กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2563
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ศิระ คล่องวิชา
การกระจายการลงทุน
23.81%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

2.70%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

10.92%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

39.32%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

10.76%

ทรัพย์สินอื่น

-9.93%

หนี้สินอื่น

19.16%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

3.02%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน

0.24%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ก.ย. 2564)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ13.47%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย13.59%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก12.11%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน40.47%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน15.97%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน3.21%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์0.25%
ทรัพย์สินอื่น1.53%
หนี้สินอื่น-0.58%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/64-10.66%
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนีAAA7.41%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568-6.78%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1-6.70%
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565BBB+5.37%
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.05%+0.08%+0.11%+0.16%N/AN/AN/A+0.18%94
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.08%+0.16%+0.24%+0.34%N/AN/AN/A+0.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A+0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)-0.15%+1.11%+0.84%+1.90%N/AN/AN/A+1.42%185
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.03%+0.82%+0.15%+1.06%N/AN/AN/A+1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.61%+0.68%+0.87%+0.78%N/AN/AN/A+0.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.78%+0.73%+0.84%+0.78%N/AN/AN/A+0.85%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)+0.11%+0.59%+1.79%+4.10%N/AN/AN/A+3.44%87
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.47%+0.75%+2.94%+7.15%N/AN/AN/A+6.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.79%+2.04%+2.14%+2.74%N/AN/AN/A+2.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.94%+1.94%+2.07%+2.65%N/AN/AN/A+2.94%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)+1.51%-1.22%+6.55%+26.64%N/AN/AN/A+22.55%305
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+2.15%+1.01%+8.69%+26.74%N/AN/AN/A+20.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.53%+13.75%+14.99%+19.57%N/AN/AN/A+21.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.92%+13.38%+14.57%+18.65%N/AN/AN/A+20.62%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)+2.10%-0.74%+8.60%+20.68%N/AN/AN/A+6.96%289
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.08%+2.99%+13.79%+33.56%N/AN/AN/A+20.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.78%+11.79%+11.98%+14.48%N/AN/AN/A+14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+12.04%+12.60%+15.86%N/AN/AN/A+16.10%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)+1.65%+1.01%+10.08%+27.73%N/AN/AN/A+17.40%130
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+1.78%+1.34%+10.55%+28.58%N/AN/AN/A+17.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.60%+12.93%+13.84%+17.81%N/AN/AN/A+17.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.62%+13.00%+13.94%+17.74%N/AN/AN/A+17.64%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.84%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.68%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+1.33%+10.20%+11.49%+16.67%N/AN/AN/A+19.80%813
MSCI World Net Index NETR USD+5.56%+16.50%+27.71%+37.70%N/AN/AN/A+36.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.64%+9.42%+9.87%+10.92%N/AN/AN/A+13.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.62%+11.41%+12.23%N/AN/AN/A+14.39%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)-15.28%-14.75%-17.92%N/AN/AN/AN/A-17.93%168
ดัชนี MSCI China A Onshore+1.32%+12.74%+15.46%N/AN/AN/AN/A+16.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.15%+23.01%+23.99%N/AN/AN/AN/A+23.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.67%+18.88%+20.98%N/AN/AN/AN/A+20.95%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)+1.65%+1.01%+10.08%+27.74%N/AN/AN/A+15.45%1,576
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+1.78%+1.34%+10.55%+28.58%N/AN/AN/A+18.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.60%+12.93%+13.84%+17.81%N/AN/AN/A+18.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.62%+13.00%+13.94%+17.74%N/AN/AN/A+18.67%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.84%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.68%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th