รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม

8 กันยายน 2564
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
8 กันยายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ/ผู้ชำระบัญชี ใคร่ขอเรียนชี้แจงรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม สำหรับเดือน สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจ ซี
กองทุนอยู่ระหว่างการยื่นแบบเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านธนาคารต่อกรมสรรพากร
 
กองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนซ์ไทยโน้ทพลัส 6M4, กองทุนเปิดกรุงศรี 3M3 และกองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่
ตามที่กองทุนได้ชำระเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่มีผู้ถือหน่วยลงทุนบางส่วนไม่มารับเงินหรือไม่นำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคาร บริษัทจัดการจึงจะนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านี้ ไปทำการวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์  เพื่อให้กองทุนสามารถชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นได้ และดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต.ในลำดับต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th