กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2540
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือ ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
3.76%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

32.61%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

49.03%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

13.91%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

1.32%

ทรัพย์สินอื่น

-0.63%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ2.43%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย24.89%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก50.58%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน22.07%
ทรัพย์สินอื่น1.25%
หนี้สินอื่น-1.22%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 มิ.ย. 2565)
ธนาคารแห่งประเทศไทย24.89%
Bank of China (Macau Branch)11.99%
China Construction Bank Corp (HK Branch)9.85%
Doha Bank9.83%
Agricultural Bank of China9.51%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
เงินฝากธนาคารChina Construction Bank Corp (HK Branch)A9.85%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/65-4.84%
เงินฝากประจำธนาคาร Bank of China (Macau Branch)A3.81%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/65-3.23%
เงินฝากประจำธนาคาร Doha BankA-3.20%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)-0.71%-0.59%-0.61%-0.01%+1.27%+1.47%+2.17%+2.54%1,490
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.10%+0.83%+0.90%+0.67%+0.81%+0.65%+0.59%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)-0.63%-0.54%-0.55%-0.16%+1.24%+1.47%+2.17%+2.99%786
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.95%+0.73%+0.79%+0.60%+0.85%+0.69%+0.61%+0.96%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)-0.58%-0.52%-0.58%-0.48%+2.66%+2.65%+3.04%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.57%+0.42%+0.46%+0.31%+1.01%+0.95%+1.10%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.09%+0.18%+0.14%+0.36%+0.79%+1.02%+1.59%+3.16%77,096
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.10%+0.20%+0.17%+0.38%+0.65%+0.88%+1.28%+2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%+0.05%+0.05%+0.09%+0.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%+0.03%+0.03%+0.05%+0.10%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)-0.05%+0.10%+0.06%+0.38%+1.03%+1.23%N/A+1.29%54,336
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.15%+0.28%+0.24%+0.55%+0.92%+1.16%N/A+1.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.28%+0.21%+0.22%+0.15%+0.17%+0.15%N/A+0.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.06%+0.07%N/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)-0.78%-0.71%-0.72%0.00%+1.61%+1.92%N/A+1.93%20,246
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-1.56%-1.69%-1.67%-1.24%+1.34%+1.72%N/A+1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.39%+1.05%+1.14%+0.87%+1.14%+0.94%N/A+0.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.90%+1.44%+1.55%+1.15%+1.17%+0.96%N/A+0.93%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)-0.74%-0.63%-0.65%N/AN/AN/AN/A-0.31%1,613
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.56%-1.69%-1.67%N/AN/AN/AN/A-1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.39%+1.05%+1.14%N/AN/AN/AN/A+0.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.90%+1.44%+1.55%N/AN/AN/AN/A+1.17%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)-1.52%-1.65%-1.68%-0.79%N/AN/AN/A+0.68%1,332
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-2.19%-2.47%-2.41%-2.07%N/AN/AN/A+0.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.57%+1.95%+2.11%+1.55%N/AN/AN/A+1.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.09%+1.59%+1.71%+1.28%N/AN/AN/A+1.59%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(7)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน