การเพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)

29 เมษายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA) จาก 1,000 ล้านบาท เป็น 100,000 ล้านบาท แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี