กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนผสมต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤษภาคม 2558
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Schroder Asian Income (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน กองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และตราสารหนี้ในเอเชียเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 50,000 / มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 2,000 บาท
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ (T+5)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น. โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน KFCASH-A ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง และการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ต.ค. 2563)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.94%
Schroder Asian Income Fund97.01%
ทรัพย์สินอื่น0.93%
หนี้สินอื่น-0.87%
ประวัติการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 65 ครั้ง, เป็นเงิน 2.7635 บาท)
4 พ.ย. 25630.0409 บาท/หน่วย
5 ต.ค. 25630.0415 บาท/หน่วย
3 ก.ย. 25630.0429 บาท/หน่วย
5 ส.ค. 25630.0426 บาท/หน่วย
3 ก.ค. 25630.0407 บาท/หน่วย
4 มิ.ย. 25630.0393 บาท/หน่วย
8 พ.ค. 25630.0391 บาท/หน่วย
3 เม.ย. 25630.0350 บาท/หน่วย
4 มี.ค. 25630.0418 บาท/หน่วย
5 ก.พ. 25630.0425 บาท/หน่วย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-4.22%+4.97%+25.47%+25.27%+9.13%+5.53%+2.16%+3.47%914
LBMA Gold Price PM-4.25%+6.59%+29.02%+28.74%+11.64%+7.64%+3.81%+5.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.13%+14.50%+17.32%+16.55%+12.69%+12.43%+14.74%+14.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.76%+16.82%+20.36%+18.93%+13.45%+13.68%+15.45%+15.69%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-4.10%+7.88%+20.87%+21.11%+10.20%+7.69%N/A+0.86%283
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-3.83%+10.88%+25.11%+25.39%+13.58%+10.29%N/A+2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.39%+15.46%+18.34%+17.43%+13.56%+13.26%N/A+14.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.87%+15.37%+16.02%+15.42%+12.60%+12.97%N/A+12.78%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-11.86%+10.82%-37.83%-30.00%-15.02%-14.85%-13.89%-13.24%461
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-11.91%+12.71%-37.48%-29.61%-12.96%-13.23%-11.83%-10.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+35.20%+35.80%+45.07%+42.22%+32.72%+32.30%+29.49%+29.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+38.04%+38.67%+47.27%+44.46%+35.11%+34.40%+31.30%+30.89%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-0.73%+1.98%+5.97%+5.34%+2.88%+2.81%+3.09%+3.09%551
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-0.84%+1.63%+6.94%+6.91%+4.91%+4.16%+4.83%+4.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.04%+2.11%+5.85%+5.63%+4.07%+3.65%+3.46%+3.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.85%+2.15%+4.21%+4.04%+3.54%+3.26%+13.24%+2.89%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-1.18%+9.25%-7.31%-4.90%-1.07%+1.78%N/A-2.22%51
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-1.50%+7.05%-5.83%-3.96%+0.60%+3.58%N/A+0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.77%+8.78%+13.76%+12.73%+9.61%+9.84%N/A+9.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.67%+9.84%+18.71%+17.35%+12.60%+11.40%N/A+10.36%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.06%+6.91%-0.53%+1.01%+1.34%N/AN/A+2.56%1,038
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-0.84%+1.63%+6.94%+6.91%+4.91%N/AN/A+3.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.15%+3.35%+8.00%+7.33%+4.45%N/AN/A+3.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.85%+2.15%+4.21%+4.02%+3.53%N/AN/A+3.48%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.99%+6.76%-0.70%+0.82%+1.26%N/AN/A+2.49%8,320
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-0.84%+1.63%+6.94%+6.91%+4.91%N/AN/A+3.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.15%+3.29%+8.00%+7.33%+4.45%N/AN/A+3.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.85%+2.15%+4.21%+4.02%+3.53%N/AN/A+3.48%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-0.83%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.43%1,371
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.76%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.28%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.37%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-0.83%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.43%89
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-0.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.77%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.28%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.37%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-1.34%+22.09%+22.60%+32.68%+7.66%+8.01%+7.79%+4.73%252
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+4.96%+13.56%+6.62%+11.62%+1.36%+5.12%+6.13%+3.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.38%+18.97%+25.78%+24.08%+19.22%+16.53%+15.13%+16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.28%+15.51%+20.45%+19.09%+14.62%+13.89%+14.16%+18.91%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-1.20%+5.02%-6.32%-4.85%-0.49%+0.80%N/A+2.08%1,496
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+0.12%+5.73%+5.10%+7.77%+3.31%+4.29%N/A+5.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.34%+7.12%+11.37%+10.43%+6.79%+6.36%N/A+6.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.52%+9.39%+14.60%+13.43%+9.03%+7.90%N/A+7.83%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-1.91%+1.71%-8.26%-8.54%N/AN/AN/A-1.67%1,292
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+1.65%+11.69%+5.13%+8.45%N/AN/AN/A+3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.62%+7.07%+11.94%+11.04%N/AN/AN/A+7.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.50%+6.84%+16.45%+15.13%N/AN/AN/A+10.69%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-1.91%+1.71%-8.26%-8.54%-1.15%+2.00%N/A+1.25%1,732
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+1.65%+11.69%+5.13%+8.45%+4.24%+6.82%N/A+5.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.62%+7.07%+11.94%+11.04%+7.32%+6.77%N/A+6.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.50%+6.84%+16.45%+15.13%+10.36%+8.78%N/A+8.81%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-1.18%+5.03%-6.22%-4.76%-0.46%N/AN/A+0.77%2,059
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+0.12%+5.73%+5.10%+7.77%+3.31%N/AN/A+4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.30%+7.13%+11.44%+10.50%+6.82%N/AN/A+6.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.52%+9.39%+14.60%+13.43%+9.03%N/AN/A+7.91%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-0.86%+5.52%-4.65%-3.01%N/AN/AN/A+0.49%90
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.61%+4.59%+10.58%+9.71%N/AN/AN/A+6.45%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-0.86%+5.52%-4.65%-3.01%+0.67%N/AN/A+1.14%414
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.61%+4.59%+10.58%+9.71%+6.20%N/AN/A+6.00%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+1.82%+8.63%-3.84%N/AN/AN/AN/A-2.72%2,281
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.21%+7.54%+22.92%N/AN/AN/AN/A+20.97%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+4.93%+19.03%+7.12%+15.38%+4.65%+8.63%+1.53%-2.70%60
MSCI BRIC Net TR(4)+2.57%+21.65%+18.08%+26.79%+0.71%+6.53%+2.72%+0.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.04%+20.28%+26.83%+25.09%+19.49%+18.01%+18.21%+24.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.38%+22.47%+26.71%+24.99%+19.46%+18.41%+20.57%+24.72%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-2.89%-0.43%-12.13%-6.59%-8.62%-4.00%-1.81%-1.40%531
Hang Seng China Enterprise-3.15%-6.79%-9.19%-3.34%-7.16%-3.86%-2.57%-2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.82%+18.99%+23.48%+22.35%+19.34%+18.93%+21.21%+21.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.53%+19.84%+24.26%+23.29%+20.50%+20.06%+22.41%+22.51%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-13.51%+4.66%-33.16%-30.20%-12.56%-2.23%-6.86%-5.62%92
MSCI EM Latin America Index-12.80%+3.75%-35.68%-32.86%-15.51%-4.67%-8.26%-6.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.76%+32.60%+48.08%+44.43%+30.48%+27.20%+24.01%+23.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.44%+31.39%+48.67%+44.96%+30.67%+28.13%+25.00%+25.00%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+1.23%+7.22%+1.83%+7.17%+0.23%+3.32%N/A+7.80%114
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+0.35%+9.26%+7.05%+13.40%+8.13%+8.82%N/A+13.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.79%+21.98%+30.19%+27.72%+20.42%+17.60%N/A+15.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.75%+22.08%+37.10%+34.03%+22.96%+19.21%N/A+17.02%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+3.00%+16.88%+2.44%+8.04%-3.11%+0.48%N/A+1.51%78
MSCI Emerging Market TR Net+2.25%+15.06%+2.47%+9.46%-2.53%+2.69%N/A+1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.58%+17.40%+24.08%+22.35%+15.94%+14.12%N/A+13.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.14%+16.47%+24.30%+22.66%+16.85%+15.57%N/A+14.55%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-2.05%+15.38%+4.96%+13.19%+1.31%+2.78%N/A+6.05%194
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-3.87%+5.90%-1.27%+3.41%+0.35%+1.69%N/A+5.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.30%+20.73%+28.98%+26.88%+19.17%+17.45%N/A+16.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.84%+19.99%+27.56%+25.53%+17.75%+16.66%N/A+15.95%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-2.33%+3.07%+9.91%+20.33%N/AN/AN/A+6.47%235
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.55%-1.92%+3.91%+11.54%N/AN/AN/A+5.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.13%+18.74%+23.75%+21.97%N/AN/AN/A+17.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.40%+16.71%+26.73%+24.67%N/AN/AN/A+18.09%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-2.40%+2.89%+9.58%+19.98%+5.92%+1.99%N/A+5.11%3,684
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.55%-1.92%+3.91%+11.54%+5.45%+3.20%N/A+6.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.23%+18.81%+23.80%+22.01%+17.43%+16.55%N/A+16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.40%+16.71%+26.73%+24.67%+17.71%+15.54%N/A+15.31%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+1.58%+11.27%-7.01%-0.42%-5.21%-1.08%N/A+0.54%47
S&P Developed SmallCap TR(6)+3.37%+13.80%-2.57%+3.35%-0.29%+4.01%N/A+5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.03%+23.22%+30.77%+28.41%+19.32%+16.84%N/A+16.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.59%+21.59%+33.95%+31.16%+20.30%+17.35%N/A+16.60%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-0.60%+11.80%-2.40%+5.73%+4.52%+5.43%N/A+7.96%1,566
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-1.71%+4.56%-7.37%-2.38%+4.67%+5.35%N/A+7.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.47%+19.44%+29.96%+27.74%+19.27%+17.53%N/A+17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.55%+9.47%+30.23%+28.04%+18.54%+16.04%N/A+15.63%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+11.76%+25.15%+11.75%+17.83%+1.74%+4.57%N/A+5.37%801
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+7.01%+9.16%-5.39%-1.95%+0.25%+3.32%N/A+4.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.40%+17.30%+28.42%+26.58%+19.73%+20.66%N/A+21.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.10%+12.39%+26.75%+25.09%+19.00%+17.78%N/A+17.48%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+5.37%+23.46%+10.49%+16.99%+7.01%+11.46%N/A+6.95%969
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+5.99%+22.21%+13.34%+23.53%+4.66%+9.14%N/A+3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.45%+18.84%+24.21%+22.81%+20.14%+17.80%N/A+18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.79%+14.22%+24.30%+22.84%+20.14%+17.75%N/A+18.03%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.08%+12.67%+23.62%+23.45%+5.07%N/AN/A-0.13%103
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-1.53%+1.90%+7.62%+7.33%-2.51%N/AN/A-2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.87%+13.52%+14.60%+13.62%+10.29%N/AN/A+10.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.69%+6.68%+7.99%+7.52%+6.52%N/AN/A+6.64%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)-4.53%+5.26%-1.43%+4.23%N/AN/AN/A+9.01%2,036
MSCI World Net Index NETR USD-0.18%+8.57%+2.61%+7.87%N/AN/AN/A+10.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.16%+17.77%+24.46%+22.58%N/AN/AN/A+21.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.66%+18.67%+31.19%+28.64%N/AN/AN/A+27.69%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-4.63%+5.15%-1.60%+4.06%+5.81%N/AN/A+6.70%1,521
MSCI World Net Index NETR USD-0.18%+8.57%+2.61%+7.87%+3.77%N/AN/A+6.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.39%+17.88%+24.52%+22.63%+15.90%N/AN/A+14.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.66%+18.67%+31.19%+28.64%+18.92%N/AN/A+16.39%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+5.89%+28.09%+43.06%+53.78%+12.77%N/AN/A+15.73%936
MSCI AC World Information Technology Index+0.61%+19.34%+25.91%+37.32%+16.61%N/AN/A+19.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.37%+28.23%+31.34%+29.06%+23.38%N/AN/A+21.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.86%+23.63%+36.54%+33.61%+24.12%N/AN/A+22.15%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+5.60%+12.67%-4.97%-1.97%+1.49%N/AN/A+5.26%65
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+6.49%+14.09%-2.14%+1.55%+3.12%N/AN/A+6.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.62%+16.98%+26.08%+24.23%+18.93%N/AN/A+17.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.29%+14.18%+30.74%+28.68%+21.16%N/AN/A+19.99%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-0.37%+11.32%+1.24%+7.23%+7.30%N/AN/A+8.43%216
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+0.80%+13.57%+2.80%+9.41%+9.68%N/AN/A+11.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.64%+19.97%+36.94%+33.86%+22.74%N/AN/A+20.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.14%+13.04%+32.61%+30.03%+20.27%N/AN/A+18.64%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+13.61%+21.94%-2.17%+2.54%-0.44%N/AN/A+5.29%319
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+9.46%+8.91%+0.31%+1.85%-1.34%N/AN/A+1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.57%+22.32%+29.91%+27.56%+22.19%N/AN/A+21.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.01%+18.32%+25.11%+23.20%+19.17%N/AN/A+18.30%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+13.80%+22.23%-2.09%+2.56%-0.35%N/AN/A+5.20%503
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+9.46%+8.91%+0.31%+1.85%-1.34%N/AN/A+1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.35%+22.11%+29.74%+27.39%+22.14%N/AN/A+21.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.01%+18.32%+25.11%+23.20%+19.17%N/AN/A+18.31%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+1.26%+9.83%-12.64%-7.41%-0.66%N/AN/A+0.38%166
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+8.61%+29.34%-0.40%+5.86%+2.68%N/AN/A+3.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.45%+26.38%+33.32%+30.66%+20.47%N/AN/A+19.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.53%+18.26%+42.34%+38.98%+25.72%N/AN/A+24.60%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+6.96%+15.96%-3.94%-2.93%-6.56%N/AN/A-5.04%452
MSCI India Index+5.40%+16.70%-0.34%+1.00%-1.90%N/AN/A-0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.18%+18.30%+26.69%+24.60%+17.51%N/AN/A+17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.99%+20.64%+34.93%+32.20%+22.58%N/AN/A+22.33%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+5.78%+25.16%+19.45%+24.39%N/AN/AN/A+10.05%7,917
ดัชนี MSCI China A Onshore+2.59%+22.94%+28.99%+36.80%N/AN/AN/A+4.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.57%+19.34%+21.18%+20.27%N/AN/AN/A+21.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.49%+24.10%+26.40%+24.88%N/AN/AN/A+23.78%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+3.27%+17.39%+5.98%+13.95%N/AN/AN/A-0.06%462
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX+5.25%+22.04%+7.47%+15.28%N/AN/AN/A+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.55%+17.85%+23.47%+22.16%N/AN/AN/A+19.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.66%+22.96%+26.19%+24.31%N/AN/AN/A+24.97%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+15.67%+21.85%-1.89%-5.36%N/AN/AN/A-6.56%1,101
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+17.58%+21.80%+5.28%+0.56%N/AN/AN/A-4.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.13%+17.82%+25.30%+23.44%N/AN/AN/A+19.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.22%+20.15%+25.12%+23.39%N/AN/AN/A+20.39%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-2.32%+5.40%+5.40%+15.58%N/AN/AN/A+9.92%138
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-4.04%+2.13%+0.32%+8.18%N/AN/AN/A+8.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.64%+18.20%+24.82%+22.91%N/AN/AN/A+19.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.37%+8.93%+26.60%+25.06%N/AN/AN/A+20.57%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-2.40%+5.32%+5.15%+15.30%N/AN/AN/A+9.77%42
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-4.04%+2.13%+0.32%+8.18%N/AN/AN/A+8.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.77%+18.26%+24.86%+22.94%N/AN/AN/A+19.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.37%+8.93%+26.60%+25.06%N/AN/AN/A+20.57%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+5.15%+37.96%+45.36%+58.54%N/AN/AN/A+44.20%4,182
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+1.09%+23.87%+21.05%+32.62%N/AN/AN/A+35.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.51%+25.88%+31.48%+29.11%N/AN/AN/A+26.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.22%+14.99%+32.93%+30.33%N/AN/AN/A+27.07%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)-4.76%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-0.48%429
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+0.64%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+13.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+11.49%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)-4.71%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-0.43%111
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+0.64%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.70%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+13.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+11.49%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-4.45%+6.05%-10.77%-11.37%N/AN/AN/A-8.12%920
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-4.26%-2.36%-19.27%-19.61%N/AN/AN/A-17.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.32%+20.70%+37.33%+34.28%N/AN/AN/A+32.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.62%+22.72%+34.79%+31.98%N/AN/AN/A+30.79%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-4.45%+6.05%-10.77%-11.38%+2.72%N/AN/A-0.22%162
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-4.26%-2.36%-19.27%-19.61%-5.00%N/AN/A-4.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.32%+20.70%+37.33%+34.28%+21.30%N/AN/A+18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.62%+22.72%+34.79%+31.98%+20.12%N/AN/A+17.29%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(8)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน