กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M67 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M67)
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ เสนอขายครั้งเดียว (กลุ่มกองทุน AI)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
2 พฤศจิกายน 2564
นโยบายการลงทุน
กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, พลสิทธิ์ อาหุนัย
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 510,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ระหว่างวันที่ 26 ตุ.ค. - 1 พ.ย. 2564 เท่านั้น กรณีจองซื้อด้วยเช็คเปิดรับถึง 29 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH-A, KFCASHPLUS, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-1.90%+6.39%+3.55%-0.07%+11.45%+4.00%-0.44%+3.18%506
LBMA Gold Price PM-2.08%+6.60%+3.69%+0.04%+13.43%+5.70%+1.05%+4.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.75%+11.46%+12.16%+13.04%+14.02%+12.30%+14.02%+14.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.52%+13.83%+14.19%+14.94%+15.27%+13.37%+14.97%+15.63%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-3.03%+0.15%-5.60%-5.47%+10.80%+4.52%N/A+0.16%251
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-2.86%+0.63%-4.83%-4.65%+14.06%+6.99%N/A+2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.90%+13.13%+13.68%+14.26%+14.99%+13.32%N/A+14.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.51%+14.14%+14.92%+15.72%+17.01%+14.95%N/A+15.74%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+14.58%+32.88%+78.04%+126.69%+4.47%+6.93%-6.70%-6.29%370
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+16.73%+43.90%+99.88%+152.65%+8.30%+11.11%-3.95%-3.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.01%+27.51%+29.57%+29.48%+35.15%+30.67%+29.65%+29.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.61%+26.86%+28.81%+29.61%+37.33%+32.46%+31.32%+30.84%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-1.29%+0.75%-1.58%-0.49%+4.22%+1.87%+2.99%+2.76%357
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-0.73%+1.77%+0.30%+1.20%+6.55%+3.50%+4.38%+4.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.88%+2.90%+3.08%+3.01%+4.17%+3.69%+3.41%+3.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.29%+3.25%+3.45%+3.39%+4.14%+3.72%+3.45%+3.52%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-4.23%-3.41%-8.14%-0.07%+2.51%-0.13%N/A-1.98%38
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-3.71%-2.62%-6.18%+2.26%+4.53%+2.11%N/A+0.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.63%+5.62%+6.50%+6.75%+9.22%+8.98%N/A+9.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.76%+5.77%+6.72%+7.03%+9.95%+9.54%N/A+9.68%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.31%+1.00%+1.90%+6.08%+4.08%+3.23%N/A+3.24%1,007
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-0.73%+1.77%+0.30%+1.20%+6.55%+3.50%N/A+3.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.63%+1.71%+2.01%+2.17%+4.53%+3.64%N/A+3.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.29%+3.25%+3.45%+3.39%+4.14%+3.72%N/A+3.70%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.31%+0.98%+1.90%+6.12%+4.05%+3.18%N/A+3.19%8,328
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-0.73%+1.77%+0.30%+1.20%+6.55%+3.50%N/A+3.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.63%+1.70%+2.01%+2.17%+4.53%+3.64%N/A+3.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.29%+3.25%+3.45%+3.39%+4.14%+3.72%N/A+3.70%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-1.82%+0.40%-0.92%+3.41%N/AN/AN/A+4.84%723
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.37%+2.31%+2.20%+6.42%N/AN/AN/A+7.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.69%+2.46%+2.77%+2.83%N/AN/AN/A+2.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.39%+2.17%+2.61%+2.71%N/AN/AN/A+3.19%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-1.82%+0.40%-0.92%+3.41%N/AN/AN/A+4.83%34
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.37%+2.31%+2.20%+6.42%N/AN/AN/A+7.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.69%+2.46%+2.77%+2.83%N/AN/AN/A+2.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.39%+2.17%+2.61%+2.71%N/AN/AN/A+3.19%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)-10.51%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-16.29%830
100% ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index in USD - Hedging FX-3.70%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-5.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.74%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.58%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.14%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-1.40%-2.48%+6.23%+24.80%+23.55%+12.80%+10.02%+5.99%439
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+1.75%+3.21%+11.38%+25.05%+12.62%+8.92%+8.62%+4.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.62%+16.74%+18.54%+17.91%+19.96%+17.40%+15.15%+16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.57%+13.06%+13.62%+13.28%+15.07%+13.40%+13.46%+18.59%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.51%+3.28%+8.15%+16.99%+6.11%+3.69%N/A+4.11%1,490
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+2.49%+11.53%+20.49%+25.92%+11.19%+8.14%N/A+7.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.51%+4.71%+4.51%+4.98%+6.99%+6.05%N/A+6.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.29%+6.53%+6.45%+6.55%+9.34%+7.86%N/A+7.67%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-2.33%-2.23%+3.59%+13.28%+4.63%N/AN/A+2.12%721
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-0.95%-2.27%+1.40%+8.47%+9.94%N/AN/A+4.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.15%+5.26%+6.33%+6.44%+7.73%N/AN/A+7.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.97%+7.43%+7.80%+7.60%+9.23%N/AN/A+8.91%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-2.33%-2.23%+3.59%+13.28%+4.63%+3.12%N/A+3.03%1,211
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-0.95%-2.27%+1.40%+8.47%+9.94%+6.89%N/A+6.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.15%+5.26%+6.33%+6.44%+7.73%+6.59%N/A+6.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.97%+7.43%+7.80%+7.60%+9.23%+8.11%N/A+8.16%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.44%+3.21%+8.10%+16.75%+6.05%+3.67%N/A+3.27%1,765
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+2.49%+11.53%+20.49%+25.92%+11.19%+8.14%N/A+7.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.50%+4.71%+4.50%+4.95%+7.01%+6.06%N/A+6.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.29%+6.53%+6.45%+6.55%+9.34%+7.86%N/A+7.72%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-1.32%-0.57%+1.82%+8.61%+4.31%N/AN/A+2.59%60
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.70%+4.14%+4.04%+4.13%+6.39%N/AN/A+5.93%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-1.32%-0.57%+1.82%+8.61%+4.31%N/AN/A+2.86%345
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.69%+4.14%+4.04%+4.13%+6.39%N/AN/A+5.62%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+0.39%+2.52%+5.18%+10.67%N/AN/AN/A+3.76%620
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.65%+2.32%+2.82%+2.98%N/AN/AN/A+15.02%
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)+0.21%+4.45%+2.51%+7.04%N/AN/AN/A+6.68%4,309
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.38%+7.80%+12.40%+16.06%N/AN/AN/A+15.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.24%+5.20%+5.13%+5.33%N/AN/AN/A+5.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.29%+6.45%+6.02%+5.98%N/AN/AN/A+5.98%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+0.62%+0.15%+4.80%+10.33%+11.08%+8.94%+3.95%-1.82%77
MSCI BRIC Net TR 10/40 Index-1.71%-5.17%+0.14%+6.91%+5.44%+4.52%+3.42%+0.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.36%+16.88%+17.01%+17.61%+19.77%+17.99%+17.42%+24.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.46%+21.00%+20.54%+19.94%+20.07%+18.29%+20.31%+24.35%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-2.57%-14.88%-14.27%-7.13%-5.72%-3.94%-0.69%-1.90%469
Hang Seng China Enterprise-1.81%-11.64%-6.92%-2.18%-3.59%-2.34%-0.80%-2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.63%+25.21%+23.81%+22.68%+20.41%+19.06%+20.63%+21.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.81%+26.89%+25.19%+24.04%+21.57%+20.24%+21.84%+22.64%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-13.83%-7.84%-10.14%+15.52%-5.76%-3.98%-4.44%-3.98%96
MSCI EM Latin America Index-14.93%-5.15%-4.98%+24.83%-7.33%-5.16%-5.23%-4.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.22%+21.96%+23.03%+23.30%+31.09%+27.23%+23.93%+23.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.54%+20.60%+21.91%+22.70%+31.22%+27.50%+24.77%+24.83%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)-3.57%+3.47%+10.56%+35.81%+13.09%+9.72%N/A+10.45%2,918
S&P 500 Index(4)+5.89%+17.31%+36.53%+50.04%+19.71%+15.91%N/A+15.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.56%+25.88%+28.97%+29.22%+25.10%+20.92%N/A+17.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.63%+12.02%+13.43%+13.39%+22.89%+19.02%N/A+16.61%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-1.40%-8.37%-5.34%+5.40%+6.50%+0.89%N/A+1.93%70
MSCI Emerging Market TR Net+0.02%-0.04%+8.55%+22.04%+9.86%+5.80%N/A+3.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.02%+14.50%+15.20%+15.09%+17.03%+14.63%N/A+13.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.83%+14.92%+15.37%+15.05%+17.27%+15.34%N/A+14.61%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+0.10%+14.18%+30.07%+49.97%+20.03%+13.53%N/A+10.49%1,358
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+1.44%+14.96%+27.04%+46.60%+17.10%+11.86%N/A+9.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.30%+16.59%+16.21%+16.45%+20.19%+17.14%N/A+16.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.49%+14.49%+14.15%+14.12%+18.41%+15.72%N/A+15.76%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+1.78%+12.52%+19.31%+32.45%+14.84%N/AN/A+12.86%923
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+2.32%+17.21%+27.30%+36.66%+14.68%N/AN/A+13.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.47%+12.27%+13.68%+14.25%+17.74%N/AN/A+17.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.30%+10.72%+11.20%+11.74%+17.63%N/AN/A+16.66%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+1.78%+12.52%+19.31%+32.45%+14.72%+12.13%N/A+8.51%3,892
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+2.32%+17.21%+27.30%+36.66%+14.68%+12.29%N/A+9.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.47%+12.27%+13.68%+14.25%+17.76%+15.92%N/A+16.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.30%+10.72%+11.20%+11.74%+17.63%+15.17%N/A+14.90%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+1.06%+1.12%+17.26%+35.65%+9.38%+7.09%N/A+4.85%68
S&P Developed SmallCap Net TR Index+3.55%+9.95%+28.82%+54.14%+16.17%+12.86%N/A+10.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.13%+13.98%+14.91%+15.41%+20.38%+16.87%N/A+15.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.66%+12.75%+14.43%+14.53%+21.48%+17.65%N/A+16.50%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)+1.34%+11.83%+24.70%+42.28%+19.89%+14.53%N/A+12.30%5,815
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+3.37%+12.99%+24.35%+41.43%+19.08%+14.48%N/A+12.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.78%+15.44%+15.19%+15.36%+20.06%+16.96%N/A+17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.07%+13.24%+13.05%+13.32%+18.79%+16.15%N/A+17.41%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+8.64%+10.93%+9.22%+22.74%+11.77%+11.01%N/A+7.79%2,509
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+6.32%+7.20%+14.09%+30.53%+10.93%+11.10%N/A+8.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.69%+17.80%+17.84%+18.15%+20.75%+18.56%N/A+20.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.21%+13.10%+11.86%+12.26%+18.88%+16.96%N/A+17.03%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)-0.92%-5.78%+0.84%+13.42%+16.09%+13.04%N/A+7.92%1,303
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-1.90%-11.91%-5.42%+3.37%+13.06%+9.23%N/A+4.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.61%+18.58%+18.66%+18.05%+19.59%+18.13%N/A+18.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.12%+22.70%+21.95%+21.12%+21.44%+19.24%N/A+19.35%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.32%+4.46%+2.18%+0.81%+5.20%+2.44%N/A+0.04%88
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-1.48%+2.59%+4.17%+5.64%+0.49%-0.38%N/A-0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.82%+9.13%+11.98%+12.61%+11.54%+10.64%N/A+10.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.50%+6.86%+6.55%+6.39%+6.55%+6.61%N/A+6.60%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+2.19%+8.22%+15.57%+28.25%N/AN/AN/A+17.85%3,610
MSCI World Net Index NETR USD+4.89%+15.86%+32.35%+49.60%N/AN/AN/A+28.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.05%+9.93%+10.26%+10.69%N/AN/AN/A+17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.28%+10.60%+11.33%+11.37%N/AN/AN/A+21.51%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+2.19%+8.22%+15.57%+28.25%+15.07%+11.44%N/A+10.50%1,949
MSCI World Net Index NETR USD+4.89%+15.86%+32.35%+49.60%+18.30%+14.25%N/A+13.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.06%+9.93%+10.26%+10.69%+16.00%+13.66%N/A+13.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.28%+10.60%+11.33%+11.37%+19.20%+15.86%N/A+15.61%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)+6.00%+13.64%+22.49%+45.09%+35.12%N/AN/A+21.42%1,324
MSCI AC World Information Technology Index+5.45%+19.96%+33.62%+54.83%+33.29%N/AN/A+26.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.58%+14.52%+16.98%+16.97%+24.29%N/AN/A+21.18%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)+6.20%+0.10%+4.84%+24.48%+8.88%N/AN/A+9.17%207
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+6.26%+0.99%+6.49%+27.09%+11.52%N/AN/A+11.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.69%+17.39%+16.99%+16.82%+19.26%N/AN/A+17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.52%+16.46%+15.41%+16.79%+21.40%N/AN/A+19.41%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)+4.57%+10.13%+23.08%+39.82%+18.18%N/AN/A+14.60%1,248
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+5.43%+11.61%+27.38%+45.60%+22.57%N/AN/A+17.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.41%+11.30%+12.24%+12.35%+22.60%N/AN/A+19.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.62%+11.57%+12.84%+12.96%+24.30%N/AN/A+20.92%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)+3.80%+6.04%+16.67%+32.68%+10.30%N/AN/A+10.92%590
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+1.38%+7.03%+13.87%+21.60%+7.45%N/AN/A+5.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.70%+16.92%+16.28%+16.27%+21.42%N/AN/A+20.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.41%+15.92%+15.17%+14.98%+18.99%N/AN/A+17.62%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าปันผล (KF-JPSCAPD)+4.36%+6.42%+16.99%+33.26%+10.50%N/AN/A+10.96%522
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+1.38%+7.03%+13.87%+21.60%+7.45%N/AN/A+6.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.96%+17.20%+16.42%+16.34%+21.38%N/AN/A+20.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.41%+15.92%+15.17%+14.98%+18.99%N/AN/A+17.63%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+2.47%+0.40%+18.06%+36.85%+11.25%N/AN/A+7.80%89
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)+4.08%+3.99%+21.30%+51.61%+19.03%N/AN/A+14.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.29%+15.11%+16.28%+17.43%+21.90%N/AN/A+19.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.40%+16.77%+19.27%+19.28%+28.82%N/AN/A+25.05%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+4.76%+19.15%+23.69%+41.64%+12.10%N/AN/A+4.64%332
MSCI India Index+11.97%+28.64%+39.88%+60.60%+20.14%N/AN/A+11.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.46%+11.78%+14.16%+14.35%+18.24%N/AN/A+16.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.68%+12.15%+16.15%+15.73%+22.85%N/AN/A+20.99%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+0.11%-14.47%-16.53%-7.81%+17.83%N/AN/A+4.85%9,989
ดัชนี MSCI China A Onshore+4.40%+9.03%+15.68%+24.22%+24.93%N/AN/A+9.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.16%+23.36%+23.64%+22.33%+21.59%N/AN/A+21.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.10%+18.78%+20.42%+19.93%+22.46%N/AN/A+22.82%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-2.38%-9.03%-4.53%+7.68%+10.46%N/AN/A+2.03%704
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX-0.42%-6.64%-0.49%+14.27%+14.51%N/AN/A+5.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.40%+17.72%+17.81%+17.33%+18.62%N/AN/A+18.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.22%+17.22%+17.71%+17.23%+19.86%N/AN/A+19.35%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+10.00%+18.14%+34.28%+55.33%+15.32%N/AN/A+7.96%3,812
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+11.32%+22.98%+48.76%+65.83%+18.15%N/AN/A+12.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.33%+16.77%+20.44%+19.39%+18.80%N/AN/A+19.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.07%+19.47%+24.49%+23.34%+20.88%N/AN/A+21.20%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+0.88%+6.29%+9.11%+24.92%N/AN/AN/A+15.15%2,430
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+1.58%+10.79%+17.11%+30.36%N/AN/AN/A+16.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.66%+11.67%+12.97%+13.64%N/AN/AN/A+17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.18%+10.14%+10.80%+11.54%N/AN/AN/A+18.93%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+0.88%+6.29%+9.11%+24.92%N/AN/AN/A+15.05%147
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+1.58%+10.79%+17.11%+30.36%N/AN/AN/A+16.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.66%+11.67%+12.97%+13.64%N/AN/AN/A+17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.18%+10.14%+10.80%+11.54%N/AN/AN/A+18.93%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+2.40%+9.07%+11.96%+36.40%N/AN/AN/A+40.93%4,150
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+4.59%+13.28%+22.82%+47.59%N/AN/AN/A+39.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.55%+19.16%+21.46%+21.34%N/AN/AN/A+24.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.42%+14.46%+16.91%+16.99%N/AN/AN/A+27.04%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)-1.79%+1.55%+5.85%+22.80%N/AN/AN/A+15.99%1,097
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+3.56%+7.64%+18.96%+39.36%N/AN/AN/A+31.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.37%+9.97%+10.07%+10.64%N/AN/AN/A+11.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.93%+9.96%+10.66%+10.95%N/AN/AN/A+12.21%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)-1.79%+1.55%+5.85%+22.80%N/AN/AN/A+16.04%355
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+3.56%+7.64%+18.96%+39.36%N/AN/AN/A+31.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.37%+9.97%+10.07%+10.64%N/AN/AN/A+11.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.93%+9.96%+10.66%+10.95%N/AN/AN/A+12.21%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)+3.97%+4.19%N/AN/AN/AN/AN/A+7.83%3,578
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+4.08%+9.43%N/AN/AN/AN/AN/A+16.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.90%+11.42%N/AN/AN/AN/AN/A+10.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.28%+10.37%N/AN/AN/AN/AN/A+10.72%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)+4.67%+8.85%N/AN/AN/AN/AN/A+14.04%648
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.50%+13.53%N/AN/AN/AN/AN/A+14.33%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)+2.03%+0.17%N/AN/AN/AN/AN/A-1.07%355
MSCI World Net Total Return USDUSD Index - Hedging FX+4.08%+9.43%N/AN/AN/AN/AN/A+15.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.44%+31.47%N/AN/AN/AN/AN/A+30.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.28%+10.37%N/AN/AN/AN/AN/A+10.43%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)-2.62%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-9.78%2,228
MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน +1.28%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.49%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+34.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.31%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+25.81%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-0.72%+6.66%+17.68%+30.66%N/AN/AN/A+8.79%111
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+3.56%+14.25%+32.75%+48.31%N/AN/AN/A+9.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.79%+13.03%+12.26%+12.64%N/AN/AN/A+25.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.03%+12.13%+11.42%+12.50%N/AN/AN/A+23.96%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-0.72%+6.66%+17.68%+30.66%+12.70%+6.81%N/A+4.70%177
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+3.56%+14.25%+32.75%+48.31%+9.38%+4.39%N/A+3.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.78%+13.03%+12.26%+12.64%+21.80%+17.99%N/A+17.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.03%+12.13%+11.42%+12.50%+20.71%+17.07%N/A+16.59%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(5)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70%, MSCI ACWI Net Total Return USD 30%
(6)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(7)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th