กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
29 ตุลาคม 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในเงินฝากและตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
การกระจายการลงทุน
99.72%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.07%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

0.24%

ทรัพย์สินอื่น

-0.04%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
1
ระดับความเสี่ยง
1
เสี่ยงต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายในวันทำการที่ 1 หลังจากวันขายคืนหน่วย
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย94.93%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก3.66%
ทรัพย์สินอื่น1.45%
หนี้สินอื่น-0.03%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (28 ธ.ค. 2561)
ธนาคารแห่งประเทศไทย94.93%
บมจ.ธ.ยูโอบี3.66%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 42/91/61-13.71%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/61-10.00%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/61-9.07%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/61-8.60%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/91/61-7.73%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.24%+0.46%+0.82%+0.83%+0.93%+1.16%+1.45%+1.89%1,546
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+1.41%+1.41%+1.40%+1.51%+1.68%+1.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.03%+0.08%+0.03%+0.04%+0.06%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.12%+0.26%+0.41%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.52%+0.55%+0.77%+0.77%+1.22%+2.00%+2.10%+2.29%5,509
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.22%+0.25%+0.32%+0.30%+0.44%+0.54%+0.62%+2.30%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+1.06%+1.08%+1.15%+1.15%+1.59%+2.07%+1.96%+1.88%450
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.73%+0.71%+0.73%+0.72%+1.12%+0.98%+0.81%+0.69%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.53%+0.48%+0.94%+0.94%+1.59%+2.10%+1.81%+1.79%268
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.30%+0.32%+0.35%+0.35%+0.45%+0.47%+0.51%+0.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.28%+1.58%+1.29%+1.30%+2.07%+3.05%+2.61%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.77%+0.79%+0.79%+1.09%+1.07%+1.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-11.99%-1.62%-15.08%-15.12%+7.62%+4.61%+12.10%+12.67%3,243
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.09%+13.33%+12.44%+12.29%+11.19%+12.06%+16.48%+19.56%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-11.83%-1.55%-14.88%-14.92%+7.45%+4.52%+14.00%+11.23%1,132
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.90%+13.14%+12.23%+12.10%+11.03%+11.78%+16.37%+18.63%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-4.68%+0.38%-3.39%-3.40%+6.10%+5.07%+10.04%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.69%+5.34%+4.98%+4.98%+4.73%+5.06%+6.95%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-1.57%-0.48%-2.45%-2.46%N/AN/AN/A-1.06%566
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-1.62%+0.50%-0.50%-0.50%N/AN/AN/A+0.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.55%+2.09%+2.08%+2.08%N/AN/AN/A+2.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.23%+2.10%+1.97%+1.97%N/AN/AN/A+1.87%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-11.88%-3.28%-10.61%-10.64%+7.11%+4.10%+16.04%+10.26%10,183
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.98%+13.17%+11.96%+11.88%+10.89%+11.60%+14.54%+15.24%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-15.27%-4.18%-22.77%-22.83%+6.19%+3.58%+12.54%+8.69%2,050
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.03%+15.28%+14.47%+14.29%+13.12%+13.66%+18.04%+20.20%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-12.60%-2.30%-17.47%-17.51%N/AN/AN/A-13.64%651
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.05%+13.98%+13.11%+13.11%N/AN/AN/A+12.58%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-10.63%-0.81%-8.08%-8.10%+10.13%+7.14%+17.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.91%+13.06%+12.05%+12.05%+11.40%+12.23%+16.76%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-10.51%-0.38%-6.97%-6.99%+10.99%+6.43%+16.11%+9.39%2,214
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.51%+14.63%+13.50%+13.46%+12.78%+13.56%+18.34%+21.12%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-10.76%-0.02%-7.14%-7.16%+11.43%+6.79%+17.16%+10.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.57%+14.63%+13.50%+13.50%+12.95%+13.81%+18.48%+21.43%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.17%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.51%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+7.98%-0.74%-8.88%-8.90%-1.10%-1.96%N/A+0.48%891
LBMA Gold Price PM+8.36%+0.36%-1.16%-1.17%+2.89%+0.83%N/A+2.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.74%+8.28%+8.31%+8.29%+10.77%+11.22%N/A+14.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.02%+8.82%+8.17%+8.17%+11.99%+12.53%N/A+15.42%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-18.49%-20.42%-18.81%-18.85%-4.07%N/AN/A+1.68%114
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-12.24%-13.39%-13.79%-13.82%-2.39%N/AN/A+0.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.57%+15.92%+14.74%+14.67%+14.31%N/AN/A+14.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+13.12%+12.85%+12.85%+14.03%N/AN/A+14.76%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)-12.05%-4.70%-4.70%-4.71%-4.51%N/AN/A+0.40%1,019
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-10.04%-2.46%-0.25%-0.25%-1.05%N/AN/A+2.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.82%+16.49%+15.57%+15.56%+15.17%N/AN/A+16.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.46%+14.03%+13.35%+13.35%+12.16%N/AN/A+12.97%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-17.48%-14.45%-24.62%-24.68%-4.94%N/AN/A-5.44%76
MSCI Japan Index (USD hedged)-16.31%-12.79%-13.77%-13.81%-2.17%N/AN/A-2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.94%+15.43%+15.70%+15.63%+20.44%N/AN/A+20.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.36%+19.02%+17.80%+17.80%+20.11%N/AN/A+20.06%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-9.36%-5.85%-7.29%-7.31%N/AN/AN/A+4.18%316
MSCI World Net Index NETR USD-13.52%-11.44%-9.57%-9.59%N/AN/AN/A+1.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.95%+12.37%+12.31%+12.29%N/AN/AN/A+9.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.43%+13.22%+12.29%+12.29%N/AN/AN/A+9.83%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)-0.25%-0.29%-1.95%-1.95%N/AN/AN/A+1.97%310
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.18%+1.06%-1.19%-1.20%N/AN/AN/A+1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.20%+2.02%+1.88%+1.87%N/AN/AN/A+1.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+5.77%+4.63%+4.63%N/AN/AN/A+3.79%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)-11.72%-16.52%-16.11%-16.15%N/AN/AN/A-8.77%137
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-11.34%-15.42%-18.75%-18.80%N/AN/AN/A-14.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+26.33%+22.59%+21.15%+21.14%N/AN/AN/A+20.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.94%+20.39%+20.33%+20.33%N/AN/AN/A+19.51%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)-10.82%-17.79%-16.58%-16.63%N/AN/AN/A-12.89%206
MSCI AC World Information Technology Index-17.29%-14.44%-6.78%-6.80%N/AN/AN/A-3.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.99%+23.06%+20.88%+20.87%N/AN/AN/A+19.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+27.81%+21.40%+19.27%+19.27%N/AN/AN/A+18.13%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน