กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินหรือเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2565)
หมวดธนาคาร18.34%
หมวดพาณิชย์16.02%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์12.52%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค8.33%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.58%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2565)
บมจ. ซีพี ออลล์8.08%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์7.25%
บมจ.ช.การช่าง4.83%
บมจ.บ้านปู4.71%
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์4.63%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.15%+0.22%+0.34%+0.34%+0.29%+0.57%+1.00%+1.59%8,194
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.19%+0.30%+0.52%+0.52%+0.54%+0.91%+1.31%+1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.04%+0.06%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%+0.03%+0.04%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.52%+0.84%-0.41%-0.41%+0.29%+0.77%+1.69%+1.99%7,142
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.31%+0.55%+0.74%+0.74%+0.78%+0.64%+0.64%+2.08%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+1.11%+1.32%+0.34%+0.34%+0.95%+1.48%+1.95%+1.76%4,282
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.58%+0.78%+0.94%+0.94%+0.96%+0.80%+0.68%+0.55%
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.73%+0.87%+0.34%+0.34%+0.73%+2.45%+2.89%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.23%+0.34%+0.40%+0.40%+0.31%+0.91%+1.07%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+1.69%+1.54%-0.30%-0.30%+0.45%+1.52%+1.99%+1.82%1,194
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.75%+1.61%+0.10%+0.10%+0.66%+2.43%+2.88%+3.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.42%+1.57%+1.74%+1.74%+1.91%+1.60%+1.33%+0.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.89%+1.03%+1.08%+1.08%+0.92%+1.13%+1.17%+1.42%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+1.21%+1.36%+0.32%+0.32%+0.99%N/AN/A+2.10%1,157
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+2.14%+2.15%+0.48%+0.48%+1.21%N/AN/A+2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.64%+0.84%+0.97%+0.97%+1.25%N/AN/A+1.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.18%+1.42%+1.50%+1.50%+1.26%N/AN/A+1.15%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+5.81%+2.56%-4.89%-4.89%-2.35%-5.35%+1.61%+9.44%2,608
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.52%+9.46%+10.96%+10.96%+17.25%+15.04%+15.22%+18.87%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+5.79%+2.54%-4.83%-4.83%-2.32%-5.27%+1.80%+8.32%999
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.53%+9.45%+10.91%+10.91%+17.22%+14.98%+15.00%+18.08%
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+3.98%+5.13%+0.97%+0.97%+2.12%+1.74%+3.68%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.78%+3.95%+4.51%+4.51%+8.00%+6.81%+6.42%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)+1.40%+1.38%-1.02%-1.02%-0.72%-0.26%N/A-0.02%1,311
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.57%+2.22%+1.02%+1.02%+1.58%+1.34%N/A+1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.26%+1.41%+1.87%+1.87%+3.10%+2.72%N/A+2.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.54%+1.66%+1.85%+1.85%+3.13%+2.66%N/A+2.62%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)+2.14%+1.85%-1.22%-1.22%-1.08%N/AN/A-0.95%355
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+2.48%+3.58%+1.65%+1.65%+2.41%N/AN/A+2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.75%+2.82%+3.65%+3.65%+5.85%N/AN/A+5.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.16%+3.31%+3.77%+3.77%+5.77%N/AN/A+5.21%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)+2.55%+2.03%-1.76%-1.76%-2.82%N/AN/A-3.58%129
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+3.38%+4.93%+2.28%+2.28%+3.24%N/AN/A+2.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.45%+4.43%+5.67%+5.67%+10.21%N/AN/A+9.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.66%+4.84%+5.53%+5.53%+8.90%N/AN/A+8.21%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+6.36%+2.93%-2.56%-2.56%-3.56%-4.38%+0.40%+6.63%9,229
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.75%+9.87%+11.14%+11.14%+19.31%+16.40%+15.15%+15.83%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+4.95%+3.74%+0.39%+0.39%-0.48%-6.52%+1.30%+6.00%1,782
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.16%+9.51%+10.80%+10.80%+18.50%+16.43%+16.34%+19.46%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)+4.39%+2.86%-1.31%-1.31%-1.70%-5.96%N/A-5.46%670
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.30%+10.06%+11.30%+11.30%+18.52%+16.17%N/A+15.96%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)+7.92%+7.20%+6.77%+6.77%+9.21%N/AN/A+4.18%434
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.15%+9.75%+11.60%+11.60%+19.19%N/AN/A+17.73%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+5.19%+7.65%+3.53%+3.53%+4.90%+2.04%+5.05%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.35%+9.60%+11.02%+11.02%+19.69%+16.69%+15.59%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+5.69%+6.49%+3.66%+3.66%+1.04%-0.01%+3.53%+7.60%3,948
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.36%+9.22%+10.81%+10.81%+21.62%+18.38%+17.05%+20.75%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+5.13%+5.87%+2.52%+2.52%+1.61%+0.50%+3.94%+8.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.52%+9.38%+11.04%+11.04%+21.80%+18.52%+17.23%+21.02%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+1.14%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.87%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+6.49%-2.86%-2.89%-2.89%+4.77%+2.42%-1.45%+1.95%1,079
LBMA Gold Price PM-0.82%-2.34%+3.96%+3.96%+11.20%+8.26%+2.12%+5.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.89%+15.26%+14.69%+14.69%+15.34%+13.67%+13.92%+14.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.16%+13.29%+14.21%+14.21%+16.35%+14.06%+14.73%+15.35%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+12.92%+5.70%-30.86%-30.86%+3.19%+1.86%N/A+4.66%371
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+7.37%+4.20%-18.63%-18.63%+5.98%+4.21%N/A+4.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+31.84%+29.64%+30.82%+30.82%+25.55%+21.67%N/A+19.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.77%+21.35%+23.61%+23.61%+21.88%+18.63%N/A+17.44%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+3.96%+2.09%-10.62%-10.62%+7.16%+5.74%N/A+4.34%2,071
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+3.19%+2.68%-3.63%-3.63%+12.48%+9.92%N/A+7.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.05%+19.33%+21.27%+21.27%+19.63%+17.74%N/A+17.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.12%+19.73%+19.15%+19.15%+19.36%+16.95%N/A+15.52%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+1.23%+1.19%-24.20%-24.20%+2.21%-2.67%N/A-0.36%157
TOPIX Net Total Return JPY+3.71%+3.41%-11.62%-11.62%+4.10%+1.74%N/A+2.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.62%+19.28%+23.06%+23.06%+23.04%+20.48%N/A+21.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.85%+19.35%+19.52%+19.52%+19.46%+18.08%N/A+19.01%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+7.29%0.00%-19.43%-19.43%+2.16%+4.48%N/A+6.44%2,751
MSCI World Net Index NETR USD+0.34%+0.75%-15.41%-15.41%+9.98%+7.35%N/A+8.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.04%+22.46%+22.26%+22.26%+19.54%+16.70%N/A+15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.74%+22.29%+21.84%+21.84%+22.06%+18.52%N/A+17.01%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+2.74%+0.70%-9.51%-9.51%-1.58%-0.05%N/A+0.96%741
Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD0.00%-5.08%-15.03%-15.03%-3.04%-0.07%N/A+0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.79%+6.81%+6.29%+6.29%+5.68%+4.53%N/A+4.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.27%+8.37%+7.82%+7.82%+5.80%+5.05%N/A+4.71%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+14.19%-8.30%-24.56%-24.56%-2.11%-0.29%N/A+0.97%1,004
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+10.19%-13.01%-26.28%-26.28%-6.59%-3.90%N/A-3.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.80%+27.62%+28.60%+28.60%+23.51%+21.63%N/A+21.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+34.85%+28.27%+29.21%+29.21%+24.72%+22.90%N/A+22.57%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-9.35%-10.96%-57.37%-57.37%-7.88%-4.57%N/A-4.13%1,647
MSCI AC World Information Technology Index-3.31%-4.04%-28.95%-28.95%+13.75%+13.35%N/A+13.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.65%+47.62%+55.87%+55.87%+40.48%+33.72%N/A+33.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.26%+29.37%+29.90%+29.90%+28.15%+24.43%N/A+24.04%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)-1.62%+6.10%-7.52%-7.52%+7.17%N/AN/A+4.85%170
MSCI India Index-6.71%+6.59%-3.21%-3.21%+15.63%N/AN/A+12.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.19%+13.97%+18.11%+18.11%+19.71%N/AN/A+18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.28%+14.34%+19.22%+19.22%+23.71%N/AN/A+21.89%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)+3.20%-17.08%-30.09%-30.09%N/AN/AN/A-22.65%922
ดัชนี MSCI China A Onshore-5.17%-17.82%-24.25%-24.25%N/AN/AN/A-5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.87%+25.71%+26.11%+26.11%N/AN/AN/A+24.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.83%+18.95%+21.96%+21.96%N/AN/AN/A+20.76%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)-8.13%-5.79%-55.55%-55.55%N/AN/AN/A-53.08%70
S&P 500 Total Return-7.99%-0.86%+6.26%+6.26%N/AN/AN/A+5.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+46.74%+45.78%+55.29%+55.29%N/AN/AN/A+51.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.46%+11.04%+9.27%+9.27%N/AN/AN/A+8.93%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)+4.23%-3.57%-15.03%-15.03%N/AN/AN/A-12.36%56
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+7.45%+0.16%-20.97%-20.97%N/AN/AN/A-12.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.32%+20.10%+19.25%+19.25%N/AN/AN/A+18.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.02%+21.31%+21.45%+21.45%N/AN/AN/A+20.28%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)+6.88%+0.97%-22.96%-22.96%N/AN/AN/A-19.45%121
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.36%+26.08%+26.66%+26.66%N/AN/AN/A+24.84%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)-0.89%-6.07%-46.68%-46.68%N/AN/AN/A-43.44%622
100.00% MSCI ACWI Gross Total Return USD Index in USD currency adjusted with the cost of foreign exchange hedging to compare with the Baht equivalent as at the date of calculation of return.+7.56%-0.29%-20.72%-20.72%N/AN/AN/A-13.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+40.86%+37.76%+45.16%+45.16%N/AN/AN/A+42.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.06%+19.56%+20.03%+20.03%N/AN/AN/A+18.97%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)+5.32%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-6.33%38
ดัชนี MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ ดัชนีชี้วัดในสกุล เงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน-0.26%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-7.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+41.07%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+38.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+29.46%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+27.62%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)+8.29%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.31%17
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงิน เหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+7.45%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.41%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+25.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.06%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+20.47%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFVIETRMF)-10.16%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-18.49%150
ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-22.46%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-28.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.87%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+23.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+36.03%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+33.40%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน