กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-6.18%-5.45%-5.45%+4.33%+3.30%+2.06%+9.61%+8.38%7,385
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.45%+7.53%+7.64%+6.60%+8.14%+9.14%+11.06%+10.88%
ดัชนี SET TRI-9.25%-7.33%-7.33%+4.41%+3.69%+2.92%+8.11%+7.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.24%+10.96%+10.96%+9.22%+11.89%+13.34%+19.10%+19.36%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-10.13%-13.76%-13.76%+1.05%+3.66%+1.91%+7.10%+6.75%726
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.48%+9.05%+9.37%+8.38%+9.01%+10.41%+14.82%+15.01%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-6.38%-4.94%-4.94%+3.51%+4.14%+4.20%+8.82%+8.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.79%+7.87%+7.87%+6.55%+8.53%+10.13%+13.28%+13.86%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-9.02%-8.01%-8.01%+5.36%+3.10%+1.65%+12.66%+11.78%38,190
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.41%+11.03%+11.19%+9.52%+11.31%+12.95%+15.55%+14.95%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-14.37%-19.36%-19.36%+1.00%+5.00%+2.34%+8.33%+9.37%3,038
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.82%+13.19%+13.64%+12.10%+13.15%+15.11%+20.43%+20.41%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-10.40%-13.30%-13.30%-0.59%+6.23%+3.23%+8.87%+8.94%2,476
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.60%+14.10%+14.32%+11.97%+13.75%+15.27%+19.87%+19.98%
ดัชนี SET TRI-9.25%-7.33%-7.33%+4.41%+3.69%+2.92%+8.11%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.24%+10.96%+10.96%+9.22%+11.89%+13.34%+19.10%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-9.54%-6.00%-6.00%+7.89%+4.62%+3.97%+9.64%+9.63%2,678
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.70%+12.29%+12.38%+10.38%+13.62%+14.84%+21.25%+21.40%
ดัชนี SET50 TRI-9.40%-5.73%-5.73%+8.94%+3.77%+2.37%+7.25%+6.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.88%+12.44%+12.44%+10.52%+13.82%+15.00%+21.52%+21.77%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.04%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.23%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-7.94%-12.98%-12.98%-2.74%N/AN/AN/A+3.57%908
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.50%+10.58%+10.77%+9.08%N/AN/AN/A+8.09%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-13.74%-23.19%-23.19%-9.52%N/AN/AN/A+0.23%939
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.98%+13.96%+14.38%+12.59%N/AN/AN/A+11.36%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-10.26%-15.80%-15.80%N/AN/AN/AN/A-14.67%2,265
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.72%+12.28%+12.31%N/AN/AN/AN/A+11.62%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-9.25%-7.33%-7.33%+4.42%+5.30%+5.24%+11.70%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.24%+10.96%+10.96%+9.22%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%