รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม

18 เมษายน 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ/ผู้ชำระบัญชี ขอเรียนชี้แจงรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม สำหรับเดือน มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี
ตามที่กองทุนได้ทำการจ่ายชำระเงินงวดสุดท้ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นั้น ขณะนี้กองทุนอยู่ระหว่างการรอให้ผู้ถือหน่วยนำเช็คมาขึ้นเงิน โดยกองทุนจะเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเป็นลำดับถัดไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี