การรับเงินปันผล

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างไร

สำหรับท่านที่ได้เคยแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากของท่านไว้แล้ว บริษัทฯจะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีของท่าน สำหรับท่านที่บริษัทฯไม่สามารถโอนเงินให้ได้ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเงินปันผลให้ท่านเป็นเช็คทางไปรษณีย์ ทั้งนี้หากท่านยังไม่เคยแจ้งรายละเอียดการรับเงินปันผลไว้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือเจ้าหน้าที่การตลาดของบลจ.กรุงศรี เพื่อกรอกเอกสารคำขอแก้ไขข้อมูลพร้อมทั้งแนบหน้าบัญชีเงินฝากของท่านได้

สำหรับการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง จะทราบได้อย่างไรว่า ตัวเองจะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลหรือไม่

ท่านที่มีหน่วยลงทุนในกองทุนที่ประกาศจ่ายเงินปันผลก่อนวันที่ปิดสมุดทะเบียน (XD Date) จะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ท่านถือครอง ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน

จะทราบได้อย่างไรว่ากองทุนจะจ่ายเงินปันผลวันไหน

โดยทั่วไป เมื่อกองทุนมีการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทฯจะประกาศผ่านหน้าหนังสือพิมพ์, เว็บไซด์ของบริษัทฯ และส่งจดหมายแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะมีการประกาศประมาณการของเงินปันผลที่จะจ่าย วันที่ปิดสมุดทะเบียน และวันที่จ่ายปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในคราวเดียวกันได้

บุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีสำหรับเงินปันผลด้วยใช่หรือไม่ ผู้ถือหน่วยลงุทนต้องดำเนินการยื่นเอกสารอย่างไรเกี่ยวกับเงินภาษีนี้

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมไปคำนวณเป็นรายได้และเสียภาษี อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกให้บริษัทฯทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว บริษัทฯจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นภาษีให้กับท่านในอัตรา 10% ของเงินปันผล และท่านไม่ต้องดำเนินการยื่นเอกสารไปที่กรมสรรพากรอีก หากท่านไม่ได้ให้บริษัทฯ ดำเนินการหักภาษีให้กับท่าน ท่านจะต้องนำรายได้จากเงินปันผลไปยื่นต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล รายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องจะต่างกันออกไปสำหรับนิติบุคคลแต่ละประเภท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลอีกครั้ง

จะทราบได้อย่างไรว่ากองทุนที่ถืออยู่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน ทั้งนี้ สำหรับกองทุนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล บลจ.กรุงศรีจะจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 1 ครั้ง สำหรับกองทุนทั่วไปจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน บางกองทุนจ่ายไม่เกินปีละ 2 ครั้ง เช่น กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารปันผล หรือบางกองทุนจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 12 ครั้ง เช่น กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล เป็นต้น


FAQ