กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-2.52%-0.43%+2.73%-5.99%+3.38%+1.50%+9.29%+7.53%7,394
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.49%+6.69%+6.57%+7.62%+7.14%+7.91%+10.06%+10.61%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.63%+1.67%+7.56%-3.85%+6.52%+3.82%+12.44%+10.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+9.53%+9.14%+10.61%+10.13%+11.71%+15.44%+18.97%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-5.50%-3.56%-0.17%-11.14%+1.51%+0.50%+6.06%+5.82%673
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.34%+7.82%+7.83%+8.86%+8.65%+9.03%+11.97%+14.54%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-3.10%+1.44%+5.69%-2.19%+5.02%+3.15%+9.31%+8.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.71%+6.76%+6.50%+7.52%+7.15%+8.55%+11.44%+13.23%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-3.78%-0.89%+3.71%-8.80%+4.30%+1.05%+12.29%+10.76%37,694
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.91%+9.72%+9.54%+11.00%+10.19%+11.14%+14.25%+14.67%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-7.82%-5.33%-0.92%-16.02%+1.67%+0.32%+7.88%+8.02%3,054
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.85%+11.09%+11.02%+12.57%+12.42%+13.07%+17.10%+19.82%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-6.80%-5.93%-2.59%-15.58%+4.77%+1.69%+8.66%+8.01%3,947
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.97%+12.55%+11.90%+13.05%+12.68%+13.50%+17.23%+19.50%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.63%+1.67%+7.56%-3.85%+6.52%+3.82%+12.44%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+9.53%+9.14%+10.61%+10.13%+11.71%+15.44%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-4.75%+1.16%+6.32%-3.83%+7.13%+3.04%+10.61%+9.25%4,142
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.20%+10.67%+10.17%+11.73%+11.11%+13.25%+16.94%+20.77%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-4.58%+1.57%+6.99%-3.16%+8.02%+3.76%+11.51%+10.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.32%+10.79%+10.28%+11.86%+11.24%+13.44%+17.12%+21.11%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.67%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.21%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-4.74%-3.13%+2.71%-11.22%N/AN/AN/A+1.00%998
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.09%+8.52%+8.58%+9.88%N/AN/AN/A+8.89%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-7.29%-1.96%+1.49%-20.37%N/AN/AN/A-2.44%876
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.94%+11.86%+11.94%+13.41%N/AN/AN/A+12.41%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-7.15%-5.06%-1.33%-13.82%N/AN/AN/A-9.47%2,576
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.38%+10.45%+10.43%+11.87%N/AN/AN/A+11.90%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-6.57%-4.64%-0.89%N/AN/AN/AN/A-4.76%170
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.54%+13.49%+12.80%N/AN/AN/AN/A+13.04%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.63%+1.67%+7.56%-3.85%+6.52%+3.82%+12.44%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.79%+9.53%+9.14%+10.61%+10.13%+11.71%+15.44%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%