กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
31 พฤษภาคม 2562
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T+4 คือ 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 เม.ย. 2563)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก5.38%
BGF World Technology Fund (Class D2 USD)95.08%
ทรัพย์สินอื่น7.93%
หนี้สินอื่น-8.40%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+10.87%+19.33%+19.53%+30.90%+5.92%+4.92%+2.18%+3.17%848
LBMA Gold Price PM+11.71%+20.78%+21.05%+34.44%+7.90%+7.19%+3.75%+4.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.43%+18.32%+20.66%+16.53%+11.98%+12.06%+14.73%+14.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.77%+20.80%+24.52%+17.43%+12.28%+13.45%+15.37%+15.64%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+7.60%+12.27%+12.04%+28.71%+7.33%+5.09%N/A-0.06%354
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+7.79%+13.09%+12.84%+32.85%+9.78%+7.66%N/A+2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.22%+19.19%+21.85%+17.39%+12.83%+12.96%N/A+14.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+35.24%+26.65%+30.31%+20.74%+14.88%+14.34%N/A+13.80%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-36.04%-36.83%-43.90%-48.00%-17.02%-19.76%-16.62%-14.61%420
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-36.67%-37.55%-44.53%-48.54%-15.35%-18.42%-14.60%-12.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+62.89%+47.48%+55.14%+40.72%+30.85%+32.39%+29.06%+28.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+64.51%+49.29%+56.80%+43.00%+32.96%+34.66%+30.72%+30.50%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.72%+3.30%+3.91%+7.79%+2.71%+2.32%N/A+3.04%353
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+3.33%+5.19%+5.22%+11.17%+4.84%+4.08%N/A+4.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.03%+7.61%+8.76%+6.08%+4.11%+3.77%N/A+3.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.52%+10.53%+12.51%+7.80%+5.14%+4.39%N/A+3.61%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-14.27%-12.96%-15.16%-6.84%-3.46%-2.23%N/A-3.52%53
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-10.97%-10.28%-12.03%-3.17%-0.70%+0.32%N/A-0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.31%+15.52%+18.45%+11.90%+9.38%+9.92%N/A+9.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+38.11%+29.80%+34.84%+22.60%+15.04%+13.26%N/A+11.79%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-7.39%-5.52%-6.96%-4.33%-0.05%N/AN/A+1.02%1,213
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+3.33%+5.19%+5.22%+11.17%+4.84%N/AN/A+3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.57%+9.68%+11.70%+6.96%+4.24%N/AN/A+3.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.52%+10.52%+12.52%+7.80%+5.14%N/AN/A+4.99%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-7.41%-5.56%-6.99%-4.35%-0.10%N/AN/A+0.98%9,221
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+3.33%+5.19%+5.22%+11.17%+4.84%N/AN/A+3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.60%+9.70%+11.72%+6.97%+4.25%N/AN/A+3.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.52%+10.52%+12.52%+7.80%+5.14%N/AN/A+4.99%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+0.19%+8.67%+0.42%+13.10%+4.03%+3.48%+4.96%+3.34%158
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-6.51%-1.71%-6.11%-4.91%+0.32%+1.66%+4.58%+2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+37.66%+28.19%+33.20%+22.30%+17.93%+16.39%+15.07%+16.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.65%+22.00%+25.91%+17.40%+13.49%+14.05%+14.36%+19.02%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-11.10%-9.40%-10.80%-6.99%-1.91%+0.72%N/A+1.35%1,753
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-4.45%+1.93%-0.59%+0.11%+1.70%+4.20%N/A+4.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.83%+12.80%+15.43%+9.31%+6.34%+6.67%N/A+6.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.82%+16.43%+19.82%+12.40%+8.34%+7.80%N/A+7.68%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-9.65%-10.08%-9.80%-8.04%N/AN/AN/A-2.77%1,564
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-5.06%-2.89%-5.87%-0.94%N/AN/AN/A-0.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.02%+13.80%+16.54%+10.19%N/AN/AN/A+7.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+33.97%+25.42%+30.27%+18.62%N/AN/AN/A+13.60%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-9.65%-10.08%-9.80%-8.04%-0.69%N/AN/A+1.03%2,165
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-5.06%-2.89%-5.87%-0.94%+2.84%N/AN/A+3.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.02%+13.80%+16.54%+10.19%+6.85%N/AN/A+6.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+33.97%+25.42%+30.27%+18.62%+11.92%N/AN/A+10.30%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-11.06%-9.32%-10.72%-6.97%-1.89%N/AN/A-0.24%2,236
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-4.45%+1.93%-0.59%+0.11%+1.70%N/AN/A+3.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.98%+12.90%+15.55%+9.37%+6.37%N/AN/A+6.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.82%+16.43%+19.82%+12.40%+8.34%N/AN/A+7.73%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-9.72%-8.09%-9.64%-6.00%N/AN/AN/A-1.78%152
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.86%+12.80%+15.45%+9.32%N/AN/AN/A+6.77%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-9.72%-8.09%-9.64%-6.00%N/AN/AN/A-0.63%566
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.86%+12.80%+15.45%+9.32%N/AN/AN/A+6.21%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)-12.85%-10.45%-11.48%N/AN/AN/AN/A-10.45%2,612
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+40.21%N/A+34.53%N/AN/AN/AN/A+28.42%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-8.64%-3.07%-10.00%-6.57%+3.43%+2.51%-0.46%-4.15%61
MSCI BRIC Net TR(4)-4.94%+4.22%-2.94%-9.00%-0.08%-0.68%+0.69%-0.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+38.46%+28.99%+34.01%+23.08%+18.35%+18.16%+18.33%+24.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+35.90%+27.25%+31.84%+21.92%+18.11%+18.10%+20.43%+24.80%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-3.22%-6.18%-11.75%-16.66%-5.46%-8.03%-1.68%-1.43%554
Hang Seng China Enterprise+2.26%+3.71%-2.57%-10.35%-2.52%-7.30%-1.87%-1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.93%+25.22%+28.74%+20.47%+18.56%+20.08%+21.39%+21.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.04%+26.24%+29.54%+21.49%+19.74%+21.28%+22.56%+22.63%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-35.82%-33.31%-36.14%-34.00%-12.74%-6.77%-7.19%-6.30%85
MSCI EM Latin America Index-37.12%-35.61%-38.51%-38.28%-15.59%-9.48%-8.71%-7.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+73.02%+53.39%+63.85%+39.99%+28.54%+26.11%+23.52%+23.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+75.67%+54.80%+65.69%+41.22%+29.03%+27.40%+24.82%+24.70%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-9.72%-0.04%-5.03%-5.38%-0.23%+3.25%N/A+7.37%117
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)-5.68%+3.78%-2.03%+2.19%+6.61%+8.70%N/A+12.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+45.20%+32.38%+39.11%+25.31%+18.65%+17.03%N/A+15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+59.61%+42.56%+51.54%+31.67%+21.34%+18.79%N/A+16.67%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-12.54%-7.56%-12.36%-15.51%-6.47%-2.67%N/A-0.47%71
MSCI Emerging Market TR Net-9.51%-4.87%-10.95%-13.13%-4.01%-2.83%N/A-0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+35.61%+26.23%+31.15%+20.16%+14.67%+13.84%N/A+12.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+36.82%+27.33%+32.29%+21.23%+15.89%+15.64%N/A+14.41%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-10.07%-1.89%-9.03%-6.55%-1.73%+1.12%N/A+4.32%179
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-9.94%-2.35%-6.77%-3.15%+0.04%+1.27%N/A+4.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+43.19%+31.75%+37.77%+24.53%+17.65%+16.91%N/A+15.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+41.08%+29.97%+35.75%+23.06%+16.15%+16.52%N/A+15.64%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+2.76%+16.75%+6.63%+14.76%N/AN/AN/A+6.53%198
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+3.58%+13.72%+5.95%+15.21%N/AN/AN/A+8.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.62%+24.73%+29.55%+20.06%N/AN/AN/A+17.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+42.28%+30.46%+36.61%+22.98%N/AN/AN/A+18.38%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+2.63%+16.61%+6.51%+14.62%+5.00%+1.82%N/A+5.05%4,369
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+3.58%+13.72%+5.95%+15.21%+6.54%+4.56%N/A+6.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.64%+24.75%+29.57%+20.07%+16.21%+16.90%N/A+16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+42.28%+30.46%+36.61%+22.98%+16.65%+15.60%N/A+15.19%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)-18.02%-10.51%-16.43%-14.38%-6.11%-2.08%N/A-1.30%48
S&P Developed SmallCap TR(6)-15.18%-9.18%-14.39%-13.46%-2.69%+2.04%N/A+3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+44.89%+32.67%+39.07%+24.97%+17.09%+15.61%N/A+15.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+53.60%+38.21%+46.18%+28.24%+18.53%+16.58%N/A+16.10%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-12.15%-5.43%-12.70%-3.95%+1.85%+3.30%N/A+6.53%1,451
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-11.88%-6.64%-11.42%+0.04%+4.16%+4.26%N/A+7.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.39%+33.91%+40.49%+25.83%+18.01%+17.64%N/A+17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+68.29%+49.34%+59.25%+35.50%+22.42%+19.18%N/A+18.64%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-6.96%-5.85%-10.70%-5.01%-1.39%-0.74%N/A+1.44%966
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX-11.93%-10.18%-13.33%-5.07%+2.30%+1.23%N/A+3.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+44.96%+33.11%+39.07%+26.11%+18.94%+21.73%N/A+21.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+54.95%+40.74%+47.65%+30.68%+21.27%+19.65%N/A+19.40%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-4.58%-5.24%-10.51%-4.00%+5.82%+3.74%N/A+3.24%937
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-1.90%+1.08%-7.26%-4.75%+3.48%+0.28%N/A-0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.11%+26.03%+30.14%+21.71%+19.05%+18.09%N/A+18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+50.04%+38.36%+45.10%+30.68%+22.07%+19.88%N/A+19.87%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+3.31%+9.57%+9.71%+5.65%+3.01%N/AN/A-3.18%145
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+2.50%+5.33%+5.62%-1.14%-2.32%N/AN/A-3.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.25%+13.77%+16.09%+10.96%+9.28%N/AN/A+9.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.78%+8.26%+9.58%+6.90%+6.62%N/AN/A+6.64%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)-8.78%-0.98%-6.36%N/AN/AN/AN/A+4.30%960
MSCI World Net Index NETR USD-8.42%-0.64%-5.49%N/AN/AN/AN/A+3.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.52%+26.46%+31.72%N/AN/AN/AN/A+24.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+50.06%+35.76%+43.25%N/AN/AN/AN/A+33.46%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-8.84%-1.04%-6.42%+1.48%+4.76%N/AN/A+6.19%1,230
MSCI World Net Index NETR USD-8.42%-0.64%-5.49%-2.73%+2.65%N/AN/A+4.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.54%+26.47%+31.74%+20.39%+14.49%N/AN/A+13.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+50.06%+35.76%+43.25%+26.59%+17.51%N/AN/A+16.09%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+1.62%+20.06%+11.69%+7.44%+8.37%N/AN/A+9.59%614
MSCI AC World Information Technology Index-1.14%+15.07%+5.50%+15.33%+15.50%N/AN/A+16.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+39.98%+29.93%+35.45%+26.16%+21.24%N/AN/A+20.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+56.95%+41.06%+49.55%+31.40%+22.54%N/AN/A+21.92%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)-13.25%-12.99%-15.66%-9.62%+1.90%N/AN/A+2.11%188
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-12.60%-10.99%-14.23%-7.05%+3.48%N/AN/A+3.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+39.86%+29.55%+35.12%+22.65%+17.96%N/AN/A+17.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+62.42%+46.26%+54.18%+34.36%+23.72%N/AN/A+23.52%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-9.17%-3.67%-9.05%-0.74%+6.07%N/AN/A+6.12%165
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)-9.65%-3.67%-9.48%+0.27%+8.15%N/AN/A+8.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+60.77%+43.26%+52.44%+32.01%+21.38%N/AN/A+21.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+77.43%+55.53%+66.99%+40.02%+25.08%N/AN/A+24.79%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)-16.10%-15.91%-19.77%-13.62%N/AN/AN/A-0.72%395
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-8.72%-6.49%-7.90%-4.48%N/AN/AN/A-0.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+43.09%+31.71%+38.00%+25.04%N/AN/AN/A+20.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+36.79%+27.11%+32.46%+21.97%N/AN/AN/A+18.30%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)-16.24%-16.09%-19.89%-13.76%N/AN/AN/A-0.92%520
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-8.72%-6.49%-7.90%-4.48%N/AN/AN/A-0.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+42.90%+31.57%+37.84%+24.97%N/AN/AN/A+20.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+36.79%+27.11%+32.46%+21.97%N/AN/AN/A+18.31%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)-19.83%-15.70%-20.46%-14.00%N/AN/AN/A-2.83%43
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)-23.00%-18.15%-23.00%-19.83%N/AN/AN/A-5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+47.34%+34.31%+41.18%+25.99%N/AN/AN/A+18.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+90.40%+65.97%+78.61%+47.50%N/AN/AN/A+30.97%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-20.91%-16.29%-17.16%-19.92%N/AN/AN/A-11.18%459
MSCI India Index-16.20%-13.45%-14.60%-19.04%N/AN/AN/A-6.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+40.21%+29.34%+35.23%+23.39%N/AN/AN/A+17.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+55.89%+40.32%+48.50%+31.31%N/AN/AN/A+22.62%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-2.93%-0.62%-4.57%+2.43%N/AN/AN/A+1.39%5,612
ดัชนี MSCI China A Onshore+0.86%+11.28%+4.92%+1.11%N/AN/AN/A-4.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.92%+21.10%+23.49%+20.08%N/AN/AN/A+22.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.44%+25.69%+29.48%+23.29%N/AN/AN/A+23.70%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-6.74%-2.93%-9.72%-6.91%N/AN/AN/A-7.45%516
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-6.52%-4.83%-11.28%-7.39%N/AN/AN/A-6.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.25%+25.64%+29.63%+20.56%N/AN/AN/A+19.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+39.73%+31.88%+37.82%+26.96%N/AN/AN/A+26.36%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-15.69%-22.33%-19.48%-22.20%N/AN/AN/A-16.72%639
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-12.77%-17.44%-13.57%-22.76%N/AN/AN/A-13.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.08%+27.56%+32.87%+20.81%N/AN/AN/A+19.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+34.19%+25.82%+30.47%+20.23%N/AN/AN/A+20.38%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-0.28%+9.65%0.00%+13.13%N/AN/AN/A+9.46%26
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-0.37%+5.92%-1.77%+13.34%N/AN/AN/A+10.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.61%+26.73%+32.06%+21.25%N/AN/AN/A+20.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+78.16%+55.36%+67.08%+39.97%N/AN/AN/A+37.89%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-0.44%+9.48%-0.16%+12.95%N/AN/AN/A+9.32%27
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-0.37%+5.92%-1.77%+13.34%N/AN/AN/A+10.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+36.64%+26.75%+32.09%+21.26%N/AN/AN/A+20.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+78.16%+55.36%+67.08%+39.97%N/AN/AN/A+37.89%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-0.90%+14.92%+5.37%N/AN/AN/AN/A+21.86%1,118
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)-5.16%+7.06%-2.28%N/AN/AN/AN/A+23.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+43.41%+31.97%+38.14%N/AN/AN/AN/A+26.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+74.88%+54.13%+65.29%N/AN/AN/AN/A+42.51%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-17.22%-16.43%-15.86%N/AN/AN/AN/A-13.96%15
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-20.29%-17.67%-17.32%N/AN/AN/AN/A-16.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+61.28%+43.57%+52.69%N/AN/AN/AN/A+40.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+54.55%+38.93%+46.99%N/AN/AN/AN/A+36.19%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-17.23%-16.44%-15.87%-8.50%+0.13%N/AN/A-1.67%131
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-20.29%-17.67%-17.32%-16.35%-5.14%N/AN/A-4.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+61.27%+43.57%+52.69%+31.42%+19.82%N/AN/A+17.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+54.55%+38.93%+46.99%+28.32%+18.12%N/AN/A+16.54%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน