กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดพรีมาเวสท์ ออยล์ ฟันด์ (POIL)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลแทนที่ดี และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนทีได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
วันจดทะเบียนกองทุน
28 พฤษภาคม 2552
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco DB Oil Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึ่งมุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ WTI
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
8
ระดับความเสี่ยง
8
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ต.ค. 2563)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.83%
Invesco DB Oil Fund96.88%
ทรัพย์สินอื่น5.96%
หนี้สินอื่น-5.67%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-4.22%+4.97%+25.47%+25.27%+9.13%+5.53%+2.16%+3.47%914
LBMA Gold Price PM-4.25%+6.59%+29.02%+28.74%+11.64%+7.64%+3.81%+5.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.13%+14.50%+17.32%+16.55%+12.69%+12.43%+14.74%+14.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.76%+16.82%+20.36%+18.93%+13.45%+13.68%+15.45%+15.69%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-4.10%+7.88%+20.87%+21.11%+10.20%+7.69%N/A+0.86%283
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)-3.83%+10.88%+25.11%+25.39%+13.58%+10.29%N/A+2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.39%+15.46%+18.34%+17.43%+13.56%+13.26%N/A+14.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.87%+15.37%+16.02%+15.42%+12.60%+12.97%N/A+12.78%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-11.86%+10.82%-37.83%-30.00%-15.02%-14.85%-13.89%-13.24%461
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-11.91%+12.71%-37.48%-29.61%-12.96%-13.23%-11.83%-10.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+35.20%+35.80%+45.07%+42.22%+32.72%+32.30%+29.49%+29.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+38.04%+38.67%+47.27%+44.46%+35.11%+34.40%+31.30%+30.89%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-0.73%+1.98%+5.97%+5.34%+2.88%+2.81%+3.09%+3.09%551
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-0.84%+1.63%+6.94%+6.91%+4.91%+4.16%+4.83%+4.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.04%+2.11%+5.85%+5.63%+4.07%+3.65%+3.46%+3.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.85%+2.15%+4.21%+4.04%+3.54%+3.26%+13.24%+2.89%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-1.18%+9.25%-7.31%-4.90%-1.07%+1.78%N/A-2.22%51
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-1.50%+7.05%-5.83%-3.96%+0.60%+3.58%N/A+0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.77%+8.78%+13.76%+12.73%+9.61%+9.84%N/A+9.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.67%+9.84%+18.71%+17.35%+12.60%+11.40%N/A+10.36%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.06%+6.91%-0.53%+1.01%+1.34%N/AN/A+2.56%1,038
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-0.84%+1.63%+6.94%+6.91%+4.91%N/AN/A+3.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.15%+3.35%+8.00%+7.33%+4.45%N/AN/A+3.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.85%+2.15%+4.21%+4.02%+3.53%N/AN/A+3.48%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.99%+6.76%-0.70%+0.82%+1.26%N/AN/A+2.49%8,320
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-0.84%+1.63%+6.94%+6.91%+4.91%N/AN/A+3.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.15%+3.29%+8.00%+7.33%+4.45%N/AN/A+3.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.85%+2.15%+4.21%+4.02%+3.53%N/AN/A+3.48%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-0.83%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.43%1,371
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.76%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.28%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.37%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-0.83%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.43%89
เกณฑ์มาตรฐาน(8)-0.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.77%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.28%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.37%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)-1.34%+22.09%+22.60%+32.68%+7.66%+8.01%+7.79%+4.73%252
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+4.96%+13.56%+6.62%+11.62%+1.36%+5.12%+6.13%+3.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.38%+18.97%+25.78%+24.08%+19.22%+16.53%+15.13%+16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.28%+15.51%+20.45%+19.09%+14.62%+13.89%+14.16%+18.91%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-1.20%+5.02%-6.32%-4.85%-0.49%+0.80%N/A+2.08%1,496
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+0.12%+5.73%+5.10%+7.77%+3.31%+4.29%N/A+5.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.34%+7.12%+11.37%+10.43%+6.79%+6.36%N/A+6.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.52%+9.39%+14.60%+13.43%+9.03%+7.90%N/A+7.83%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)-1.91%+1.71%-8.26%-8.54%N/AN/AN/A-1.67%1,292
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+1.65%+11.69%+5.13%+8.45%N/AN/AN/A+3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.62%+7.07%+11.94%+11.04%N/AN/AN/A+7.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.50%+6.84%+16.45%+15.13%N/AN/AN/A+10.69%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)-1.91%+1.71%-8.26%-8.54%-1.15%+2.00%N/A+1.25%1,732
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+1.65%+11.69%+5.13%+8.45%+4.24%+6.82%N/A+5.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.62%+7.07%+11.94%+11.04%+7.32%+6.77%N/A+6.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.50%+6.84%+16.45%+15.13%+10.36%+8.78%N/A+8.81%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-1.18%+5.03%-6.22%-4.76%-0.46%N/AN/A+0.77%2,059
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+0.12%+5.73%+5.10%+7.77%+3.31%N/AN/A+4.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.30%+7.13%+11.44%+10.50%+6.82%N/AN/A+6.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.52%+9.39%+14.60%+13.43%+9.03%N/AN/A+7.91%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-0.86%+5.52%-4.65%-3.01%N/AN/AN/A+0.49%90
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.61%+4.59%+10.58%+9.71%N/AN/AN/A+6.45%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-0.86%+5.52%-4.65%-3.01%+0.67%N/AN/A+1.14%414
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.61%+4.59%+10.58%+9.71%+6.20%N/AN/A+6.00%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+1.82%+8.63%-3.84%N/AN/AN/AN/A-2.72%2,281
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.21%+7.54%+22.92%N/AN/AN/AN/A+20.97%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+4.93%+19.03%+7.12%+15.38%+4.65%+8.63%+1.53%-2.70%60
MSCI BRIC Net TR(4)+2.57%+21.65%+18.08%+26.79%+0.71%+6.53%+2.72%+0.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.04%+20.28%+26.83%+25.09%+19.49%+18.01%+18.21%+24.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.38%+22.47%+26.71%+24.99%+19.46%+18.41%+20.57%+24.72%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-2.89%-0.43%-12.13%-6.59%-8.62%-4.00%-1.81%-1.40%531
Hang Seng China Enterprise-3.15%-6.79%-9.19%-3.34%-7.16%-3.86%-2.57%-2.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.82%+18.99%+23.48%+22.35%+19.34%+18.93%+21.21%+21.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.53%+19.84%+24.26%+23.29%+20.50%+20.06%+22.41%+22.51%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-13.51%+4.66%-33.16%-30.20%-12.56%-2.23%-6.86%-5.62%92
MSCI EM Latin America Index-12.80%+3.75%-35.68%-32.86%-15.51%-4.67%-8.26%-6.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.76%+32.60%+48.08%+44.43%+30.48%+27.20%+24.01%+23.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.44%+31.39%+48.67%+44.96%+30.67%+28.13%+25.00%+25.00%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+1.23%+7.22%+1.83%+7.17%+0.23%+3.32%N/A+7.80%114
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+0.35%+9.26%+7.05%+13.40%+8.13%+8.82%N/A+13.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.79%+21.98%+30.19%+27.72%+20.42%+17.60%N/A+15.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.75%+22.08%+37.10%+34.03%+22.96%+19.21%N/A+17.02%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+3.00%+16.88%+2.44%+8.04%-3.11%+0.48%N/A+1.51%78
MSCI Emerging Market TR Net+2.25%+15.06%+2.47%+9.46%-2.53%+2.69%N/A+1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.58%+17.40%+24.08%+22.35%+15.94%+14.12%N/A+13.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.14%+16.47%+24.30%+22.66%+16.85%+15.57%N/A+14.55%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-2.05%+15.38%+4.96%+13.19%+1.31%+2.78%N/A+6.05%194
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return-3.87%+5.90%-1.27%+3.41%+0.35%+1.69%N/A+5.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.30%+20.73%+28.98%+26.88%+19.17%+17.45%N/A+16.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.84%+19.99%+27.56%+25.53%+17.75%+16.66%N/A+15.95%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)-2.33%+3.07%+9.91%+20.33%N/AN/AN/A+6.47%235
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.55%-1.92%+3.91%+11.54%N/AN/AN/A+5.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.13%+18.74%+23.75%+21.97%N/AN/AN/A+17.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.40%+16.71%+26.73%+24.67%N/AN/AN/A+18.09%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)-2.40%+2.89%+9.58%+19.98%+5.92%+1.99%N/A+5.11%3,684
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)-4.55%-1.92%+3.91%+11.54%+5.45%+3.20%N/A+6.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.23%+18.81%+23.80%+22.01%+17.43%+16.55%N/A+16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.40%+16.71%+26.73%+24.67%+17.71%+15.54%N/A+15.31%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+1.58%+11.27%-7.01%-0.42%-5.21%-1.08%N/A+0.54%47
S&P Developed SmallCap TR(6)+3.37%+13.80%-2.57%+3.35%-0.29%+4.01%N/A+5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.03%+23.22%+30.77%+28.41%+19.32%+16.84%N/A+16.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.59%+21.59%+33.95%+31.16%+20.30%+17.35%N/A+16.60%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-0.60%+11.80%-2.40%+5.73%+4.52%+5.43%N/A+7.96%1,566
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)-1.71%+4.56%-7.37%-2.38%+4.67%+5.35%N/A+7.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.47%+19.44%+29.96%+27.74%+19.27%+17.53%N/A+17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.55%+9.47%+30.23%+28.04%+18.54%+16.04%N/A+15.63%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+11.76%+25.15%+11.75%+17.83%+1.74%+4.57%N/A+5.37%801
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+7.01%+9.16%-5.39%-1.95%+0.25%+3.32%N/A+4.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.40%+17.30%+28.42%+26.58%+19.73%+20.66%N/A+21.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.10%+12.39%+26.75%+25.09%+19.00%+17.78%N/A+17.48%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+5.37%+23.46%+10.49%+16.99%+7.01%+11.46%N/A+6.95%969
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+5.99%+22.21%+13.34%+23.53%+4.66%+9.14%N/A+3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.45%+18.84%+24.21%+22.81%+20.14%+17.80%N/A+18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.79%+14.22%+24.30%+22.84%+20.14%+17.75%N/A+18.03%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.08%+12.67%+23.62%+23.45%+5.07%N/AN/A-0.13%103
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-1.53%+1.90%+7.62%+7.33%-2.51%N/AN/A-2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.87%+13.52%+14.60%+13.62%+10.29%N/AN/A+10.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.69%+6.68%+7.99%+7.52%+6.52%N/AN/A+6.64%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)-4.53%+5.26%-1.43%+4.23%N/AN/AN/A+9.01%2,036
MSCI World Net Index NETR USD-0.18%+8.57%+2.61%+7.87%N/AN/AN/A+10.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.16%+17.77%+24.46%+22.58%N/AN/AN/A+21.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.66%+18.67%+31.19%+28.64%N/AN/AN/A+27.69%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)-4.63%+5.15%-1.60%+4.06%+5.81%N/AN/A+6.70%1,521
MSCI World Net Index NETR USD-0.18%+8.57%+2.61%+7.87%+3.77%N/AN/A+6.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.39%+17.88%+24.52%+22.63%+15.90%N/AN/A+14.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.66%+18.67%+31.19%+28.64%+18.92%N/AN/A+16.39%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+5.89%+28.09%+43.06%+53.78%+12.77%N/AN/A+15.73%936
MSCI AC World Information Technology Index+0.61%+19.34%+25.91%+37.32%+16.61%N/AN/A+19.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.37%+28.23%+31.34%+29.06%+23.38%N/AN/A+21.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.86%+23.63%+36.54%+33.61%+24.12%N/AN/A+22.15%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+5.60%+12.67%-4.97%-1.97%+1.49%N/AN/A+5.26%65
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+6.49%+14.09%-2.14%+1.55%+3.12%N/AN/A+6.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.62%+16.98%+26.08%+24.23%+18.93%N/AN/A+17.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.29%+14.18%+30.74%+28.68%+21.16%N/AN/A+19.99%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)-0.37%+11.32%+1.24%+7.23%+7.30%N/AN/A+8.43%216
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+0.80%+13.57%+2.80%+9.41%+9.68%N/AN/A+11.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.64%+19.97%+36.94%+33.86%+22.74%N/AN/A+20.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.14%+13.04%+32.61%+30.03%+20.27%N/AN/A+18.64%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+13.61%+21.94%-2.17%+2.54%-0.44%N/AN/A+5.29%319
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+9.46%+8.91%+0.31%+1.85%-1.34%N/AN/A+1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.57%+22.32%+29.91%+27.56%+22.19%N/AN/A+21.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.01%+18.32%+25.11%+23.20%+19.17%N/AN/A+18.30%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+13.80%+22.23%-2.09%+2.56%-0.35%N/AN/A+5.20%503
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+9.46%+8.91%+0.31%+1.85%-1.34%N/AN/A+1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.35%+22.11%+29.74%+27.39%+22.14%N/AN/A+21.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.01%+18.32%+25.11%+23.20%+19.17%N/AN/A+18.31%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+1.26%+9.83%-12.64%-7.41%-0.66%N/AN/A+0.38%166
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+8.61%+29.34%-0.40%+5.86%+2.68%N/AN/A+3.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.45%+26.38%+33.32%+30.66%+20.47%N/AN/A+19.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.53%+18.26%+42.34%+38.98%+25.72%N/AN/A+24.60%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+6.96%+15.96%-3.94%-2.93%-6.56%N/AN/A-5.04%452
MSCI India Index+5.40%+16.70%-0.34%+1.00%-1.90%N/AN/A-0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.18%+18.30%+26.69%+24.60%+17.51%N/AN/A+17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.99%+20.64%+34.93%+32.20%+22.58%N/AN/A+22.33%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+5.78%+25.16%+19.45%+24.39%N/AN/AN/A+10.05%7,917
ดัชนี MSCI China A Onshore+2.59%+22.94%+28.99%+36.80%N/AN/AN/A+4.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.57%+19.34%+21.18%+20.27%N/AN/AN/A+21.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.49%+24.10%+26.40%+24.88%N/AN/AN/A+23.78%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+3.27%+17.39%+5.98%+13.95%N/AN/AN/A-0.06%462
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX+5.25%+22.04%+7.47%+15.28%N/AN/AN/A+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.55%+17.85%+23.47%+22.16%N/AN/AN/A+19.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.66%+22.96%+26.19%+24.31%N/AN/AN/A+24.97%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+15.67%+21.85%-1.89%-5.36%N/AN/AN/A-6.56%1,101
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+17.58%+21.80%+5.28%+0.56%N/AN/AN/A-4.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.13%+17.82%+25.30%+23.44%N/AN/AN/A+19.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.22%+20.15%+25.12%+23.39%N/AN/AN/A+20.39%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)-2.32%+5.40%+5.40%+15.58%N/AN/AN/A+9.92%138
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-4.04%+2.13%+0.32%+8.18%N/AN/AN/A+8.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.64%+18.20%+24.82%+22.91%N/AN/AN/A+19.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.37%+8.93%+26.60%+25.06%N/AN/AN/A+20.57%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)-2.40%+5.32%+5.15%+15.30%N/AN/AN/A+9.77%42
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX-4.04%+2.13%+0.32%+8.18%N/AN/AN/A+8.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.77%+18.26%+24.86%+22.94%N/AN/AN/A+19.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.37%+8.93%+26.60%+25.06%N/AN/AN/A+20.57%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+5.15%+37.96%+45.36%+58.54%N/AN/AN/A+44.20%4,182
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+1.09%+23.87%+21.05%+32.62%N/AN/AN/A+35.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.51%+25.88%+31.48%+29.11%N/AN/AN/A+26.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.22%+14.99%+32.93%+30.33%N/AN/AN/A+27.07%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)-4.76%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-0.48%429
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+0.64%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+13.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+11.49%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)-4.71%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-0.43%111
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+0.64%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+7.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.70%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+13.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.43%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+11.49%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-4.45%+6.05%-10.77%-11.37%N/AN/AN/A-8.12%920
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-4.26%-2.36%-19.27%-19.61%N/AN/AN/A-17.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.32%+20.70%+37.33%+34.28%N/AN/AN/A+32.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.62%+22.72%+34.79%+31.98%N/AN/AN/A+30.79%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-4.45%+6.05%-10.77%-11.38%+2.72%N/AN/A-0.22%162
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD-4.26%-2.36%-19.27%-19.61%-5.00%N/AN/A-4.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.32%+20.70%+37.33%+34.28%+21.30%N/AN/A+18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.62%+22.72%+34.79%+31.98%+20.12%N/AN/A+17.29%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(8)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน