กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสาหนี้ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
30 กันยายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, จาตุรันต์ สอนไว
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (29 มี.ค. 2567)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.00%
PIMCO GIS Income Fund101.88%
ทรัพย์สินอื่น0.71%
หนี้สินอื่น-3.59%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+11.61%+15.57%+11.61%+16.14%+12.85%+12.19%+4.90%+4.45%749
LBMA Gold Price PM+13.37%+17.99%+13.37%+18.99%+15.00%+14.35%+6.74%+6.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.25%+10.10%+8.25%+8.52%+10.68%+12.81%+11.95%+14.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.91%+13.00%+10.91%+11.83%+13.13%+14.70%+13.52%+15.23%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+4.80%+13.92%+4.80%+5.85%+5.04%+7.58%+3.05%+0.99%213
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+6.83%+18.33%+6.83%+10.54%+7.90%+10.48%+5.72%+3.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.45%+12.11%+11.45%+10.72%+13.10%+14.48%+13.25%+14.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.05%+13.20%+11.05%+11.87%+13.73%+15.85%+14.50%+15.30%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+9.88%-9.80%+9.88%+5.98%+12.58%+6.40%-7.62%-5.26%323
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+17.94%-8.35%+17.94%+18.50%+21.75%+12.57%-4.05%-1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.13%+27.66%+16.13%+27.47%+32.66%+34.58%+32.60%+30.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.71%+30.05%+17.71%+28.98%+32.57%+34.51%+32.41%+29.84%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)(4)+1.64%+4.88%-0.13%+7.14%N/AN/AN/A+4.88%611
กรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI)(5)+2.09%+8.54%+33.50%+33.50%N/AN/AN/A+30.86%1,091
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า (KFTRB-A)-0.80%+4.25%-0.80%-1.04%-5.45%-1.85%-0.05%+0.86%1,103
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.38%+6.36%-0.38%+2.40%-3.62%-0.37%+0.71%+0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.40%+7.09%+5.40%+6.64%+6.26%+5.69%+4.52%+4.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.47%+7.19%+5.47%+6.95%+6.37%+5.78%+4.59%+4.31%
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFTRB-I)-2.63%+3.07%-2.63%-2.14%N/AN/AN/A-0.85%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.38%+6.36%-0.38%+2.40%N/AN/AN/A+4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.92%+8.52%+7.55%+7.46%N/AN/AN/A+7.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.47%+7.19%+5.47%+6.95%N/AN/AN/A+6.95%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+0.69%+4.85%+0.69%+3.29%-1.20%+0.65%N/A+1.43%887
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.46%+7.40%+1.46%+7.89%+1.54%+3.25%N/A+3.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.47%+5.05%+3.47%+4.64%+4.95%+5.13%N/A+4.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.49%+5.03%+3.49%+4.95%+4.97%+5.14%N/A+4.32%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+0.76%+4.93%+0.76%+3.45%-1.17%+0.65%N/A+1.41%11,171
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.46%+7.40%+1.46%+7.89%+1.54%+3.25%N/A+3.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.46%+5.02%+3.46%+4.61%+4.94%+5.13%N/A+4.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.49%+5.03%+3.49%+4.95%+4.97%+5.14%N/A+4.32%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFSINCFX-A)+7.07%N/A+7.07%N/AN/AN/AN/A+7.82%2,838
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+7.96%N/A+7.96%N/AN/AN/AN/A+8.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.74%N/A+8.74%N/AN/AN/AN/A+10.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.01%N/A+6.01%N/AN/AN/AN/A+7.96%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFSINCFX-R)+7.07%N/A+7.07%N/AN/AN/AN/A+7.82%176
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+7.96%N/A+7.96%N/AN/AN/AN/A+8.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.74%N/A+8.74%N/AN/AN/AN/A+10.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.01%N/A+6.01%N/AN/AN/AN/A+7.96%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)+0.72%+6.28%+0.72%+3.47%-4.43%N/AN/A-2.17%321
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.31%+8.82%+1.31%+8.13%-1.64%N/AN/A+0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.78%+5.15%+3.78%+4.85%+5.73%N/AN/A+5.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.38%+5.76%+4.38%+5.68%+6.01%N/AN/A+5.60%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)+0.72%+6.28%+0.72%+3.47%-4.43%N/AN/A-2.17%6
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.31%+8.82%+1.31%+8.13%-1.64%N/AN/A+0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.78%+5.15%+3.78%+4.85%+5.73%N/AN/A+5.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.38%+5.76%+4.38%+5.68%+6.01%N/AN/A+5.60%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)+6.15%+10.82%+6.15%-1.85%N/AN/AN/A-15.12%492
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+7.01%+13.73%+7.01%+2.72%N/AN/AN/A-11.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.16%+3.74%+3.16%+5.37%N/AN/AN/A+9.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.34%+3.86%+3.34%+5.88%N/AN/AN/A+9.88%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+4.30%+12.36%+4.30%+8.00%-3.23%+9.24%+5.99%+4.42%371
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+11.48%+14.48%+11.48%+19.27%+4.24%+15.45%+9.80%+6.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.67%+15.61%+13.67%+15.49%+19.43%+19.91%+17.08%+17.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.15%+15.74%+14.15%+15.93%+18.57%+19.70%+17.13%+17.27%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.95%+7.51%+1.95%+4.97%-0.66%+1.52%N/A+2.27%1,024
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+9.19%+9.61%+9.19%+16.13%+6.74%+6.30%N/A+4.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.31%+6.02%+4.31%+5.70%+6.85%+7.30%N/A+6.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.33%+8.84%+8.33%+8.42%+8.67%+8.57%N/A+7.67%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+4.20%+7.85%+4.20%+2.75%-4.66%-1.41%N/A-0.92%498
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.42%+8.99%+4.42%+4.87%-3.27%-0.21%N/A+1.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.15%+5.97%+5.15%+6.24%+6.61%+7.57%N/A+7.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.40%+6.22%+5.40%+6.56%+6.64%+7.74%N/A+7.35%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+4.20%+7.85%+4.20%+2.75%-4.66%-1.41%N/A+0.64%657
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.42%+8.99%+4.42%+4.87%-3.27%-0.21%N/A+1.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.15%+5.97%+5.15%+6.24%+6.61%+7.57%N/A+6.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.40%+6.22%+5.40%+6.56%+6.64%+7.74%N/A+6.72%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า (KFCINCOM-A)+2.04%+7.40%+2.04%+4.81%-0.74%+1.45%N/A+1.47%1,316
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+9.20%+9.62%+9.20%+16.13%+6.75%+6.31%N/A+4.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.33%+6.05%+4.33%+5.72%+6.86%+7.33%N/A+6.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.33%+8.85%+8.33%+8.41%+8.67%+8.57%N/A+7.54%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCINCOM-I)+2.03%+7.40%+2.03%+4.81%N/AN/AN/A+3.27%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+9.20%+9.62%+9.20%+16.13%N/AN/AN/A+9.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.27%+5.93%+4.33%+5.70%N/AN/AN/A+5.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.33%+8.85%+8.33%+8.41%N/AN/AN/A+8.61%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+1.09%+5.83%+1.09%+1.46%-4.47%-1.24%N/A-0.85%47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.75%+5.21%+3.75%+5.08%+5.63%+6.35%N/A+5.93%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+1.09%+5.83%+1.09%+1.46%-4.47%-1.24%N/A-0.44%186
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.75%+5.21%+3.75%+5.08%+5.63%+6.35%N/A+5.74%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)+3.59%+7.59%+3.59%+7.62%-2.47%N/AN/A-1.01%350
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.96%+5.47%+2.96%+5.12%+6.96%N/AN/A+11.56%
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)+2.56%+7.75%+2.56%+4.24%-2.31%N/AN/A-1.90%2,978
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.63%+6.69%+5.63%+6.64%+7.29%N/AN/A+7.11%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบิคสตาร์ (KF-BIC)+4.76%-1.82%+4.76%-4.19%-11.44%-2.53%+1.26%-3.67%59
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.90%-0.51%+6.90%-0.30%-10.08%-1.04%+2.56%-2.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.33%+12.98%+13.33%+14.05%+18.94%+19.87%+18.41%+23.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.64%+14.34%+14.64%+15.43%+19.98%+20.78%+19.07%+24.15%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+0.08%-7.17%+0.08%-17.10%-19.34%-13.15%-5.59%-4.75%583
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+6.54%-6.15%+6.54%-8.83%-13.23%-7.84%-1.73%-1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.32%+26.44%+28.32%+26.10%+29.47%+26.04%+23.30%+23.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.04%+26.81%+28.04%+25.85%+28.74%+25.68%+23.44%+23.53%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-0.28%+10.40%-0.28%+22.95%+7.90%+1.84%-0.47%-1.29%36
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.85%+11.62%+1.85%+28.65%+11.96%+4.79%+1.13%+0.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.84%+16.68%+13.84%+17.66%+22.43%+28.05%+24.94%+23.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.35%+16.83%+14.35%+18.33%+22.56%+28.47%+25.15%+23.96%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)+5.30%+24.54%+5.30%+30.98%-14.68%-5.06%+0.51%+2.78%2,020
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+13.35%+29.45%+13.35%+49.01%-6.30%+1.35%+4.42%+6.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.13%+26.31%+23.13%+25.55%+39.53%+34.69%+26.40%+24.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.42%+26.12%+24.42%+25.55%+38.62%+34.56%+26.40%+24.67%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)+5.31%+24.56%+5.31%+31.01%N/AN/AN/A+23.36%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+13.35%+29.45%+13.35%+49.01%N/AN/AN/A+35.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.10%+26.26%+23.13%+25.33%N/AN/AN/A+28.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+26.06%+27.84%+26.06%+29.36%N/AN/AN/A+31.09%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+1.66%+9.07%+1.66%+8.03%-10.04%-3.16%-0.95%-0.57%57
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+9.00%+11.75%+9.00%+20.69%-1.07%+3.74%+3.71%+3.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.80%+14.45%+13.80%+14.79%+18.32%+18.31%+15.31%+14.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.77%+14.25%+14.77%+14.75%+17.55%+18.15%+15.25%+14.81%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+11.99%+23.52%+11.99%+20.85%+5.19%+10.39%+6.24%+7.56%897
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+12.39%+24.21%+12.39%+21.42%+5.62%+11.35%+6.86%+8.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.87%+15.65%+14.87%+16.24%+23.11%+22.57%+18.77%+18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.25%+15.27%+14.25%+16.86%+23.29%+23.03%+19.63%+19.19%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+13.65%+13.62%+13.65%+17.94%+8.84%+11.15%N/A+9.39%920
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+14.22%+14.52%+14.22%+19.55%+10.06%+12.74%N/A+11.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.57%+14.70%+13.57%+14.14%+16.08%+17.32%N/A+16.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.91%+14.99%+13.91%+14.37%+16.36%+17.75%N/A+17.35%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+13.65%+13.62%+13.65%+17.94%+8.84%+11.09%N/A+7.43%3,674
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+14.22%+14.52%+14.22%+19.55%+10.06%+12.74%N/A+9.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.57%+14.70%+13.57%+14.14%+16.08%+17.33%N/A+16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.91%+14.99%+13.91%+14.37%+16.36%+17.75%N/A+16.92%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+3.67%+12.00%+3.67%+5.98%-3.50%+2.63%N/A+1.80%47
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+10.83%+14.26%+10.83%+17.14%+4.01%+8.23%N/A+5.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.36%+13.82%+11.36%+13.29%+17.97%+19.99%N/A+16.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.30%+12.83%+11.30%+13.08%+17.34%+19.96%N/A+16.75%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)+8.48%+21.15%+8.48%+13.01%+3.19%+8.78%N/A+8.25%2,972
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+8.99%+22.67%+8.99%+15.37%+3.42%+9.28%N/A+8.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.95%+14.21%+12.95%+14.74%+21.72%+21.84%N/A+18.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.17%+14.26%+13.17%+15.50%+21.81%+21.99%N/A+19.16%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHEUROP-I)+8.48%+21.14%+8.48%+13.00%N/AN/AN/A+14.35%26
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+8.99%+22.67%+8.99%+15.37%N/AN/AN/A+18.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.92%+14.13%+12.95%+14.74%N/AN/AN/A+15.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.17%+14.26%+13.17%+15.50%N/AN/AN/A+16.11%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+16.78%+23.91%+16.78%+34.36%+6.11%+9.87%N/A+6.59%1,516
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+16.48%+23.41%+16.48%+33.71%+5.83%+11.87%N/A+7.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.44%+15.88%+14.44%+15.23%+18.70%+20.25%N/A+20.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.80%+16.38%+14.80%+15.79%+19.55%+21.05%N/A+21.04%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+0.58%-0.32%+0.58%-15.93%-14.10%-2.09%N/A+0.82%977
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.01%+1.78%+1.01%-12.62%-11.64%+0.65%N/A+3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.27%+18.72%+18.27%+18.10%+21.79%+21.10%N/A+19.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.65%+19.78%+19.65%+18.71%+22.09%+21.44%N/A+19.73%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+7.36%+0.65%+7.36%-3.78%-0.55%+1.68%N/A-1.22%51
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+11.34%+3.05%+11.34%+3.62%+2.89%+4.09%N/A+0.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.29%+12.76%+11.29%+11.33%+10.46%+11.44%N/A+10.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.35%+14.94%+12.35%+13.06%+12.30%+12.62%N/A+11.37%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+4.04%+11.48%+4.04%+10.31%+3.73%N/AN/A+7.37%4,222
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+11.35%+13.78%+11.35%+22.57%+12.16%N/AN/A+11.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.05%+10.00%+9.05%+10.47%+15.71%N/AN/A+17.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.36%+11.51%+10.36%+12.93%+15.72%N/AN/A+17.16%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGBRAND-I)+4.04%+11.48%+4.04%+10.31%N/AN/AN/A-1.57%173
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+11.35%+13.78%+11.35%+22.57%N/AN/AN/A+12.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.84%+9.81%+9.05%+10.47%N/AN/AN/A+16.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.36%+11.51%+10.36%+12.93%N/AN/AN/A+16.79%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+4.04%+11.48%+4.04%+10.31%+3.73%+6.49%N/A+6.77%2,836
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+11.35%+13.78%+11.35%+22.57%+12.16%+12.45%N/A+11.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.05%+10.00%+9.05%+10.47%+15.71%+16.59%N/A+14.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.36%+11.51%+10.36%+12.93%+15.72%+16.70%N/A+14.78%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล (KFGBRAN-ID)+4.04%+11.49%+4.04%+10.52%N/AN/AN/A+4.40%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+11.35%+13.78%+11.35%+22.57%N/AN/AN/A+12.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.84%+9.81%+9.05%+10.50%N/AN/AN/A+18.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.36%+11.51%+10.36%+12.93%N/AN/AN/A+14.91%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)+13.39%+32.60%+13.39%+42.26%-6.89%+7.17%N/A+7.11%1,400
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+21.71%+36.21%+21.71%+59.32%+1.23%+14.22%N/A+13.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.60%+19.75%+22.60%+20.98%+38.25%+34.13%N/A+30.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.88%+20.97%+23.88%+22.79%+37.34%+33.78%N/A+29.97%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)+13.30%+32.66%+13.30%+42.33%N/AN/AN/A+43.11%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+21.71%+36.21%+21.71%+59.32%N/AN/AN/A+52.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.72%+19.78%+22.69%+21.01%N/AN/AN/A+24.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.88%+20.97%+23.88%+22.79%N/AN/AN/A+25.20%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)+21.18%+27.56%+21.18%+45.25%+11.95%+13.48%N/A+11.35%267
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+21.44%+28.02%+21.44%+46.89%+13.52%+15.79%N/A+13.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.36%+17.00%+15.36%+15.69%+17.16%+18.24%N/A+17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.32%+17.81%+16.32%+16.18%+18.07%+19.29%N/A+18.46%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPINDX-I)+25.94%+51.27%+25.94%+72.48%N/AN/AN/A+49.16%7
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+21.44%+28.02%+21.44%+46.89%N/AN/AN/A+33.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.00%+35.53%+21.63%+27.21%N/AN/AN/A+24.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.32%+17.81%+16.32%+16.18%N/AN/AN/A+16.09%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)+9.24%+20.38%+9.24%+24.02%+7.85%+11.62%N/A+10.60%1,190
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+10.10%+23.32%+10.10%+29.92%+11.41%+14.99%N/A+14.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.67%+11.37%+10.67%+11.35%+17.11%+20.95%N/A+19.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.89%+11.64%+10.89%+12.48%+17.38%+21.37%N/A+19.51%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDX-I)+9.24%+20.38%+9.24%+24.02%N/AN/AN/A+9.24%40
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+10.10%+23.32%+10.10%+29.92%N/AN/AN/A+16.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.49%+11.36%+10.67%+11.35%N/AN/AN/A+16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.89%+11.64%+10.89%+12.48%N/AN/AN/A+16.33%
กรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFNDQ-A)+7.27%+21.41%+7.27%N/AN/AN/AN/A+16.05%156
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+15.06%+24.04%+15.06%N/AN/AN/AN/A+23.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.27%+15.43%+15.27%N/AN/AN/AN/A+15.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.25%+17.33%+17.25%N/AN/AN/AN/A+16.88%
กรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFNDQ-I)+7.27%+21.41%+7.27%N/AN/AN/AN/A+16.06%0
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+15.06%+24.04%+15.06%N/AN/AN/AN/A+23.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.27%+15.43%+15.27%N/AN/AN/AN/A+15.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.25%+17.33%+17.25%N/AN/AN/AN/A+16.88%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)+10.58%+13.40%+10.58%+21.47%+4.40%+9.21%N/A+8.20%227
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+9.26%+10.91%+9.26%+13.84%-0.68%+6.57%N/A+5.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.75%+14.65%+11.75%+13.44%+17.09%+19.38%N/A+19.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.47%+16.61%+14.47%+15.72%+19.26%+20.81%N/A+20.50%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFJPSCAP-I)+10.61%+13.46%+10.61%+21.58%N/AN/AN/A+13.72%2
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+9.26%+10.91%+9.26%+13.84%N/AN/AN/A+8.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.75%+14.64%+11.75%+13.42%N/AN/AN/A+13.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.47%+16.61%+14.47%+15.72%N/AN/AN/A+16.49%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+10.28%+13.09%+10.28%+21.43%+4.58%+9.37%N/A+8.26%392
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+9.26%+10.91%+9.26%+13.84%-0.68%+6.57%N/A+5.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.64%+14.53%+11.64%+13.39%+17.06%+19.31%N/A+19.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.47%+16.61%+14.47%+15.72%+19.26%+20.81%N/A+20.50%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+5.83%+14.38%+5.83%+11.73%+0.60%+5.41%N/A+4.56%101
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)+5.96%+21.13%+5.96%+19.93%+1.21%+8.79%N/A+8.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.34%+13.97%+11.34%+13.67%+18.17%+20.98%N/A+19.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.65%+18.95%+16.65%+17.23%+21.64%+26.46%N/A+24.16%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+2.65%+12.97%+2.65%+28.27%+9.47%+8.17%N/A+4.98%779
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+10.14%+15.53%+10.14%+42.64%+18.00%+14.07%N/A+10.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.00%+12.12%+13.00%+10.20%+14.17%+16.91%N/A+15.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.20%+13.85%+14.20%+12.28%+14.93%+17.87%N/A+16.68%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+0.43%-6.59%+0.43%-17.80%-19.94%-5.86%N/A-5.58%6,603
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+7.25%-5.53%+7.25%-9.92%-13.73%-0.97%N/A-0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.02%+14.20%+14.02%+15.35%+21.02%+20.78%N/A+21.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.73%+16.69%+15.73%+16.81%+21.24%+21.13%N/A+22.31%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)+0.43%-6.59%+0.43%-17.80%N/AN/AN/A-6.84%30
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+7.25%-5.53%+7.25%-9.92%N/AN/AN/A-5.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.84%+14.20%+14.02%+15.35%N/AN/AN/A+19.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.73%+16.69%+15.73%+16.81%N/AN/AN/A+19.37%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-สะสมมูลค่า (KFCSI300-A)+2.86%-6.69%+2.86%N/AN/AN/AN/A-9.86%131
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+7.27%-5.70%+7.27%N/AN/AN/AN/A-5.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.65%+15.95%+15.65%N/AN/AN/AN/A+17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.29%+17.96%+17.29%N/AN/AN/AN/A+19.81%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCSI300-I)+2.83%-6.70%+2.83%N/AN/AN/AN/A-9.87%1
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+7.27%-5.70%+7.27%N/AN/AN/AN/A-5.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.65%+15.96%+15.65%N/AN/AN/AN/A+17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.29%+17.96%+17.29%N/AN/AN/AN/A+19.81%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+10.36%+9.03%+10.36%+4.26%-8.92%-0.80%N/A-2.10%509
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+11.25%+11.15%+11.25%+8.09%-6.99%+1.79%N/A+0.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.19%+12.73%+12.19%+13.51%+17.51%+18.10%N/A+18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+12.98%+12.34%+13.62%+17.86%+18.58%N/A+18.68%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)+10.36%+9.04%+10.36%+4.26%N/AN/AN/A+4.68%9
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+11.25%+11.15%+11.25%+8.09%N/AN/AN/A+8.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.18%+12.73%+12.19%+13.51%N/AN/AN/A+14.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.34%+12.98%+12.34%+13.62%N/AN/AN/A+15.08%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+8.51%+5.85%+8.51%+11.73%-4.22%+0.75%N/A-1.44%2,501
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+12.85%+4.15%+12.85%+17.37%-2.29%+1.85%N/A+0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.43%+17.52%+11.43%+15.99%+18.83%+19.35%N/A+19.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.36%+22.87%+16.36%+21.96%+23.29%+22.60%N/A+22.33%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVIET-I)+8.51%+5.85%+8.51%+11.73%N/AN/AN/A-7.94%466
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+12.85%+4.15%+12.85%+17.37%N/AN/AN/A-8.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.34%+17.50%+11.43%+15.93%N/AN/AN/A+18.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.36%+22.87%+16.36%+21.96%N/AN/AN/A+24.76%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+6.59%+12.12%+6.59%+7.37%+1.88%+6.73%N/A+6.86%2,144
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+7.34%+14.90%+7.34%+12.41%+4.71%+9.74%N/A+10.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.27%+13.43%+11.27%+12.58%+15.87%+17.36%N/A+17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.68%+13.60%+11.68%+12.86%+16.08%+17.82%N/A+17.68%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)+6.59%+12.12%+6.59%+7.37%N/AN/AN/A-2.10%96
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+7.34%+14.90%+7.34%+12.41%N/AN/AN/A+1.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.26%+13.18%+11.27%+12.57%N/AN/AN/A+16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.68%+13.60%+11.68%+12.86%N/AN/AN/A+17.18%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+6.59%+12.12%+6.59%+7.37%+1.87%+6.68%N/A+6.81%148
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+7.34%+14.90%+7.34%+12.41%+4.71%+9.74%N/A+10.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.27%+13.43%+11.27%+12.58%+15.87%+17.37%N/A+17.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.68%+13.60%+11.68%+12.86%+16.08%+17.82%N/A+17.68%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+12.99%+29.27%+12.99%+37.54%+0.42%N/AN/A+15.60%3,922
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+14.03%+32.76%+14.03%+44.38%+3.46%N/AN/A+19.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.74%+19.11%+21.74%+19.18%+26.76%N/AN/A+26.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.95%+19.40%+21.95%+20.42%+26.94%N/AN/A+26.95%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHTECH-I)+13.00%+29.29%+13.00%+37.57%N/AN/AN/A+34.61%12
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+14.03%+32.76%+14.03%+44.38%N/AN/AN/A+41.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.94%+19.08%+21.75%+19.18%N/AN/AN/A+21.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.95%+19.40%+21.95%+20.42%N/AN/AN/A+21.97%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+4.15%+12.19%+4.15%+9.07%+2.02%N/AN/A+6.42%659
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.92%+15.02%+4.92%+14.18%+5.02%N/AN/A+8.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.45%+8.61%+7.45%+9.22%+13.00%N/AN/A+12.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.76%+8.83%+7.76%+9.79%+12.75%N/AN/A+12.85%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+4.15%+12.19%+4.15%+9.07%+2.02%N/AN/A+6.44%363
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.92%+15.02%+4.92%+14.18%+5.02%N/AN/A+8.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.45%+8.61%+7.45%+9.22%+13.00%N/AN/A+12.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.76%+8.83%+7.76%+9.79%+12.75%N/AN/A+12.85%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)+4.15%+10.03%+4.15%-0.79%N/AN/AN/A+1.79%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.92%+15.02%+4.92%+14.18%N/AN/AN/A+14.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.36%+12.53%+7.45%+15.49%N/AN/AN/A+14.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.76%+8.83%+7.76%+9.79%N/AN/AN/A+10.44%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)+1.26%+11.94%+1.26%+3.96%-2.42%N/AN/A-2.15%1,608
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.77%+14.41%+1.77%+8.19%+0.51%N/AN/A+0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.53%+11.92%+8.53%+11.57%+14.71%N/AN/A+14.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.66%+12.01%+8.66%+12.00%+14.67%N/AN/A+14.63%
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINFRA-I)+1.26%+11.94%+1.26%+3.96%N/AN/AN/A-4.75%54
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.77%+14.41%+1.77%+8.19%N/AN/AN/A-0.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.42%+11.28%+8.53%+11.57%N/AN/AN/A+15.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.66%+12.01%+8.66%+12.00%N/AN/AN/A+15.67%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)+0.99%+7.06%+0.99%-0.89%-4.55%N/AN/A-3.80%363
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.27%+15.59%+12.27%+14.81%+20.09%N/AN/A+20.10%
กรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCLIMA-I)+0.99%+7.06%+0.99%-0.89%N/AN/AN/A-0.27%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.87%+15.23%+12.27%+14.81%N/AN/AN/A+16.56%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-8.41%+19.85%-8.41%+16.37%N/AN/AN/A-28.45%298
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-6.83%+26.02%-6.83%+24.75%N/AN/AN/A-24.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+35.55%+37.82%+35.55%+36.52%N/AN/AN/A+48.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+35.23%+38.16%+35.23%+37.83%N/AN/AN/A+49.58%
กรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)-8.41%+19.87%-8.41%+16.41%N/AN/AN/A+18.40%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-6.83%+26.02%-6.83%+24.75%N/AN/AN/A+28.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+33.60%+37.76%+35.54%+36.48%N/AN/AN/A+39.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+35.23%+38.16%+35.23%+37.83%N/AN/AN/A+39.52%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)-7.41%-12.27%-7.41%-25.63%N/AN/AN/A-26.49%1,194
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+4.39%-6.16%+4.39%-11.30%N/AN/AN/A-14.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.72%+27.21%+29.72%+28.19%N/AN/AN/A+36.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.47%+21.39%+22.47%+20.97%N/AN/AN/A+26.55%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCMEGA-I)-7.41%-12.27%-7.41%-25.63%N/AN/AN/A-20.46%119
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+4.39%-6.16%+4.39%-11.30%N/AN/AN/A-8.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+29.34%+27.20%+29.72%+28.19%N/AN/AN/A+31.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.47%+21.39%+22.47%+20.97%N/AN/AN/A+23.99%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)+4.43%+13.92%+4.43%+10.08%N/AN/AN/A-6.26%1,299
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+5.15%+17.08%+5.15%+15.58%N/AN/AN/A-3.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.04%+12.74%+12.04%+12.35%N/AN/AN/A+19.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.23%+13.05%+12.23%+13.43%N/AN/AN/A+20.08%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)+4.43%+13.92%+4.43%+10.08%N/AN/AN/A-6.25%28
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+5.15%+17.08%+5.15%+15.58%N/AN/AN/A-3.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.04%+12.74%+12.04%+12.35%N/AN/AN/A+19.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.23%+13.05%+12.23%+13.43%N/AN/AN/A+20.08%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)+8.30%+25.48%+8.30%+22.79%N/AN/AN/A-14.61%2,338
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+9.14%+29.15%+9.14%+29.20%N/AN/AN/A-10.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.27%+19.33%+17.27%+19.70%N/AN/AN/A+32.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.88%+19.73%+17.88%+21.06%N/AN/AN/A+33.27%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)+8.30%+25.49%+8.30%+22.79%N/AN/AN/A-11.20%22
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+9.14%+29.15%+9.14%+29.20%N/AN/AN/A-8.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.09%+19.31%+17.27%+19.64%N/AN/AN/A+33.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.88%+19.73%+17.88%+21.06%N/AN/AN/A+33.67%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)+11.94%+22.05%+11.94%+15.25%N/AN/AN/A-10.92%713
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+12.73%+25.05%+12.73%+20.65%N/AN/AN/A-7.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.15%+14.73%+14.15%+15.18%N/AN/AN/A+24.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.55%+15.35%+14.55%+16.79%N/AN/AN/A+25.27%
กรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)+11.95%+22.07%+11.95%+15.27%N/AN/AN/A+17.11%2
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+12.73%+25.05%+12.73%+20.65%N/AN/AN/A+23.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.58%+14.58%+14.16%+15.18%N/AN/AN/A+17.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.55%+15.35%+14.55%+16.79%N/AN/AN/A+18.10%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)+3.23%+25.78%+3.23%+37.44%N/AN/AN/A-2.03%638
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.71%+30.13%+4.71%+45.48%N/AN/AN/A+1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.08%+23.70%+24.08%+22.93%N/AN/AN/A+31.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.65%+23.92%+24.65%+23.35%N/AN/AN/A+31.52%
กรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFCYBER-I)+3.23%+25.78%+3.23%+37.43%N/AN/AN/A+28.34%0
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+4.71%+30.13%+4.71%+45.48%N/AN/AN/A+37.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.02%+23.70%+24.08%+22.80%N/AN/AN/A+23.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.65%+23.92%+24.65%+23.35%N/AN/AN/A+23.83%
กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFWINDX-A)+7.76%N/A+7.76%N/AN/AN/AN/A+11.09%35
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+14.93%N/A+14.93%N/AN/AN/AN/A+18.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.92%N/A+9.92%N/AN/AN/AN/A+9.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%N/A+10.81%N/AN/AN/AN/A+11.96%
กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFWINDX-I)+7.76%N/A+7.76%N/AN/AN/AN/A+11.09%20
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+14.93%N/A+14.93%N/AN/AN/AN/A+18.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.92%N/A+9.92%N/AN/AN/AN/A+9.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.81%N/A+10.81%N/AN/AN/AN/A+11.96%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)-1.53%+11.49%-1.53%+1.96%-3.07%N/AN/A-0.93%260
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+3.39%+12.81%+3.39%+12.93%+4.10%N/AN/A+3.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.39%+17.27%+13.39%+15.65%+17.51%N/AN/A+21.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.73%+18.03%+14.73%+16.26%+17.73%N/AN/A+21.35%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)-1.53%+11.49%-1.53%+1.96%-3.08%+0.52%N/A+0.49%184
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+3.39%+12.81%+3.39%+12.93%+4.10%+2.47%N/A+1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.39%+17.27%+13.39%+15.65%+17.51%+20.99%N/A+17.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.73%+18.03%+14.73%+16.26%+17.73%+20.49%N/A+17.30%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGPROP-I)-1.53%+11.49%-1.53%+1.96%N/AN/AN/A-0.48%24
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+3.39%+12.81%+3.39%+12.93%N/AN/AN/A+4.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.32%+17.07%+13.39%+15.65%N/AN/AN/A+16.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.73%+18.03%+14.73%+16.26%N/AN/AN/A+17.20%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ข้อมูล ณ วันที่ 29/02/2024
(5)
ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2023
(6)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(7)
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(8)
Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน