กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ : จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ First State Indian Subcontinent Fund (Class III USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน First State Indian Subcontinent Fund (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอนุทวีปอินเดีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังคลาเทศ (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ก.ย. 2562)
First State Indian Subcontinent Fund97.21%
ทรัพย์สินอื่น8.13%
หนี้สินอื่น-5.35%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.33%+0.65%+0.91%+1.15%+0.98%+1.08%+1.48%+1.86%5,352
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.40%+0.80%+1.19%+1.53%+1.45%+1.47%+1.71%+1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.06%+0.05%+0.05%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.07%+0.15%+0.13%+0.09%+0.11%+0.23%+0.40%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.86%+1.31%+1.73%+2.24%+1.34%+1.76%+2.24%+2.29%6,107
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.46%+0.36%+0.32%+0.30%+0.35%+0.50%+0.55%+2.25%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+2.59%+3.92%+4.76%+5.84%+2.47%+2.50%+2.42%+2.07%624
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.57%+1.28%+1.18%+1.09%+0.99%+1.05%+0.88%+0.72%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+1.30%+2.39%+2.90%+3.43%+2.06%+2.20%+2.11%+1.88%2,347
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.83%+0.67%+0.58%+0.52%+0.43%+0.49%+0.47%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+5.42%+7.62%+8.54%+9.94%+3.76%+4.09%+3.76%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.93%+2.27%+1.98%+1.76%+1.25%+1.29%+1.23%N/A
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+1.91%+3.38%+4.22%N/AN/AN/AN/A+4.78%159
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.99%+3.15%+3.95%N/AN/AN/AN/A+4.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.45%+1.18%+1.13%N/AN/AN/AN/A+1.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.17%+0.93%+0.83%N/AN/AN/AN/A+0.81%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-6.93%-4.57%-0.68%-12.53%+3.04%+0.63%+8.81%+12.03%3,124
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.10%+9.77%+9.54%+10.92%+10.52%+11.19%+15.77%+19.23%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-6.89%-4.55%-0.66%-12.35%+2.97%+0.61%+9.91%+10.66%1,181
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.04%+9.70%+9.45%+10.80%+10.38%+11.03%+15.53%+18.33%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.40%+4.64%+8.05%+3.04%+5.11%+3.89%+8.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.47%+3.92%+3.76%+4.36%+4.21%+4.85%+6.40%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+0.48%+2.68%+4.46%+2.80%N/AN/AN/A+1.57%730
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-0.28%+1.34%+2.83%+1.05%N/AN/AN/A+1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.39%+2.07%+1.91%+2.11%N/AN/AN/A+2.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.71%+1.52%+1.47%+1.71%N/AN/AN/A+1.73%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-1.91%+0.60%+2.53%N/AN/AN/AN/A+1.21%166
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-1.37%+1.42%+4.01%N/AN/AN/AN/A+3.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.30%+3.90%+3.63%N/AN/AN/AN/A+3.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.48%+3.08%+2.97%N/AN/AN/AN/A+3.16%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-4.49%-2.02%N/AN/AN/AN/AN/A-2.19%42
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-2.46%+1.50%N/AN/AN/AN/AN/A+1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.77%+6.03%N/AN/AN/AN/AN/A+5.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.33%+4.68%N/AN/AN/AN/AN/A+4.68%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-3.72%-0.84%+3.58%-8.68%+4.24%+1.07%+12.49%+9.90%10,446
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.72%+9.55%+9.36%+10.78%+9.92%+11.01%+14.19%+14.93%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-7.82%-5.32%-0.94%-15.98%+1.56%+0.28%+7.85%+8.09%2,012
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.84%+11.04%+10.94%+12.51%+12.39%+13.05%+17.07%+19.79%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-7.16%-5.13%-1.36%-13.72%N/AN/AN/A-9.26%662
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.35%+10.44%+10.42%+11.81%N/AN/AN/A+11.80%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-6.64%-4.66%-1.05%N/AN/AN/AN/A-4.99%76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.50%+13.47%+12.78%N/AN/AN/AN/A+13.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.63%+1.67%+7.56%-3.85%+6.52%+3.82%+12.44%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+9.53%+9.14%+10.61%+10.13%+11.71%+15.44%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-5.13%+1.22%+6.58%-4.59%+7.16%+3.36%+10.84%+9.36%2,700
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.27%+10.78%+10.32%+11.89%+11.18%+12.98%+16.79%+20.70%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-4.99%+1.63%+7.40%-4.13%+7.45%+3.59%+11.77%+10.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.35%+10.88%+10.40%+11.97%+11.26%+13.27%+16.96%+20.99%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.46%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.39%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+4.57%+10.06%+8.10%+16.64%-3.88%+0.02%+0.88%+1.22%954
LBMA Gold Price PM+5.11%+10.42%+9.22%+18.24%-0.31%+2.89%+3.14%+3.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.45%+14.37%+13.19%+12.06%+10.41%+11.56%+14.76%+14.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.60%+12.78%+11.37%+10.83%+10.28%+12.39%+15.16%+15.16%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-4.22%-2.67%+9.14%-10.98%+0.49%N/AN/A+3.27%119
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-1.02%+1.02%+12.06%-1.65%+2.71%N/AN/A+2.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.09%+13.51%+13.67%+15.85%+12.53%N/AN/A+14.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.74%+11.86%+11.69%+12.91%+11.23%N/AN/A+14.33%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-3.73%-6.58%-0.19%-12.16%+0.25%N/AN/A+0.30%994
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-1.87%-4.16%+1.70%-8.47%+2.05%N/AN/A+2.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.39%+14.18%+13.79%+16.18%+13.85%N/AN/A+15.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.68%+12.12%+12.20%+14.04%+11.64%N/AN/A+12.85%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+0.46%-5.15%-0.25%-17.59%+0.81%N/AN/A-4.45%82
MSCI Japan Index (USD hedged)+3.63%-0.99%+4.71%-12.31%+5.78%N/AN/A-1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.66%+16.88%+16.28%+16.81%+15.89%N/AN/A+19.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.52%+13.56%+14.41%+17.51%+15.51%N/AN/A+19.08%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+0.17%+4.43%+18.48%+7.36%N/AN/AN/A+9.37%436
MSCI World Net Index NETR USD+0.24%+0.69%+11.39%-3.65%N/AN/AN/A+5.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.53%+10.85%+10.25%+12.02%N/AN/AN/A+10.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.64%+11.07%+10.98%+13.02%N/AN/AN/A+10.14%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-0.36%+1.62%+4.76%+4.47%N/AN/AN/A+3.11%356
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+2.25%+5.43%+8.72%+9.95%N/AN/AN/A+4.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.90%+1.70%+1.67%+1.82%N/AN/AN/A+1.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.96%+3.23%+2.84%+3.23%N/AN/AN/A+3.25%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-1.65%-2.83%+11.22%-1.80%N/AN/AN/A-0.25%162
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-5.13%-8.12%+6.17%-5.84%N/AN/AN/A-6.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.02%+16.53%+16.21%+19.26%N/AN/AN/A+18.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.26%+20.68%+19.60%+19.93%N/AN/AN/A+18.42%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-3.46%-4.35%+11.56%-0.51%N/AN/AN/A-2.89%251
MSCI AC World Information Technology Index+2.31%+3.98%+21.62%+0.58%N/AN/AN/A+8.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.52%+20.79%+19.83%+22.47%N/AN/AN/A+19.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.06%+16.20%+16.69%+20.19%N/AN/AN/A+17.60%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)-2.39%-5.54%-4.51%N/AN/AN/AN/A-2.61%12
MSCI India Index-11.29%-2.03%-6.45%N/AN/AN/AN/A-0.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.88%+14.91%+13.43%N/AN/AN/AN/A+13.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.43%+18.46%+16.81%N/AN/AN/AN/A+17.12%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(6)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน