-6.17%-4.93%-8.73%-6.54%+5.00%N/AN/A+0.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.57%+6.77%+6.63%+6.30%+7.20%N/AN/A+9.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.96%+5.89%+5.85%+5.62%+6.30%N/AN/A+7.84%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-8.70%-10.32%-15.91%-12.30%+1.68%-6.86%-2.02%+5.11%7,697
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.16%+12.51%+12.02%+11.51%+12.97%+16.44%+14.26%+15.65%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-7.11%-8.70%-14.47%-12.22%+3.89%-6.37%-1.71%+4.75%1,526
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.92%+12.34%+12.02%+11.43%+12.16%+16.12%+15.01%+19.17%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-9.36%-10.58%-18.13%-15.40%+1.86%-7.51%N/A-7.82%552
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.42%+12.73%+12.37%+11.77%+12.66%+16.10%N/A+15.51%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-8.54%-8.65%-13.58%-9.68%+11.22%N/AN/A+0.45%440
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.74%+12.54%+11.92%+11.33%+13.07%N/AN/A+16.89%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-10.42%-8.43%-14.91%-11.61%+7.98%-0.78%+2.69%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.07%+11.99%+11.83%+11.32%+12.96%+16.69%+14.68%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-10.37%-6.99%-13.92%-11.28%+6.73%-2.73%+1.24%+6.37%3,751
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.04%+12.88%+12.65%+12.05%+13.93%+18.30%+16.16%+20.45%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-10.41%-6.88%-13.87%-11.52%+6.90%-2.22%+1.65%+7.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.14%+12.98%+12.77%+12.18%+14.00%+18.46%+16.35%+20.72%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.24%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.06%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+1.27%-1.63%+5.06%+14.65%-1.28%+5.93%+1.21%+2.19%1,141
LBMA Gold Price PM+6.30%+6.12%+14.63%+15.16%+6.91%+12.24%+5.70%+5.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.36%+10.07%+12.36%+12.86%+13.75%+14.15%+12.85%+14.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.94%+11.78%+11.69%+12.03%+13.75%+14.45%+13.64%+15.16%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-13.71%-10.23%+1.55%+5.02%+1.84%+4.16%N/A+4.40%372
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-7.96%-6.88%+7.47%+8.33%+9.14%+7.34%N/A+4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.78%+15.71%+16.86%+19.21%+22.33%+22.08%N/A+18.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.25%+13.02%+14.71%+15.10%+18.08%+18.94%N/A+17.20%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-12.36%-12.45%-13.04%-12.86%-0.82%+2.20%N/A+2.31%1,877
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-7.06%-5.72%-5.78%-13.08%+6.87%+7.65%N/A+5.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.49%+12.18%+12.55%+12.95%+16.43%+17.62%N/A+16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.33%+13.89%+13.94%+14.77%+16.66%+18.00%N/A+17.14%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-5.75%+3.50%+13.74%+9.25%+1.62%+2.71%N/A+1.31%180
TOPIX Net Total Return JPY-2.89%+5.28%+10.34%+11.22%+6.77%+4.56%N/A+3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.62%+15.35%+15.51%+15.92%+19.39%+20.53%N/A+20.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.45%+15.14%+15.75%+16.55%+17.15%+18.07%N/A+18.69%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-8.89%-6.39%+0.12%+3.69%+2.89%+5.22%N/A+5.66%2,960
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-3.46%+0.67%+8.45%+3.62%+10.58%+9.89%N/A+10.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%+11.53%+12.57%+14.61%+16.00%+16.88%N/A+15.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.19%+12.54%+14.15%+15.05%+15.82%+16.86%N/A+15.11%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-3.67%-3.03%-2.20%-0.08%-2.06%-0.07%N/A+0.52%795
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-4.44%-6.87%-4.07%-2.65%-6.31%-0.35%N/A-0.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.93%+4.59%+4.97%+5.33%+4.68%+4.91%N/A+4.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.05%+6.74%+7.22%+7.40%+6.33%+5.75%N/A+5.09%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-14.95%-15.58%-17.11%+5.99%-10.93%-0.61%N/A-2.25%886
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-14.25%-13.86%-13.60%+12.56%-8.19%+2.48%N/A+0.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.11%+18.39%+18.19%+21.24%+22.04%+21.30%N/A+20.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.96%+17.64%+18.17%+21.53%+22.04%+21.46%N/A+21.10%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-12.80%+6.88%+26.12%+15.69%-11.76%+3.18%N/A+0.20%2,153
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-7.56%+14.99%+38.06%+16.35%-4.45%+9.37%N/A+6.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.97%+22.28%+25.42%+29.43%+39.30%+34.49%N/A+32.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.28%+21.56%+25.29%+28.64%+38.02%+33.89%N/A+31.66%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)-2.08%+7.69%+8.97%+7.82%+12.01%N/AN/A+5.84%211
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก+3.67%+15.89%+17.72%+6.89%+20.36%N/AN/A+11.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.62%+9.18%+9.09%+9.51%+14.65%N/AN/A+16.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.88%+10.80%+11.62%+12.07%+15.26%N/AN/A+17.85%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)-11.53%-13.44%-14.10%+4.27%N/AN/AN/A-20.93%878
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-6.52%-7.16%-7.13%+4.42%N/AN/AN/A-13.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.52%+16.58%+16.84%+19.62%N/AN/AN/A+22.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.29%+17.54%+17.26%+19.43%N/AN/AN/A+22.36%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)-21.73%-1.02%+5.64%-2.48%N/AN/AN/A-34.36%88
S&P 500 Total Return+5.59%+6.74%+6.39%-2.98%N/AN/AN/A+6.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.55%+27.16%+29.03%+32.49%N/AN/AN/A+43.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.69%+7.92%+8.65%+9.25%N/AN/AN/A+8.80%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)-11.66%-12.46%-8.42%-7.15%N/AN/AN/A-11.40%53
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-10.76%-10.57%-4.76%-2.24%N/AN/AN/A-7.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.88%+12.26%+12.33%+13.60%N/AN/AN/A+16.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.23%+12.12%+12.51%+13.72%N/AN/AN/A+16.14%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)-20.45%-15.75%-11.69%-8.86%N/AN/AN/A-17.20%112
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.30%+15.30%+17.15%+17.85%N/AN/AN/A+22.01%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)-19.05%-4.19%+4.43%+5.75%N/AN/AN/A-27.10%742
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-18.41%-2.12%+9.95%+13.06%N/AN/AN/A-23.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.64%+21.47%+21.73%+25.72%N/AN/AN/A+35.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.29%+21.43%+22.49%+26.68%N/AN/AN/A+35.93%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)-19.45%-12.37%-18.98%+0.12%N/AN/AN/A-21.68%53
Morningstar China NR (USD)-10.90%-6.33%-8.07%+12.70%N/AN/AN/A-11.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.37%+27.90%+27.16%+29.20%N/AN/AN/A+30.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.11%+20.76%+20.54%+25.34%N/AN/AN/A+26.03%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)-13.09%-5.79%-4.31%-0.74%N/AN/AN/A-5.79%28
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก-12.36%-3.66%-0.02%+5.01%N/AN/AN/A-4.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.73%+12.08%+13.28%+16.05%N/AN/AN/A+17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.65%+12.41%+13.87%+16.92%N/AN/AN/A+18.38%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFVIETRMF)-20.15%-7.54%-6.78%-4.50%N/AN/AN/A-21.60%212
ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-20.16%-3.21%-1.61%-10.24%N/AN/AN/A-26.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.41%+17.09%+16.17%+17.35%N/AN/AN/A+18.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.88%+24.36%+24.01%+26.39%N/AN/AN/A+26.93%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(8)
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% และ (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 25% และ (3) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
(9)
(1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 20% และ (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 20% และ (3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 60%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน