กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
2 กุมภาพันธ์ 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างน้อย 67% ของทรัพย์สินของกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, พลสิทธิ์ อาหุนัย
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T+4 คือ 4 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ส.ค. 2563)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.67%
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund97.10%
ทรัพย์สินอื่น2.71%
หนี้สินอื่น-1.48%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+10.85%+15.98%+31.41%+27.32%+9.90%+6.58%+3.02%+3.93%938
LBMA Gold Price PM+10.88%+19.75%+33.99%+30.19%+11.87%+8.42%+4.57%+5.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.72%+19.36%+18.50%+16.57%+12.75%+12.39%+14.76%+14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.43%+23.29%+21.59%+18.71%+13.23%+13.74%+15.41%+15.71%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+12.65%+17.24%+26.71%+24.75%+11.00%+8.97%N/A+1.46%289
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+13.29%+21.70%+29.74%+28.46%+13.73%+11.40%N/A+3.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.33%+20.75%+19.31%+17.23%+13.55%+13.21%N/A+14.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.10%+17.23%+15.43%+14.86%+12.62%+12.93%N/A+12.82%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+14.96%-7.53%-26.26%-17.12%-6.96%-13.28%-12.34%-12.10%485
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+14.54%-6.01%-25.67%-16.60%-4.62%-11.73%-10.70%-9.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.90%+51.17%+45.99%+40.90%+31.57%+32.27%+29.11%+28.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.09%+53.18%+47.91%+43.08%+33.82%+34.42%+30.86%+30.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+2.05%+2.84%+6.48%+5.60%+2.83%+2.95%N/A+3.19%631
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+1.33%+3.09%+4.99%+6.87%+4.81%+4.51%N/A+4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.84%+7.17%+6.44%+5.84%+4.08%+3.66%N/A+3.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.08%+4.92%+4.37%+4.06%+3.54%+3.25%N/A+2.90%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+4.79%-1.12%-5.79%-0.02%-1.65%+2.15%N/A-2.06%53
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+3.20%-0.20%-3.29%+1.12%-0.03%+4.29%N/A+0.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.41%+16.69%+14.82%+12.49%+9.57%+9.94%N/A+9.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.66%+23.61%+20.75%+17.30%+12.69%+11.60%N/A+10.44%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+4.48%-0.19%-0.54%+1.92%+1.53%N/AN/A+2.66%1,166
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.33%+3.09%+7.10%+6.87%+4.81%N/AN/A+3.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.50%+10.16%+8.85%+7.26%+4.42%N/AN/A+3.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.08%+4.92%+4.38%+4.05%+3.54%N/AN/A+3.53%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+4.43%-0.32%-0.67%+1.79%+1.45%N/AN/A+2.60%9,450
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+1.33%+3.09%+7.10%+6.87%+4.81%N/AN/A+3.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.42%+10.16%+8.85%+7.26%+4.42%N/AN/A+3.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.08%+4.92%+4.38%+4.05%+3.54%N/AN/A+3.53%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)+4.52%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.70%1,598
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+5.47%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+5.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.41%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.39%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.39%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)+4.52%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.70%118
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+5.47%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+5.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.41%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.39%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.39%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+15.72%+26.97%+23.82%+49.04%+10.35%+9.10%+8.41%+4.87%254
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+13.22%+11.14%+6.57%+17.86%+3.01%+5.77%+6.70%+3.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.05%+29.76%+27.55%+23.34%+18.87%+16.50%+15.10%+16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.83%+24.48%+22.15%+18.74%+14.46%+14.14%+14.21%+18.98%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+5.08%-1.32%-4.35%-1.88%+0.88%+1.39%N/A+2.51%1,591
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+5.79%+4.98%+7.40%+10.50%+4.91%+4.92%N/A+5.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.59%+13.44%+12.16%+10.00%+6.60%+6.44%N/A+6.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.20%+17.45%+15.73%+13.03%+8.84%+7.92%N/A+7.81%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+3.40%-3.86%-6.00%-5.66%N/AN/AN/A-0.84%1,582
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+10.55%+6.61%+5.17%+10.71%N/AN/AN/A+3.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.53%+14.42%+13.05%+10.84%N/AN/AN/A+7.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.54%+20.80%+18.19%+14.99%N/AN/AN/A+10.97%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+3.40%-3.86%-6.00%-5.66%-0.11%+2.65%N/A+1.76%2,191
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+10.55%+6.61%+5.17%+10.71%+5.01%+7.49%N/A+5.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.53%+14.42%+13.05%+10.84%+7.23%+6.85%N/A+7.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.54%+20.80%+18.19%+14.99%+10.32%+8.86%N/A+8.90%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+5.08%-1.30%-4.26%-1.83%+0.90%N/AN/A+1.23%2,249
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+5.79%+4.98%+7.40%+10.50%+4.91%N/AN/A+4.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.63%+13.56%+12.25%+10.07%+6.63%N/AN/A+6.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.20%+17.45%+15.73%+13.03%+8.84%N/AN/A+7.88%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+4.55%-0.60%-3.09%-0.34%N/AN/AN/A+1.15%135
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.46%+13.10%+11.64%+9.57%N/AN/AN/A+6.57%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+4.55%-0.60%-3.09%-0.34%+1.53%N/AN/A+1.74%455
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.46%+13.10%+11.64%+9.57%+6.14%N/AN/A+6.08%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+6.17%-1.08%-3.41%N/AN/AN/AN/A-2.29%2,672
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.45%+29.14%+25.42%N/AN/AN/AN/A+22.79%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+18.67%+11.39%+5.86%+16.35%+5.19%+8.70%+2.18%-2.82%63
MSCI BRIC Net TR(4)+25.95%+19.81%+20.11%+34.63%+1.97%+6.89%+3.76%+1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.79%+31.02%+28.70%+24.37%+19.22%+18.14%+18.17%+24.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.13%+31.40%+28.38%+24.36%+19.26%+18.43%+20.50%+24.79%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+6.54%-2.03%-10.07%-1.21%-7.14%-2.47%-0.56%-1.20%543
Hang Seng China Enterprise+2.05%-3.83%-7.26%+1.69%-5.79%-2.32%-1.34%-2.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.88%+26.67%+25.22%+21.95%+19.37%+19.33%+21.24%+21.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.87%+27.51%+25.98%+22.98%+20.53%+20.50%+22.43%+22.60%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+5.37%-20.66%-28.20%-20.70%-10.81%-0.98%-5.39%-5.06%98
MSCI EM Latin America Index+6.42%-20.90%-31.30%-24.43%-14.24%-4.00%-6.86%-6.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.24%+58.75%+52.06%+43.49%+30.00%+27.07%+23.84%+23.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+30.24%+59.51%+52.72%+44.03%+30.18%+28.05%+24.87%+24.98%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+11.38%+10.94%+7.23%+14.92%+3.84%+5.40%N/A+8.63%119
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+13.09%+17.83%+14.13%+23.99%+12.11%+11.28%N/A+14.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.03%+34.57%+31.41%+26.24%+19.65%+17.35%N/A+15.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.62%+44.33%+39.61%+32.71%+22.29%+19.03%N/A+16.84%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+17.23%+6.26%+1.57%+6.47%-3.69%+1.14%N/A+1.43%82
MSCI Emerging Market TR Net+15.94%+7.89%+2.12%+13.85%-1.68%+3.18%N/A+1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.13%+28.87%+26.07%+21.90%+15.72%+14.19%N/A+13.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.80%+29.04%+26.37%+22.29%+16.69%+15.67%N/A+14.58%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+15.39%+17.68%+11.92%+27.03%+4.99%+4.95%N/A+7.13%186
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+10.52%+10.53%+6.15%+15.01%+3.91%+3.84%N/A+6.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.46%+33.54%+30.82%+26.19%+18.71%+17.30%N/A+16.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.33%+32.40%+29.40%+24.90%+17.28%+16.66%N/A+15.90%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+5.05%+18.74%+15.38%+28.43%N/AN/AN/A+8.93%241
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+2.37%+14.55%+10.77%+22.67%N/AN/AN/A+8.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.43%+26.34%+24.79%+21.39%N/AN/AN/A+17.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.15%+31.49%+28.51%+23.88%N/AN/AN/A+18.11%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+4.94%+18.47%+15.12%+28.15%+7.15%+1.91%N/A+6.11%4,132
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+2.37%+14.55%+10.77%+22.67%+7.71%+4.23%N/A+7.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.48%+26.38%+24.82%+21.41%+17.00%+16.90%N/A+16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.15%+31.49%+28.51%+23.88%+17.29%+15.41%N/A+15.24%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+9.95%+3.63%-4.97%+5.58%-2.61%-0.70%N/A+0.93%52
S&P Developed SmallCap TR(6)+10.33%+6.77%-0.56%+9.10%+2.21%+4.52%N/A+5.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.01%+36.12%+32.81%+27.55%+18.76%+16.54%N/A+15.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.70%+41.58%+36.86%+30.40%+19.91%+17.25%N/A+16.57%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+10.60%+11.41%+2.53%+17.26%+8.48%+7.91%N/A+9.11%1,735
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+5.49%+3.82%-3.18%+6.23%+8.15%+7.63%N/A+8.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.57%+34.76%+32.11%+27.10%+18.86%+17.54%N/A+17.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.28%+38.16%+33.57%+28.05%+18.53%+16.18%N/A+15.80%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+8.62%+26.46%+5.61%+25.68%+2.74%+3.88%N/A+4.47%902
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+3.57%+8.46%-4.27%+10.55%+3.98%+4.10%N/A+4.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.04%+32.86%+30.65%+26.44%+19.52%+21.11%N/A+21.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.38%+33.86%+29.53%+25.79%+19.22%+18.18%N/A+17.69%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+23.27%+17.00%+8.91%+22.81%+8.71%+12.47%N/A+6.88%971
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+23.09%+17.76%+11.53%+28.15%+5.24%+10.04%N/A+3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.91%+27.89%+26.09%+22.47%+19.97%+17.99%N/A+18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.06%+28.68%+26.37%+22.55%+19.99%+17.92%N/A+18.16%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+12.17%+17.45%+23.79%+19.17%+5.73%N/AN/A-0.10%123
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+4.86%+6.48%+10.12%+9.64%-2.39%N/AN/A-1.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.02%+17.03%+15.25%+13.20%+10.09%N/AN/A+10.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.01%+9.10%+8.45%+7.44%+6.57%N/AN/A+6.68%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+11.42%+16.77%+7.11%N/AN/AN/AN/A+19.30%1,669
MSCI World Net Index NETR USD+12.36%+14.02%+9.47%N/AN/AN/AN/A+19.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.53%+27.24%+25.48%N/AN/AN/AN/A+22.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.90%+37.39%+33.45%N/AN/AN/AN/A+28.91%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+11.43%+16.69%+7.04%+12.60%+9.77%N/AN/A+9.21%1,393
MSCI World Net Index NETR USD+12.36%+14.02%+9.47%+18.78%+7.51%N/AN/A+8.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.53%+27.26%+25.49%+21.58%+15.25%N/AN/A+13.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.90%+37.39%+33.45%+27.65%+18.40%N/AN/A+16.26%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+24.37%+41.20%+46.05%+55.74%+15.74%N/AN/A+17.20%907
MSCI AC World Information Technology Index+18.62%+17.27%+25.15%+39.13%+20.56%N/AN/A+23.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.55%+33.99%+31.72%+27.52%+22.46%N/AN/A+21.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.47%+42.09%+38.06%+31.78%+23.23%N/AN/A+21.76%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+4.79%+6.90%-4.81%+8.63%+5.28%N/AN/A+5.57%152
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+5.73%+9.29%-1.93%+13.15%+7.23%N/AN/A+7.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.62%+31.14%+28.63%+24.17%+18.91%N/AN/A+17.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.52%+39.27%+34.16%+29.12%+21.44%N/AN/A+20.42%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+14.29%+17.84%+8.36%+18.57%+11.16%N/AN/A+11.04%247
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+15.48%+18.88%+9.41%+21.14%+13.61%N/AN/A+13.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.62%+44.46%+39.62%+32.69%+22.12%N/AN/A+20.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.23%+40.93%+35.82%+29.58%+20.08%N/AN/A+18.86%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+4.82%+12.63%-6.68%+7.96%+1.05%N/AN/A+4.05%402
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+1.58%+10.15%-1.38%+8.05%-0.07%N/AN/A+1.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.09%+33.90%+32.08%+26.89%+21.96%N/AN/A+21.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.55%+29.13%+27.00%+22.76%+19.00%N/AN/A+18.44%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+4.93%+12.61%-6.73%+7.92%+1.13%N/AN/A+3.91%515
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+1.58%+10.15%-1.38%+8.05%-0.07%N/AN/A+1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.93%+33.68%+31.93%+26.77%+21.92%N/AN/A+21.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.55%+29.13%+27.00%+22.76%+19.00%N/AN/A+18.45%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+8.91%+2.34%-10.66%-2.76%+1.70%N/AN/A+1.11%178
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+9.51%+6.09%+0.56%+8.67%+4.70%N/AN/A+3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.32%+38.83%+35.32%+29.43%+19.76%N/AN/A+19.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.73%+53.48%+46.49%+38.42%+25.56%N/AN/A+24.93%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+16.25%-6.39%-5.71%+0.48%N/AN/AN/A-5.91%486
MSCI India Index+10.72%-7.21%-5.45%-1.78%N/AN/AN/A-1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.75%+31.81%+28.47%+24.51%N/AN/AN/A+17.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.27%+42.44%+38.03%+32.36%N/AN/AN/A+22.57%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+23.05%+25.52%+17.76%+28.94%N/AN/AN/A+10.12%7,367
ดัชนี MSCI China A Onshore+28.78%+25.32%+30.68%+41.33%N/AN/AN/A+4.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.85%+22.10%+22.13%+19.87%N/AN/AN/A+22.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.33%+26.00%+27.82%+24.11%N/AN/AN/A+24.04%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+17.97%+11.48%+4.86%+17.65%N/AN/AN/A-0.50%529
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FXN/AN/A+1.44%+20.59%N/AN/AN/A+1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.34%+27.43%+25.37%+21.80%N/AN/AN/A+19.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.62%+30.20%+28.34%+24.19%N/AN/AN/A+25.63%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+2.10%+2.44%-8.12%-10.53%N/AN/AN/A-9.57%812
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+3.59%-9.64%-10.46%-16.24%N/AN/AN/A-8.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.24%+29.81%+27.59%+22.94%N/AN/AN/A+19.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.12%+29.84%+27.12%+22.72%N/AN/AN/A+20.74%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+6.65%+19.86%+10.71%+24.70%N/AN/AN/A+14.51%179
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+4.64%+16.16%+6.68%+20.35%N/AN/AN/A+13.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.20%+27.83%+25.92%+22.20%N/AN/AN/A+19.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.47%+33.63%+29.45%+24.84%N/AN/AN/A+21.52%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+6.65%+19.67%+10.54%+24.50%N/AN/AN/A+14.40%40
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+4.64%+16.16%+6.68%+20.35%N/AN/AN/A+13.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.20%+27.85%+25.94%+22.21%N/AN/AN/A+19.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.47%+33.63%+29.45%+24.84%N/AN/AN/A+21.52%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+29.08%+49.67%+47.98%+57.93%N/AN/AN/A+53.46%3,356
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+25.60%+36.37%+30.88%+52.25%N/AN/AN/A+49.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.58%+35.11%+32.35%+27.77%N/AN/AN/A+26.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.99%+40.56%+35.82%+29.59%N/AN/AN/A+28.23%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)+10.99%-0.90%-5.18%N/AN/AN/AN/A-3.04%891
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+1.98%-18.71%-15.68%N/AN/AN/AN/A-14.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.34%+46.22%+40.64%N/AN/AN/AN/A+34.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.18%+42.71%+37.75%N/AN/AN/AN/A+32.51%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+10.99%-0.89%-5.18%-0.86%+4.32%N/AN/A+1.15%170
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+1.98%-18.71%-15.68%-12.58%-4.17%N/AN/A-3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.35%+46.22%+40.64%+33.41%+20.91%N/AN/A+18.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.18%+42.71%+37.75%+31.10%+19.69%N/AN/A+17.24%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน