กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ : จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ First State Indian Subcontinent Fund (Class III USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน First State Indian Subcontinent Fund (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอนุทวีปอินเดีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังคลาเทศ (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 เม.ย. 2563)
First State Indian Subcontinent Fund93.50%
ทรัพย์สินอื่น11.16%
หนี้สินอื่น-4.66%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.15%+0.37%+0.21%+0.98%+0.93%+0.97%+1.48%+1.82%6,195
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.21%+0.55%+0.33%+1.35%+1.41%+1.41%+1.74%+1.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.04%+0.04%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.09%+0.09%+0.22%+0.39%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.66%+1.53%+0.99%+2.74%+1.75%+1.53%+2.37%+2.30%6,591
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.87%+1.38%+1.64%+1.01%+0.63%+0.61%+0.63%+2.22%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.28%+1.33%+0.71%+3.66%+2.34%+1.98%+2.24%+1.90%3,131
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.22%+1.63%+1.94%+1.25%+0.77%+0.68%+0.60%+0.52%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.65%+1.33%+0.85%+8.94%+4.61%+3.51%+3.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.59%+0.44%+0.52%+1.68%+1.19%+1.24%+1.21%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.96%+2.08%+1.57%+5.86%+3.36%+2.41%+2.60%+2.11%802
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.66%+1.63%+1.07%+9.28%+4.71%+3.57%+3.62%+3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.72%+3.41%+4.09%+2.58%+1.63%+1.49%+1.16%+0.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.77%+1.30%+1.56%+1.88%+1.29%+1.30%+1.24%+1.49%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.27%+1.75%+0.97%+5.09%N/AN/AN/A+4.64%418
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.60%+1.73%+1.07%+4.78%N/AN/AN/A+4.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.22%+2.35%+2.81%+1.86%N/AN/AN/A+1.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.42%+1.78%+2.13%+1.42%N/AN/AN/A+1.23%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-11.59%-17.45%-15.59%-23.64%-5.80%-2.26%+6.09%+10.33%2,536
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+42.28%+30.97%+37.10%+23.02%+15.82%+14.51%+16.48%+19.64%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-11.60%-17.47%-15.67%-23.61%-5.84%-2.32%+6.80%+9.02%956
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+42.16%+30.90%+37.02%+22.95%+15.72%+14.38%+16.28%+18.77%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-6.06%-8.08%-7.57%-5.48%+0.74%+1.68%+6.30%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.60%+14.90%+18.05%+10.91%+7.12%+6.53%+6.89%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-3.01%-3.92%-3.42%-2.40%N/AN/AN/A-0.56%946
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-1.93%-2.30%-2.48%-1.79%N/AN/AN/A+0.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.15%+5.29%+6.28%+4.06%N/AN/AN/A+2.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.35%+4.68%+5.61%+3.49%N/AN/AN/A+2.59%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-4.40%-6.70%-5.95%-8.02%N/AN/AN/A-4.61%225
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-4.50%-5.90%-5.81%-6.12%N/AN/AN/A-2.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.56%+8.92%+10.43%+6.94%N/AN/AN/A+6.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.81%+10.14%+12.18%+7.52%N/AN/AN/A+6.52%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-9.10%-13.12%-11.96%-17.25%N/AN/AN/A-14.94%56
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-7.07%-9.50%-9.14%-10.45%N/AN/AN/A-8.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.55%+17.55%+20.83%+13.21%N/AN/AN/A+12.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.81%+15.94%+19.19%+11.77%N/AN/AN/A+11.25%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-14.48%-20.72%-18.48%-23.20%-5.54%-3.19%+7.92%+7.29%8,577
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+47.94%+34.74%+41.73%+25.58%+16.85%+15.24%+15.86%+16.20%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-14.19%-22.29%-19.05%-29.08%-8.59%-3.73%+4.54%+5.68%1,559
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+47.07%+34.37%+41.10%+25.61%+17.92%+16.47%+17.92%+20.47%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-14.54%-21.68%-19.62%-28.58%N/AN/AN/A-16.51%538
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.14%+33.73%+40.35%+25.05%N/AN/AN/A+18.32%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-12.89%-20.79%-19.31%-27.57%N/AN/AN/A-19.49%72
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+45.56%+33.73%+40.07%+25.80%N/AN/AN/A+22.56%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-12.20%-16.69%-15.81%-19.11%-2.80%+0.08%+9.21%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+49.85%+36.20%+43.47%+26.58%+17.33%+15.87%+16.62%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-12.81%-17.51%-17.03%-20.12%-2.42%-0.25%+7.82%+7.44%2,631
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+54.93%+39.89%+47.88%+29.33%+19.18%+17.61%+18.13%+21.59%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-12.21%-16.91%-16.55%-19.25%-2.01%+0.05%+8.73%+8.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+55.68%+40.43%+48.53%+29.72%+19.39%+17.86%+18.34%+21.90%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.88%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.73%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+11.45%+19.92%+20.12%+31.62%+3.92%+3.70%+1.51%+2.86%1,111
LBMA Gold Price PM+11.71%+20.78%+21.05%+34.44%+7.90%+7.19%+3.75%+5.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.88%+18.60%+21.02%+16.72%+12.16%+12.17%+14.79%+14.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.77%+20.80%+24.52%+17.43%+12.28%+13.45%+15.37%+15.46%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-9.97%-1.80%-8.93%-6.53%-1.71%+1.68%N/A+3.40%118
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-9.94%-2.35%-6.77%-3.15%+0.04%+1.27%N/A+2.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+43.24%+31.78%+37.82%+24.55%+17.66%+16.92%N/A+16.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+41.08%+29.97%+35.75%+23.06%+16.15%+16.52%N/A+16.42%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+2.74%+16.70%+6.59%+14.69%+5.02%+2.27%N/A+3.76%1,169
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+3.58%+13.72%+5.95%+15.21%+6.54%+4.56%N/A+5.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.97%+24.96%+29.84%+20.19%+16.23%+16.90%N/A+16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+42.28%+30.46%+36.61%+22.98%+16.47%+15.56%N/A+15.36%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-6.73%-2.70%-7.44%-6.38%-5.65%N/AN/A-3.72%86
TOPIX Net Total Return JPY-6.15%-1.15%-4.17%-1.25%+1.47%N/AN/A-0.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+44.69%+33.04%+38.77%+26.40%+19.29%N/AN/A+21.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+33.82%+25.00%+29.67%+20.19%+17.00%N/AN/A+19.73%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-9.17%-1.45%-6.81%+1.00%+4.63%N/AN/A+7.42%718
MSCI World Net Index NETR USD-8.42%-0.64%-5.49%-2.73%+2.65%N/AN/A+4.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.89%+26.71%+32.04%+20.56%+14.55%N/AN/A+13.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+50.06%+35.76%+43.25%+26.59%+17.51%N/AN/A+16.59%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-7.37%-5.52%-6.94%-4.34%-0.05%N/AN/A+0.99%432
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.33%+5.19%+5.22%+11.17%+4.84%N/AN/A+4.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.35%+9.52%+11.51%+6.85%+4.18%N/AN/A+3.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.52%+10.52%+12.52%+7.80%+5.14%N/AN/A+4.99%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-4.75%-5.53%-10.70%-4.35%N/AN/AN/A+0.04%233
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-1.90%+1.08%-7.26%-4.75%N/AN/AN/A-2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.56%+25.65%+29.67%+21.47%N/AN/AN/A+20.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+50.04%+38.36%+45.10%+30.68%N/AN/AN/A+23.75%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+2.13%+20.49%+12.13%+7.90%N/AN/AN/A+5.69%367
MSCI AC World Information Technology Index-1.14%+15.07%+5.50%+15.33%N/AN/AN/A+13.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+39.84%+29.77%+35.29%+26.00%N/AN/AN/A+22.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+56.95%+41.06%+49.55%+31.40%N/AN/AN/A+24.04%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)-21.00%-16.63%-17.40%-20.10%N/AN/AN/A-13.28%15
MSCI India Index-16.20%-13.45%-14.60%-19.04%N/AN/AN/A-8.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+40.10%+29.24%+35.12%+23.24%N/AN/AN/A+20.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+55.89%+40.32%+48.50%+31.31%N/AN/AN/A+27.37%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน