กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
18 พฤษภาคม 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมัอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
การกระจายการลงทุน
0.83%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

23.01%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

6.11%

พันธบัตรหรือตราสารหนี้ ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก

50.41%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

18.16%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

2.01%

ทรัพย์สินอื่น

-0.54%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+1)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2561)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ0.81%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย31.30%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก49.68%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน18.04%
ทรัพย์สินอื่น0.87%
หนี้สินอื่น-0.71%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 เม.ย. 2561)
ธนาคารแห่งประเทศไทย31.30%
Bank of China (Macau Branch)8.42%
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน7.98%
Agricultural Bank of China5.88%
บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)5.14%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
BOT202A-5.13%
XS1768627421A4.14%
KCBK18719_SMARTA33.17%
ADCB18O24_SMARTA+3.16%
XS1789191563_1A2.76%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2018
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.21%+0.86%+0.54%+2.35%+1.74%+2.56%+2.63%+2.95%8,060
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.20%+0.22%+0.25%+0.29%+0.40%+0.48%+0.60%+0.65%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.25%+0.89%+0.57%+2.40%+1.70%+2.58%+2.60%+3.36%3,509
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.23%+0.23%+0.27%+0.30%+0.42%+0.49%+0.59%+1.00%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-0.06%+0.52%+0.15%+2.85%+2.18%+2.95%+3.43%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.56%+0.59%+0.57%+0.73%+1.15%+1.20%+1.46%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.28%+0.59%+0.39%+1.35%+1.43%+1.89%+2.05%+3.61%48,073
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.27%+0.55%+0.36%+1.17%+1.20%+1.46%+1.70%+2.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.05%+0.16%+0.05%+0.06%+0.09%+0.21%+0.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.03%+0.06%+0.09%+0.67%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.30%+0.73%+0.40%+1.59%N/AN/AN/A+1.57%49,863
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.32%+0.66%+0.44%+1.43%N/AN/AN/A+1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.13%+0.14%+0.12%+0.13%N/AN/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.29%+1.08%+0.62%+2.94%N/AN/AN/A+2.54%30,858
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.23%+0.87%+0.53%+2.66%N/AN/AN/A+2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.28%+0.31%+0.32%+0.39%N/AN/AN/A+0.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.30%+0.33%+0.33%+0.47%N/AN/AN/A+0.53%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(6)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน