กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
17 กุมภาพันธ์ 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลัก ส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, พสิทธิ์ อาหุนัย
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
7
ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 100 หน่วย หรือ 1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ธ.ค. 2563)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก3.44%
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund95.61%
ทรัพย์สินอื่น3.18%
หนี้สินอื่น-2.23%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-5.62%+2.55%+21.10%+21.10%+8.07%+6.03%+1.20%+3.10%587
LBMA Gold Price PM-5.21%+3.77%+24.48%+24.48%+10.40%+8.20%+2.95%+4.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.80%+16.12%+17.26%+17.26%+13.18%+12.64%+14.83%+14.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.86%+18.31%+20.05%+20.05%+14.02%+13.81%+15.46%+15.72%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-0.67%+5.21%+21.05%+21.05%+9.87%+9.18%N/A+0.86%283
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+0.38%+7.42%+25.73%+25.73%+13.17%+12.00%N/A+2.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.12%+16.95%+18.10%+18.10%+14.00%+13.45%N/A+14.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.33%+16.98%+15.91%+15.91%+12.81%+12.88%N/A+12.76%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+12.93%+18.38%-21.02%-21.02%-10.10%-6.33%-12.63%-11.25%480
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+10.82%+17.94%-21.17%-21.17%-8.44%-4.48%-10.62%-8.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+34.92%+31.37%+43.06%+43.06%+33.22%+32.17%+29.64%+29.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+38.88%+34.49%+45.48%+45.48%+35.77%+34.37%+31.52%+30.94%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+0.55%+1.77%+7.14%+7.14%+3.33%+3.07%+3.47%+3.15%530
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.76%+1.62%+8.06%+8.06%+5.18%+4.48%+5.11%+4.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.49%+2.20%+5.44%+5.44%+4.08%+3.64%+3.39%+3.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.34%+2.06%+3.92%+3.92%+3.53%+3.25%+12.99%+2.87%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+9.64%+11.85%+0.83%+0.83%+0.78%+4.49%N/A-1.15%56
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+9.70%+10.61%+2.71%+2.71%+2.33%+6.27%N/A+1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.04%+7.53%+12.97%+12.97%+9.70%+9.71%N/A+9.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.52%+7.13%+17.84%+17.84%+12.82%+11.54%N/A+10.39%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+4.33%+7.19%+3.53%+3.53%+2.71%N/AN/A+3.42%1,033
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.76%+1.62%+8.06%+8.06%+5.18%N/AN/A+3.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.47%+2.36%+7.40%+7.40%+4.50%N/AN/A+3.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.34%+2.06%+3.91%+3.91%+3.53%N/AN/A+3.42%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+4.33%+7.18%+3.40%+3.40%+2.64%N/AN/A+3.37%8,352
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.76%+1.62%+8.06%+8.06%+5.18%N/AN/A+3.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.47%+2.35%+7.40%+7.40%+4.50%N/AN/A+3.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.34%+2.06%+3.91%+3.91%+3.53%N/AN/A+3.42%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)+3.93%+6.09%N/AN/AN/AN/AN/A+7.94%1,278
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+3.94%+6.92%N/AN/AN/AN/AN/A+8.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.90%+2.88%N/AN/AN/AN/AN/A+3.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.21%+3.91%N/AN/AN/AN/AN/A+3.89%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)+3.93%+6.09%N/AN/AN/AN/AN/A+7.94%92
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+3.94%+6.92%N/AN/AN/AN/AN/A+8.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.90%+2.88%N/AN/AN/AN/AN/A+3.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.21%+3.91%N/AN/AN/AN/AN/A+3.89%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+18.90%+26.26%+43.95%+43.95%+11.78%+11.40%+8.91%+5.90%341
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+11.67%+24.50%+19.63%+19.63%+4.70%+7.63%+6.68%+4.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.25%+16.34%+24.23%+24.23%+19.33%+16.65%+15.15%+16.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.08%+12.23%+19.26%+19.26%+14.74%+13.84%+14.14%+18.84%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+7.01%+10.18%+1.29%+1.29%+2.14%+2.48%N/A+3.34%1,500
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+2.03%+9.61%+9.77%+9.77%+5.10%+5.44%N/A+5.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.71%+6.35%+10.80%+10.80%+6.95%+6.40%N/A+6.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.54%+7.42%+13.65%+13.65%+9.14%+7.93%N/A+7.81%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+8.83%+9.01%+0.29%+0.29%N/AN/AN/A+1.49%1,337
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+8.38%+13.48%+12.63%+12.63%N/AN/AN/A+5.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.31%+6.17%+11.31%+11.31%N/AN/AN/A+7.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.51%+5.96%+15.26%+15.26%N/AN/AN/A+10.55%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+8.83%+9.01%+0.29%+0.29%+1.56%+3.85%N/A+2.84%1,580
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+8.38%+13.48%+12.63%+12.63%+6.35%+8.45%N/A+6.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.31%+6.17%+11.31%+11.31%+7.48%+6.73%N/A+6.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.51%+5.96%+15.26%+15.26%+10.47%+8.86%N/A+8.78%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+6.89%+9.96%+1.24%+1.24%+2.12%+2.48%N/A+2.25%1,976
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+2.03%+9.61%+9.77%+9.77%+5.10%+5.44%N/A+4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.60%+6.29%+10.85%+10.85%+6.97%+6.41%N/A+6.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.54%+7.42%+13.65%+13.65%+9.14%+7.93%N/A+7.88%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+5.93%+8.11%+1.69%+1.69%N/AN/AN/A+2.71%93
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.26%+3.89%+9.86%+9.86%N/AN/AN/A+6.36%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+5.93%+8.11%+1.69%+1.69%+2.63%N/AN/A+3.02%412
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.26%+3.89%+9.86%+9.86%+6.28%N/AN/A+5.94%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+6.16%+10.86%+1.15%+1.15%N/AN/AN/A+2.00%1,884
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.20%+4.60%+21.00%+21.00%N/AN/AN/A+19.48%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+8.98%+21.72%+12.75%+12.75%+5.67%+10.26%+1.87%-2.28%69
MSCI BRIC Net TR(4)+8.79%+22.74%+16.50%+16.50%-0.82%+6.93%+2.23%+0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.14%+19.78%+25.86%+25.86%+19.81%+18.15%+18.25%+24.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.90%+18.85%+24.44%+24.44%+19.20%+18.07%+20.49%+24.56%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+12.09%+9.57%-4.79%-4.79%-5.87%-1.24%-0.63%-0.65%402
Hang Seng China Enterprise+7.56%+6.01%-4.57%-4.57%-5.46%-1.71%-1.67%-1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.49%+17.62%+22.40%+22.40%+19.33%+18.83%+21.17%+21.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.34%+18.39%+23.25%+23.25%+20.51%+19.98%+22.37%+22.44%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+24.42%+23.50%-14.11%-14.11%-4.03%+3.79%-4.92%-3.33%121
MSCI EM Latin America Index+27.92%+28.26%-15.55%-15.55%-7.03%+2.43%-5.97%-4.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.99%+25.29%+45.11%+45.11%+30.85%+27.31%+24.13%+23.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.39%+25.75%+45.82%+45.82%+31.08%+28.12%+25.12%+25.03%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+21.24%+31.48%+24.99%+24.99%+6.92%+7.63%N/A+10.22%1,605
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+5.19%+17.64%+16.82%+16.82%+8.71%+9.30%N/A+13.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+27.31%+23.88%+30.25%+30.25%+21.60%+18.27%N/A+16.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.00%+17.45%+34.27%+34.27%+22.95%+19.06%N/A+16.88%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+13.44%+25.94%+14.04%+14.04%-0.42%+3.40%N/A+2.82%97
MSCI Emerging Market TR Net+12.89%+25.91%+15.13%+15.13%+0.81%+6.29%N/A+2.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.16%+14.75%+22.76%+22.76%+16.19%+14.22%N/A+13.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.65%+14.39%+22.86%+22.86%+16.98%+15.53%N/A+14.53%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+7.75%+24.18%+20.88%+20.88%+6.45%+5.46%N/A+7.90%203
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+6.91%+17.41%+13.43%+13.43%+5.39%+4.78%N/A+7.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.32%+18.30%+27.46%+27.46%+19.57%+17.58%N/A+16.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.36%+16.32%+25.86%+25.86%+17.98%+16.70%N/A+15.92%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+4.49%+15.31%+21.92%+21.92%N/AN/AN/A+9.94%272
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+0.46%+7.64%+11.46%+11.46%N/AN/AN/A+8.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.16%+16.71%+22.76%+22.76%N/AN/AN/A+17.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.68%+14.87%+25.10%+25.10%N/AN/AN/A+17.89%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+4.49%+15.23%+21.57%+21.57%+9.29%+3.55%N/A+6.68%3,983
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+0.46%+7.64%+11.46%+11.46%+7.91%+4.07%N/A+7.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.16%+16.76%+22.79%+22.79%+17.72%+16.69%N/A+16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.68%+14.87%+25.10%+25.10%+17.86%+15.44%N/A+15.28%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+16.24%+26.50%+7.48%+7.48%-1.09%+1.11%N/A+2.87%54
S&P Developed SmallCap TR(6)+17.42%+29.48%+16.55%+16.55%+5.22%+7.68%N/A+7.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.62%+17.34%+29.06%+29.06%+19.72%+17.04%N/A+16.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.70%+15.25%+32.04%+32.04%+20.83%+17.68%N/A+16.75%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+8.28%+17.26%+11.25%+11.25%+9.55%+8.09%N/A+10.05%1,902
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+8.18%+11.86%+5.14%+5.14%+9.73%+8.40%N/A+9.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.87%+17.27%+28.19%+28.19%+19.56%+17.50%N/A+17.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.25%+8.72%+28.09%+28.09%+18.70%+15.97%N/A+15.54%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+10.49%+25.98%+25.51%+25.51%+4.82%+7.52%N/A+7.31%859
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX+11.35%+17.21%+8.17%+8.17%+3.78%+6.26%N/A+6.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.56%+17.98%+27.15%+27.15%+20.08%+20.81%N/A+21.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.40%+11.39%+25.71%+25.71%+19.29%+18.07%N/A+17.53%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+15.48%+30.19%+24.23%+24.23%+9.41%+14.31%N/A+8.96%1,137
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+13.56%+26.23%+23.99%+23.99%+6.95%+12.06%N/A+5.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.93%+16.84%+22.89%+22.89%+20.10%+17.82%N/A+18.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.03%+13.61%+22.59%+22.59%+20.23%+17.85%N/A+17.91%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-2.72%+11.20%+21.96%+21.96%+4.34%N/AN/A-0.42%96
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-0.72%+5.79%+9.12%+9.12%-2.36%N/AN/A-1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.85%+13.94%+14.75%+14.75%+10.76%N/AN/A+10.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.68%+5.99%+7.64%+7.64%+6.50%N/AN/A+6.61%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+4.93%+12.37%+9.31%+9.31%N/AN/AN/A+17.06%2,438
MSCI World Net Index NETR USD+7.82%+19.37%+15.86%+15.86%N/AN/AN/A+20.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.99%+15.82%+22.95%+22.95%N/AN/AN/A+20.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.52%+14.45%+28.92%+28.92%N/AN/AN/A+26.15%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+4.93%+12.25%+9.13%+9.13%+8.35%N/AN/A+8.97%1,691
MSCI World Net Index NETR USD+7.82%+19.37%+15.86%+15.86%+7.48%N/AN/A+9.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.99%+15.95%+23.00%+23.00%+16.14%N/AN/A+14.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.52%+14.45%+28.92%+28.92%+19.08%N/AN/A+16.26%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+16.01%+37.53%+69.28%+69.28%+19.71%N/AN/A+20.11%1,053
MSCI AC World Information Technology Index+9.01%+26.01%+45.72%+45.72%+22.78%N/AN/A+23.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.42%+27.46%+30.00%+30.00%+23.83%N/AN/A+21.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.50%+22.05%+34.09%+34.09%+24.32%N/AN/A+21.96%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+17.57%+22.22%+12.76%+12.76%+6.22%N/AN/A+9.91%59
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+18.46%+23.54%+16.72%+16.72%+8.03%N/AN/A+11.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.97%+14.32%+24.72%+24.72%+19.09%N/AN/A+17.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.71%+12.83%+29.78%+29.78%+21.51%N/AN/A+20.18%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+10.56%+19.42%+14.91%+14.91%+10.52%N/AN/A+11.75%255
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+11.33%+21.51%+17.35%+17.35%+13.09%N/AN/A+14.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.85%+16.40%+34.17%+34.17%+22.92%N/AN/A+20.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.31%+12.13%+30.22%+30.22%+20.48%N/AN/A+18.42%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+8.97%+24.36%+11.16%+11.16%+1.48%N/AN/A+8.84%250
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+2.37%+14.91%+7.06%+7.06%-0.36%N/AN/A+3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.10%+19.37%+28.14%+28.14%+22.39%N/AN/A+20.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.51%+15.86%+23.65%+23.65%+19.33%N/AN/A+18.13%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+9.15%+24.87%+11.44%+11.44%+1.74%N/AN/A+8.81%553
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+2.37%+14.91%+7.06%+7.06%-0.36%N/AN/A+3.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.77%+19.10%+27.96%+27.96%+22.33%N/AN/A+20.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.51%+15.86%+23.65%+23.65%+19.33%N/AN/A+18.14%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+18.20%+24.89%+1.17%+1.17%+3.10%N/AN/A+4.65%141
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+20.76%+31.15%+20.27%+20.27%+8.30%N/AN/A+8.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.83%+20.55%+31.81%+31.81%+21.08%N/AN/A+19.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.97%+17.52%+40.37%+40.37%+26.61%N/AN/A+24.83%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+16.12%+29.40%+9.89%+9.89%-3.18%N/AN/A-0.80%483
MSCI India Index+14.31%+34.97%+14.27%+14.27%+1.94%N/AN/A+3.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.47%+15.87%+25.21%+25.21%+17.78%N/AN/A+17.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.81%+15.92%+32.42%+32.42%+22.66%N/AN/A+22.00%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+15.82%+28.44%+31.96%+31.96%N/AN/AN/A+13.37%10,830
ดัชนี MSCI China A Onshore+9.45%+27.78%+38.43%+38.43%N/AN/AN/A+6.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.40%+18.84%+20.12%+20.12%N/AN/AN/A+21.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.30%+24.60%+25.12%+25.12%N/AN/AN/A+23.46%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+16.30%+25.76%+19.52%+19.52%N/AN/AN/A+4.40%700
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX+18.18%+31.12%+23.41%+23.41%N/AN/AN/A+7.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.29%+15.61%+22.24%+22.24%N/AN/AN/A+18.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.85%+22.55%+24.27%+24.27%N/AN/AN/A+24.51%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+20.82%+30.45%+13.36%+13.36%N/AN/AN/A-0.96%1,435
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+16.75%+29.51%+17.19%+17.19%N/AN/AN/A+0.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.52%+14.36%+23.78%+23.78%N/AN/AN/A+18.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.28%+16.33%+23.80%+23.80%N/AN/AN/A+20.13%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+9.18%+17.55%+20.60%+20.60%N/AN/AN/A+16.97%189
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+6.03%+11.02%+11.62%+11.62%N/AN/AN/A+14.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.06%+16.79%+23.66%+23.66%N/AN/AN/A+19.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.00%+8.49%+24.56%+24.56%N/AN/AN/A+19.77%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+9.18%+17.45%+20.32%+20.32%N/AN/AN/A+16.83%50
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+6.03%+11.02%+11.62%+11.62%N/AN/AN/A+14.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.06%+16.85%+23.69%+23.69%N/AN/AN/A+19.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.00%+8.49%+24.56%+24.56%N/AN/AN/A+19.77%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+21.58%+40.34%+76.95%+76.95%N/AN/AN/A+57.06%5,185
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+14.90%+29.74%+45.14%+45.14%N/AN/AN/A+46.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.45%+24.99%+29.92%+29.92%N/AN/AN/A+25.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.03%+14.80%+30.61%+30.61%N/AN/AN/A+25.96%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+10.73%+14.65%N/AN/AN/AN/AN/A+15.39%405
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+14.36%+23.91%N/AN/AN/AN/AN/A+25.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.97%+13.44%N/AN/AN/AN/AN/A+13.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.90%+11.63%N/AN/AN/AN/AN/A+11.63%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+10.79%+14.71%N/AN/AN/AN/AN/A+15.45%132
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+14.36%+23.91%N/AN/AN/AN/AN/A+25.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.97%+13.45%N/AN/AN/AN/AN/A+13.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.90%+11.63%N/AN/AN/AN/AN/A+11.63%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)+7.09%+12.52%-1.01%-1.01%N/AN/AN/A+0.99%742
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+6.35%+11.06%-9.90%-9.90%N/AN/AN/A-6.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.37%+16.07%+34.63%+34.63%N/AN/AN/A+31.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.38%+16.59%+32.58%+32.58%N/AN/AN/A+29.37%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+7.09%+12.53%-1.00%-1.00%+5.62%N/AN/A+1.99%173
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+6.35%+11.06%-9.90%-9.90%-1.92%N/AN/A-1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.36%+16.07%+34.63%+34.63%+21.53%N/AN/A+18.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.38%+16.59%+32.58%+32.58%+20.46%N/AN/A+17.29%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(8)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน