Sale Process

นโยบายการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน และการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด จึงกำหนดแนวทางด้านการขายและให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม (Fair dealing) เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน
 

Investing in Krungsri Asset Funds

We have offered a variety of funds for investors with different risk profiles.