กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2563
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
18.16%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

6.41%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

9.03%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

45.46%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

21.92%

ทรัพย์สินอื่น

-17.44%

หนี้สินอื่น

16.46%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 มิ.ย. 2565)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ20.77%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย6.49%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก9.68%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน45.49%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน10.76%
ทรัพย์สินอื่น8.68%
หนี้สินอื่น-1.86%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568-7.65%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1-7.33%
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565BBB+6.25%
หุ้นกู้ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566A5.58%
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนA-5.57%
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.06%+0.11%+0.11%+0.23%N/AN/AN/A+0.20%162
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.10%+0.19%+0.19%+0.38%N/AN/AN/A+0.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%+0.01%+0.01%0.00%N/AN/AN/A0.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A0.00%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)-0.67%-0.82%-0.82%-0.69%N/AN/AN/A+0.70%288
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-1.26%-1.79%-1.79%-1.85%N/AN/AN/A+0.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.44%+1.15%+1.15%+0.91%N/AN/AN/A+0.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.97%+1.55%+1.55%+1.21%N/AN/AN/A+1.04%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)-2.04%-2.19%-2.19%-1.78%N/AN/AN/A+1.42%121
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.71%-1.15%-1.15%+0.03%N/AN/AN/A+4.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.32%+2.33%+2.33%+2.05%N/AN/AN/A+2.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.03%+2.01%+2.01%+1.91%N/AN/AN/A+2.64%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)-4.41%-1.27%-1.27%+1.99%N/AN/AN/A+14.77%438
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-6.17%-2.53%-2.53%+2.38%N/AN/AN/A+13.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.46%+12.25%+12.25%+12.45%N/AN/AN/A+18.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.78%+12.45%+12.45%+12.34%N/AN/AN/A+18.24%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)-7.53%-5.24%-5.24%-1.81%N/AN/AN/A+2.64%409
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-6.81%-3.83%-3.83%+1.52%N/AN/AN/A+12.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.51%+12.16%+12.16%+11.68%N/AN/AN/A+13.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.64%+12.31%+12.31%+11.68%N/AN/AN/A+14.72%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)-5.19%-2.60%-2.60%+1.52%N/AN/AN/A+9.86%233
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.04%-3.17%-3.17%+1.84%N/AN/AN/A+10.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.70%+12.27%+12.27%+12.09%N/AN/AN/A+15.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.00%+12.52%+12.52%+12.23%N/AN/AN/A+15.62%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.33%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.86%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)-12.22%-19.34%-19.34%-10.78%N/AN/AN/A+6.14%1,117
MSCI World Net Index NETR USD-11.26%-16.03%-16.03%-5.78%N/AN/AN/A+16.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.99%+21.87%+21.87%+17.27%N/AN/AN/A+15.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.41%+21.38%+21.38%+17.34%N/AN/AN/A+16.25%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)+0.21%-15.74%-15.74%-25.62%N/AN/AN/A-19.61%258
ดัชนี MSCI China A Onshore+7.52%-7.82%-7.82%-5.41%N/AN/AN/A+5.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.99%+26.46%+26.46%+24.43%N/AN/AN/A+23.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.71%+24.73%+24.73%+21.64%N/AN/AN/A+21.31%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)-38.87%-53.11%-53.11%N/AN/AN/AN/A-57.59%17
S&P 500 Total Return-11.17%-15.54%-15.54%N/AN/AN/AN/A-7.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+64.26%+63.69%+63.69%N/AN/AN/AN/A+55.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.83%+24.99%+24.99%N/AN/AN/AN/A+22.59%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)-13.24%-11.83%-11.83%N/AN/AN/AN/A-11.82%21
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX-16.58%-21.09%-21.09%N/AN/AN/AN/A-15.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.34%+18.37%+18.37%N/AN/AN/AN/A+16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.60%+21.56%+21.56%N/AN/AN/AN/A+19.56%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)-16.72%-23.63%-23.63%N/AN/AN/AN/A-23.65%41
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.93%+27.17%+27.17%N/AN/AN/AN/A+23.88%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)-29.94%-43.04%-43.04%N/AN/AN/AN/A-46.46%247
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.-15.92%-20.50%-20.50%N/AN/AN/AN/A-15.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+52.75%+51.70%+51.70%N/AN/AN/AN/A+44.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.24%+20.48%+20.48%N/AN/AN/AN/A+18.58%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)-5.19%-2.60%-2.60%+1.52%N/AN/AN/A+9.93%1,532
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-6.04%-3.17%-3.17%+1.84%N/AN/AN/A+11.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.70%+12.27%+12.27%+12.09%N/AN/AN/A+16.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.00%+12.52%+12.52%+12.23%N/AN/AN/A+16.75%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.33%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.86%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน