ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

16 มีนาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า  บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) ทั้งเข้าและออกจากกองทุน สำหรับทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกรณีการปรับสมดุลพอร์ต (Rebalance) ที่ทำผ่านระบบจัดพอร์ตการลงทุน (Smart Allocation Model : SAM)
 
ทั้งนี้ ให้การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี