รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFIF1Y27

31 กรกฎาคม 2563
ตามที่ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y27  (KFFIF1Y27)  ภายใต้การบริหารและจัดการลงทุนของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด "บริษัทจัดการ" ได้ดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนในวันที่   10   กรกฎาคม   2563  ซึ่งบริษัทจัดการ ได้ดำเนินการชำระบัญชีและจ่ายเงินคืนงวดสุดท้ายให้กับท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
 
ท่านสามารถดู “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” จากการเลิกกองทุนดังกล่าว
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี