กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
วันจดทะเบียนกองทุน
30 เมษายน 2563
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T + 3 คือ 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ส.ค. 2564)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค22.66%
หมวดธนาคาร11.75%
หมวดพาณิชย์9.14%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.73%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.02%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ส.ค. 2564)
บมจ.ปตท7.32%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย5.28%
บมจ. ซีพี ออลล์4.36%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย4.17%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส3.97%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 1 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, เป็นเงิน 0.2500 บาท)
25 พ.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)+0.04%+0.08%+0.09%+0.16%N/AN/AN/A+0.18%90
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.08%+0.17%+0.21%+0.35%N/AN/AN/A+0.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A+0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/AN/A+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)+0.84%+1.81%+1.23%+2.57%N/AN/AN/A+1.78%180
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.97%+1.42%+0.66%+1.76%N/AN/AN/A+1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.55%+0.79%+0.88%+0.76%N/AN/AN/A+0.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.70%+0.75%+0.84%+0.75%N/AN/AN/A+0.84%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)+1.38%+2.81%+2.62%+3.61%N/AN/AN/A+4.25%86
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.82%+2.71%+3.35%+6.16%N/AN/AN/A+7.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.73%+2.18%+2.18%+2.78%N/AN/AN/A+3.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.94%+1.99%+2.14%+2.69%N/AN/AN/A+3.05%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)+2.13%+5.60%+8.79%+19.35%N/AN/AN/A+25.84%306
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+3.60%+8.64%+11.25%+20.20%N/AN/AN/A+24.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.63%+14.15%+15.48%+20.00%N/AN/AN/A+21.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.37%+13.69%+15.10%+19.19%N/AN/AN/A+21.45%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)+2.44%+6.17%+10.11%+12.98%N/AN/AN/A+8.52%288
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+3.39%+11.70%+15.66%+28.33%N/AN/AN/A+23.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.65%+11.93%+12.19%+14.82%N/AN/AN/A+15.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.19%+12.27%+13.10%+16.23%N/AN/AN/A+16.71%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)+3.09%+8.45%+12.60%N/AN/AN/AN/A+21.63%129
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+3.49%+9.11%+13.05%N/AN/AN/AN/A+22.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.59%+13.20%+14.25%N/AN/AN/AN/A+18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.03%+13.20%+14.44%N/AN/AN/AN/A+18.52%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)+6.75%+15.31%+14.24%+16.41%N/AN/AN/A+23.37%807
MSCI World Net Index NETR USD+9.40%+22.94%+27.00%+34.42%N/AN/AN/A+38.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.30%+9.50%+9.77%+12.47%N/AN/AN/A+13.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.89%+10.87%+11.52%+13.30%N/AN/AN/A+14.61%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)-23.95%-25.63%-21.55%N/AN/AN/AN/A-21.56%150
ดัชนี MSCI China A Onshore-2.65%+2.06%+10.01%N/AN/AN/AN/A+10.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.34%+24.24%+24.47%N/AN/AN/AN/A+24.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.75%+21.12%+21.82%N/AN/AN/AN/A+21.77%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)+3.09%+8.45%+12.60%+21.14%N/AN/AN/A+18.35%1,612
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+3.49%+9.11%+13.05%+22.21%N/AN/AN/A+21.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.59%+13.20%+14.25%+18.23%N/AN/AN/A+18.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.03%+13.20%+14.44%+18.25%N/AN/AN/A+19.39%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.07%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.70%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th