กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
31 พฤษภาคม 2562
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขาย (IPO) ระหว่างวันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น (กรณีจองซื้อด้วยเช็คเปิดรับถึง 29 พฤษภาคม 2562 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPOภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ และกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้เท่านั้น)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T+4 คือ 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.29%+0.54%+0.38%+0.97%+0.93%+1.09%+1.44%+1.84%19,709
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.34%+0.64%+0.46%+1.20%+1.17%+1.27%+1.56%+1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.05%+0.04%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.03%+0.03%+0.02%+0.02%+0.04%+0.19%+0.37%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.30%+0.56%+0.39%+0.99%+0.96%+1.21%+1.57%+1.69%1,832
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.35%+0.67%+0.47%+1.25%+1.21%+1.29%+1.56%+1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.04%+0.05%+0.04%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.08%+0.09%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.46%+1.11%+0.60%+1.12%+1.46%+2.04%+2.20%+2.82%8,378
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.13%+0.22%+0.21%+0.29%+0.35%+0.41%+0.45%+0.63%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.45%+1.17%+0.60%+1.11%+1.39%+2.05%+2.19%+3.25%3,494
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.20%+0.30%+0.30%+0.35%+0.39%+0.43%+0.46%+0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.55%+2.15%+0.89%+2.03%+1.17%+2.82%+2.76%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.67%+0.93%+0.99%+0.92%+0.96%+1.08%+1.17%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.37%+0.74%+0.51%+1.37%+1.37%+1.61%+1.80%+3.51%56,050
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.34%+0.67%+0.47%+1.26%+1.21%+1.30%+1.58%+2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.06%+0.06%+0.05%+0.05%+0.07%+0.15%+0.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.08%+0.65%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.45%+0.84%+0.60%+1.48%N/AN/AN/A+1.54%41,840
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.45%+0.86%+0.60%+1.59%N/AN/AN/A+1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.10%+0.10%+0.10%N/AN/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.08%+0.08%+0.08%+0.07%N/AN/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.57%+1.73%+0.87%+1.74%N/AN/AN/A+2.22%15,361
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.56%+1.92%+0.91%+1.89%N/AN/AN/A+2.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.67%+0.68%+0.63%N/AN/AN/A+0.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.35%+0.55%+0.54%+0.55%N/AN/AN/A+0.54%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+1.25%-0.96%+6.41%-8.14%+7.67%+3.77%+13.19%+8.31%421
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.15%+10.24%+8.60%+11.86%+10.62%+11.27%+16.08%+19.30%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+1.23%-0.92%+6.32%-7.84%+7.73%+3.84%+13.34%+10.83%2,042
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.95%+10.02%+8.39%+11.62%+10.48%+11.12%+16.30%+18.82%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+2.83%-2.03%+7.64%-12.02%+8.35%+4.38%+12.99%+12.97%808
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.96%+11.90%+10.12%+13.79%+12.88%+13.12%+17.39%+19.93%
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+1.99%+2.06%+4.75%-0.49%+5.24%+4.73%+9.90%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.06%+3.88%+3.10%+4.70%+4.36%+4.83%+6.69%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.50%+1.40%+0.70%+1.29%+1.44%+2.25%+2.28%+3.02%1,447
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.37%+1.42%+0.67%+1.59%+1.60%+1.98%+8.02%+6.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.31%+0.40%+0.40%+0.44%+0.54%+0.63%+0.65%+3.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.23%+0.34%+0.32%+0.32%+0.30%+3.47%+6.25%+8.72%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+1.27%+1.87%+2.45%-0.10%N/AN/AN/A+2.52%6,332
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.95%+1.21%+2.11%+0.52%N/AN/AN/A+2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.47%+1.76%+1.46%+1.98%N/AN/AN/A+2.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.25%+1.57%+1.27%+1.86%N/AN/AN/A+1.70%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+1.44%+1.45%+3.57%N/AN/AN/AN/A+1.43%3,044
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+1.57%+1.40%+3.74%N/AN/AN/AN/A+0.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.14%+3.76%+3.14%N/AN/AN/AN/A+4.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.49%+3.15%+2.55%N/AN/AN/AN/A+3.81%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+1.16%-1.35%+6.02%-7.38%+7.03%+3.01%+15.83%+11.61%21,273
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.08%+10.05%+8.39%+11.48%+10.09%+11.11%+14.39%+14.90%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+1.12%-1.24%+5.98%-7.31%+7.24%+3.22%+15.95%+8.75%1,268
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.00%+9.99%+8.32%+11.61%+10.44%+11.42%+15.21%+18.34%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+2.55%-2.48%+7.23%-12.88%+7.24%+3.19%+12.22%+11.27%2,845
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.91%+11.79%+10.06%+13.63%+12.81%+13.12%+17.70%+23.09%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+2.65%-2.34%+7.28%-12.89%+7.15%+3.14%+12.41%+7.23%2,586
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.99%+11.74%+10.08%+13.60%+12.84%+13.16%+17.68%+20.16%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+1.62%-4.86%+4.85%-10.25%+13.54%+5.87%+14.91%+8.59%595
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.19%+12.80%+10.65%+14.34%+13.94%+13.88%+17.70%+19.98%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+0.84%-3.36%+3.90%-4.07%+15.45%+7.74%+14.40%+10.42%2,517
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.66%+11.88%+10.24%+13.30%+13.24%+13.91%+18.89%+21.91%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+1.60%-4.87%+4.77%-10.17%+13.79%+5.95%+15.35%+8.70%2,079
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.04%+12.60%+10.53%+14.27%+13.97%+13.92%+17.70%+20.43%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+2.50%-2.19%+7.17%-12.61%N/AN/AN/A-13.55%28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.86%+11.59%+10.05%+13.58%N/AN/AN/A+13.38%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+2.50%-2.35%+7.17%-12.75%+7.32%+3.40%+12.78%+10.09%708
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.86%+11.62%+10.05%+13.60%+12.71%+13.07%+17.50%+20.15%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+3.03%+2.26%+8.10%-2.78%+10.97%+5.91%+15.51%+8.67%1,859
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.22%+10.35%+8.36%+12.48%+11.63%+13.41%+18.27%+21.55%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+3.31%-7.96%+7.07%-14.89%+6.57%N/AN/A+7.65%566
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.26%+13.12%+11.31%+14.48%+13.98%N/AN/A+13.76%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+1.13%-2.56%+5.61%-9.03%N/AN/AN/A+0.49%2,395
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.37%+11.76%+9.91%+13.10%N/AN/AN/A+11.28%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+1.13%-2.51%+5.61%-8.96%N/AN/AN/A-8.81%314
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.38%+11.75%+9.91%+13.09%N/AN/AN/A+12.30%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+2.25%-2.23%+7.91%-5.49%N/AN/AN/A+1.03%130
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.33%+11.58%+10.41%+12.84%N/AN/AN/A+12.12%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+3.44%+1.98%+8.61%-3.00%+9.31%+6.67%+17.08%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.49%+9.64%+7.63%+11.43%+10.48%+11.69%+16.19%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+3.00%+2.61%+8.10%-2.68%+10.94%+6.27%+16.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.41%+10.56%+8.47%+12.80%+11.68%+13.39%+17.98%N/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-0.19%+0.70%-1.90%-2.93%-4.19%-1.86%+1.19%+0.77%455
LBMA Gold Price PM-0.95%+1.68%-1.56%-1.13%-3.02%-0.36%+2.77%+2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.19%+8.97%+9.85%+8.53%+9.83%+10.99%+14.63%+14.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+7.87%+8.10%+8.29%+10.47%+12.19%+15.22%+15.44%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-2.52%+3.50%-0.64%-5.31%-1.89%-1.41%N/A-3.72%143
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-3.08%+5.26%+0.07%-3.13%-0.69%+0.38%N/A-1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.89%+9.73%+10.51%+9.40%+10.80%+11.87%N/A+13.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.02%+13.47%+15.92%+11.56%+11.82%+11.71%N/A+12.37%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+12.14%-12.38%+27.97%-10.17%+2.17%-18.98%N/A-10.22%309
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+12.85%-12.95%+27.88%-6.31%+5.16%-16.72%N/A-7.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.70%+31.38%+20.81%+27.23%+25.74%+30.50%N/A+27.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.08%+36.16%+22.21%+30.43%+27.79%+32.61%N/A+28.92%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.51%+3.45%+2.67%+2.23%+0.74%+1.65%N/A+2.50%235
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+1.94%+5.35%+3.15%+4.67%+1.62%+3.36%N/A+4.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.52%+2.60%+2.67%+2.64%+2.78%+2.90%N/A+3.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.49%+5.02%+5.64%+4.45%+3.55%+3.17%N/A+2.87%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-2.50%+5.93%+2.73%-8.52%-0.14%-2.77%N/A-2.99%71
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-2.56%+6.64%+2.63%-5.81%+1.70%-0.53%N/A-0.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.18%+7.37%+6.73%+8.66%+8.80%+9.20%N/A+9.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.96%+9.39%+11.27%+11.50%+9.94%+9.55%N/A+9.18%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.96%+3.93%+3.83%+3.02%N/AN/AN/A+3.17%1,596
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.94%+5.35%+3.15%+4.67%N/AN/AN/A+0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.29%+1.82%+1.51%+1.89%N/AN/AN/A+1.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.49%+5.02%+5.64%+4.45%N/AN/AN/A+3.73%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.98%+3.96%+3.83%+3.04%N/AN/AN/A+3.14%12,554
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+1.94%+5.35%+3.15%+4.67%N/AN/AN/A+0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.28%+1.81%+1.50%+1.89%N/AN/AN/A+1.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.49%+5.02%+5.64%+4.45%N/AN/AN/A+3.73%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+9.99%+9.39%+14.78%-7.17%+3.09%+3.89%+6.00%+2.57%163
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+6.71%+5.83%+10.02%-2.93%+7.04%+5.94%+8.11%+3.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.32%+19.90%+16.18%+17.61%+14.01%+13.69%+14.18%+15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.96%+12.66%+10.59%+12.14%+11.24%+12.62%+14.45%+19.15%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+4.00%+4.60%+7.50%+3.02%+2.98%N/AN/A+3.35%2,429
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+7.94%+3.18%+9.13%+9.05%+5.52%N/AN/A+5.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.94%+4.00%+2.41%+3.75%+4.51%N/AN/A+5.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.41%+6.18%+5.15%+5.78%+5.35%N/AN/A+6.11%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+3.64%+8.15%+7.75%+4.46%N/AN/AN/A+1.71%1,171
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+5.07%+9.97%+9.14%+2.91%N/AN/AN/A+0.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.98%+3.78%+3.33%+4.26%N/AN/AN/A+4.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.68%+10.32%+9.40%+9.75%N/AN/AN/A+9.28%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+3.64%+8.15%+7.75%+4.46%+5.14%N/AN/A+3.49%3,010
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+5.07%+9.97%+9.14%+2.91%+7.87%N/AN/A+4.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.98%+3.78%+3.33%+4.26%+4.73%N/AN/A+5.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.68%+10.32%+9.40%+9.75%+7.00%N/AN/A+7.39%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+4.00%+4.61%+7.49%+3.05%+3.01%N/AN/A+1.79%1,027
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+7.94%+3.18%+9.13%+9.05%+5.52%N/AN/A+4.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.93%+4.00%+2.41%+3.75%+4.50%N/AN/A+5.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.41%+6.18%+5.15%+5.78%+5.35%N/AN/A+5.72%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+3.09%+5.39%+6.75%+3.25%N/AN/AN/A+1.76%278
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.33%+3.64%+2.62%+3.33%N/AN/AN/A+3.57%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+3.09%+5.39%+6.75%+3.25%N/AN/AN/A+2.64%1,020
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.33%+3.64%+2.62%+3.33%N/AN/AN/A+3.22%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+6.03%-0.56%+9.46%-1.83%+1.22%+1.66%+5.18%+0.74%51
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+7.08%+1.41%+7.80%+5.00%+3.29%+3.75%+5.56%+2.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.80%+11.73%+9.36%+10.39%+9.82%+10.09%+11.10%+13.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.10%+8.10%+6.58%+7.61%+6.89%+7.46%+8.83%+10.88%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+7.80%+11.73%+13.87%+0.34%+12.71%+6.16%+4.72%-3.94%98
MSCI BRIC Net TR(10)+7.86%+7.98%+9.66%-6.31%+7.97%+3.05%+6.22%+0.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.13%+15.60%+12.85%+16.00%+15.02%+16.80%+18.84%+25.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.06%+15.88%+14.91%+16.78%+15.62%+17.64%+20.63%+25.05%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+6.59%+8.81%+12.39%-7.18%+5.40%+3.69%N/A+0.38%545
Hang Seng China Enterprise+6.86%+9.67%+13.00%-5.30%+5.28%+2.83%N/A-0.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.17%+16.73%+15.47%+17.13%+16.87%+20.20%N/A+21.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.71%+18.10%+16.62%+18.91%+18.11%+21.37%N/A+22.75%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-1.68%+5.06%+9.10%-3.93%+4.40%-2.52%N/A-2.66%198
MSCI EM Latin America Index-4.76%-0.60%+4.81%-6.95%+3.10%-3.60%N/A-3.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.53%+20.63%+19.92%+22.91%+20.38%+21.46%N/A+20.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.10%+19.88%+18.66%+21.80%+21.08%+22.76%N/A+22.14%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+9.40%+5.05%+14.57%+1.61%+5.36%+7.11%N/A+9.34%173
ดัชนี MSCI North America (บาท)(11)+11.90%+5.75%+17.11%+14.91%+11.49%+11.32%N/A+14.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.66%+17.88%+12.80%+16.04%+13.16%+13.86%N/A+13.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.01%+17.26%+11.93%+14.85%+12.52%+13.45%N/A+13.17%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+9.69%+16.11%+12.91%-5.41%+2.45%+2.06%N/A+2.06%105
MSCI Emerging Market TR Net+5.07%+8.77%+10.09%-6.16%+5.51%+1.36%N/A+1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.11%+12.66%+8.90%+12.54%+10.83%+11.57%N/A+11.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.62%+12.47%+10.60%+13.45%+12.42%+13.40%N/A+13.05%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+15.24%+7.02%+19.79%+0.56%+3.53%+3.45%N/A+6.28%314
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+11.94%+7.22%+15.26%+2.61%+3.75%+2.32%N/A+6.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.23%+16.15%+12.92%+14.60%+13.22%+14.01%N/A+13.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.38%+12.70%+10.36%+12.08%+12.93%+14.12%N/A+13.99%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+2.21%-3.34%+4.74%+4.10%N/AN/AN/A+0.30%143
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+1.94%-2.33%+3.94%+8.12%N/AN/AN/A+3.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.03%+18.01%+14.58%+15.30%N/AN/AN/A+15.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.32%+15.50%+13.61%+13.19%N/AN/AN/A+13.55%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+2.20%-3.34%+4.74%+4.07%+1.58%N/AN/A+3.13%5,726
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+1.94%-2.33%+3.94%+8.12%+3.10%N/AN/A+5.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.04%+18.01%+14.58%+15.30%+13.83%N/AN/A+15.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.32%+15.50%+13.61%+13.38%+11.76%N/AN/A+12.95%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+8.41%+1.36%+14.78%-7.04%+0.50%N/AN/A+1.79%88
S&P Developed SmallCap TR(12)+8.67%+3.17%+16.12%+1.91%+7.42%N/AN/A+7.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.91%+14.84%+11.34%+12.71%+11.91%N/AN/A+12.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.55%+14.09%+10.67%+12.28%+11.16%N/AN/A+11.90%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+15.68%+12.86%+24.54%+8.66%+8.55%N/AN/A+9.03%1,606
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+12.73%+13.60%+20.82%+11.69%+9.69%N/AN/A+9.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.58%+14.74%+10.86%+13.45%+12.49%N/AN/A+14.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.06%+20.90%+16.54%+17.63%+13.03%N/AN/A+13.52%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+0.13%-4.26%+8.53%-11.95%+8.24%N/AN/A+3.04%1,428
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+5.07%+0.97%+10.52%-4.31%+9.42%N/AN/A+5.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.41%+15.74%+14.17%+14.55%+16.86%N/AN/A+20.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.64%+19.92%+17.53%+16.94%+15.06%N/AN/A+15.98%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+9.59%+16.37%+16.91%-1.94%+15.39%N/AN/A+5.13%1,520
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+8.97%+19.05%+18.28%-4.50%+12.19%N/AN/A+1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.19%+18.70%+14.77%+19.97%+16.00%N/AN/A+17.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.65%+21.91%+20.58%+22.35%+16.57%N/AN/A+17.59%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+3.61%-3.00%-0.77%-1.06%N/AN/AN/A-6.09%199
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-0.03%-4.63%-4.07%-6.43%N/AN/AN/A-2.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.14%+7.77%+7.81%+8.62%N/AN/AN/A+9.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.89%+5.97%+6.19%+6.41%N/AN/AN/A+6.55%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+12.52%+11.37%+16.11%+13.73%N/AN/AN/A+7.98%1,029
MSCI World Net Index NETR USD+10.45%+4.85%+15.17%+7.81%N/AN/AN/A+8.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.79%+12.25%+8.42%+11.05%N/AN/AN/A+9.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.82%+13.04%+9.71%+11.57%N/AN/AN/A+9.73%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+15.85%+23.55%+26.27%+6.65%N/AN/AN/A+10.59%1,226
MSCI AC World Information Technology Index+19.43%+11.13%+24.76%+16.89%N/AN/AN/A+17.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.06%+22.45%+16.64%+20.45%N/AN/AN/A+17.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.01%+20.51%+15.75%+18.59%N/AN/AN/A+15.83%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+7.37%+1.89%+11.28%-0.20%N/AN/AN/A+8.29%178
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+8.09%+2.96%+12.29%+0.96%N/AN/AN/A+9.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.13%+18.40%+14.30%+16.15%N/AN/AN/A+14.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.63%+23.21%+21.98%+18.87%N/AN/AN/A+17.29%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+8.49%+6.90%+16.52%+9.47%N/AN/AN/A+9.59%205
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+9.59%+9.49%+18.92%+12.52%N/AN/AN/A+13.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.66%+16.94%+12.01%+14.51%N/AN/AN/A+12.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.77%+23.26%+19.63%+18.05%N/AN/AN/A+14.06%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+7.43%-3.90%+12.01%-11.69%N/AN/AN/A+6.72%797
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+4.80%-1.88%+6.59%-10.11%N/AN/AN/A+0.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.59%+21.40%+18.11%+20.68%N/AN/AN/A+18.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.64%+20.31%+16.04%+18.01%N/AN/AN/A+16.09%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+7.55%-3.87%+12.16%-11.81%N/AN/AN/A+6.53%876
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+4.80%-1.88%+6.59%-10.11%N/AN/AN/A+1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.46%+21.45%+18.03%+20.81%N/AN/AN/A+18.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.64%+20.31%+16.04%+18.01%N/AN/AN/A+16.11%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+6.83%+6.63%+16.61%+3.54%N/AN/AN/A+3.89%141
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+9.88%+4.78%+18.86%+9.24%N/AN/AN/A+6.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.21%+14.74%+10.36%+12.67%N/AN/AN/A+11.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.35%+29.31%+27.02%+23.22%N/AN/AN/A+18.60%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+6.63%+7.24%-0.28%-9.99%N/AN/AN/A-5.23%842
MSCI India Index+12.31%+14.43%+6.15%+4.40%N/AN/AN/A+1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.82%+11.69%+10.12%+12.29%N/AN/AN/A+11.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.35%+14.66%+12.74%+15.61%N/AN/AN/A+14.79%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+24.50%+38.30%+40.97%+9.04%N/AN/AN/A+0.48%2,968
ดัชนี MSCI China A Onshore+25.41%+26.28%+30.90%-2.47%N/AN/AN/A-9.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.25%+24.72%+22.19%+25.10%N/AN/AN/A+23.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.91%+23.85%+24.53%+24.71%N/AN/AN/A+24.08%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+4.89%+14.54%+12.40%-8.27%N/AN/AN/A-7.95%720
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX+5.90%+15.96%+13.74%-5.29%N/AN/AN/A-6.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.52%+17.65%+13.18%+18.04%N/AN/AN/A+18.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+37.51%+43.60%+42.71%+41.01%N/AN/AN/A+39.91%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+5.99%+4.32%+8.71%-10.95%N/AN/AN/A-10.89%737
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+12.06%+5.89%+11.25%-5.28%N/AN/AN/A-4.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.95%+12.87%+12.18%+18.21%N/AN/AN/A+18.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.97%+16.96%+16.59%+20.63%N/AN/AN/A+20.55%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+5.52%+12.96%+15.87%+15.70%+0.82%N/AN/A+0.65%95
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+4.62%+8.17%+11.81%+10.82%+0.18%N/AN/A-0.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.37%+10.26%+8.07%+9.70%+10.35%N/AN/A+10.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.61%+10.70%+9.45%+10.20%+10.07%N/AN/A+10.03%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+0.88%-0.75%+4.20%-5.11%+5.31%+2.79%+11.48%+7.94%7,661
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.74%+7.05%+5.90%+8.21%+7.37%+7.97%+10.21%+10.71%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+3.44%+1.98%+8.61%-3.00%+9.31%+6.67%+17.08%+10.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.49%+9.64%+7.63%+11.43%+10.48%+11.69%+16.19%+19.16%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+1.87%-1.42%+5.29%-8.56%+5.17%+2.42%+9.33%+6.48%786
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.13%+8.34%+7.25%+9.63%+8.86%+9.01%+12.79%+14.71%
เกณฑ์มาตรฐาน(13)+2.53%+1.63%+6.20%-1.64%+6.96%+5.15%+12.54%+8.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.35%+6.83%+5.49%+8.14%+7.37%+8.65%+11.87%+13.44%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+1.22%-1.28%+6.14%-7.47%+6.92%+2.89%+15.54%+11.27%39,448
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.25%+10.23%+8.52%+11.89%+10.34%+11.21%+14.43%+14.78%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+2.55%-2.46%+7.18%-12.80%+7.02%+3.08%+12.38%+8.96%3,376
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.93%+11.74%+10.05%+13.63%+12.76%+13.03%+17.64%+20.03%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+0.64%-3.77%+4.16%-6.81%+8.58%+4.36%+12.52%+8.76%4,136
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.15%+11.45%+9.82%+13.60%+12.82%+13.35%+17.81%+19.65%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+3.44%+1.98%+8.61%-3.00%+9.31%+6.67%+17.08%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.49%+9.64%+7.63%+11.43%+10.48%+11.69%+16.19%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+2.74%+2.17%+7.72%-3.36%+10.01%+5.52%+15.22%+9.63%3,825
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.30%+10.44%+8.37%+12.68%+11.54%+13.21%+17.79%+20.98%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+3.00%+2.61%+8.10%-2.68%+10.94%+6.27%+16.24%+10.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.41%+10.56%+8.47%+12.80%+11.68%+13.39%+17.98%+21.33%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.68%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.16%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+4.14%+0.25%+8.70%-6.55%N/AN/AN/A+3.56%1,055
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.81%+9.72%+8.08%+10.48%N/AN/AN/A+8.90%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+3.31%-8.10%+7.17%-15.59%N/AN/AN/A-0.65%948
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.18%+13.28%+11.35%+14.45%N/AN/AN/A+12.43%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+1.28%-2.02%+5.58%-8.70%N/AN/AN/A-7.94%2,739
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.19%+11.30%+9.66%+12.80%N/AN/AN/A+12.15%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+2.37%N/A+5.61%N/AN/AN/AN/A+1.48%162
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.26%N/A+10.65%N/AN/AN/AN/A+11.75%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+3.44%+1.98%+8.61%-3.00%+9.31%+6.67%+17.08%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.49%+9.64%+7.63%+11.43%+10.48%+11.69%+16.19%N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.29%+0.54%+0.38%+0.97%+0.94%+1.10%+1.45%+1.88%1,587
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.38%+0.75%+0.53%+1.46%+1.42%+1.48%+1.69%+1.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.04%+0.05%+0.04%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.07%+0.18%+0.21%+0.13%+0.09%+0.11%+0.24%+0.40%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.36%+0.99%+0.51%+0.97%+1.02%+1.72%+1.98%+2.28%5,810
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.17%+0.21%+0.20%+0.30%+0.39%+0.51%+0.58%+2.27%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.49%+1.96%+0.89%+1.80%+1.16%+1.89%+2.02%+1.89%500
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.64%+0.85%+0.88%+0.84%+1.05%+0.98%+0.83%+0.70%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.53%+1.24%+0.66%+1.08%+1.41%+1.93%+1.80%+1.80%277
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.18%+0.28%+0.27%+0.35%+0.40%+0.45%+0.47%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.55%+2.15%+0.89%+2.03%+1.17%+2.82%+2.76%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.67%+0.93%+0.99%+0.92%+0.96%+1.08%+1.17%N/A
กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.58%N/A+1.01%N/AN/AN/AN/A+1.55%51
เกณฑ์มาตรฐาน(14)+0.56%N/A+0.91%N/AN/AN/AN/A+1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.60%N/A+0.91%N/AN/AN/AN/A+0.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.35%N/A+0.54%N/AN/AN/AN/A+0.56%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+1.22%-1.14%+6.23%-8.58%+7.38%+3.50%+12.76%+12.81%3,402
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.03%+10.15%+8.44%+11.89%+10.69%+11.29%+16.25%+19.41%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+1.25%-1.04%+6.21%-8.38%+7.24%+3.41%+13.56%+11.40%1,198
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.91%+9.98%+8.31%+11.72%+10.53%+11.12%+16.15%+18.48%
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+1.99%+2.06%+4.75%-0.49%+5.24%+4.73%+9.90%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.06%+3.88%+3.10%+4.70%+4.36%+4.83%+6.69%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+1.20%+1.74%+2.33%-0.29%N/AN/AN/A+0.66%659
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.95%+1.21%+2.11%+0.52%N/AN/AN/A+1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.44%+1.72%+1.43%+1.94%N/AN/AN/A+1.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.25%+1.57%+1.27%+1.86%N/AN/AN/A+1.76%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+1.15%N/A+2.93%N/AN/AN/AN/A+1.61%115
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+1.57%N/A+3.74%N/AN/AN/AN/A+2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.93%N/A+2.88%N/AN/AN/AN/A+3.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.49%N/A+2.55%N/AN/AN/AN/A+3.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+1.17%-1.30%+5.91%-7.35%+6.84%+2.89%+15.61%+10.50%10,779
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.06%+9.97%+8.33%+11.57%+10.10%+11.09%+14.38%+15.08%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+2.53%-2.46%+7.12%-12.81%+6.92%+3.03%+12.39%+9.03%2,218
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.86%+11.66%+9.96%+13.58%+12.74%+13.02%+17.62%+20.00%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+1.28%-1.95%+5.64%-8.39%N/AN/AN/A-7.62%702
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.21%+11.24%+9.67%+12.68%N/AN/AN/A+12.04%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+2.26%N/A+5.44%N/AN/AN/AN/A+1.24%68
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.17%N/A+10.63%N/AN/AN/AN/A+11.85%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+3.44%+1.98%+8.61%-3.00%+9.31%+6.67%+17.08%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.49%+9.64%+7.63%+11.43%+10.48%+11.69%+16.19%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+3.17%+1.92%+8.24%-3.27%+10.28%+5.97%+15.71%+9.78%2,525
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.51%+10.70%+8.62%+12.77%+11.54%+12.94%+17.65%+20.91%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+3.47%+2.29%+8.82%-2.86%+10.59%+6.35%+16.67%+10.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.54%+10.76%+8.66%+12.83%+11.67%+13.21%+17.80%+21.21%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.41%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.45%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-0.19%+0.68%-1.91%-7.79%-6.16%-3.14%N/A+0.27%875
LBMA Gold Price PM-0.95%+1.68%-1.56%-1.13%-3.02%-0.36%N/A+2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.22%+8.99%+9.87%+8.79%+9.93%+11.06%N/A+14.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+7.87%+8.10%+8.29%+10.47%+12.19%N/A+15.23%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+15.26%+7.09%+19.80%+0.72%+3.61%N/AN/A+5.79%135
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+11.94%+7.22%+15.26%+2.61%+3.75%N/AN/A+3.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.29%+16.12%+12.95%+14.57%+13.23%N/AN/A+14.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.38%+12.70%+10.36%+12.08%+12.93%N/AN/A+14.49%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+2.23%-3.23%+4.77%+4.13%+1.59%N/AN/A+1.43%1,058
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+1.94%-2.33%+3.94%+8.12%+3.10%N/AN/A+3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.05%+17.87%+14.55%+15.18%+13.78%N/AN/A+15.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.32%+15.50%+13.61%+13.19%+11.77%N/AN/A+13.02%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+2.46%-6.91%+7.33%-13.95%+3.74%N/AN/A-2.93%83
MSCI Japan Index (USD hedged)+7.32%-2.58%+8.75%-2.21%+6.49%N/AN/A-0.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.43%+15.91%+14.62%+14.65%+17.53%N/AN/A+19.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.21%+19.07%+14.73%+16.47%+17.10%N/AN/A+19.61%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+12.60%+11.46%+16.20%+13.91%N/AN/AN/A+10.18%376
MSCI World Net Index NETR USD+10.45%+4.85%+15.17%+7.81%N/AN/AN/A+8.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.86%+12.13%+8.46%+10.97%N/AN/AN/A+9.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.82%+13.04%+9.71%+11.57%N/AN/AN/A+9.85%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.96%+3.97%+3.82%+3.06%N/AN/AN/A+3.27%333
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.94%+5.35%+3.15%+4.67%N/AN/AN/A+2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.29%+1.80%+1.50%+1.88%N/AN/AN/A+1.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.49%+5.02%+5.64%+4.45%N/AN/AN/A+3.73%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+9.56%+16.47%+16.98%-2.07%N/AN/AN/A+2.99%167
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+8.97%+19.05%+18.28%-4.50%N/AN/AN/A-1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.11%+18.64%+14.69%+19.96%N/AN/AN/A+19.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.65%+21.91%+20.58%+22.35%N/AN/AN/A+21.23%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+15.68%+23.27%+26.10%+6.70%N/AN/AN/A+4.28%266
MSCI AC World Information Technology Index+19.43%+11.13%+24.76%+16.89%N/AN/AN/A+13.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.95%+22.31%+16.52%+20.34%N/AN/AN/A+19.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.01%+20.51%+15.75%+18.59%N/AN/AN/A+17.73%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+6.41%N/A+0.07%N/AN/AN/AN/A+2.06%8
MSCI India Index+12.31%N/A+6.15%N/AN/AN/AN/A+9.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.66%N/A+9.84%N/AN/AN/AN/A+11.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.35%N/A+12.74%N/AN/AN/AN/A+14.53%
กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)+0.83%-1.23%+4.17%-5.66%+3.08%+1.48%N/A+2.73%27
เกณฑ์มาตรฐาน(15)+2.43%+1.84%+5.98%-1.68%+6.69%+5.18%N/A+5.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.72%+8.10%+7.06%+9.21%+8.08%+8.36%N/A+9.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.37%+6.78%+5.42%+7.99%+7.30%+8.08%N/A+9.52%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)+0.39%+0.63%+0.76%-0.58%+0.89%+1.20%N/A+1.27%185
เกณฑ์มาตรฐาน(16)+0.93%+1.34%+2.01%+0.59%+2.84%+2.80%N/A+2.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.17%+1.26%+1.28%+1.36%+1.34%+1.46%N/A+1.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.77%+2.07%+1.74%+2.37%+2.24%+2.46%N/A+2.96%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)+0.46%+0.43%+1.28%-1.50%+1.49%+1.40%N/A+1.62%1,408
เกณฑ์มาตรฐาน(17)+1.54%+1.57%+3.60%-0.24%+4.44%+3.83%N/A+4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.80%+2.07%+1.91%+2.37%+2.17%+2.34%N/A+2.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.17%+3.92%+3.18%+4.58%+4.21%+4.64%N/A+5.52%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(7)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(8)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(9)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(10)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(11)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(12)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(13)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(14)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(15)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(16)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(17)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน