กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนและเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกซึ่งประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน brand โดยพิจารณาจาก intangible assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิสินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, วรดา ตันติสุนทร, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายภายกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายภายกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ก.ย. 2564)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.33%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund103.17%
ทรัพย์สินอื่น0.32%
หนี้สินอื่น-5.82%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.05%+0.08%+0.11%+0.16%+0.61%+0.72%+1.28%+1.68%6,592
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.11%+0.22%+0.33%+0.45%+0.96%+1.14%+1.58%+1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.01%0.00%0.00%0.00%+0.04%+0.04%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%+0.02%+0.02%+0.03%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.14%+0.19%-0.30%+0.20%+1.38%+1.19%+2.24%+2.15%6,919
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.43%+0.39%+0.49%+0.45%+0.68%+0.57%+0.63%+2.14%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.02%+0.90%+0.83%+1.85%+2.19%+1.87%+2.30%+1.85%3,486
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.53%+0.52%+0.67%+0.61%+0.85%+0.70%+0.63%+0.53%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.07%+0.21%+0.20%+0.56%+3.97%+2.69%+3.38%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.12%+0.12%+0.16%+0.15%+1.07%+1.00%+1.12%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-0.32%+0.50%-1.20%-0.26%+2.61%+1.89%+2.45%+1.96%1,112
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.04%+0.64%-0.13%+0.52%+4.08%+2.75%+3.41%+3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.17%+1.07%+1.28%+1.16%+1.75%+1.47%+1.23%+0.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+0.57%+0.64%+0.60%+1.24%+1.11%+1.17%+1.44%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)-0.07%+1.08%+0.88%+2.01%N/AN/AN/A+2.85%703
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.06%+0.98%+0.40%+1.40%N/AN/AN/A+2.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.57%+0.59%+0.79%+0.73%N/AN/AN/A+1.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.78%+0.74%+0.84%+0.78%N/AN/AN/A+1.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+0.73%+0.17%+12.39%+22.57%-6.67%+0.34%+5.53%+10.28%2,752
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.76%+10.94%+11.23%+13.72%+17.15%+14.78%+15.70%+19.27%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+0.66%+0.10%+12.40%+22.70%-6.58%+0.31%+6.25%+9.07%1,040
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.73%+10.92%+11.25%+13.76%+17.11%+14.71%+15.50%+18.46%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+1.09%+2.05%+5.99%+16.32%+1.63%+3.48%+6.13%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.83%+4.84%+5.12%+6.44%+7.97%+6.71%+6.65%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+0.10%+0.56%+1.63%+4.09%+0.12%N/AN/A+0.16%1,102
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+0.48%+0.77%+2.96%+7.18%+1.25%N/AN/A+1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.84%+2.08%+2.18%+2.76%+3.16%N/AN/A+2.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.94%+1.94%+2.07%+2.65%+3.10%N/AN/A+2.83%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+0.55%+0.40%+3.33%+8.07%N/AN/AN/A-1.12%277
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+0.88%+1.32%+5.67%+13.78%N/AN/AN/A+2.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.99%+4.43%+4.43%+5.69%N/AN/AN/A+5.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.90%+3.91%+4.07%+4.91%N/AN/AN/A+5.74%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)+1.22%+0.14%+5.01%+12.13%N/AN/AN/A-4.97%100
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+1.28%+1.88%+8.38%+20.37%N/AN/AN/A+2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.22%+6.92%+6.94%+8.93%N/AN/AN/A+10.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.82%+5.83%+6.10%+7.46%N/AN/AN/A+9.28%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+2.15%-0.69%+9.11%+22.62%-7.29%-0.24%+5.06%+7.33%9,385
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.97%+11.95%+12.20%+15.60%+19.15%+15.98%+15.68%+16.18%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+0.44%-0.76%+14.17%+25.62%-8.64%-1.00%+4.83%+6.32%1,735
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.23%+10.65%+10.83%+13.40%+18.79%+16.49%+17.01%+19.99%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-0.04%-0.03%+14.75%+27.73%-8.13%N/AN/A-7.23%646
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.47%+10.65%+11.51%+14.33%+18.57%N/AN/A+17.16%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+5.22%+8.63%+33.13%+48.25%N/AN/AN/A+3.55%166
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.76%+12.74%+13.07%+15.39%N/AN/AN/A+19.81%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.08%+2.99%+13.79%+33.56%+0.17%+4.79%+9.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.82%+12.04%+12.60%+15.86%+19.59%+16.38%+16.15%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+1.61%+1.11%+10.23%+27.99%-3.28%+3.13%+7.39%+7.80%3,213
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.65%+12.91%+13.95%+17.80%+21.78%+18.17%+17.75%+21.32%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+1.78%+1.34%+10.55%+28.58%-2.38%+3.78%+8.06%+8.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.62%+13.00%+13.94%+17.74%+21.93%+18.31%+17.91%+21.60%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.59%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.81%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-1.59%+2.27%-7.42%-10.20%+9.93%+0.23%-1.61%+2.11%983
LBMA Gold Price PM+4.35%+11.44%+4.15%-1.27%+15.37%+5.17%+1.60%+5.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.23%+13.00%+13.68%+13.94%+14.47%+12.71%+14.31%+14.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.69%+13.87%+14.25%+14.93%+15.22%+13.38%+15.06%+15.48%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+3.63%+15.64%+22.91%+32.79%+14.19%+11.19%N/A+10.31%421
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+3.21%+16.42%+21.89%+30.31%+13.22%+9.86%N/A+7.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.22%+15.13%+15.16%+15.67%+20.07%+16.89%N/A+16.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.64%+13.88%+13.85%+14.48%+18.39%+15.64%N/A+16.41%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-0.51%+7.93%+7.04%+14.61%+9.48%+8.54%N/A+6.28%1,827
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.34%+18.49%+24.59%+25.16%+12.17%+10.40%N/A+8.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.25%+11.49%+13.20%+14.19%+17.82%+15.90%N/A+16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.78%+11.19%+12.45%+17.78%+15.20%N/A+15.05%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+6.62%+10.44%+9.41%+21.05%+8.42%+9.67%N/A+4.59%160
TOPIX Net Total Return JPY+10.09%+12.09%+19.39%+28.13%+8.39%+11.47%N/A+5.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.27%+17.02%+17.61%+17.81%+20.87%+18.85%N/A+20.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.59%+16.62%+16.35%+15.76%+18.51%+16.97%N/A+19.06%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+1.31%+10.02%+11.41%+16.82%+11.37%N/AN/A+11.03%1,901
MSCI World Net Index NETR USD+5.56%+16.50%+27.71%+37.70%+14.85%N/AN/A+13.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.58%+9.36%+9.79%+10.95%+16.05%N/AN/A+13.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+10.62%+11.41%+12.23%+19.34%N/AN/A+16.01%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+0.53%+2.44%+2.36%+6.73%+4.00%N/AN/A+3.38%646
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.53%+3.15%+0.21%+0.50%+6.25%N/AN/A+4.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.70%+1.78%+2.02%+2.16%+4.46%N/AN/A+3.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.33%+3.18%+3.44%+3.31%+4.14%N/AN/A+3.70%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-8.55%-4.81%-1.25%+14.19%+10.56%N/AN/A+8.27%910
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-13.80%-10.80%-7.63%+4.47%+7.67%N/AN/A+4.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.38%+18.73%+19.22%+17.90%+19.97%N/AN/A+19.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.75%+22.27%+22.31%+20.81%+21.82%N/AN/A+20.85%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-1.20%+15.20%+14.10%+31.44%+27.80%N/AN/A+18.84%2,694
MSCI AC World Information Technology Index+6.13%+20.17%+27.73%+39.24%+27.98%N/AN/A+25.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.45%+25.04%+27.67%+26.42%+26.01%N/AN/A+24.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.48%+14.72%+17.15%+18.00%+24.67%N/AN/A+22.60%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+10.03%+16.49%+25.55%+45.59%N/AN/AN/A+11.15%109
MSCI India Index+18.98%+30.41%+43.72%+64.29%N/AN/AN/A+20.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.46%+13.89%+14.20%+14.17%N/AN/AN/A+18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%+13.44%+16.02%+15.47%N/AN/AN/A+23.14%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)-15.43%-14.90%-17.87%N/AN/AN/AN/A-17.88%665
ดัชนี MSCI China A Onshore+1.32%+12.74%+15.46%N/AN/AN/AN/A+16.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.43%+23.19%+23.97%N/AN/AN/AN/A+23.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.67%+18.88%+20.98%N/AN/AN/AN/A+20.95%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th