กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
2 กุมภาพันธ์ 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างน้อย 67% ของทรัพย์สินของกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T+4 คือ 4 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ธ.ค. 2565)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.84%
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund98.01%
ทรัพย์สินอื่น0.29%
หนี้สินอื่น-0.14%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-0.95%-2.74%+3.13%+3.13%+9.34%+6.39%+0.48%+3.22%621
LBMA Gold Price PM-0.82%-2.34%+3.96%+3.96%+11.20%+8.26%+2.12%+4.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.60%+8.77%+11.89%+11.89%+13.96%+12.71%+13.46%+14.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.16%+13.29%+14.21%+14.21%+16.35%+14.06%+14.73%+15.50%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+6.72%-2.79%-2.80%-2.80%+3.82%+4.17%-0.60%-0.06%235
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+6.34%-2.72%-2.54%-2.54%+5.48%+6.56%+1.46%+1.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.11%+15.22%+14.62%+14.62%+15.50%+14.01%+14.41%+14.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.09%+14.80%+15.03%+15.03%+17.23%+15.44%+15.74%+15.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+0.02%-17.61%+9.86%+9.86%+11.98%+5.24%-6.33%-5.77%284
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-8.43%-18.65%+13.72%+13.72%+17.99%+9.84%-3.30%-2.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+35.95%+40.34%+38.86%+38.86%+38.40%+34.29%+31.66%+30.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+35.18%+40.72%+40.19%+40.19%+39.80%+36.12%+33.39%+31.84%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)+0.27%+1.84%N/AN/AN/AN/AN/A+1.37%650
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า (KFTRB-A)+0.30%-4.93%-17.02%-17.02%-4.36%-2.07%-0.03%+0.93%632
Bloomberg US Aggregate Index - Hedging FX (THB)0.00%-5.08%-15.03%-15.03%-3.04%-0.07%+1.89%+2.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.09%+7.36%+7.14%+7.14%+5.56%+4.75%+4.04%+3.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.27%+8.37%+7.82%+7.82%+5.80%+5.05%+4.23%+4.09%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+2.95%+0.94%-9.28%-9.28%-1.41%+0.06%N/A+1.06%814
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD0.00%-5.08%-15.03%-15.03%-3.04%-0.07%N/A+0.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.00%+6.89%+6.34%+6.34%+5.75%+4.58%N/A+4.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.27%+8.37%+7.82%+7.82%+5.80%+5.05%N/A+4.71%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+2.92%+0.85%-9.39%-9.39%-1.49%0.00%N/A+1.00%5,886
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD0.00%-5.08%-15.03%-15.03%-3.04%-0.07%N/A+0.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.00%+6.89%+6.34%+6.34%+5.75%+4.58%N/A+4.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.27%+8.37%+7.82%+7.82%+5.80%+5.05%N/A+4.71%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)+3.62%-0.53%-18.06%-18.06%N/AN/AN/A-4.91%375
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+2.95%-0.60%-15.65%-15.65%N/AN/AN/A-2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.41%+8.04%+7.61%+7.61%N/AN/AN/A+5.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.28%+7.34%+6.85%+6.85%N/AN/AN/A+4.99%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)+3.62%-0.53%-18.06%-18.06%N/AN/AN/A-4.91%9
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+2.95%-0.60%-15.65%-15.65%N/AN/AN/A-2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.42%+8.04%+7.61%+7.61%N/AN/AN/A+5.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.28%+7.34%+6.85%+6.85%N/AN/AN/A+4.99%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)+7.84%+0.60%-20.98%-20.98%N/AN/AN/A-24.45%548
100% ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index in USD - Hedging FX+14.40%+7.75%-15.96%-15.96%N/AN/AN/A-14.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.29%+14.22%+12.74%+12.74%N/AN/AN/A+11.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.96%+17.33%+14.61%+14.61%N/AN/AN/A+12.23%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+16.38%+6.27%-23.22%-23.22%+6.68%+3.34%+6.75%+4.01%343
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+2.85%-2.08%-13.64%-13.64%+4.14%+1.63%+5.87%+3.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.97%+24.14%+25.23%+25.23%+22.71%+20.37%+16.82%+17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.53%+13.87%+15.88%+15.88%+16.33%+14.69%+13.77%+18.37%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+3.76%-0.16%-13.25%-13.25%-1.17%+0.31%N/A+1.89%1,265
40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD-3.79%+0.24%-10.18%-10.18%+6.53%+5.04%N/A+5.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.30%+8.57%+9.10%+9.10%+8.62%+7.09%N/A+6.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.51%+13.88%+12.61%+12.61%+11.44%+9.56%N/A+8.45%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+0.95%-6.54%-16.65%-16.65%-4.36%N/AN/A-1.89%544
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+2.01%-5.33%-16.77%-16.77%-2.29%N/AN/A-0.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.42%+7.93%+7.48%+7.48%+8.59%N/AN/A+7.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.60%+10.78%+11.12%+11.12%+10.38%N/AN/A+9.34%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+0.95%-6.54%-16.65%-16.65%-4.36%-1.79%N/A+0.26%799
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+2.01%-5.33%-16.77%-16.77%-2.29%-0.01%N/A+2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.42%+7.93%+7.48%+7.48%+8.59%+7.23%N/A+6.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.60%+10.78%+11.12%+11.12%+10.38%+9.29%N/A+8.59%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า (KFCINCOM-A)+3.75%-0.23%-13.39%-13.39%-1.26%+0.26%N/A+0.91%1,311
40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD -3.79%+0.24%-10.18%-10.18%+6.53%+5.04%N/A+4.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.37%+8.58%+9.12%+9.12%+8.65%+7.10%N/A+6.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.51%+13.88%+12.61%+12.61%+11.44%+9.56%N/A+8.58%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+4.61%-1.63%-14.83%-14.83%-4.09%N/AN/A-1.30%44
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.58%+6.84%+6.99%+6.99%+7.40%N/AN/A+6.14%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+4.61%-1.63%-14.83%-14.83%-4.09%-1.27%N/A-0.76%232
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.58%+6.84%+6.99%+6.99%+7.40%+6.09%N/A+5.89%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)-1.93%-3.77%-16.33%-16.33%-3.87%N/AN/A-3.33%370
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.51%+11.68%+9.57%+9.57%+13.44%N/AN/A+13.10%
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)-2.20%-6.84%-17.74%-17.74%N/AN/AN/A-5.50%3,411
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.91%+9.10%+9.01%+9.01%N/AN/AN/A+7.36%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-0.76%-7.39%-17.69%-17.69%-4.12%-1.59%+1.69%-3.57%64
MSCI BRIC Net TR 10/40 Index+8.86%-4.81%-21.36%-21.36%-6.02%-7.01%-0.38%-1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.24%+20.00%+24.96%+24.96%+22.88%+20.38%+18.40%+24.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.95%+24.19%+28.78%+28.78%+24.58%+21.52%+21.59%+24.58%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+10.09%-14.30%-17.39%-17.39%-15.28%-11.84%-4.45%-3.94%528
Hang Seng China Enterprise+4.42%-13.79%-14.05%-14.05%-11.68%-9.42%-4.04%-3.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+43.32%+35.02%+37.13%+37.13%+28.17%+24.47%+22.61%+22.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+42.71%+34.75%+37.04%+37.04%+28.74%+25.27%+23.58%+23.98%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-5.55%+3.64%+6.86%+6.86%-5.91%-3.04%-3.89%-3.05%47
MSCI EM Latin America Index-5.19%+2.13%+3.70%+3.70%-5.60%-4.36%-4.47%-3.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.59%+29.93%+26.75%+26.75%+33.01%+28.60%+24.73%+24.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.26%+26.02%+24.53%+24.53%+32.43%+28.12%+25.24%+24.72%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)-8.43%-6.27%-56.02%-56.02%-19.35%-12.48%-0.25%-0.26%1,367
S&P 500 Total Return-7.99%-0.86%+6.26%+6.26%+17.54%+12.30%+14.68%+14.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.85%+45.80%+55.78%+55.78%+40.57%+32.88%+24.82%+24.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.46%+11.04%+9.27%+9.27%+21.54%+18.98%+16.06%+15.87%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+0.85%-3.03%-25.31%-25.31%-7.50%-7.27%-1.58%-1.34%51
MSCI Emerging Market TR Net+0.28%-5.09%-16.66%-16.66%+1.79%-1.20%+0.96%+1.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.37%+22.58%+23.94%+23.94%+20.86%+17.72%+14.91%+14.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.19%+14.45%+17.73%+17.73%+18.80%+16.74%+15.00%+14.91%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+12.16%+5.31%-32.21%-32.21%+2.75%+1.61%N/A+5.01%665
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+7.37%+4.20%-18.63%-18.63%+5.98%+4.21%N/A+6.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.38%+30.34%+31.86%+31.86%+26.16%+22.10%N/A+18.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.77%+21.35%+23.61%+23.61%+21.88%+18.63%N/A+16.74%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-3.69%+1.22%-6.07%-6.07%+11.59%N/AN/A+8.64%797
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+3.19%+2.68%-3.63%-3.63%+12.48%N/AN/A+10.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.16%+19.34%+20.25%+20.25%+19.32%N/AN/A+17.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.12%+19.73%+19.15%+19.15%+19.36%N/AN/A+17.05%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-3.69%+1.22%-6.07%-6.07%+11.48%+8.28%N/A+6.71%3,458
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+3.19%+2.68%-3.63%-3.63%+12.48%+9.92%N/A+8.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.16%+19.34%+20.25%+20.25%+19.33%+17.56%N/A+16.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.12%+19.73%+19.15%+19.15%+19.36%+16.95%N/A+15.40%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+10.98%+1.68%-23.89%-23.89%-0.68%-2.47%N/A+1.04%52
S&P Developed SmallCap Net TR Index+1.49%+2.89%-15.83%-15.83%+7.72%+4.56%N/A+6.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.44%+21.59%+23.87%+23.87%+23.38%+19.80%N/A+17.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.75%+23.37%+23.17%+23.17%+24.47%+20.34%N/A+17.47%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)+13.39%+6.08%-29.21%-29.21%+0.82%+3.91%N/A+6.42%2,747
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+6.34%+3.22%-17.29%-17.29%+4.08%+7.31%N/A+8.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.65%+29.52%+30.31%+30.31%+25.61%+21.53%N/A+19.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.48%+19.24%+21.96%+21.96%+21.62%+18.65%N/A+18.06%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+1.22%+1.55%-23.92%-23.92%+0.95%-1.14%N/A+2.78%1,840
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+3.18%+2.76%-1.97%-1.97%+6.47%+4.52%N/A+6.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.59%+19.29%+23.03%+23.03%+22.97%+20.26%N/A+20.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.30%+12.00%+12.40%+12.40%+18.01%+16.92%N/A+16.41%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+14.17%-8.02%-24.23%-24.23%-1.69%+0.04%N/A+2.90%1,110
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+10.19%-13.01%-26.28%-26.28%-6.59%-3.90%N/A-0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.47%+27.34%+28.32%+28.32%+23.37%+21.55%N/A+19.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+34.85%+28.27%+29.21%+29.21%+24.72%+22.90%N/A+20.86%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-2.19%+0.95%-2.57%-2.57%+7.10%+2.73%N/A-0.18%67
ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate Index + 0.085% p.a.+0.29%+0.46%-1.79%-1.79%+2.99%-1.40%N/A-1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.61%+11.11%+10.86%+10.86%+12.42%+10.88%N/A+10.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.23%+8.84%+8.66%+8.66%+7.73%+7.04%N/A+6.98%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+7.37%+0.22%-19.23%-19.23%+2.39%N/AN/A+5.66%3,793
MSCI World Net Index NETR USD+0.34%+0.75%-15.41%-15.41%+9.98%N/AN/A+12.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.04%+22.40%+22.18%+22.18%+19.42%N/AN/A+18.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.74%+22.29%+21.84%+21.84%+22.06%N/AN/A+21.32%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)+7.37%+0.22%-19.23%-19.23%N/AN/AN/A-14.68%97
MSCI World Net Index NETR USD+0.34%+0.75%-15.41%-15.41%N/AN/AN/A-12.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.00%+22.33%+22.18%+22.16%N/AN/AN/A+21.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.74%+22.29%+21.84%+21.84%N/AN/AN/A+21.20%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+7.37%+0.22%-19.23%-19.23%+2.34%+4.55%N/A+5.78%1,874
MSCI World Net Index NETR USD+0.34%+0.75%-15.41%-15.41%+9.98%+7.35%N/A+8.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.04%+22.40%+22.18%+22.18%+19.44%+16.64%N/A+15.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.74%+22.29%+21.84%+21.84%+22.06%+18.52%N/A+16.70%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID)+7.37%+0.22%N/AN/AN/AN/AN/A-8.85%9
MSCI World Net Index NETR USD+0.34%+0.75%N/AN/AN/AN/AN/A-5.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.00%+22.34%N/AN/AN/AN/AN/A+22.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.74%+22.29%N/AN/AN/AN/AN/A+22.44%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)-9.32%-10.96%-57.05%-57.05%-7.62%-4.37%N/A-0.94%676
MSCI AC World Information Technology Index-3.31%-4.04%-28.95%-28.95%+13.75%+13.35%N/A+14.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.43%+47.50%+55.68%+55.68%+40.28%+33.61%N/A+31.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.26%+29.37%+29.90%+29.90%+28.15%+24.43%N/A+22.90%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)+0.67%-0.80%-8.76%-8.76%+2.43%+2.70%N/A+5.48%217
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+0.45%-0.68%-8.52%-8.52%+4.27%+4.15%N/A+7.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.32%+17.36%+19.24%+19.24%+20.56%+18.71%N/A+17.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.47%+16.03%+15.56%+15.56%+21.34%+19.31%N/A+18.69%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)+6.19%+0.13%-20.00%-20.00%+5.51%+6.66%N/A+7.93%755
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+5.32%-0.42%-20.92%-20.92%+7.22%+9.09%N/A+10.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.10%+23.63%+23.88%+23.88%+25.22%+21.52%N/A+20.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.54%+23.76%+24.15%+24.15%+25.79%+22.84%N/A+21.43%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDX-I)+6.19%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-11.54%15
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+5.32%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-9.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.50%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+24.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.54%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+24.71%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)+3.15%+4.87%-11.34%-11.34%+3.33%+0.74%N/A+5.45%403
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+2.87%+5.24%-7.90%-7.90%+2.45%-0.13%N/A+2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.30%+14.96%+20.67%+20.67%+22.30%+20.99%N/A+20.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.41%+17.03%+17.88%+17.88%+19.24%+18.29%N/A+17.61%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+3.24%+4.90%-11.08%-11.08%+3.59%+0.99%N/A+5.53%457
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+2.87%+5.24%-7.90%-7.90%+2.45%-0.13%N/A+2.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.22%+14.86%+20.58%+20.58%+22.21%+20.95%N/A+20.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.41%+17.03%+17.88%+17.88%+19.24%+18.29%N/A+17.61%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+8.50%+4.20%-16.02%-16.02%+1.09%+2.28%N/A+3.33%61
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)-1.71%-2.00%-24.07%-24.07%+2.80%+4.49%N/A+5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.60%+21.17%+23.39%+23.39%+24.65%+20.70%N/A+19.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.46%+1.27%+19.91%+19.91%+28.56%+25.08%N/A+24.06%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-1.55%+6.06%-7.10%-7.10%+7.32%+0.41%N/A+1.75%243
MSCI India Index-6.71%+6.59%-3.21%-3.21%+15.63%+7.46%N/A+8.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.03%+13.91%+18.01%+18.01%+19.76%+17.23%N/A+16.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.28%+14.34%+19.22%+19.22%+23.71%+20.87%N/A+20.53%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+3.46%-16.75%-29.82%-29.82%-7.53%N/AN/A-3.24%7,637
ดัชนี MSCI China A Onshore-5.17%-17.82%-24.25%-24.25%+7.03%N/AN/A+1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.04%+25.74%+26.12%+26.12%+23.02%N/AN/A+22.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.83%+18.95%+21.96%+21.96%+22.34%N/AN/A+22.39%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-0.80%-6.85%-20.79%-20.79%-3.88%N/AN/A-3.68%513
MSCI AC Asia (ex Japan) Gross Return GBP - Hedging FX+1.53%-4.83%-10.72%-10.72%+1.20%N/AN/A+0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.54%+19.36%+21.55%+21.55%+20.36%N/AN/A+19.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.34%+24.37%+23.27%+23.27%+21.71%N/AN/A+20.06%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-11.58%-20.23%-39.15%-39.15%-2.54%N/AN/A-4.77%2,283
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-22.46%-25.48%-42.60%-42.60%+0.07%N/AN/A-3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.94%+23.19%+22.86%+22.86%+22.16%N/AN/A+19.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+36.03%+28.08%+26.13%+26.13%+24.46%N/AN/A+22.23%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I)-11.57%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-24.13%143
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-22.46%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-28.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.99%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+24.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+36.03%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+30.19%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+4.14%+2.05%-10.51%-10.51%+6.09%N/AN/A+7.69%2,327
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+10.66%+2.38%-9.57%-9.57%+6.77%N/AN/A+9.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.08%+19.30%+21.12%+21.12%+19.79%N/AN/A+18.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.97%+17.08%+17.95%+17.95%+19.16%N/AN/A+18.35%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)+4.14%+2.05%-10.51%-10.51%N/AN/AN/A-8.72%58
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+10.66%+2.38%-9.57%-9.57%N/AN/AN/A-5.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.04%+19.26%+21.12%+21.01%N/AN/AN/A+20.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.97%+17.08%+17.95%+17.95%N/AN/AN/A+17.29%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+4.14%+2.05%-10.51%-10.51%+6.00%N/AN/A+7.63%149
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+10.66%+2.38%-9.57%-9.57%+6.77%N/AN/A+9.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.08%+19.30%+21.12%+21.12%+19.81%N/AN/A+18.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.97%+17.08%+17.95%+17.95%+19.16%N/AN/A+18.35%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)-4.78%-7.58%-43.60%-43.60%+2.81%N/AN/A+6.58%2,547
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+3.35%-4.81%-33.81%-33.81%+7.59%N/AN/A+13.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.85%+31.33%+35.98%+35.98%+29.93%N/AN/A+28.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.52%+28.95%+29.73%+29.73%+28.54%N/AN/A+27.63%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+12.50%+2.32%-13.10%-13.10%N/AN/AN/A+4.00%815
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+7.45%-0.51%-21.11%-21.11%N/AN/AN/A+5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.48%+17.14%+17.45%+17.45%N/AN/AN/A+14.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.06%+19.56%+20.03%+20.03%N/AN/AN/A+15.92%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+12.50%+2.32%-13.10%-13.10%N/AN/AN/A+4.02%340
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+7.45%-0.51%-21.11%-21.11%N/AN/AN/A+5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.48%+17.14%+17.45%+17.45%N/AN/AN/A+14.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.06%+19.56%+20.03%+20.03%N/AN/AN/A+15.92%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)+4.02%-3.65%-15.35%-15.35%N/AN/AN/A-6.27%1,922
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+7.45%+0.16%-20.97%-20.97%N/AN/AN/A-3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.01%+19.97%+19.32%+19.32%N/AN/AN/A+16.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.02%+21.31%+21.45%+21.45%N/AN/AN/A+17.62%
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)+4.02%-3.65%-15.35%-15.35%N/AN/AN/A-14.86%42
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+7.45%+0.16%-20.97%-20.97%N/AN/AN/A-20.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.38%+19.90%+19.32%+19.32%N/AN/AN/A+19.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.02%+21.31%+21.45%+21.45%N/AN/AN/A+21.30%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)+7.10%+1.29%-23.00%-23.00%N/AN/AN/A-8.85%374
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.79%+26.34%+26.96%+26.96%N/AN/AN/A+22.45%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-16.39%-22.88%-67.44%-67.44%N/AN/AN/A-54.20%159
MSCI World Net Total Return USDUSD Index - Hedging FX+7.45%+0.16%-20.97%-20.97%N/AN/AN/A-4.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+56.86%+58.14%+65.95%+65.95%N/AN/AN/A+54.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.02%+21.31%+21.45%+21.45%N/AN/AN/A+17.89%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)+7.17%-21.62%-30.30%-30.30%N/AN/AN/A-30.75%1,522
ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน -0.26%-15.28%-19.85%-19.85%N/AN/AN/A-17.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+45.47%+37.27%+46.27%+46.27%N/AN/AN/A+41.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.46%+24.55%+27.97%+27.97%N/AN/AN/A+26.27%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)+7.17%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-5.87%40
ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ ดัชนีชี้วัดในสกุล เงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-0.26%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-7.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+45.45%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+43.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.46%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+27.62%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)+8.59%+1.48%-28.54%-28.54%N/AN/AN/A-19.94%1,468
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+7.45%-0.51%-21.11%-21.11%N/AN/AN/A-14.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.15%+26.17%+26.57%+26.57%N/AN/AN/A+24.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.06%+19.56%+20.03%+20.03%N/AN/AN/A+18.28%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)+8.59%+1.48%-28.54%-28.54%N/AN/AN/A-19.94%21
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+7.45%-0.51%-21.11%-21.11%N/AN/AN/A-14.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.15%+26.17%+26.57%+26.57%N/AN/AN/A+24.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.06%+19.56%+20.03%+20.03%N/AN/AN/A+18.28%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)-0.77%-5.98%-46.49%-46.49%N/AN/AN/A-42.71%1,666
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.+7.56%-0.29%-20.72%-20.72%N/AN/AN/A-14.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+41.20%+37.94%+45.25%+45.25%N/AN/AN/A+40.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.06%+19.56%+20.03%+20.03%N/AN/AN/A+18.39%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)-0.77%-5.98%-46.49%-46.49%N/AN/AN/A-39.81%8
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.+7.56%-0.29%-20.72%-20.72%N/AN/AN/A-12.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+41.09%+37.93%+45.26%+45.25%N/AN/AN/A+42.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.06%+19.56%+20.03%+20.03%N/AN/AN/A+18.83%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)+1.85%-6.77%-39.95%-39.95%N/AN/AN/A-36.50%721
MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index - Hedging FX+2.97%-3.78%-31.29%-31.29%N/AN/AN/A-26.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.73%+28.95%+32.18%+32.18%N/AN/AN/A+30.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.40%+23.53%+25.18%+25.18%N/AN/AN/A+24.04%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)-8.29%-14.50%N/AN/AN/AN/AN/A-36.38%335
MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+3.35%-4.81%N/AN/AN/AN/AN/A-24.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+41.59%+36.97%N/AN/AN/AN/AN/A+39.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.52%+28.95%N/AN/AN/AN/AN/A+30.13%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)+5.47%-6.38%-23.44%-23.44%-2.81%N/AN/A-1.92%85
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD-2.55%-7.23%-21.68%-21.68%-0.28%N/AN/A+0.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.38%+22.39%+21.38%+21.38%+24.68%N/AN/A+23.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.54%+22.56%+21.29%+21.29%+23.58%N/AN/A+22.78%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+5.47%-6.38%-23.44%-23.44%-2.81%+1.79%N/A+0.27%160
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD-2.55%-7.23%-21.68%-21.68%-0.28%+0.75%N/A+0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.38%+22.39%+21.38%+21.38%+24.68%+20.09%N/A+18.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.54%+22.56%+21.29%+21.29%+23.58%+19.30%N/A+17.33%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(5)
1. Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.34% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน