การปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน


ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 


นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงการทำหน้าที่บริหารจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน อันส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าที่ดีในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งส่งผลดีต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจัดการจึงได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนและจัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Investment Governance Code: I Code) โดยให้ความสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลทั้งในระดับบริษัท                            คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการลงทุน หน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และพนักงานทุกคน โดยคณะกรรมการบริษัทจัดการได้อนุมัตินโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่บริหารจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุน
 
รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I-Code)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน