กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+0.91%+1.80%+5.16%-1.29%+3.84%+2.84%+10.49%+7.85%7,680
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.98%+5.84%+5.92%+7.60%+7.21%+7.86%+10.06%+10.64%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.78%+6.32%+11.63%+3.78%+7.21%+5.92%+14.59%+10.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.67%+8.07%+8.07%+10.51%+10.38%+11.60%+15.57%+19.04%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-0.20%+1.67%+5.08%-2.26%+2.41%+2.38%+7.60%+6.33%712
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.42%+7.25%+7.31%+8.90%+8.83%+8.95%+12.05%+14.60%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+2.08%+4.68%+8.44%+3.13%+5.49%+4.62%+10.81%+8.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.08%+5.72%+5.75%+7.45%+7.32%+8.51%+11.52%+13.30%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+1.15%+2.39%+7.36%-2.16%+4.93%+2.99%+14.01%+11.15%38,740
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.68%+8.43%+8.57%+10.93%+10.20%+11.06%+14.24%+14.70%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-0.63%+1.90%+6.50%-4.00%+2.92%+2.97%+10.11%+8.72%3,272
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.46%+10.17%+10.22%+12.56%+12.72%+12.95%+17.21%+19.90%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-0.02%+0.62%+4.14%-3.26%+6.43%+4.50%+10.65%+8.60%4,136
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.57%+9.85%+10.12%+12.32%+12.76%+13.27%+17.23%+19.54%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.78%+6.32%+11.63%+3.78%+7.21%+5.92%+14.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.67%+8.07%+8.07%+10.51%+10.38%+11.60%+15.57%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+1.83%+4.61%+9.69%+2.58%+7.88%+4.89%+12.51%+9.59%4,017
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.60%+8.94%+8.90%+11.68%+11.29%+13.13%+17.07%+20.84%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+1.97%+5.03%+10.23%+3.31%+8.70%+5.61%+13.45%+10.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.71%+9.05%+9.00%+11.80%+11.43%+13.31%+17.26%+21.18%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.74%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.20%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-1.60%+2.47%+6.96%-4.39%N/AN/AN/A+2.60%1,035
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.50%+7.66%+7.88%+9.66%N/AN/AN/A+8.78%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+3.12%+6.53%+10.51%-5.40%N/AN/AN/A+0.55%964
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.24%+10.68%+11.27%+13.31%N/AN/AN/A+12.32%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-1.29%-0.03%+4.22%-4.43%N/AN/AN/A-7.54%2,706
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.67%+9.40%+9.66%+11.79%N/AN/AN/A+11.83%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+1.16%+3.56%+6.84%N/AN/AN/AN/A+2.66%172
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.40%+11.34%+11.39%N/AN/AN/AN/A+11.95%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.78%+6.32%+11.63%+3.78%+7.21%+5.92%+14.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.67%+8.07%+8.07%+10.51%+10.38%+11.60%+15.57%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%