กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ : จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ FSSA Indian Subcontinent Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน First State Indian Subcontinent Fund (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอนุทวีปอินเดีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังคลาเทศ (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ก.ย. 2563)
FSSA Indian Subcontinent Fund99.22%
ทรัพย์สินอื่น2.08%
หนี้สินอื่น-1.30%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.04%+0.11%+0.29%+0.52%+0.82%+0.89%+1.45%+1.78%6,354
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.12%+0.27%+0.54%+0.90%+1.28%+1.33%+1.73%+1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%+0.01%+0.02%+0.03%+0.04%+0.04%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%+0.02%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.08%+0.62%+1.18%+1.70%+1.48%+1.55%+2.31%+2.26%7,008
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.32%+0.65%+1.17%+1.04%+0.65%+0.60%+0.63%+2.20%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.09%+0.12%+0.60%+1.31%+1.85%+1.91%+2.19%+1.85%2,943
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.41%+0.75%+1.39%+1.23%+0.80%+0.69%+0.61%+0.52%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)0.00%+0.58%+1.20%+1.65%+3.95%+3.52%+3.36%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.22%+0.36%+0.41%+1.15%+1.20%+1.19%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.03%+1.45%+1.93%+2.32%+2.84%+2.54%+2.53%+2.08%908
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.04%+0.86%+1.44%+2.00%+4.07%+3.59%+3.40%+3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.99%+1.55%+2.90%+2.55%+1.66%+1.51%+1.18%+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.44%+0.74%+1.11%+1.01%+1.27%+1.27%+1.23%+1.48%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.28%-0.32%+0.47%+1.36%N/AN/AN/A+3.30%394
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.09%+0.74%+1.43%+2.08%N/AN/AN/A+3.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.67%+1.26%+2.04%+1.80%N/AN/AN/A+1.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.57%+0.99%+1.54%+1.36%N/AN/AN/A+1.14%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-8.90%+4.15%-21.57%-24.11%-11.31%-1.83%+2.91%+9.63%2,326
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.99%+17.34%+27.08%+23.89%+16.52%+14.51%+16.31%+19.53%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-8.92%+4.09%-21.65%-24.12%-11.30%-1.90%+3.60%+8.36%874
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.98%+17.29%+27.02%+23.84%+16.43%+14.39%+16.10%+18.68%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-3.52%+6.68%-9.19%-10.43%-1.53%+2.37%+4.56%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.53%+8.39%+12.95%+11.39%+7.48%+6.57%+6.84%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-2.05%+0.27%-5.29%-6.22%N/AN/AN/A-1.13%951
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-1.39%+2.87%-2.90%-2.97%N/AN/AN/A-0.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.27%+3.34%+4.72%+4.20%N/AN/AN/A+2.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.21%+3.44%+4.91%+4.33%N/AN/AN/A+2.88%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-4.34%-0.69%-9.81%-11.43%N/AN/AN/A-5.74%228
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-2.80%+5.16%-6.99%-7.64%N/AN/AN/A-2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.00%+6.71%+8.35%+7.53%N/AN/AN/A+6.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.95%+5.80%+8.82%+7.81%N/AN/AN/A+6.14%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-6.77%-0.52%-17.42%-19.81%N/AN/AN/A-14.72%53
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-4.21%+7.46%-11.08%-12.32%N/AN/AN/A-7.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.07%+10.87%+15.81%+14.08%N/AN/AN/A+11.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.13%+9.06%+13.87%+12.25%N/AN/AN/A+10.27%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-11.35%+3.50%-26.08%-28.79%-11.45%-3.00%+2.98%+6.22%7,715
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.97%+20.57%+30.85%+27.13%+17.91%+15.53%+15.89%+16.23%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-7.83%+7.45%-23.65%-27.67%-14.73%-2.77%+1.28%+5.08%1,428
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.12%+19.90%+30.27%+26.77%+18.73%+16.48%+17.79%+20.36%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-9.46%+3.96%-25.97%-29.56%N/AN/AN/A-16.70%497
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.57%+18.24%+29.56%+26.13%N/AN/AN/A+17.95%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-9.02%+15.32%-17.94%-21.53%N/AN/AN/A-14.67%85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.31%+20.53%+30.32%+26.99%N/AN/AN/A+21.72%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-7.02%+12.06%-19.27%-21.66%-6.67%+1.47%+5.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.72%+20.69%+31.78%+27.96%+18.30%+16.00%+16.60%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-10.42%+6.63%-24.18%-25.85%-8.01%+0.41%+4.23%+6.60%2,449
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.23%+23.58%+35.19%+30.98%+20.33%+17.81%+18.14%+21.52%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-9.96%+8.32%-22.98%-24.47%-7.23%+1.12%+5.08%+7.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.10%N/A+20.52%N/AN/AN/AN/A+21.82%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.38%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.83%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+7.70%+11.15%+27.48%+26.75%+6.85%+4.52%+1.70%+3.30%1,078
LBMA Gold Price PM+9.47%+13.19%+31.32%+31.47%+11.76%+8.12%+4.17%+5.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.00%+16.19%+18.41%+16.95%+12.93%+12.61%+14.86%+14.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.60%+18.50%+20.94%+18.85%+13.36%+13.70%+15.44%+15.53%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+14.93%+30.56%+12.03%+26.09%+3.89%+5.50%N/A+6.87%160
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+9.81%+20.23%+6.09%+13.32%+2.90%+4.22%N/A+4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.12%+22.53%+29.91%+26.62%+18.96%+17.33%N/A+17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.41%+21.54%+28.32%+25.23%+17.49%+16.57%N/A+16.70%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+9.44%+19.17%+15.53%+30.43%+6.83%+3.88%N/A+4.92%1,300
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+7.15%+15.10%+10.95%+23.28%+7.16%+5.36%N/A+5.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.77%+20.54%+24.55%+22.05%+17.33%+16.75%N/A+16.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.10%+18.83%+27.53%+24.36%+17.32%+15.47%N/A+15.44%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+13.93%+37.70%+17.63%+27.90%+0.04%N/AN/A+1.49%103
TOPIX Net Total Return JPY+10.23%+15.31%+6.05%+13.46%+2.97%N/AN/A+1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.42%+18.96%+29.25%+26.53%+19.92%N/AN/A+21.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.71%+20.31%+24.33%+21.71%+18.03%N/AN/A+19.65%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+7.02%+20.27%+3.66%+10.16%+8.52%N/AN/A+9.57%918
MSCI World Net Index NETR USD+10.71%+24.34%+7.46%+14.30%+5.89%N/AN/A+7.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.73%+20.19%+25.47%+22.55%+15.79%N/AN/A+14.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.49%+22.46%+32.30%+28.28%+18.71%N/AN/A+16.82%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+2.67%+9.20%-0.94%+0.90%+1.30%N/AN/A+2.53%468
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.86%+3.73%+7.25%+7.51%+5.03%N/AN/A+4.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.19%+4.71%+8.25%+7.17%+4.37%N/AN/A+3.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.47%+4.15%+4.28%+3.97%+3.54%N/AN/A+3.50%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+12.53%+30.27%+7.09%+20.57%N/AN/AN/A+6.35%366
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+11.15%+27.01%+9.18%+24.83%N/AN/AN/A+3.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.83%+20.16%+24.94%+22.49%N/AN/AN/A+20.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.43%+18.84%+25.22%+22.70%N/AN/AN/A+20.36%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+18.25%+46.83%+47.02%+59.74%N/AN/AN/A+14.88%768
MSCI AC World Information Technology Index+15.59%+41.40%+33.67%+49.79%N/AN/AN/A+20.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.68%+30.44%+32.05%+28.77%N/AN/AN/A+23.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.64%+27.01%+37.53%+33.01%N/AN/AN/A+23.92%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+11.53%+22.44%-5.86%-4.61%N/AN/AN/A-3.90%24
MSCI India Index+18.08%+34.04%-0.03%+4.31%N/AN/AN/A+1.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.96%+20.87%+27.65%+24.35%N/AN/AN/A+20.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.89%+27.21%+36.52%+32.08%N/AN/AN/A+26.25%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน