กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนผสมต่างประเทศ
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
5 พฤศจิกายน 2558
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารแห่งทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ (REITs) ซึ่งมีผู้ออกหลักทรัพย์ที่อาจจัดตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, จาตุรันต์ สอนไว
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก / 2,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันทำรายการ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ธ.ค. 2564)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.01%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund98.02%
ทรัพย์สินอื่น0.55%
หนี้สินอื่น-0.58%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+1.92%+5.60%+4.71%+4.71%+10.85%+5.76%-0.53%+3.23%527
LBMA Gold Price PM+2.05%+6.48%+6.28%+6.28%+13.09%+7.96%+2.22%+4.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.10%+11.46%+12.08%+12.08%+14.19%+12.27%+13.61%+14.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.62%+13.60%+14.07%+14.07%+15.50%+13.36%+14.84%+15.60%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+3.52%+1.78%-4.89%-4.89%+9.54%+6.62%N/A+0.24%257
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+3.33%+2.54%-3.21%-3.21%+12.64%+9.63%N/A+2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.42%+12.73%+13.39%+13.39%+15.13%+13.22%N/A+14.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.11%+13.75%+14.74%+14.74%+17.18%+14.85%N/A+15.70%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-0.17%+5.83%+61.89%+61.89%+14.78%+2.01%-8.53%-6.91%387
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-0.85%+11.84%+83.30%+83.30%+19.55%+6.18%-5.71%-3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+38.67%+35.29%+32.54%+32.54%+35.03%+31.09%+30.02%+29.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+40.02%+35.89%+32.63%+32.63%+36.76%+32.91%+31.73%+31.10%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-0.58%-0.37%-1.63%-1.63%+3.92%+2.20%+2.89%+2.71%349
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)-0.24%+0.29%-0.03%-0.03%+5.56%+3.91%+4.16%+4.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.82%+3.42%+3.29%+3.29%+4.25%+3.71%+3.42%+3.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.37%+3.87%+3.69%+3.69%+4.26%+3.74%+3.48%+3.54%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-2.52%-5.19%-8.78%-8.78%+1.23%+0.81%N/A-2.02%38
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)-2.86%-5.50%-7.74%-7.74%+2.51%+2.90%N/A+0.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.41%+5.39%+6.31%+6.31%+9.07%+8.67%N/A+9.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.51%+6.11%+6.75%+6.75%+9.82%+9.25%N/A+9.63%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)-0.31%+0.22%+2.03%+2.03%+4.08%+3.09%N/A+3.16%984
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-0.24%+0.29%-0.03%-0.03%+5.56%+3.91%N/A+3.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.92%+1.81%+2.00%+2.00%+4.52%+3.64%N/A+3.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.37%+3.87%+3.69%+3.69%+4.26%+3.74%N/A+3.73%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)-0.32%+0.19%+2.03%+2.03%+4.03%+3.04%N/A+3.11%8,114
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD-0.24%+0.29%-0.03%-0.03%+5.56%+3.91%N/A+3.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.93%+1.81%+2.00%+2.00%+4.52%+3.64%N/A+3.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.37%+3.87%+3.69%+3.69%+4.26%+3.74%N/A+3.73%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า (KFDIVERS-A)-0.82%-0.89%-0.77%-0.77%N/AN/AN/A+4.41%641
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.01%+0.60%+2.17%+2.17%N/AN/AN/A+7.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.91%+3.21%+3.07%+3.07%N/AN/AN/A+3.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.05%+2.56%+2.71%+2.71%N/AN/AN/A+3.19%
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)-0.82%-0.89%-0.77%-0.77%N/AN/AN/A+4.41%15
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-0.01%+0.60%+2.17%+2.17%N/AN/AN/A+7.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.91%+3.21%+3.07%+3.07%N/AN/AN/A+3.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.05%+2.56%+2.71%+2.71%N/AN/AN/A+3.19%
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า (KFAHYBON-A)-11.49%-17.81%N/AN/AN/AN/AN/A-19.07%809
100% ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index in USD - Hedging FX-4.73%-7.55%N/AN/AN/AN/AN/A-7.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.90%+11.07%N/AN/AN/AN/AN/A+10.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.47%+7.35%N/AN/AN/AN/AN/A+6.75%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 (KFGFI1Y1)-1.02%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-1.74%987
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.25%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.58%
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y2 (KFGFI1Y2)-0.98%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-1.68%1,130
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.16%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.58%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+3.74%+0.16%+9.87%+9.87%+26.85%+13.22%+10.54%+6.16%452
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)-3.69%-2.70%+9.34%+9.34%+13.34%+8.56%+8.83%+4.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.74%+16.08%+17.84%+17.84%+19.30%+17.46%+15.12%+16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.56%+12.93%+13.25%+13.25%+14.82%+13.33%+13.33%+18.52%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+2.48%+2.84%+9.84%+9.84%+7.61%+3.28%N/A+4.23%1,556
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+1.64%+7.95%+22.63%+22.63%+13.91%+7.54%N/A+8.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.65%+5.12%+4.74%+4.74%+6.98%+6.08%N/A+6.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.19%+7.35%+6.80%+6.80%+9.36%+7.95%N/A+7.69%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)+0.32%-1.60%+4.63%+4.63%+4.83%N/AN/A+2.28%715
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-1.69%-5.48%-0.30%-0.30%+8.95%N/AN/A+4.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.78%+4.83%+6.04%+6.04%+7.72%N/AN/A+7.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.98%+7.25%+7.42%+7.42%+9.12%N/AN/A+8.77%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)+0.32%-1.60%+4.63%+4.63%+4.83%+3.50%N/A+3.11%1,199
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)-1.69%-5.48%-0.30%-0.30%+8.95%+6.74%N/A+6.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.78%+4.83%+6.04%+6.04%+7.72%+6.55%N/A+6.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.98%+7.25%+7.42%+7.42%+9.12%+8.04%N/A+8.10%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+2.48%+2.78%+9.80%+9.80%+7.55%+3.26%N/A+3.44%1,886
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+1.64%+7.95%+22.63%+22.63%+13.91%+7.54%N/A+7.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.63%+5.08%+4.73%+4.73%+7.00%+6.09%N/A+6.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.19%+7.35%+6.80%+6.80%+9.36%+7.95%N/A+7.73%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)-0.37%-1.65%+1.87%+1.87%+4.76%N/AN/A+2.49%55
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.66%+4.30%+4.19%+4.19%+6.39%N/AN/A+5.88%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)-0.37%-1.65%+1.87%+1.87%+4.76%N/AN/A+2.76%339
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.67%+4.30%+4.19%+4.19%+6.39%N/AN/A+5.59%
กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A)-0.19%+0.60%+4.94%+4.94%N/AN/AN/A+3.34%578
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.39%+2.38%+2.73%+2.73%N/AN/AN/A+14.42%
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)+2.76%+2.91%+3.33%+3.33%N/AN/AN/A+6.40%4,625
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.78%+5.46%+13.96%+13.96%N/AN/AN/A+14.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.57%+5.67%+5.38%+5.38%N/AN/AN/A+5.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.67%+6.98%+6.26%+6.26%N/AN/AN/A+6.20%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)-9.00%-13.75%-5.03%-5.03%+8.15%+7.49%+4.28%-2.48%76
MSCI BRIC Net TR 10/40 Index-9.40%-17.46%-9.41%-9.41%+2.49%+3.41%+3.35%-0.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.29%+17.40%+16.72%+16.72%+19.54%+17.98%+17.25%+24.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.62%+21.05%+19.70%+19.70%+19.95%+18.30%+20.23%+24.26%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)-7.52%-23.10%-22.73%-22.73%-7.91%-5.87%-1.43%-2.72%462
Hang Seng China Enterprise-8.34%-21.35%-16.05%-16.05%-5.90%-4.43%-1.53%-2.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.92%+25.13%+22.55%+22.55%+20.24%+19.04%+20.26%+21.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.38%+26.89%+23.96%+23.96%+21.39%+20.25%+21.44%+22.57%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-4.38%-18.51%-9.25%-9.25%-4.24%-2.25%-3.96%-3.84%102
MSCI EM Latin America Index-5.43%-15.47%-3.96%-3.96%-5.32%-3.27%-4.60%-4.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.77%+22.64%+22.76%+22.76%+31.05%+27.08%+23.87%+23.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.54%+20.60%+21.31%+21.31%+31.05%+27.06%+24.63%+24.74%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)-8.11%-17.33%-4.61%-4.61%+10.78%+5.09%N/A+8.59%2,766
S&P 500 Index(4)+9.63%+16.40%+44.29%+44.29%+26.39%+15.41%N/A+16.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+32.81%+27.52%+30.18%+30.18%+25.82%+21.78%N/A+18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.37%+13.58%+14.05%+14.05%+22.51%+19.18%N/A+16.62%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-1.14%-10.68%-7.09%-7.09%+4.84%+1.96%N/A+1.69%68
MSCI Emerging Market TR Net-3.90%-7.52%+5.38%+5.38%+9.18%+5.70%N/A+3.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.87%+14.65%+14.58%+14.58%+16.70%+14.59%N/A+13.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.11%+15.08%+14.87%+14.87%+17.12%+15.31%N/A+14.57%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+4.63%+9.97%+32.37%+32.37%+25.26%+13.38%N/A+10.50%1,199
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+5.83%+9.23%+29.00%+29.00%+20.49%+11.45%N/A+9.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.96%+17.80%+16.69%+16.69%+20.07%+17.40%N/A+16.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.06%+15.30%+14.41%+14.41%+18.37%+15.86%N/A+15.76%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+2.36%+7.21%+21.38%+21.38%+18.56%N/AN/A+12.76%955
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.37%+13.11%+32.52%+32.52%+18.59%N/AN/A+13.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.15%+13.08%+13.84%+13.84%+17.19%N/AN/A+16.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.60%+10.98%+11.27%+11.27%+17.26%N/AN/A+16.47%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+2.36%+7.21%+21.38%+21.38%+18.44%+11.52%N/A+8.56%3,978
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+6.37%+13.11%+32.52%+32.52%+18.59%+12.33%N/A+10.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.15%+13.08%+13.84%+13.84%+17.21%+15.75%N/A+16.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.60%+10.98%+11.27%+11.27%+17.26%+15.12%N/A+14.83%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+3.04%+3.77%+19.78%+19.78%+14.76%+6.26%N/A+5.04%73
S&P Developed SmallCap Net TR Index+0.45%+4.12%+27.44%+27.44%+20.26%+10.64%N/A+10.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.89%+14.13%+14.92%+14.92%+20.13%+17.03%N/A+15.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.13%+14.64%+15.15%+15.15%+21.42%+17.87%N/A+16.54%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFHEUROP-A)+8.73%+11.33%+30.12%+30.12%+25.57%+14.56%N/A+12.66%5,638
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+9.49%+10.74%+28.78%+28.78%+22.82%+13.95%N/A+12.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.66%+17.29%+15.86%+15.86%+19.99%+17.19%N/A+17.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.22%+15.73%+14.13%+14.13%+18.84%+16.35%N/A+17.44%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-1.13%+5.11%+7.74%+7.74%+15.96%+7.88%N/A+7.37%2,749
TOPIX Net Total Return JPY - Hedging FX-1.43%+3.98%+13.82%+13.82%+14.18%+9.08%N/A+7.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.43%+18.01%+17.67%+17.67%+20.66%+18.56%N/A+20.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.97%+13.36%+11.78%+11.78%+18.24%+16.62%N/A+16.90%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+1.53%-6.86%+0.93%+0.93%+16.24%+14.08%N/A+7.72%1,328
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX-3.27%-16.62%-10.65%-10.65%+10.59%+9.23%N/A+3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.29%+17.72%+17.65%+17.65%+18.90%+18.12%N/A+17.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.02%+21.70%+20.68%+20.68%+21.02%+19.23%N/A+19.21%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+4.54%+6.85%+3.40%+3.40%+6.40%+3.81%N/A+0.26%81
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-3.35%-0.90%+1.95%+1.95%-0.04%-0.39%N/A-1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.41%+8.15%+11.27%+11.27%+11.50%+10.42%N/A+10.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.28%+7.35%+6.81%+6.81%+6.68%+6.63%N/A+6.64%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGBRAND-A)+9.24%+10.58%+21.60%+21.60%N/AN/AN/A+19.06%3,794
MSCI World Net Index NETR USD+6.30%+12.21%+35.76%+35.76%N/AN/AN/A+27.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.73%+10.72%+10.50%+10.50%N/AN/AN/A+17.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.59%+12.05%+11.97%+11.97%N/AN/AN/A+21.06%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+9.24%+10.58%+21.60%+21.60%+18.61%+11.91%N/A+11.20%2,100
MSCI World Net Index NETR USD+6.30%+12.21%+35.76%+35.76%+23.01%+13.42%N/A+13.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.73%+10.72%+10.50%+10.50%+15.69%+13.72%N/A+13.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.59%+12.05%+11.97%+11.97%+19.03%+16.02%N/A+15.57%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGTECH-A)-5.16%-6.58%+8.40%+8.40%+30.54%N/AN/A+17.61%1,552
MSCI AC World Information Technology Index+11.34%+18.17%+42.22%+42.22%+41.27%N/AN/A+26.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+34.57%+28.74%+29.19%+29.19%+26.50%N/AN/A+23.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.02%+16.01%+17.60%+17.60%+23.89%N/AN/A+21.15%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFJPINDX-A)-2.59%+0.32%+4.46%+4.46%+11.94%N/AN/A+8.74%281
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)-1.94%+0.50%+6.19%+6.19%+14.63%N/AN/A+10.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.91%+16.45%+16.97%+16.97%+18.79%N/AN/A+17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.67%+16.97%+15.04%+15.04%+20.92%N/AN/A+19.22%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)+10.90%+11.25%+27.79%+27.79%+23.07%N/AN/A+14.95%890
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+11.16%+12.26%+32.16%+32.16%+27.37%N/AN/A+17.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.59%+12.94%+12.87%+12.87%+22.18%N/AN/A+19.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.76%+13.18%+13.38%+13.38%+23.82%N/AN/A+20.74%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFJPSCAP-A)-4.78%-1.39%+11.95%+11.95%+14.44%N/AN/A+9.51%590
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-8.84%-0.55%+9.05%+9.05%+8.85%N/AN/A+4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.95%+17.64%+16.50%+16.50%+20.87%N/AN/A+20.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.74%+15.87%+15.29%+15.29%+18.28%N/AN/A+17.56%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าปันผล (KF-JPSCAPD)-5.01%-1.07%+12.21%+12.21%+14.66%N/AN/A+9.54%680
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY-8.84%-0.55%+9.05%+9.05%+8.85%N/AN/A+4.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.48%+17.76%+16.59%+16.59%+20.81%N/AN/A+20.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.74%+15.87%+15.29%+15.29%+18.28%N/AN/A+17.56%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+4.66%+5.07%+21.60%+21.60%+15.69%N/AN/A+8.20%95
Russell 2500 Net TR Lagged - Hedging FX(THB)+0.31%-2.09%+15.88%+15.88%+21.33%N/AN/A+13.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.11%+15.18%+16.20%+16.20%+21.67%N/AN/A+18.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.58%+15.38%+18.30%+18.30%+28.26%N/AN/A+24.65%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)-2.99%+6.64%+21.09%+21.09%+8.61%N/AN/A+3.94%309
MSCI India Index-2.71%+15.76%+39.84%+39.84%+17.08%N/AN/A+10.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.16%+13.45%+14.53%+14.53%+18.32%N/AN/A+16.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.73%+14.23%+16.26%+16.26%+22.78%N/AN/A+20.83%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+4.12%-12.03%-14.64%-14.64%+19.39%N/AN/A+5.25%10,185
ดัชนี MSCI China A Onshore+1.28%+2.61%+16.93%+16.93%+26.79%N/AN/A+9.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.30%+22.68%+22.37%+22.37%+20.80%N/AN/A+21.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.13%+18.25%+19.45%+19.45%+22.09%N/AN/A+22.49%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)-0.05%-10.27%-6.22%-6.22%+9.08%N/AN/A+1.46%670
MSCI AC Asia (ex Japan) Gross Return GBP - Hedging FX-4.05%-12.74%-5.92%-5.92%+11.55%N/AN/A+3.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.57%+16.91%+16.84%+16.84%+17.91%N/AN/A+18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.71%+16.69%+16.81%+16.81%+19.53%N/AN/A+19.05%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)+6.26%+5.35%+34.22%+34.22%+16.84%N/AN/A+7.56%3,702
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน+5.07%+7.36%+48.95%+48.95%+20.08%N/AN/A+11.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.72%+16.20%+19.34%+19.34%+18.74%N/AN/A+19.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.21%+19.55%+23.24%+23.24%+20.80%N/AN/A+20.98%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+3.88%+3.64%+10.65%+10.65%N/AN/AN/A+14.76%2,632
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+7.82%+9.10%+21.06%+21.06%N/AN/AN/A+16.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.71%+12.25%+13.02%+13.02%N/AN/AN/A+17.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.89%+10.44%+10.75%+10.75%N/AN/AN/A+18.49%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+3.88%+3.64%+10.65%+10.65%N/AN/AN/A+14.67%152
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+7.82%+9.10%+21.06%+21.06%N/AN/AN/A+16.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.71%+12.25%+13.02%+13.02%N/AN/AN/A+17.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.89%+10.44%+10.75%+10.75%N/AN/AN/A+18.49%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+2.99%+0.94%+8.88%+8.88%N/AN/AN/A+36.31%4,238
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+12.86%+13.87%+29.81%+29.81%N/AN/AN/A+39.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.83%+20.21%+21.86%+21.86%N/AN/AN/A+24.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+19.09%+16.31%+17.51%+17.51%N/AN/AN/A+26.59%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A)+6.47%+3.78%+10.08%+10.08%N/AN/AN/A+17.07%984
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+6.56%+5.84%+20.46%+20.46%N/AN/AN/A+28.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.76%+10.45%+10.42%+10.42%N/AN/AN/A+11.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.55%+11.37%+11.16%+11.16%N/AN/AN/A+12.34%
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)+6.47%+3.78%+10.08%+10.08%N/AN/AN/A+17.11%374
MSCI AC World NETR USD Index - Hedging FX+6.56%+5.84%+20.46%+20.46%N/AN/AN/A+28.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.76%+10.45%+10.42%+10.42%N/AN/AN/A+11.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.55%+11.37%+11.16%+11.16%N/AN/AN/A+12.34%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า (KFINFRA-A)+3.57%+1.11%N/AN/AN/AN/AN/A+4.82%3,215
MSCI World NETR USD Index - Hedging FX+7.75%+8.17%N/AN/AN/AN/AN/A+18.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.27%+12.06%N/AN/AN/AN/AN/A+11.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.14%+11.82%N/AN/AN/AN/AN/A+11.47%
กรุงศรี ESG Climate Tech-สะสมมูลค่า (KFCLIMA-A)+3.36%+2.37%N/AN/AN/AN/AN/A+10.05%576
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.07%+14.81%N/AN/AN/AN/AN/A+14.84%
กรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า (KFINNO-A)-13.21%-26.16%N/AN/AN/AN/AN/A-21.55%306
MSCI World Net Total Return USDUSD Index - Hedging FX+7.75%+8.17%N/AN/AN/AN/AN/A+17.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+39.44%+34.00%N/AN/AN/AN/AN/A+34.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.14%+11.82%N/AN/AN/AN/AN/A+11.36%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)-5.18%-22.55%N/AN/AN/AN/AN/A-18.44%2,056
MSCI China All Shares Net Total Return Index (USD) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน -5.29%-13.36%N/AN/AN/AN/AN/A-7.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+28.48%+33.57%N/AN/AN/AN/AN/A+32.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.96%+23.50%N/AN/AN/AN/AN/A+22.98%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า (KFESG-A)+8.09%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.77%2,055
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+6.56%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.01%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.55%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.04%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)+8.09%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.76%18
ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100.00% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน+6.56%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+2.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.01%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.55%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.04%
กรุงศรีโกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A)-3.76%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-10.72%2,630
บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน +6.65%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+1.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.83%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+23.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.55%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.27%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A)+9.36%+6.55%+21.14%+21.14%N/AN/AN/A+9.49%104
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+10.34%+15.17%+40.51%+40.51%N/AN/AN/A+11.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.89%+13.97%+12.92%+12.92%N/AN/AN/A+24.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.22%+13.02%+12.09%+12.09%N/AN/AN/A+23.39%
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+9.35%+6.55%+21.14%+21.14%+14.70%+7.30%N/A+5.09%189
FTSE EPRA Nareit Global REITS Index USD+10.34%+15.17%+40.51%+40.51%+12.66%+5.29%N/A+4.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.89%+13.97%+12.92%+12.92%+21.87%+18.05%N/A+17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.22%+13.02%+12.09%+12.09%+20.78%+17.13%N/A+16.54%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(5)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 70%, MSCI ACWI Net Total Return USD 30%
(6)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)
(7)
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 2.2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% 3.JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สัดส่วน 33.33% - Hedging FX (THB)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th