กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
31 พฤษภาคม 2562
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T+4 คือ 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (28 มิ.ย. 2562)
BGF World Technology Fund (Class D2 USD)94.81%
ทรัพย์สินอื่น14.88%
หนี้สินอื่น-9.69%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+5.21%+3.36%+3.36%+3.00%-3.69%-1.15%+1.63%+1.27%466
LBMA Gold Price PM+5.06%+3.91%+3.91%+4.30%-2.38%+0.25%+3.11%+2.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.14%+10.32%+10.32%+9.30%+9.51%+11.00%+14.60%+14.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.59%+9.29%+9.29%+9.04%+9.90%+12.21%+15.16%+15.39%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+8.23%+8.36%+8.36%+9.18%-0.02%+0.01%N/A-2.43%165
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+8.59%+9.77%+9.77%+12.03%+1.55%+1.79%N/A-0.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.25%+11.75%+11.75%+10.47%+10.64%+11.96%N/A+13.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.35%+10.38%+10.38%+10.06%+10.84%+11.41%N/A+12.09%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-8.11%+12.79%+12.79%-24.99%-4.24%-22.23%-11.67%-11.18%304
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-7.37%+13.23%+13.23%-25.07%-1.23%-20.03%-8.96%-8.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.29%+25.49%+25.49%+29.10%+25.96%+31.00%+27.46%+27.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.85%+26.63%+26.63%+31.96%+27.93%+33.10%+29.00%+28.99%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+2.43%+4.98%+4.98%+4.50%+1.05%+1.77%N/A+2.71%222
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+3.12%+6.33%+6.33%+7.48%+1.99%+3.68%N/A+4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.15%+2.92%+2.92%+2.83%+2.83%+2.94%N/A+3.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.16%+2.03%+2.03%+2.87%+2.98%+2.82%N/A+2.64%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+5.52%+8.85%+8.85%+6.23%+1.81%-2.28%N/A-2.06%71
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+5.56%+8.52%+8.52%+8.31%+3.59%-0.09%N/A+0.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.20%+6.65%+6.65%+8.11%+8.32%+9.20%N/A+9.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.33%+7.66%+7.66%+8.60%+9.20%+9.37%N/A+8.96%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.99%+5.15%+5.15%+4.79%N/AN/AN/A+3.46%1,699
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.12%+6.33%+6.33%+7.48%N/AN/AN/A+1.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.41%+1.48%+1.48%+1.82%N/AN/AN/A+1.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.16%+2.03%+2.03%+2.87%N/AN/AN/A+3.09%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.99%+5.15%+5.15%+4.85%N/AN/AN/A+3.42%13,355
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+3.12%+6.33%+6.33%+7.48%N/AN/AN/A+1.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.41%+1.47%+1.47%+1.82%N/AN/AN/A+1.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.16%+2.03%+2.03%+2.87%N/AN/AN/A+3.09%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-5.86%+6.72%+6.72%-11.41%+1.07%+0.91%+4.26%+1.94%151
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-2.54%+4.92%+4.92%-8.18%+5.49%+3.52%+6.30%+2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.36%+16.38%+16.38%+18.21%+14.08%+13.88%+14.14%+15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.41%+11.07%+11.07%+12.50%+10.91%+12.70%+14.24%+19.08%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+2.12%+8.56%+8.56%+4.34%+2.91%N/AN/A+3.45%2,302
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-0.21%+6.12%+6.12%+0.17%+3.86%N/AN/A+4.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.83%+2.78%+2.78%+3.75%+4.33%N/AN/A+5.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.09%+5.88%+5.88%+5.97%+5.36%N/AN/A+6.14%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+2.77%+9.93%+9.93%+7.85%N/AN/AN/A+2.97%1,280
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+1.84%+9.73%+9.73%+4.74%N/AN/AN/A-0.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.36%+3.49%+3.49%+4.23%N/AN/AN/A+4.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.12%+6.55%+6.55%+7.36%N/AN/AN/A+6.72%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+2.77%+9.93%+9.93%+7.85%+4.96%N/AN/A+3.86%2,823
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+1.84%+9.73%+9.73%+4.74%+7.57%N/AN/A+4.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.36%+3.49%+3.49%+4.23%+4.55%N/AN/A+5.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.12%+6.55%+6.55%+7.36%+6.02%N/AN/A+6.56%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+2.12%+8.53%+8.53%+4.35%+2.91%N/AN/A+1.98%1,608
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-0.21%+6.12%+6.12%+0.17%+3.86%N/AN/A+3.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.76%+2.74%+2.74%+3.73%+4.32%N/AN/A+4.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.09%+5.88%+5.88%+5.97%+5.36%N/AN/A+5.78%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+2.67%+8.33%+8.33%+6.04%N/AN/AN/A+2.63%256
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.04%+2.95%+2.95%+3.43%N/AN/AN/A+3.56%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+2.67%+8.33%+8.33%+6.04%N/AN/AN/A+3.22%902
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.04%+2.95%+2.95%+3.43%N/AN/AN/A+3.25%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-1.05%+6.10%+6.10%-6.92%+0.89%+0.16%+4.24%+0.47%49
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)-1.01%+3.82%+3.82%-3.86%+1.95%+2.52%+5.00%+2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.89%+10.04%+10.04%+10.96%+9.21%+10.24%+11.04%+13.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.98%+7.02%+7.02%+7.67%+6.70%+7.53%+8.74%+10.84%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-0.29%+10.89%+10.89%-2.62%+10.92%+3.90%+2.41%-4.10%94
MSCI BRIC Net TR(4)-5.52%+0.81%+0.81%-13.64%+5.36%-0.83%+3.33%-0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.98%+14.28%+14.28%+16.19%+15.05%+16.97%+18.28%+24.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.67%+15.64%+15.64%+16.62%+15.29%+17.79%+20.24%+24.95%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-5.51%+4.08%+4.08%-5.73%+2.37%+0.54%N/A-0.44%522
Hang Seng China Enterprise-7.11%+2.87%+2.87%-8.35%+2.71%-0.24%N/A-1.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.23%+15.92%+15.92%+16.90%+16.71%+20.32%N/A+21.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.14%+17.00%+17.00%+18.65%+18.02%+21.49%N/A+22.67%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+2.07%+8.44%+8.44%+11.86%+3.87%-3.07%N/A-2.68%193
MSCI EM Latin America Index+0.13%+4.29%+4.29%+6.73%+3.07%-4.41%N/A-3.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.89%+19.46%+19.46%+21.93%+19.93%+21.61%N/A+20.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.17%+18.62%+18.62%+21.15%+20.37%+22.86%N/A+22.08%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-2.17%+8.15%+8.15%-6.95%+3.49%+4.93%N/A+8.24%165
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+0.75%+12.78%+12.78%+2.20%+9.12%+9.47%N/A+13.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.97%+14.04%+14.04%+16.74%+13.39%+14.07%N/A+13.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.05%+12.65%+12.65%+15.31%+12.49%+13.58%N/A+13.18%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-0.89%+7.75%+7.75%-3.53%-0.84%-0.33%N/A+1.30%104
MSCI Emerging Market TR Net-3.71%+3.36%+3.36%-8.74%+3.33%-1.05%N/A+0.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.16%+10.48%+10.48%+12.83%+10.67%+11.71%N/A+11.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.31%+11.92%+11.92%+13.56%+12.15%+13.55%N/A+13.08%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+1.65%+13.99%+13.99%-9.49%+2.88%+1.86%N/A+5.25%267
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+2.06%+13.21%+13.21%-1.96%+3.96%+1.45%N/A+5.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.91%+13.37%+13.37%+14.91%+12.46%+14.17%N/A+13.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.92%+11.10%+11.10%+12.26%+11.20%+14.24%N/A+13.95%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-2.98%+3.65%+3.65%-1.21%N/AN/AN/A-0.48%140
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-2.34%+3.64%+3.64%+1.09%N/AN/AN/A+2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.01%+14.51%+14.51%+15.63%N/AN/AN/A+15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.60%+12.96%+12.96%+13.49%N/AN/AN/A+13.33%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-2.98%+3.65%+3.65%-1.24%+1.24%N/AN/A+2.80%5,540
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-2.34%+3.64%+3.64%+1.09%+2.13%N/AN/A+5.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.01%+14.51%+14.51%+15.63%+13.78%N/AN/A+15.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.60%+12.96%+12.96%+13.50%+11.63%N/AN/A+12.91%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-0.92%+9.03%+9.03%-12.55%+1.10%N/AN/A+0.65%84
S&P Developed SmallCap TR(6)-1.51%+10.31%+10.31%-10.00%+5.61%N/AN/A+5.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.30%+11.74%+11.74%+13.16%+10.79%N/AN/A+12.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.47%+11.53%+11.53%+12.83%+10.58%N/AN/A+11.92%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+4.04%+21.62%+21.62%+1.32%+8.12%N/AN/A+8.14%1,459
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+5.11%+22.50%+22.50%+11.35%+10.05%N/AN/A+9.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.56%+11.57%+11.57%+13.64%+11.88%N/AN/A+14.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.91%+9.99%+9.99%+12.02%+10.23%N/AN/A+11.79%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-2.58%+4.22%+4.22%-9.50%+10.80%N/AN/A+1.98%1,359
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX-1.00%+6.96%+6.96%-5.42%+11.16%N/AN/A+4.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.76%+14.66%+14.66%+15.08%+16.00%N/AN/A+20.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.99%+12.70%+12.70%+14.94%+13.80%N/AN/A+15.40%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-1.25%+12.93%+12.93%-5.59%+13.72%N/AN/A+4.06%1,504
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-3.15%+11.92%+11.92%-5.35%+10.06%N/AN/A-0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.28%+16.40%+16.40%+19.81%+16.18%N/AN/A+17.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.01%+19.72%+19.72%+18.94%+15.54%N/AN/A+16.52%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+1.06%+0.44%+0.44%-4.20%-5.70%N/AN/A-5.40%187
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-3.30%+8.75%+8.75%+0.50%-1.90%N/AN/A-0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.35%+7.55%+7.55%+8.47%+9.12%N/AN/A+9.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.63%+5.82%+5.82%+5.79%+6.39%N/AN/A+6.48%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+4.13%+18.10%+18.10%+11.14%N/AN/AN/A+8.15%1,026
MSCI World Net Index NETR USD+0.45%+11.12%+11.12%-1.59%N/AN/AN/A+6.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.04%+9.43%+9.43%+11.18%N/AN/AN/A+9.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.52%+10.64%+10.64%+12.08%N/AN/AN/A+9.87%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)-0.88%+15.64%+15.64%-5.08%N/AN/AN/A+5.81%1,003
MSCI AC World Information Technology Index+1.63%+18.87%+18.87%+1.70%N/AN/AN/A+13.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.44%+19.62%+19.62%+21.57%N/AN/AN/A+18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.37%+16.54%+16.54%+19.24%N/AN/AN/A+15.95%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+0.57%+6.84%+6.84%-3.41%N/AN/AN/A+5.74%273
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+1.14%+7.86%+7.86%-2.57%N/AN/AN/A+6.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.34%+13.59%+13.59%+16.31%N/AN/AN/A+14.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.99%+14.18%+14.18%+15.67%N/AN/AN/A+15.52%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+3.74%+16.62%+16.62%+6.71%N/AN/AN/A+8.91%215
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+4.29%+19.16%+19.16%+9.58%N/AN/AN/A+11.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.80%+12.20%+12.20%+15.01%N/AN/AN/A+12.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.77%+13.47%+13.47%+14.72%N/AN/AN/A+11.69%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-1.74%+7.09%+7.09%-19.13%N/AN/AN/A+3.93%715
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-4.23%+0.64%+0.64%-16.05%N/AN/AN/A-1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.39%+17.88%+17.88%+21.12%N/AN/AN/A+18.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.25%+15.75%+15.75%+18.63%N/AN/AN/A+16.01%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-1.76%+7.23%+7.23%-19.22%N/AN/AN/A+3.75%794
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-4.23%+0.64%+0.64%-16.05%N/AN/AN/A-1.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.32%+17.82%+17.82%+21.24%N/AN/AN/A+18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.25%+15.75%+15.75%+18.63%N/AN/AN/A+16.03%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+2.42%+15.58%+15.58%+1.46%N/AN/AN/A+3.11%128
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-0.55%+13.58%+13.58%-5.83%N/AN/AN/A+3.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.93%+10.73%+10.73%+12.97%N/AN/AN/A+11.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.23%+17.10%+17.10%+18.45%N/AN/AN/A+15.20%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-3.34%-2.63%-2.63%-9.57%N/AN/AN/A-6.04%804
MSCI India Index-2.93%+1.91%+1.91%-0.10%N/AN/AN/A-0.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.74%+11.53%+11.53%+12.79%N/AN/AN/A+11.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.22%+14.62%+14.62%+16.34%N/AN/AN/A+15.09%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+3.15%+38.10%+38.10%+7.27%N/AN/AN/A-1.14%3,217
ดัชนี MSCI China A Onshore-6.85%+21.00%+21.00%-2.49%N/AN/AN/A-13.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.46%+23.02%+23.02%+25.18%N/AN/AN/A+23.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.10%+25.79%+25.79%+25.73%N/AN/AN/A+24.51%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-3.09%+9.26%+9.26%-3.99%N/AN/AN/A-9.04%693
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-0.64%+10.88%+10.88%-1.35%N/AN/AN/A-6.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.96%+13.84%+13.84%+17.72%N/AN/AN/A+17.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.92%+30.07%+30.07%+27.58%N/AN/AN/A+26.00%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-3.28%+4.38%+4.38%-6.93%N/AN/AN/A-12.55%750
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-7.25%+2.50%+2.50%-8.02%N/AN/AN/A-10.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.84%+11.92%+11.92%+15.44%N/AN/AN/A+17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.09%+15.42%+15.42%+17.11%N/AN/AN/A+19.63%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-0.25%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.35%13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.76%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+14.40%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-0.25%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.35%38
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.76%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+14.40%
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+1.03%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.18%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+2.19%+17.61%+17.61%+9.22%+0.94%N/AN/A+1.08%88
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-3.30%+8.75%+8.75%+0.50%-1.90%N/AN/A-0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.83%+8.15%+8.15%+9.73%+10.10%N/AN/A+10.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.60%+9.80%+9.80%+10.28%+9.90%N/AN/A+10.03%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/06/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน