กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับ หรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2563
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 มี.ค. 2564)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค27.20%
หมวดธนาคาร12.34%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์11.29%
หมวดพาณิชย์9.20%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์6.15%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 มี.ค. 2564)
บมจ.ปตท9.78%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย8.57%
บมจ. ซีพี ออลล์5.11%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม4.01%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย4.00%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 1 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, เป็นเงิน 0.5000 บาท)
17 พ.ย. 25630.5000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.03%+0.08%+0.03%N/AN/AN/AN/A+0.19%84
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.08%+0.19%+0.08%N/AN/AN/AN/A+0.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/AN/A0.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%N/AN/AN/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)-0.28%+0.78%-0.28%N/AN/AN/AN/A+1.00%160
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.66%+0.24%-0.66%N/AN/AN/AN/A+0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.14%+0.88%+1.14%N/AN/AN/AN/A+0.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.00%+0.82%+1.00%N/AN/AN/AN/A+0.90%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)+1.20%+3.50%+1.20%N/AN/AN/AN/A+4.59%78
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+2.12%+6.22%+2.12%N/AN/AN/AN/A+9.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.33%+3.29%+2.33%N/AN/AN/AN/A+3.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.32%+3.21%+2.32%N/AN/AN/AN/A+3.33%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)+7.87%+28.20%+7.87%N/AN/AN/AN/A+37.30%270
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+7.60%+25.47%+7.60%N/AN/AN/AN/A+31.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.18%+23.88%+17.18%N/AN/AN/AN/A+24.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.72%+22.64%+16.72%N/AN/AN/AN/A+23.38%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)+9.41%+21.58%+9.41%N/AN/AN/AN/A+10.84%256
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+10.49%+29.68%+10.49%N/AN/AN/AN/A+26.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.28%+16.65%+12.28%N/AN/AN/AN/A+16.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.62%+18.80%+13.62%N/AN/AN/AN/A+17.91%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)+8.98%+26.46%+8.98%N/AN/AN/AN/A+17.72%102
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+9.08%+26.87%+9.08%N/AN/AN/AN/A+17.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.49%+21.51%+15.49%N/AN/AN/AN/A+20.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.63%+21.36%+15.63%N/AN/AN/AN/A+20.78%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+1.17%+5.87%+1.17%N/AN/AN/AN/A+17.26%634
MSCI World Net Index NETR USD+9.62%+18.20%+9.62%N/AN/AN/AN/A+33.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.73%+12.25%+10.73%N/AN/AN/AN/A+14.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.91%+13.68%+12.91%N/AN/AN/AN/A+16.09%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)-3.73%N/A-3.73%N/AN/AN/AN/A-3.74%131
ดัชนี MSCI China A Onshore+2.41%N/A+2.41%N/AN/AN/AN/A+3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.97%N/A+25.97%N/AN/AN/AN/A+25.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.73%N/A+24.73%N/AN/AN/AN/A+24.55%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)+8.98%+26.47%+8.98%N/AN/AN/AN/A+22.36%1,609
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+9.08%+26.87%+9.08%N/AN/AN/AN/A+26.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.49%+21.52%+15.49%N/AN/AN/AN/A+20.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.63%+21.36%+15.63%N/AN/AN/AN/A+20.98%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th