ผู้จัดการกองทุน

fund manager
fund manager
สุภาพร ลีนะบรรจง
รักษาการกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
สุภาพร ลีนะบรรจง
รักษาการกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
fund manager
fund manager
วิพุธ เอื้ออานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
fund manager
fund manager
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
fund manager
fund manager
สาธิต บัวชู
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
สาธิต บัวชู
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
fund manager
fund manager
สาวิณี สุขศรีวงศ์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
สาวิณี สุขศรีวงศ์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
fund manager
fund manager
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
fund manager
fund manager
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
fund manager
fund manager
ศิระ คล่องวิชา
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนตราสารหนี้
ศิระ คล่องวิชา
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนตราสารหนี้
fund manager
fund manager
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
fund manager
fund manager
ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
fund manager
fund manager
ธีรภาพ จิรศักยกุล
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
ธีรภาพ จิรศักยกุล
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
fund manager
fund manager
รัมภารัจน์ ยุธานหัส
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
รัมภารัจน์ ยุธานหัส
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
fund manager
fund manager
ณัฐยา เตรียมวิทยา
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
ณัฐยา เตรียมวิทยา
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
fund manager
fund manager
จาตุรันต์ สอนไว
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
จาตุรันต์ สอนไว
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
fund manager
fund manager
ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
fund manager
fund manager
พลสิทธิ์ อาหุนัย
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
พลสิทธิ์ อาหุนัย
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
fund manager
fund manager
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
fund manager
fund manager
วรดา ตันติสุนทร
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
วรดา ตันติสุนทร
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
fund manager
fund manager
จักรภัทร กุมภานนท์
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จักรภัทร กุมภานนท์
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน