กรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFFVPE-UI)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกที่เน้นลงทุนในหน่วย Private Equity ประเภททรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น (กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
24 ธันวาคม 2564
นโยบายการลงทุน
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วย private equity โดยไม่จำกัดอัตราส่วน สามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity สูงสุด 100% ของ NAV กองทุน ผ่านการลงทุนใน PE ทรัสต์ ชื่อ ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินลงทุนแบบจำกัดจำนวนผู้ลงทุน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมลงทุนในลักษณะของ Venture Capital (VC) ในกิจการ Start-up ของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นกิจการ Start-up ที่มีเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้แก่ การเงิน (Financial tech) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ ยานยนต์ (Automotive) เป็นต้น PE ทรัสต์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“MFC”) เป็นทรัสตี ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการ PE ทรัสต์ และมีบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด เป็นผู้จัดการทรัสต์ ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการลงทุน (โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนกองทุน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
9
ระดับความเสี่ยง
9

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000,000
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุน KFCASH-A (กองทุนปลายทาง) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เสนอขายเพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2564
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (29 เม.ย. 2565)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย53.61%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน45.99%
ทรัพย์สินอื่น0.51%
หนี้สินอื่น-0.11%
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFFVPE-UI)-0.96%N/A-0.96%N/AN/AN/AN/A-0.99%1,189
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน