กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2540
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือ ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
2.80%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

39.55%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

58.20%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

3.04%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

1.13%

ทรัพย์สินอื่น

-4.72%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ส.ค. 2564)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ7.26%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย39.72%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก51.61%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน3.18%
ทรัพย์สินอื่น1.34%
หนี้สินอื่น-3.11%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ส.ค. 2564)
ธนาคารแห่งประเทศไทย39.72%
Bank of China (Macau Branch)12.78%
Al Khalij Commercial Bank - al khaliji10.19%
กระทรวงการคลัง7.26%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์7.25%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/64-5.88%
เงินฝากประจำธนาคาร Al Khalij BankA5.68%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/64-5.16%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/64-4.94%
เงินฝากประจำธนาคาร Agricultural Bank of ChinaA4.47%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.79%+1.56%+1.19%+2.01%+2.01%+1.82%+2.49%+2.71%1,707
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.39%+0.64%+0.72%+0.63%+0.73%+0.60%+0.56%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.59%+1.29%+0.76%+1.72%+1.98%+1.78%+2.49%+3.12%785
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.37%+0.55%+0.63%+0.55%+0.79%+0.66%+0.59%+0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.16%+0.35%+0.13%+0.41%+3.82%+2.67%+3.27%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.10%+0.16%+0.16%+0.14%+1.08%+1.01%+1.15%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.09%+0.19%+0.25%+0.44%+1.06%+1.18%+1.79%+3.25%59,734
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.09%+0.19%+0.22%+0.38%+0.87%+1.00%+1.45%+2.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%+0.06%+0.05%+0.09%+0.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%+0.01%+0.01%+0.01%+0.03%+0.03%+0.05%+0.10%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.18%+0.43%+0.49%+0.95%+1.37%+1.44%N/A+1.43%76,851
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.14%+0.30%+0.37%+0.61%+1.20%+1.31%N/A+1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.06%+0.07%+0.08%+0.15%+0.13%N/A+0.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.07%+0.07%N/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)+0.84%+1.82%+1.23%+2.57%+2.63%N/AN/A+2.41%26,645
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.97%+1.42%+0.66%+1.76%+2.86%N/AN/A+2.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.55%+0.79%+0.88%+0.76%+1.08%N/AN/A+0.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.70%+0.75%+0.84%+0.75%+1.00%N/AN/A+0.86%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)+1.23%+2.18%+1.24%+2.96%N/AN/AN/A+2.14%1,499
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.23%+1.67%+0.57%+1.91%N/AN/AN/A+2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.79%+1.17%+1.29%+1.12%N/AN/AN/A+1.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.75%+0.96%+0.93%+0.83%N/AN/AN/A+1.76%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th