กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
2 กุมภาพันธ์ 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างน้อย 67% ของทรัพย์สินของกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T+4 คือ 4 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ม.ค. 2567)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.73%
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund97.81%
ทรัพย์สินอื่น0.65%
หนี้สินอื่น-1.19%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+0.43%+7.13%+1.59%+13.10%+7.64%+10.10%+3.96%+3.84%649
LBMA Gold Price PM+1.44%+7.83%+2.52%+14.76%+9.23%+11.98%+5.83%+5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.51%+9.20%+6.25%+9.21%+10.87%+12.79%+12.01%+14.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.39%+12.63%+9.91%+11.96%+13.30%+14.62%+13.55%+15.26%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+0.53%+1.33%-2.10%+1.56%-0.26%+5.75%+2.60%+0.41%283
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+2.33%+3.86%-1.18%+4.88%+1.94%+8.33%+5.23%+2.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+10.59%+8.75%+12.11%+13.21%+14.41%+13.29%+14.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.67%+13.05%+11.73%+12.74%+14.01%+15.87%+14.55%+15.36%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-9.01%-8.00%+3.12%-4.38%+16.10%+6.60%-7.82%-5.72%341
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-9.73%-3.08%+7.26%+7.70%+25.70%+12.11%-4.53%-2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.17%+28.42%+19.73%+29.20%+33.62%+34.64%+32.60%+30.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+30.74%+30.91%+21.46%+30.57%+33.38%+34.54%+32.40%+29.95%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)(4)+5.41%+4.89%+7.70%+7.70%N/AN/AN/A+5.44%627
กรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI)(5)+6.31%+19.12%+30.76%+41.46%N/AN/AN/A+36.21%1,068
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า (KFTRB-A)+7.40%+1.38%-0.15%-1.52%-6.08%-1.47%+0.01%+0.92%1,156
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+8.73%+3.28%-0.08%+2.07%-4.47%-0.02%+0.72%+0.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.03%+7.22%+4.92%+7.02%+6.18%+5.62%+4.47%+4.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.21%+7.28%+5.18%+7.14%+6.29%+5.71%+4.55%+4.29%
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFTRB-I)+6.21%+0.26%-1.97%-2.56%N/AN/AN/A-0.39%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+8.73%+3.28%-0.08%+2.07%N/AN/AN/A+4.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.60%+8.59%+10.18%+7.77%N/AN/AN/A+7.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.21%+7.28%+5.18%+7.14%N/AN/AN/A+7.11%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+6.24%+2.28%+0.32%+1.30%-1.44%+0.83%N/A+1.41%846
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+7.61%+4.61%+0.52%+5.76%+1.08%+3.37%N/A+3.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.34%+5.28%+3.44%+5.12%+4.93%+5.10%N/A+4.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.37%+5.18%+3.49%+5.15%+4.94%+5.11%N/A+4.33%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+6.22%+2.32%+0.33%+1.42%-1.43%+0.81%N/A+1.38%9,988
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+7.61%+4.61%+0.52%+5.76%+1.08%+3.37%N/A+3.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.26%+5.23%+3.34%+5.09%+4.91%+5.09%N/A+4.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.37%+5.18%+3.49%+5.15%+4.94%+5.11%N/A+4.33%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFSINCFX-A)+5.00%N/A+3.78%N/AN/AN/AN/A+4.51%1,443
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.16%N/A+4.32%N/AN/AN/AN/A+4.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%N/A+7.18%N/AN/AN/AN/A+10.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.41%N/A+7.34%N/AN/AN/AN/A+9.20%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFSINCFX-R)+5.00%N/A+3.78%N/AN/AN/AN/A+4.51%71
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.16%N/A+4.32%N/AN/AN/AN/A+4.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%N/A+7.18%N/AN/AN/AN/A+10.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.41%N/A+7.34%N/AN/AN/AN/A+9.20%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)+7.27%+2.90%-0.10%+0.86%-5.24%N/AN/A-2.48%336
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+8.73%+5.33%0.00%+5.47%-2.66%N/AN/A+0.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.35%+5.46%+3.75%+5.21%+5.72%N/AN/A+5.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.18%+6.04%+3.98%+5.84%+5.98%N/AN/A+5.64%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)+7.27%+2.90%-0.10%+0.86%-5.24%N/AN/A-2.48%6
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+8.73%+5.33%0.00%+5.47%-2.66%N/AN/A+0.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.35%+5.46%+3.74%+5.21%+5.72%N/AN/A+5.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.18%+6.04%+3.98%+5.84%+5.98%N/AN/A+5.64%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)+9.03%+3.15%+3.03%-9.91%N/AN/AN/A-16.87%484
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+10.67%+5.79%+3.32%-5.72%N/AN/AN/A-13.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.91%+4.88%+3.91%+6.18%N/AN/AN/A+10.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.04%+4.87%+4.00%+6.20%N/AN/AN/A+10.14%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+15.97%+0.94%+1.17%+0.34%-4.74%+10.39%+5.25%+4.28%352
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+15.78%+6.71%+4.98%+11.94%+2.63%+16.01%+8.69%+6.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.05%+16.28%+15.27%+15.99%+19.89%+20.00%+17.10%+17.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.84%+15.65%+14.48%+16.22%+18.99%+19.77%+17.15%+17.30%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+8.62%+2.02%-0.02%+1.11%-0.39%+1.70%N/A+2.09%1,055
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+8.67%+7.89%+3.91%+13.01%+7.49%+6.23%N/A+4.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.13%+6.75%+4.76%+5.87%+6.86%+7.28%N/A+6.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.93%+8.50%+7.43%+8.62%+8.52%+8.46%N/A+7.65%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+5.66%-0.89%-0.47%-4.83%-5.22%-1.75%N/A-1.70%484
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+6.25%+0.04%-0.46%-2.72%-3.94%-0.58%N/A+0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.90%+6.60%+5.67%+6.82%+6.75%+7.54%N/A+7.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.43%+6.63%+6.13%+6.76%+6.79%+7.72%N/A+7.40%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+5.66%-0.89%-0.47%-4.82%-5.22%-1.75%N/A+0.12%675
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+6.25%+0.04%-0.46%-2.72%-3.94%-0.58%N/A+0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.90%+6.60%+5.67%+6.82%+6.75%+7.54%N/A+6.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.43%+6.63%+6.13%+6.76%+6.79%+7.72%N/A+6.75%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า (KFCINCOM-A)+8.57%+1.80%+0.03%+0.98%-0.49%+1.62%N/A+1.25%1,306
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+8.67%+7.89%+3.91%+13.00%+7.49%+6.25%N/A+3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.09%+6.76%+4.71%+5.88%+6.87%+7.30%N/A+6.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.93%+8.50%+7.41%+8.61%+8.52%+8.46%N/A+7.51%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCINCOM-I)+8.57%+1.80%+0.03%+0.98%N/AN/AN/A+1.99%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+8.67%+7.89%+3.91%+13.00%N/AN/AN/A+6.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.02%+6.62%+4.71%+5.87%N/AN/AN/A+5.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.93%+8.50%+7.41%+8.61%N/AN/AN/A+8.57%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+7.12%+0.48%-0.45%-2.94%-4.63%-1.17%N/A-1.12%46
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.53%+5.93%+4.18%+5.28%+5.64%+6.34%N/A+5.98%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+7.11%+0.48%-0.45%-2.94%-4.63%-1.17%N/A-0.68%190
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.53%+5.93%+4.18%+5.28%+5.64%+6.34%N/A+5.78%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+9.79%+3.59%+1.53%-1.22%-2.80%N/AN/A-1.51%340
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.81%+5.70%+3.41%+6.64%+6.97%N/AN/A+11.77%
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)+8.39%+0.42%-0.34%+0.59%-4.04%N/AN/A-2.86%3,261
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.49%+7.34%+5.53%+6.74%+7.27%N/AN/A+7.17%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบิคสตาร์ (KF-BIC)-3.72%-13.57%-2.36%-16.00%-13.37%-2.90%+0.75%-4.12%56
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-3.30%-12.54%-1.78%-11.78%-12.21%-1.66%+1.92%-3.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.54%+13.88%+16.66%+14.70%+19.20%+19.94%+18.47%+23.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+15.20%+18.40%+16.00%+20.23%+20.83%+19.12%+24.25%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-12.44%-25.51%-10.23%-30.48%-22.72%-14.27%-6.56%-5.54%496
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-12.87%-22.10%-7.05%-22.73%-16.47%-9.50%-2.98%-2.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.75%+25.76%+31.05%+26.50%+29.31%+25.76%+23.19%+23.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.11%+25.89%+30.46%+25.71%+28.63%+25.45%+23.31%+23.49%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+14.87%+0.74%-2.60%+16.09%+8.06%+0.49%-0.20%-1.47%41
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+15.66%+3.19%-1.65%+22.04%+12.42%+3.16%+1.31%-0.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.33%+18.08%+14.21%+18.75%+22.94%+28.24%+25.00%+23.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.38%+17.98%+15.53%+18.96%+22.96%+28.62%+25.21%+24.05%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)+28.86%+0.79%-1.28%+18.64%-19.18%-5.26%+0.21%+2.26%2,522
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+29.64%+7.37%+1.98%+36.92%-11.56%+0.35%+3.69%+5.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.67%+26.70%+24.08%+28.22%+40.12%+34.52%+26.28%+24.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.34%+25.72%+24.77%+28.41%+39.24%+34.35%+26.25%+24.67%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)+28.86%+0.80%-1.28%+18.66%N/AN/AN/A+20.15%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+29.64%+7.37%+1.98%+36.92%N/AN/AN/A+28.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.61%+26.70%+24.08%+28.16%N/AN/AN/A+29.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.83%+27.50%+26.60%+29.86%N/AN/AN/A+31.70%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+9.28%-2.90%-4.19%-2.06%-12.07%-3.25%-0.88%-1.10%52
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+9.55%+3.21%-0.38%+10.78%-3.18%+3.06%+3.49%+2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.05%+15.63%+15.44%+15.64%+18.47%+18.25%+15.27%+14.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.05%+15.05%+18.01%+15.38%+17.65%+18.08%+15.22%+14.83%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+20.49%+4.75%+2.07%+21.48%+4.71%+10.02%+5.74%+6.74%691
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+21.03%+4.95%+2.17%+22.06%+5.12%+10.95%+6.36%+7.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.43%+16.99%+16.53%+17.53%+23.24%+22.54%+18.74%+18.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.14%+16.86%+16.56%+17.41%+23.43%+23.02%+19.61%+19.26%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+15.00%+6.71%+5.66%+12.90%+6.12%+10.47%N/A+8.33%764
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+15.58%+7.42%+5.85%+14.31%+7.25%+12.02%N/A+10.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.06%+14.29%+10.73%+14.08%+16.13%+17.26%N/A+17.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.27%+14.51%+10.92%+14.29%+16.40%+17.69%N/A+17.40%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+15.00%+6.71%+5.66%+12.90%+6.12%+10.40%N/A+6.73%3,485
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+15.58%+7.42%+5.85%+14.31%+7.25%+12.02%N/A+8.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.06%+14.29%+10.73%+14.08%+16.13%+17.27%N/A+16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.27%+14.51%+10.92%+14.29%+16.40%+17.69%N/A+16.95%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+16.96%-2.81%-1.55%-2.70%-2.62%+2.36%N/A+1.27%47
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+17.08%+2.79%+2.17%+8.73%+5.17%+7.34%N/A+4.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.96%+14.50%+12.25%+14.64%+18.23%+20.02%N/A+16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.19%+13.17%+11.52%+14.99%+17.58%+19.97%N/A+16.83%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)+19.64%+2.37%+1.01%+11.03%+3.03%+9.03%N/A+7.57%2,817
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+20.71%+3.44%+1.20%+13.34%+3.20%+9.49%N/A+7.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.13%+15.99%+14.60%+15.91%+21.88%+21.82%N/A+18.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.55%+15.94%+14.95%+15.99%+21.95%+21.96%N/A+19.26%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHEUROP-I)+19.63%+2.37%+1.01%+11.02%N/AN/AN/A+9.63%15
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+20.71%+3.44%+1.20%+13.34%N/AN/AN/A+13.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.12%+15.62%+14.60%+15.87%N/AN/AN/A+16.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.55%+15.94%+14.95%+15.99%N/AN/AN/A+16.58%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+15.38%+8.70%+6.54%+24.55%+3.34%+7.60%N/A+5.63%1,705
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+15.30%+7.97%+6.48%+24.05%+3.26%+9.62%N/A+6.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.88%+15.42%+15.69%+15.37%+18.97%+20.28%N/A+20.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.42%+15.97%+16.05%+15.90%+19.86%+21.09%N/A+21.15%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-4.71%-19.08%-7.83%-27.50%-17.05%-2.44%N/A-0.16%879
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-3.85%-17.55%-8.03%-24.97%-14.91%+0.25%N/A+1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.52%+19.21%+21.69%+18.61%+21.97%+21.09%N/A+19.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.65%+19.43%+22.33%+18.87%+22.33%+21.40%N/A+19.77%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-0.92%+4.99%+7.88%-0.80%-0.82%+2.53%N/A-1.18%62
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.08%+7.76%+9.30%+9.24%+2.27%+4.52%N/A+0.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.37%+12.16%+12.16%+11.25%+10.75%+11.35%N/A+10.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.21%+14.51%+13.31%+13.33%+12.46%+12.51%N/A+11.38%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+13.74%+3.74%+2.91%+10.71%+4.40%N/AN/A+7.38%4,090
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+13.87%+9.93%+6.92%+24.65%+13.40%N/AN/A+11.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.81%+10.51%+7.28%+11.61%+15.76%N/AN/A+17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.55%+11.01%+7.77%+13.17%+15.73%N/AN/A+17.34%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)+13.74%+3.74%+2.91%+10.71%N/AN/AN/A-2.17%179
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+13.87%+9.93%+6.92%+24.65%N/AN/AN/A+11.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.80%+10.45%+7.28%+11.55%N/AN/AN/A+17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.55%+11.01%+7.77%+13.17%N/AN/AN/A+17.11%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+13.74%+3.74%+2.91%+10.71%+4.40%+8.28%N/A+6.76%2,391
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+13.87%+9.93%+6.92%+24.65%+13.40%+14.17%N/A+11.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.81%+10.51%+7.28%+11.60%+15.76%+16.57%N/A+14.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.55%+11.01%+7.77%+13.17%+15.73%+16.68%N/A+14.84%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID)+13.74%+3.75%+2.91%+15.18%N/AN/AN/A+4.17%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+13.87%+9.93%+6.92%+24.65%N/AN/AN/A+11.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.80%+10.45%+7.28%+15.59%N/AN/AN/A+18.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.55%+11.01%+7.77%+13.17%N/AN/AN/A+14.98%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)+26.01%+10.13%+3.94%+40.02%-10.11%+6.76%N/A+5.94%1,095
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+26.76%+17.17%+8.11%+59.35%-2.27%+13.14%N/A+11.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.14%+19.99%+22.65%+22.36%+38.75%+34.01%N/A+30.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.04%+19.95%+24.50%+22.65%+37.83%+33.63%N/A+30.10%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)+26.07%+10.18%+3.85%+40.08%N/AN/AN/A+39.52%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+26.76%+17.17%+8.11%+59.35%N/AN/AN/A+45.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.26%+19.82%+22.92%+22.29%N/AN/AN/A+25.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.04%+19.95%+24.50%+22.65%N/AN/AN/A+25.41%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)+17.47%+10.33%+7.98%+33.32%+9.64%+11.45%N/A+9.76%185
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+17.74%+10.35%+8.16%+35.46%+11.34%+13.82%N/A+11.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.44%+16.31%+14.65%+15.24%+17.21%+18.23%N/A+17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.72%+17.32%+15.57%+16.06%+18.30%+19.29%N/A+18.49%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPINDX-I)+39.30%+30.91%+12.24%+58.30%N/AN/AN/A+42.80%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+17.74%+10.35%+8.16%+35.46%N/AN/AN/A+26.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.39%+35.16%+29.77%+26.94%N/AN/AN/A+25.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.72%+17.32%+15.57%+16.06%N/AN/AN/A+15.97%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)+14.35%+3.81%+1.12%+14.88%+7.46%+10.92%N/A+9.61%1,127
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+16.01%+6.36%+1.29%+20.75%+10.94%+14.25%N/A+12.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.74%+11.87%+10.73%+12.47%+17.25%+20.94%N/A+19.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.02%+12.19%+10.88%+12.71%+17.54%+21.36%N/A+19.66%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDX-I)+14.35%+3.81%+1.12%+14.87%N/AN/AN/A+4.63%39
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+16.01%+6.36%+1.29%+20.75%N/AN/AN/A+11.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.58%+11.62%+10.73%+12.44%N/AN/AN/A+16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.02%+12.19%+10.88%+12.71%N/AN/AN/A+16.81%
กรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFNDQ-A)+17.68%N/A+1.29%N/AN/AN/AN/A+9.58%162
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+17.57%N/A+5.21%N/AN/AN/AN/A+12.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.28%N/A+15.99%N/AN/AN/AN/A+15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.06%N/A+17.58%N/AN/AN/AN/A+16.78%
กรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFNDQ-I)+17.68%N/A+1.29%N/AN/AN/AN/A+9.58%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+17.57%N/A+5.21%N/AN/AN/AN/A+12.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.28%N/A+15.99%N/AN/AN/AN/A+15.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.06%N/A+17.58%N/AN/AN/AN/A+16.78%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)+11.17%+6.65%+4.73%+16.32%+5.85%+9.00%N/A+7.52%288
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+11.71%+6.11%+3.82%+10.80%+0.62%+6.44%N/A+4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.97%+14.76%+11.75%+14.26%+17.30%+19.57%N/A+19.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.55%+16.57%+16.79%+16.10%+19.52%+20.97%N/A+20.65%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I)+11.20%+6.70%+4.74%+16.40%N/AN/AN/A+10.48%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+11.71%+6.11%+3.82%+10.80%N/AN/AN/A+4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.96%+14.68%+11.74%+14.25%N/AN/AN/A+14.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.55%+16.57%+16.79%+16.10%N/AN/AN/A+16.89%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+11.08%+6.52%+4.62%+16.49%+6.08%+9.22%N/A+7.61%419
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+11.71%+6.11%+3.82%+10.80%+0.62%+6.44%N/A+4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.83%+14.66%+11.48%+14.16%+17.28%+19.50%N/A+19.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.55%+16.57%+16.79%+16.10%+19.52%+20.97%N/A+20.64%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+17.57%+0.31%-0.73%+0.77%+1.48%+4.77%N/A+3.66%83
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)+16.92%-0.30%-3.71%+2.18%+0.85%+7.56%N/A+7.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.71%+14.77%+12.04%+15.43%+18.49%+20.98%N/A+19.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.48%+18.50%+17.68%+18.44%+22.14%+26.47%N/A+24.35%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+14.53%+12.45%+2.63%+26.09%+11.63%+9.79%N/A+5.11%366
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+14.94%+19.16%+6.79%+41.71%+20.52%+15.12%N/A+10.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.42%+11.07%+14.50%+9.82%+14.42%+16.86%N/A+15.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.88%+12.39%+12.78%+11.83%+15.14%+17.77%N/A+16.72%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)-8.99%-19.48%-4.92%-28.11%-23.40%-3.72%N/A-6.60%6,226
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-9.62%-15.51%-1.36%-20.48%-17.25%+1.22%N/A-2.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.30%+14.83%+14.75%+16.13%+21.69%+21.13%N/A+21.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.18%+16.70%+16.88%+17.00%+21.88%+21.56%N/A+22.47%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)-8.99%-19.48%-4.92%-28.11%N/AN/AN/A-11.43%30
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-9.62%-15.51%-1.36%-20.48%N/AN/AN/A-12.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.29%+14.55%+14.75%+16.13%N/AN/AN/A+19.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.18%+16.70%+16.88%+17.00%N/AN/AN/A+19.78%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-สะสมมูลค่า (KFCSI300-A)-11.04%-21.35%-5.92%N/AN/AN/AN/A-17.55%91
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-10.31%-18.77%-3.59%N/AN/AN/AN/A-14.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.18%+18.91%+16.39%N/AN/AN/AN/A+18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.82%+20.57%+18.93%N/AN/AN/AN/A+20.56%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCSI300-I)-11.04%-21.35%-5.94%N/AN/AN/AN/A-17.56%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-10.31%-18.77%-3.59%N/AN/AN/AN/A-14.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.20%+18.92%+16.41%N/AN/AN/AN/A+18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.82%+20.57%+18.93%N/AN/AN/AN/A+20.56%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+2.10%-9.68%-2.47%-13.09%-12.89%-2.23%N/A-4.20%468
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.12%-7.83%-2.31%-10.03%-11.15%+0.27%N/A-1.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.84%+14.13%+15.96%+14.96%+17.84%+18.17%N/A+18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.08%+14.30%+16.16%+15.13%+18.21%+18.65%N/A+18.87%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)+2.10%-9.68%-2.47%-13.09%N/AN/AN/A-5.10%19
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.12%-7.83%-2.31%-10.03%N/AN/AN/A-1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.78%+13.89%+15.96%+14.90%N/AN/AN/A+15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.08%+14.30%+16.16%+15.13%N/AN/AN/A+15.65%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+13.30%-10.09%+0.12%-2.47%-4.11%+0.16%N/A-2.85%2,397
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+11.92%-10.64%+2.10%+3.34%-1.61%+2.00%N/A-0.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.40%+19.53%+8.50%+16.74%+19.20%+19.38%N/A+19.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.20%+26.15%+14.19%+23.45%+23.71%+22.69%N/A+22.45%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I)+13.30%-10.09%+0.12%-2.47%N/AN/AN/A-13.67%418
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+11.92%-10.64%+2.10%+3.34%N/AN/AN/A-15.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.18%+19.48%+8.50%+16.50%N/AN/AN/A+19.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.20%+26.15%+14.19%+23.45%N/AN/AN/A+25.43%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+15.52%+1.14%+1.77%+1.40%-0.97%N/AN/A+6.09%2,015
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+17.15%+3.80%+2.00%+6.31%+1.40%N/AN/A+9.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.66%+13.55%+11.46%+12.97%+16.05%N/AN/A+17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.22%+13.54%+12.15%+13.07%+16.30%N/AN/A+17.85%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)+15.52%+1.14%+1.77%+1.40%N/AN/AN/A-4.28%78
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+17.15%+3.80%+2.00%+6.31%N/AN/AN/A-0.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.63%+13.46%+11.46%+12.92%N/AN/AN/A+17.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.22%+13.54%+12.15%+13.07%N/AN/AN/A+17.52%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+15.52%+1.14%+1.77%+1.40%-0.97%N/AN/A+6.04%142
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+17.15%+3.80%+2.00%+6.31%+1.40%N/AN/A+9.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.66%+13.55%+11.46%+12.97%+16.05%N/AN/A+17.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.22%+13.54%+12.15%+13.07%+16.30%N/AN/A+17.85%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+24.67%+9.95%+4.36%+35.04%-3.99%N/AN/A+14.22%3,978
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+26.65%+12.77%+4.56%+41.94%-1.49%N/AN/A+18.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.20%+18.64%+21.12%+19.88%+27.08%N/AN/A+26.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.52%+18.76%+21.39%+20.10%+27.42%N/AN/A+27.10%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHTECH-I)+24.67%+9.95%+4.36%+35.07%N/AN/AN/A+30.99%27
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+26.65%+12.77%+4.56%+41.94%N/AN/AN/A+37.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.18%+18.49%+21.12%+19.81%N/AN/AN/A+21.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.52%+18.76%+21.39%+20.10%N/AN/AN/A+21.93%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+10.64%+2.48%+0.03%+6.70%+2.05%N/AN/A+5.53%785
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+12.31%+5.00%+0.21%+11.83%+4.99%N/AN/A+7.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.11%+9.76%+8.84%+10.12%+13.09%N/AN/A+13.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.15%+9.76%+8.84%+10.16%+12.88%N/AN/A+13.05%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+10.64%+2.48%+0.03%+6.70%+2.05%N/AN/A+5.54%372
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+12.31%+5.00%+0.21%+11.83%+4.99%N/AN/A+7.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.11%+9.76%+8.84%+10.12%+13.09%N/AN/A+13.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.15%+9.76%+8.84%+10.16%+12.88%N/AN/A+13.05%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)+10.82%-6.76%+0.04%-2.92%N/AN/AN/A-1.39%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+12.31%+5.00%+0.21%+11.83%N/AN/AN/A+12.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.11%+19.86%+8.84%+16.01%N/AN/AN/A+15.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.15%+9.76%+8.84%+10.16%N/AN/AN/A+10.81%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)+10.88%-1.85%-2.14%-1.37%N/AN/AN/A-3.39%1,634
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+12.36%+0.27%-2.06%+2.73%N/AN/AN/A-0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.73%+13.61%+10.09%+12.45%N/AN/AN/A+14.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.95%+13.36%+10.06%+12.57%N/AN/AN/A+14.91%
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)+10.88%-1.85%-2.14%-1.37%N/AN/AN/A-6.63%43
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+12.36%+0.27%-2.06%+2.73%N/AN/AN/A-2.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.73%+13.01%+10.09%+12.44%N/AN/AN/A+16.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.95%+13.36%+10.06%+12.57%N/AN/AN/A+16.12%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)+11.76%-11.07%-5.14%-6.92%N/AN/AN/A-6.07%348
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.82%+16.60%+12.77%+16.64%N/AN/AN/A+20.49%
กรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCLIMA-I)+11.76%-11.07%-5.14%-6.92%N/AN/AN/A-5.45%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.82%+16.33%+12.77%+16.54%N/AN/AN/A+17.14%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)+27.01%-12.26%-14.41%+8.97%N/AN/AN/A-31.44%274
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+29.73%-9.77%-14.89%+15.80%N/AN/AN/A-28.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+39.69%+36.89%+35.15%+38.46%N/AN/AN/A+49.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+40.25%+36.94%+33.89%+38.30%N/AN/AN/A+50.28%
กรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)+27.02%-12.25%-14.40%+9.02%N/AN/AN/A+14.39%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+29.73%-9.77%-14.89%+15.80%N/AN/AN/A+23.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+39.68%+35.61%+35.15%+38.29%N/AN/AN/A+39.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+40.25%+36.94%+33.89%+38.30%N/AN/AN/A+40.12%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)-17.25%-33.79%-16.50%-39.44%N/AN/AN/A-30.64%1,093
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-10.71%-20.44%-6.56%-22.68%N/AN/AN/A-18.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.22%+26.63%+27.94%+27.84%N/AN/AN/A+36.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.76%+21.32%+26.37%+21.04%N/AN/AN/A+26.90%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)-17.25%-33.79%-16.50%-39.44%N/AN/AN/A-28.11%87
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-10.71%-20.44%-6.56%-22.68%N/AN/AN/A-16.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.22%+25.69%+27.94%+27.70%N/AN/AN/A+31.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.76%+21.32%+26.37%+21.04%N/AN/AN/A+24.42%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)+13.21%-1.77%-1.02%+2.84%N/AN/AN/A-8.68%1,266
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+15.10%+0.87%-0.94%+8.14%N/AN/AN/A-5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.57%+13.08%+12.02%+13.28%N/AN/AN/A+20.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.04%+13.26%+12.31%+13.62%N/AN/AN/A+20.50%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)+13.21%-1.77%-1.02%+2.85%N/AN/AN/A-8.68%26
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+15.10%+0.87%-0.94%+8.14%N/AN/AN/A-5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.57%+13.08%+12.02%+13.28%N/AN/AN/A+20.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.04%+13.26%+12.31%+13.62%N/AN/AN/A+20.50%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)+22.67%-0.72%-0.49%+14.49%N/AN/AN/A-18.40%2,133
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+24.93%+1.94%-0.43%+20.62%N/AN/AN/A-14.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.02%+21.00%+16.93%+20.87%N/AN/AN/A+33.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.86%+21.29%+17.16%+21.47%N/AN/AN/A+34.00%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)+22.67%-0.72%-0.49%+14.49%N/AN/AN/A-15.07%22
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+24.93%+1.94%-0.43%+20.62%N/AN/AN/A-12.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.02%+20.93%+16.93%+20.79%N/AN/AN/A+33.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.86%+21.29%+17.16%+21.47%N/AN/AN/A+34.45%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)+13.72%-3.07%+0.61%+4.55%N/AN/AN/A-15.72%664
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+15.42%-0.69%+0.81%+9.67%N/AN/AN/A-12.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.95%+16.61%+14.22%+16.56%N/AN/AN/A+24.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.68%+17.00%+14.86%+17.12%N/AN/AN/A+25.87%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)+13.73%-3.07%+0.61%+4.55%N/AN/AN/A+9.29%14
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+15.42%-0.69%+0.81%+9.67%N/AN/AN/A+15.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.94%+16.17%+14.22%+16.55%N/AN/AN/A+17.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.68%+17.00%+14.86%+17.12%N/AN/AN/A+18.55%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)+32.74%+21.50%+4.83%+45.79%N/AN/AN/A-1.42%452
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+34.87%+24.84%+4.87%+53.65%N/AN/AN/A+1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.13%+22.84%+20.92%+22.54%N/AN/AN/A+31.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.72%+22.98%+21.71%+22.86%N/AN/AN/A+31.95%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)+32.74%+21.50%+4.83%+45.79%N/AN/AN/A+34.44%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+34.87%+24.84%+4.87%+53.65%N/AN/AN/A+43.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.11%+22.79%+20.92%+22.50%N/AN/AN/A+23.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.72%+22.98%+21.71%+22.86%N/AN/AN/A+23.50%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)+12.63%-2.04%-5.13%-9.07%-2.53%N/AN/A-1.81%250
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+14.55%+3.25%-1.49%+3.47%+6.27%N/AN/A+1.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.01%+17.49%+13.75%+16.48%+17.40%N/AN/A+22.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.89%+17.82%+14.76%+17.26%+17.56%N/AN/A+21.57%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+12.63%-2.04%-5.13%-9.07%-2.53%+0.71%N/A+0.03%161
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+14.55%+3.25%-1.49%+3.47%+6.27%+2.53%N/A+0.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.01%+17.49%+13.75%+16.48%+17.40%+20.89%N/A+17.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.89%+17.82%+14.76%+17.26%+17.56%+20.36%N/A+17.36%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGPROP-I)+12.63%-2.04%-5.13%-9.07%N/AN/AN/A-3.62%23
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+14.55%+3.25%-1.49%+3.47%N/AN/AN/A+1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.82%+17.38%+13.75%+16.47%N/AN/AN/A+16.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.89%+17.82%+14.76%+17.26%N/AN/AN/A+17.53%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2023
(5)
ข้อมูล ณ วันที่ 29/09/2023
(6)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(7)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(8)
Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน