กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
10 เมษายน 2563
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) ไม่เกิน 1.00% ต่อปี และในกรณีที่ค่า TE เกินกว่าที่กำหนด บริษัทจัดการจะพยายามปรับลดลงให้น้อยกว่า 1.00% ต่อปี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T + 3 คือ 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 เม.ย. 2566)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค24.60%
หมวดธนาคาร10.67%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์9.72%
หมวดพาณิชย์8.92%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.27%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 เม.ย. 2566)
บมจ.ท่าอากาศยานไทย7.24%
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)6.47%
บมจ.ปตท6.08%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส4.32%
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์4.30%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 3 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง, เป็นเงิน 0.9000 บาท)
23 พ.ค. 25660.2500 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25650.3000 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25640.3500 บาท/หน่วย
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.24%+0.40%+0.29%+0.53%+0.30%N/AN/A+0.31%311
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.24%+0.41%+0.29%+0.64%+0.46%N/AN/A+0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.03%+0.04%+0.03%+0.02%N/AN/A+0.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.02%+0.01%+0.01%N/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)+0.37%+1.82%+0.48%+2.13%+1.07%N/AN/A+1.18%462
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.32%+2.11%+0.33%+2.22%+0.62%N/AN/A+0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.70%+0.57%+1.04%+0.90%N/AN/A+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.75%+0.90%+0.74%+1.39%+1.06%N/AN/A+1.09%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)-0.89%+0.19%-0.91%-0.11%+0.31%N/AN/A+1.24%162
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.26%-0.13%-1.25%-0.35%+2.09%N/AN/A+3.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.07%+1.76%+1.95%+1.84%+2.37%N/AN/A+2.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.05%+1.74%+1.88%+1.86%+2.26%N/AN/A+2.43%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)-6.63%-4.80%-7.70%-4.31%+3.93%N/AN/A+10.01%613
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-5.78%-4.39%-6.89%-3.63%+4.44%N/AN/A+9.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+11.38%+12.56%+11.35%+15.85%N/AN/A+16.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.79%+11.48%+12.62%+11.37%+15.37%N/AN/A+16.54%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)-5.18%-2.24%-6.13%-9.44%N/AN/AN/A+0.68%528
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.27%-3.47%-7.08%-5.64%N/AN/AN/A+8.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.90%+10.12%+10.97%+10.90%N/AN/AN/A+12.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.81%+10.65%+11.65%+11.22%N/AN/AN/A+13.67%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)-6.61%-4.58%-7.45%-5.25%N/AN/AN/A+6.10%422
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.81%-4.98%-7.50%-5.90%N/AN/AN/A+6.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+11.23%+12.38%+11.31%N/AN/AN/A+14.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.71%+11.36%+12.51%+11.47%N/AN/AN/A+14.27%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.65%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.10%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+3.91%+10.74%+6.86%-2.82%N/AN/AN/A+6.71%1,504
MSCI World Net Index NETR USD+5.91%+0.71%+8.33%+2.83%N/AN/AN/A+14.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.24%+17.15%+14.08%+20.69%N/AN/AN/A+16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+18.23%+15.58%+20.67%N/AN/AN/A+17.33%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)-8.95%+20.36%-0.84%-11.38%N/AN/AN/A-20.06%334
ดัชนี MSCI China A Onshore-2.66%+5.27%+2.65%-1.63%N/AN/AN/A-3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.55%+22.12%+17.36%+23.08%N/AN/AN/A+23.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.53%+16.92%+14.40%+18.27%N/AN/AN/A+19.97%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)-5.42%-1.38%+6.71%-21.16%N/AN/AN/A-42.37%33
S&P 500 Total Return+4.11%-9.10%-0.33%+2.30%N/AN/AN/A+4.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.84%+37.25%+31.97%+46.20%N/AN/AN/A+48.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.82%+10.35%+9.68%+10.03%N/AN/AN/A+9.08%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)+1.28%+6.06%+4.59%-6.55%N/AN/AN/A-7.35%30
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+2.28%+9.55%+8.98%-0.78%N/AN/AN/A-5.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.12%+14.77%+12.28%+18.24%N/AN/AN/A+17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.95%+16.63%+13.20%+19.78%N/AN/AN/A+19.00%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)-1.04%+8.13%+4.75%-5.36%N/AN/AN/A-13.10%56
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.62%+19.97%+19.47%+24.87%N/AN/AN/A+23.77%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)-2.51%+10.43%+9.18%-12.79%N/AN/AN/A-32.28%479
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.+1.62%+10.23%+8.39%-1.34%N/AN/AN/A-5.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.93%+29.45%+22.23%+36.87%N/AN/AN/A+38.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.10%+15.36%+12.29%+18.36%N/AN/AN/A+17.77%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF)-15.86%+12.75%-8.40%N/AN/AN/AN/A-13.36%18
ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ ดัชนีชี้วัดในสกุล เงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-5.97%+14.25%-0.25%N/AN/AN/AN/A-7.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.45%+29.93%+25.82%N/AN/AN/AN/A+32.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.28%+21.56%+16.40%N/AN/AN/AN/A+22.40%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF)-3.54%+5.38%+1.57%N/AN/AN/AN/A-0.13%13
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงิน เหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+1.46%+9.94%+8.20%N/AN/AN/AN/A+5.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.49%+19.34%+15.11%N/AN/AN/AN/A+20.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.10%+15.36%+12.29%N/AN/AN/AN/A+16.67%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF)-6.53%+3.31%+0.34%N/AN/AN/AN/A-17.50%71
ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-4.60%-7.27%+1.65%N/AN/AN/AN/A-27.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.19%+17.64%+14.56%N/AN/AN/AN/A+19.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.92%+28.40%+23.63%N/AN/AN/AN/A+28.85%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)-6.61%-4.58%-7.45%-5.25%+4.61%N/AN/A+6.64%1,510
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.81%-4.98%-7.50%-5.90%+5.17%N/AN/A+7.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+11.23%+12.38%+11.31%+14.86%N/AN/A+15.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.71%+11.36%+12.51%+11.47%+14.92%N/AN/A+15.34%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.65%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.10%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/04/2023
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน