กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
18 พฤษภาคม 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมัอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
การกระจายการลงทุน
0.97%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

24.74%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

62.46%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

13.01%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

1.07%

ทรัพย์สินอื่น

-2.25%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+1)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ก.ย. 2561)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ0.60%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย24.04%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก60.13%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน14.89%
ทรัพย์สินอื่น0.58%
หนี้สินอื่น-0.26%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (28 ก.ย. 2561)
ธนาคารแห่งประเทศไทย24.04%
Bank of China (Macau Branch)10.34%
Agricultural Bank of China10.28%
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน9.65%
ABU DHABI COMMERCIAL BNK7.17%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รุ่นที่ 1/FRB3ปี/2560-5.59%
Bank of Communications (Singapore Branch)A4.68%
China Construction Bank Corp (HK Branch)A4.11%
Abu Dhabi Commercial BankA+3.59%
Agricultural Bank of ChinaA3.58%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.04%-0.09%+0.54%+1.00%+1.60%+2.41%+2.55%+2.86%7,883
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.27%+0.33%+0.34%+0.30%+0.38%+0.45%+0.58%+0.64%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)-0.01%-0.18%+0.48%+0.97%+1.52%+2.42%+2.52%+3.28%3,494
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.31%+0.38%+0.39%+0.34%+0.41%+0.47%+0.58%+0.99%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.30%-0.18%+0.02%+0.55%+2.04%+3.00%+3.17%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.73%+0.86%+0.78%+0.74%+1.12%+1.09%+1.37%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.32%+0.60%+0.91%+1.24%+1.37%+1.76%+1.97%+3.57%59,872
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.30%+0.57%+0.86%+1.15%+1.20%+1.38%+1.64%+2.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.16%+0.05%+0.05%+0.08%+0.21%+0.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.03%+0.06%+0.09%+0.66%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.31%+0.57%+0.91%+1.35%N/AN/AN/A+1.51%45,662
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.37%+0.70%+1.05%+1.41%N/AN/AN/A+1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.09%+0.09%+0.11%+0.12%N/AN/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.04%-0.13%+0.58%+1.22%N/AN/AN/A+1.97%17,154
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.09%-0.08%+0.53%+0.95%N/AN/AN/A+1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.44%+0.53%+0.48%+0.45%N/AN/AN/A+0.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.39%+0.52%+0.47%+0.45%N/AN/AN/A+0.54%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/09/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เริ่มใช้ดัชนี SET TRI, SET50 TRI และ SET100 TRI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 โดยกองทุนที่จัดตั้งก่อน 1 สิงหาคม 2559 ใช้ SET Index, SET50 และ SET100
เป็นดัชนีชี้วัดกองทุน ซึ่งไม่ได้มีการรวมผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินปันผลของหุ้นในดัชนี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน