การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)

10 พฤษภาคม 2565
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์ อิควิตี้ (KF-EM) (“กองทุนฯ”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก ชื่อ Vontobel Fund - Emerging Markets Equity, class Accumulation shares I USD ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ จนถึงปัจจุบัน ความทราบอยู่แล้วนั้น
           
สืบเนื่องจาก บริษัทจัดการได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลักดังกล่าวมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่า กองทุนหลักมีผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับกองทุนอื่น และอาศัยข้อความตามสาระสำคัญที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนฯ ข้อ 3.11 เรื่อง “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ” ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Vontobel Fund - Emerging Markets Equity ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนภายใต้บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศรายเดิมหรือไม่ก็ได้

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกันคือ กองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund, Class Z ซึ่งมีการเสนอขายตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2555 บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุน Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited และจดทะเบียนบริษัทในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) มีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ ตามตารางที่แนบมานี้

ทั้งนี้ กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 
สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลัก
เดิม ใหม่
1. ชื่อกองทุนหลัก
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity,
class Accumulation shares I USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund, Class Z
2. ชื่อบริษัทจัดการ
Vontobel Management S.A., Luxembourg Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited
3. วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายให้เงินลงทุนเติบโตสูงสุดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
กองทุนยึดหลักการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยนำทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหุ้น ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ที่เทียบเท่าตราสารทุน และ Participation Certificates เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่และ/หรือประกอบธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่
ตลาดเกิดใหม่ที่กองทุนนี้ไปลงทุนหมายถึง ประเทศที่ถูกกำหนดให้เป็นตลาดเกิดใหม่โดยธนาคารโลก (Word Bank) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) หรือองค์การสหประชาชาติ (United Nations) หรือประเทศที่มีหลักทรัพย์เป็นองค์ประกอบอยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets Index หรือ MSCI Frontier Markets (FM) Index ตลาดเกิดใหม่ให้รวมถึงประเทศ บราซิล ชิลี จีน โคลอมเบีย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย อัฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย ตุรกี ฮ่องกง อาร์เจนตินา อุรุกวัย เวเนซูเอล่า สิงคโปร์ ฮังการี อียิปต์ สาธารณรัฐเชค โรมาเนีย และอิสราเอล
กองทุนอาจลงทุนในหุ้น China A-Shares ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ เสิ่นจิ้น และฮ่องกง โดยผ่านโครงการ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ไม่เกินร้อยละ 35 ของทรัพย์สินของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 33 ของทรัพย์สินของกองทุน และกองทุนอาจมีการถือครองเงินสดไว้ด้วย
กองทุนมุ่งหวังการลงทุนแบบ “เติบโตอย่างมีคุณภาพ (quality growth)” โดยมีจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินที่ลงทุน และเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการเติบโตของรายได้ในระยะยาวและมีความสามารถในการทำกำไรที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ดี การลงทุนในรูปแบบนี้อาจนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนกระจุกตัวในแต่ละบริษัทหรือหมวดอุตสาหกรรมได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนรวมถึงหลักทรัพย์ที่เป็น  American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) และหุ้นประเภท China A-Shares ซึ่งลงทุนผ่านโครงการ Stock Connect ในประเทศที่เป็นตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ (Emerging Countries) หรือตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น(Frontier Countries) และจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีและมีแนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การลงทุนแบบยั่งยืน โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการลงทุนของกองทุนให้มากที่สุด เมื่อเทียบกับบริษัทในระดับเดียวกัน
การจัดว่าประเทศใดเป็น Emerging Country หรือ Frontier Country จะเป็นไปตามการจัดแบ่งประเภทของดัชนี MSCI Emerging Markets Net Index (“EML Benchmark”) หรือการจัดแบ่งประเภทในลักษณะเดียวกันโดยองค์กรต่างๆ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) องค์การสหประชาชาติ (United Nations) หรือ ธนาคารโลก (World Bank) โดยมีข้อแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเหล่านี้ต้องเป็นตลาดที่ได้รับการยอมรับ (“Recognised Exchanges”) ตามความหมายในมาตรา 41(1) แห่งกฎหมายปี 2010
กองทุนอาจลงทุนในเงินสด ตราสารหนี้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrants) และตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุนอื่น ๆ สัญญา Options และ Swaps รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทอื่นทั้งที่ซื้อขายในและนอกตลาดหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน (รวมถึง ADRs และ GDRs) ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ Emerging หรือ Frontier Market แต่มูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทเหล่านี้สะท้อนถึงสภาวะส่วนใหญ่ใน Emerging หรือ Frontier Country หรือตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์หลักของบริษัทที่อยู่ใน Emerging หรือ Frontier Country หรือร้อยละ 35 ของรายได้ ยอดขาย สินทรัพย์ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หรือกำไรก่อนหักภาษี ของบริษัทมาจากการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศที่จัดว่าเป็น Emerging หรือ Frontier Country
กองทนอาจลงทุนใน Participatory Notes ซึ่งอาจใช้เป็นเครื่องมือเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์หรือตลาดที่การลงทุนโดยตรงไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 45 ของทรัพย์สินทั้งหมด และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสุทธิในหุ้นประเภท China A-Shares ผ่าน Stock Connect.
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าว ส่งผลให้กองทุนฯ มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้เร็วขึ้น จากเดิม 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 5) เป็น 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 4) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เช่นเดียวกัน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี