กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-1.44%-4.39%-2.96%-1.57%+5.38%+2.98%+13.11%+8.37%7,516
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.80%+9.22%+8.45%+8.00%+8.13%+8.37%+10.51%+10.84%
ดัชนี SET TRI-0.99%-4.89%-2.10%-0.09%+8.28%+4.19%+15.57%+7.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.46%+12.96%+11.96%+11.30%+11.50%+12.36%+17.30%+19.20%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-0.66%-7.24%-10.41%-7.79%+6.37%+2.55%+11.47%+6.89%728
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.10%+10.75%+10.10%+9.78%+8.97%+9.52%+13.62%+14.91%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-0.59%-3.22%-1.14%+0.34%+7.12%+4.90%+14.05%+8.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.61%+9.25%+8.55%+8.07%+8.16%+9.28%+12.38%+13.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-2.02%-6.27%-4.24%-2.16%+6.33%+3.06%+17.84%+11.80%40,506
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.93%+13.35%+12.26%+11.60%+11.25%+11.79%+14.83%+14.92%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-0.95%-10.60%-15.13%-11.68%+8.89%+3.31%+15.08%+9.56%3,354
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.73%+15.26%+14.48%+13.99%+12.99%+13.80%+18.60%+20.30%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+0.55%-3.16%-5.56%-6.20%+11.60%+4.98%+15.15%+9.38%3,038
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.32%+15.44%+14.67%+13.94%+13.52%+14.03%+18.44%+19.88%
ดัชนี SET TRI-0.99%-4.89%-2.10%-0.09%+8.28%+4.19%+15.57%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.46%+12.96%+11.96%+11.30%+11.50%+12.36%+17.30%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-1.41%-5.41%-0.66%+2.91%+9.51%+4.86%+17.27%+9.82%3,055
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.34%+14.55%+13.44%+12.64%+13.22%+13.94%+19.16%+21.26%
ดัชนี SET50 TRI-1.26%-5.16%-0.15%+3.64%+9.16%+3.47%+15.02%+7.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.47%+14.68%+13.55%+12.77%+13.37%+14.12%+19.39%+21.63%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.73%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.23%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-3.07%-6.78%-10.62%-10.25%N/AN/AN/A+4.36%979
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.37%+11.18%+10.91%+10.31%N/AN/AN/A+8.69%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-0.18%-8.15%-18.05%-19.03%N/AN/AN/A+3.60%1,059
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.17%+15.56%+14.90%+14.24%N/AN/AN/A+12.20%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-1.18%-6.82%-11.40%-11.72%N/AN/AN/A-9.73%2,540
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.45%+14.14%+13.17%+12.55%N/AN/AN/A+12.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.99%-4.89%-2.10%-0.09%+9.55%+6.28%+19.20%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.46%+12.96%+11.96%+11.30%N/AN/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เริ่มใช้ดัชนี SET TRI, SET50 TRI และ SET100 TRI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 โดยกองทุนที่จัดตั้งก่อน 1 สิงหาคม 2559 ใช้ SET Index, SET50 และ SET100
เป็นดัชนีชี้วัดกองทุน ซึ่งไม่ได้มีการรวมผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินปันผลของหุ้นในดัชนี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%