ร่วมงานกับเรา


บลจ. กรุงศรี เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการลงทุนเพื่อความมั่นคงและ มั่งคั่งของลูกค้าตามเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้ ปัจจุบัน บริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการกว่า 3 แสนล้านบาท (ณ 30 ธันวาคม 2558) บริษัทกำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะร่วมเส้นทางแห่งการเติบโตไปด้วยกันในตำแหน่งงานเหล่านี้:
ผู้จัดการส่วนบัญชี
ลักษณะงานและความท้าทายในงาน
รับผิดชอบกระบวนการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน รวมทั้งการจัดทำงบการเงิน รายการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์งบการเงินรายเดือน การกระทบยอดบัญชี การควบคุมสินทรัพย์ถาวร การวิเคราะห์อื่น ๆ ที่จำเป็นและยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการทางบัญชี ดังนี้
 • สนับสนุนหัวหน้าทีมในงานต่างๆรวมถึงการทำงานวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • ดำเนินการปิดบัญชีสิ้นเดือน
 • จัดทำงบการเงิน
 • จัดทำการวิเคราะห์งบการเงินและรายงานทางการเงิน
 • จัดทำกระดาษทำการต่างๆเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางบัญชีและการวิเคราะห์รายการคงค้าง
 • เตรียมกระทบยอดรายเดือนงบดุลตามบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการบัญชี
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานภาษี การจัดทำรายงานและนำส่งภาษี
 • ปรับปรุงการคาดการณ์รายเดือนของ P & L, งบดุลและกระแสเงินสด
 • ประสานงานการให้ข้อมูลผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับการตรวจสอบรายไตรมาสและประจำปี
 • หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี (GAAP และ IFRS)
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและใช้งาน MS Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานกับระบบ ERP (SAP หรือ Oracle)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 

สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
อีเมล:

Dealer - Fixed Income
Duties & responsibilities
1) Manage liquidity for all funds under KSAM management (approximately more than 200 funds)
2) Deposit/withdraw excess liquidity from savings accounts and send to Fund Managers for verification before submitting to Fund Admin for processing
3) Execute fixed Income instruments
4) Verify trade confirmations fixed income from counterparties and ensure all deal slips in CRIMS are accurate and have all confirmations signed by Fund Managers before submitting to Fund Admin team for further processing  
5) Return fixed income that have already been signed by Fund Managers to counterparties (scanned and returned via emails)
6) Prepare some documents related to new fund setting up
7) Other administrative tasks related to securities dealing
 
Qualifications
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Finance or other related field
 • Minimum of 3 years of experiences in Dealer or Fund Operation preferred
 • Strong negotiation and good problem-solving skilled 
 • Good knowledge of Fixed Income
 • Good command of English
 • Be able to work under pressure


สนใจสมัคร
กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมประวัติส่วนตัว มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
อีเมล:

ติดต่อ บลจ.กรุงศรี

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น