กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2540
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือ ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
4.15%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

38.84%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

56.47%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

0.70%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

2.34%

ทรัพย์สินอื่น

-2.51%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2564)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ3.22%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย37.50%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก56.82%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน2.66%
ทรัพย์สินอื่น0.85%
หนี้สินอื่น-1.05%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 เม.ย. 2564)
ธนาคารแห่งประเทศไทย37.50%
Bank of China (Macau Branch)13.26%
China Construction Bank Corp (HK Branch)12.51%
Al Khalij Commercial Bank - al khaliji11.40%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์6.05%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
เงินฝากธนาคารChina Construction Bank Corp (HK Branch)A12.51%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/64-6.30%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/64-4.64%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/64-4.31%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/90/64-3.50%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.10%+0.93%+0.22%+0.88%+1.67%+1.65%+2.46%+2.71%1,559
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.97%+0.80%+0.91%+0.64%+0.72%+0.61%+0.56%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)-0.12%+0.55%-0.11%+0.68%+1.66%+1.61%+2.46%+3.13%759
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.82%+0.68%+0.77%+0.64%+0.79%+0.66%+0.59%+0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)-0.03%+0.18%-0.08%+0.45%+3.70%+2.49%+3.42%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.21%+0.18%+0.20%+0.16%+1.13%+1.08%+1.15%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.09%+0.22%+0.13%+0.53%+1.16%+1.24%+1.86%+3.29%71,422
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.09%+0.20%+0.11%+0.41%+0.97%+1.06%+1.51%+2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%+0.02%+0.01%+0.02%+0.06%+0.06%+0.09%+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.01%+0.01%+0.03%+0.02%+0.05%+0.10%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.19%+0.52%+0.23%+1.00%+1.42%N/AN/A+1.48%58,932
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.14%+0.31%+0.18%+0.65%+1.30%N/AN/A+1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.08%+0.10%+0.08%+0.09%+0.15%N/AN/A+0.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.07%N/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)-0.06%+0.90%+0.02%+0.88%+2.20%N/AN/A+2.32%22,212
เกณฑ์มาตรฐาน(5)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A+2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.13%+0.91%+1.05%+0.88%+1.08%N/AN/A+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.99%+0.85%+0.93%+0.77%+0.99%N/AN/A+0.87%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)-0.38%+0.68%-0.35%+0.31%N/AN/AN/A+1.52%1,473
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.75%+0.21%-0.81%+0.67%N/AN/AN/A+1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.67%+1.34%+1.55%+1.29%N/AN/AN/A+2.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.12%+0.96%+1.04%+0.89%N/AN/AN/A+1.89%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th