นโยบายที่สำคัญ

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 


นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy) และ นโยบายการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในการลงทุน (ESG Policy)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงการทำหน้าที่บริหารจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน อันส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าที่ดีในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งส่งผลดีต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจัดการจึงได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนโดยจัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน  (I Code Policy)  และ นโยบายการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลการลงทุน (ESG Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่บริหารจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงให้ความสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลทั้งในระดับบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการลงทุน หน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และพนักงานทุกคน
 
นโยบายด้านการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ให้ความสำคัญในการออกแบบ พัฒนาและเสนอขายกองทุนรวม ที่คำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product governance) บริษัทจึงจัดให้มีระบบรองรับการออกและเสนอขายกองทุนรวม โดยบริษัทต้องเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมอย่างถ่องแท้ การเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายผ่านช่องทางที่เหมาะสม การคัดเลือกตัวแทนขาย การจัดทำเอกสารการขาย และการกำหนดแผนการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการทบทวนความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่เสนอขายไปแล้ว พร้อมทั้งทบทวนการทำหน้าที่ของตัวแทนขาย เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนจะสามารถทำหน้าที่ในการขายและให้บริการหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะออกเสนอขายได้อย่างเหมาะสม และหากเกิดปัญหาใดๆขึ้น บริษัทจะสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
 
นโยบายการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน และการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด จึงกำหนดแนวทางด้านการขายและให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม (Fair dealing) เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน


นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


บลจ.กรุงศรี เป็นบริษัทในกลุ่มกรุงศรี ซึ่งมีพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด และได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้กำหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน และการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวต่อกองทุนเป็นสำคัญ


ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน